Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 06/KH-HĐND năm 2016 khảo sát, giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 06/KH-HĐND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Hoàng Văn Đức
Ngày ban hành: 29/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-HĐND

Hòa Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT, GIÁM SÁT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát về tình hình  thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách giai đon 2011 - 2015, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; t lphần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp NSĐP; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN, giai đoạn 2011 - 2015. Phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết trên trong thời gian qua. Từ đó, làm cơ sở để Ban Kinh tế và Ngân sách cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách cho các tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

1.2. Cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, giám sát tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh; thẩm tra các báo cáo về dự toán ngân sách, về quyết toán ngân sách, về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tại các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016; đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị với Trung ương về những cơ chế, giải pháp trong giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách.

2. Yêu cầu

2.1. Các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát chuẩn bị đầy đủ, kịp thời về nội dung báo cáo theo Đcương; tạo điều kiện thuận lợi để đoàn khảo sát, giám sát hoàn thành nhiệm vụ; tiếp thu và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh theo quy định.

2.2. Các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách dành thời gian nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung khảo sát, giám sát. Bố trí công việc hợp lý, tham dự đầy đủ các cuộc khảo sát, giám sát theo Kế hoạch đề ra.

2.3. Ban Kinh tế và Ngân sách tiến hành khảo sát, giám sát đúng Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ và báo cáo Thường trực HĐND tnh theo quy định.

II. HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, GIÁM SÁT

1. Ban Kinh tế và Ngân sách khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố (Có danh sách các cơ quan đơn vị được khảo sát, giám sát kèm theo).

2. Tiến hành khảo sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị sau: Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thủy, UBND huyện Lạc Sơn.

3. Giám sát trực tiếp tại Sở Tài chính.

III. NỘI DUNG

Về nội dung khảo sát, giám sát thực hiện theo Đề cương gửi kèm Kế hoạch này và Ban Kinh tế và Ngân sách đề nghị:

1. Đối với các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán ngân sách chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 và những kiến nghị, đề xuất, gửi về Ban Kinh tế và Ngân sách chậm nhất ngày 30/3/2016 để tổng hợp. Riêng Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện định mức phân bdự toán ngân sách chi thường xuyên đi với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách đảng cấp tnh.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố: Xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp NSĐP; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN, giai đoạn 2011 - 2015 và những kiến nghị đề xuất, gửi về Ban Kinh tế và Ngân sách chậm nhất là ngày 30/3/2016 để tổng hợp.

3. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát trực tiếp chuẩn bị báo cáo chính thức và các tài liệu liên quan để phục vụ Đoàn khảo sát, giám sát Thời gian gửi tài liệu về Ban Kinh tế và Ngân sách chậm nhất 07 ngày trước ngày khảo sát, giám sát (Thời gian làm việc cụ thể Ban Kinh tế và Ngân sách sẽ có Giấy mời sau).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian dự kiến

- Từ ngày 15/2 đến 30/3/2016 tiến hành thu thập tài liệu và khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo của các đơn vị dự toán.

- Ngày 16/3/2016 khảo sát trực tiếp tại UBND huyện Lương Sơn;

- Ngày 29/3/2016 khảo sát trực tiếp tại UBND huyện Yên Thủy;

- Ngày 08/4/2016 khảo sát trực tiếp tại UBND huyện Lạc Sơn;

- Ngày 15/4/2016 giám sát tại Sở Tài chính.

* Lưu ý: Thời gian m việc buổi sáng từ 8h00; buổi chiều từ 14h00.

2. Địa điểm: Tại Trụ sở các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được gửi tới các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát và các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách để tổ chức thực hiện (Ban Kinh tế và Ngân sách sẽ gửi Giấy mời tham gia đoàn khảo sát, giám sát đến các đại biu và thành viên Ban sau).

2. Các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát trực tiếp: Bố trí địa điểm, thành phần làm việc phù hợp, người có thẩm quyền tham dự và chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu để làm việc với đoàn khảo sát, giám sát.

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động khảo sát, giám sát theo quy định; kết thúc giám sát tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả giám sát của Ban để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và HĐND tỉnh theo quy định.

4. Báo cáo của các cơ quan đơn vị xin gửi về địa chỉ: Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh số 6 đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình và địa chỉ email: manh.hoangquang@gmail.com. Đối với các đơn vị không gửi hoặc chậm gửi báo cáo, Ban sẽ tổng hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để có hướng giải quyết.

Trên đây là kế hoạch khảo sát, giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015. Đnghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ đ/c Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tnh, ĐTCQ: 02183.894803, DĐ: 0913.359.863 hoặc đ/c Trần Ánh Dương - Trưởng phòng Công tác HĐND - ĐTCQ: 02183.897.336, DĐ: 0988072345).

Tài liu gửi kèm Kế hoch này gồm có:

1. Đề cương báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tnh trong thời kỳ n định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.

2. Danh sách các đơn vị được khảo sát, giám sát.

3. Bản sao các nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của HĐND tnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bng nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015; (2) Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của HĐND tỉnh về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ n định ngân sách; (3) Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách)./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tnh (Báo cáo);
- Trư
ng, Phó và các thành viên Ban KT&NS (thực hiện);
- Các Ban của HĐND t
nh (phi hợp);
- Các cơ quan, đơn vị được khảo sát, giám sát (Có danh sách kèm theo);
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH&HĐND t
nh;
- Lãnh đạo các phòng: CTHĐND, HCQT;

- Lưu: VT, KT&NS(M01).

