Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 29/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm chủ động phòng ngừa, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, các ngành; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác phòng, chống tham nhũng phải được triển khai, thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Xác định phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm, mục tiêu về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

2. Triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; rà soát, xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xã hội thuộc thẩm quyền của tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ và quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

4. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; hoạt động thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác giám định, thu hồi tài sản tham nhũng.

5. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, kiểm soát và kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn, đôn đốc công tác kê khai và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

6. Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ.

7. Phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan dân cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, đơn vị chức năng chủ động và tích cực phối hợp cung cấp thông tin và giải trình cho Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, giải quyết kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân theo quy định; tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát hoạt động đối với các cơ quan Nhà nước và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