TM. BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
Hoàng Văn Đức

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm theo Kế hoạch số: 06/KH-HĐND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh)

I. Khái quát đặc đim, chức năng, nhiệm vụ của quan, đơn vị.

II. Đánh giá chung về tình hình các nghị quyết của HĐND tỉnh về thi kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015.

III. Đánh giá tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, giai đoạn 2011 - 2015.

1. Góp ý đối với các nguyên tắc xây dựng định mức phân bổ

2. Góp ý đối với các nội dung cụ thể về định mức phân bổ chi thường xuyên giai đoạn 2011 - 2015 (Đề nghị góp ý đến từng nội dung chi)

2.1. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

2.2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo

2.3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế

2.4. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính

2.5. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, du lịch

2.6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

2.7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp thể dục, thể thao

2.8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khác

2.9. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội

2.10. Định mức phân bổ chi quốc phòng

2.11. Định mức phân bổ chi an ninh

2.12. Chi sự nghiệp môi trường

2.13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

2.14. Định mức chi thường xuyên khác của ngân sách địa phương

2.15. Các lĩnh vực chi khác

3. Các kiến nghị, đề xuất đối với định mức chi thường xuyên giai đoạn (2017-2021)

4. Các đề xuất về cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên

Trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2021, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Để đảm bảo các định mức quan trọng và cần thiết được tăng hợp lý, phù hp với nhu cầu chi tiêu, đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất tối thiểu 03 ý kiến/đơn vị về việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên.

IV. Đánh giá vtỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015

1. Phân tích các khoản thu phân chia chưa phù hợp, nguyên nhân?

2. Đề xuất kiến nghị cụ thể đối với các khoản thu chưa phù hợp

V. Đánh giá về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015

1. Phân cp nguồn thu

1.1. Phân tích các khoản thu phân chia chưa phù hợp

1.2. Đề xuất kiến nghị cụ thể đối với các khoản thu chưa phù hợp

2. Phân cấp nhiệm vụ chi

2.1. Phân tích các khoản thu phân chia chưa phù hợp

2.2. Đxuất kiến nghị cụ thể đối với các khoản thu chưa phù hợp

V. Đánh giá về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, giai đoạn 2011-2015. (Nội dung này chủ yếu dành cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện thành phố báo cáo)

1. Những kết quả đạt được

2. Những định mức, tiêu chí chưa phù hợp

3. Những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện

4. Đề xuất trong giai đoạn ti thực hiện Luật đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước 2015 thì tnh có nên tiếp tục xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư từ nguồn NSNN cho các huyện, thành phố theo tinh thần Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bvốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 hay không?

(Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo những nội dung có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình được nêu trong đề cương này. Đối với các ý kiến đề xuất yêu cầu đề xut con số, ý kiến cụ thvà có giải thích, phân tích nguyên nhân đảm bảo áp dụng có tính khả thi và sát thực)

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT

(Kèm theo Kế hoạch s: 06/KH-HĐND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh)

STT

Tên quan đơn vị

Hình thức

I

Các đơn vị dự toán cấp tỉnh

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy (xây dựng báo cáo tng hợp của các đơn vị dự toán thuộc khối Đảng cấp tỉnh)

Khảo sát gián tiếp

2

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

nt

3

Văn phòng Đoàn Đại biu Quốc hội và HĐND tỉnh

nt

4

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

nt

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

nt

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

nt

7

Sở Tư pháp

nt

8

Sở Công thương

nt

9

Sở Khoa học và Công nghệ

nt

10

S Tài chính (Khảo sát gián tiếp về kinh phí chi thường xuyên thuộc Sở và Giám sát chung toàn tỉnh về tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015)

11

Sở Xây dựng

nt

12

Sở Giao thông vận tải

nt

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

nt

14

Sở Y tế

nt

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

nt

16

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

nt

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

nt

18

Sở Nội vụ

nt

19

Thanh tra tỉnh

nt

20

Ban Dân tộc

nt

21

Sở Thông tin và Truyn thông

nt

22

Sở Ngoại vụ

nt

23

Tỉnh đoàn thanh niên

nt

24

Tỉnh hội Phụ nữ

nt

25

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh

nt

26

Hội Nông dân tỉnh

nt

27

Hội Cựu chiến binh tỉnh

nt

28

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh

nt

II

Các huyện thành, phố

 

1

UBND huyện Lương Sơn

Khảo sát trực tiếp

2

UBND huyện Tân Lạc

Khảo sát gián tiếp

3

UBND huyện Đà Bắc

nt

4

UBND huyện Mai Châu

nt

5

UBND huyện Kim Bôi

nt

6

UBND huyện Lạc Thủy

nt

7

UBND huyện Kỳ Sơn

nt

8

UBND huyện Cao Phong

nt

9

UBND thành phố Hòa Bình

nt

10

UBND huyện Yên Thủy

Khảo sát trực tiếp

11

UBND huyện Lạc Sơn

Khảo sát trực tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 06/KH-HĐND năm 2016 khảo sát, giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết về thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.344

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55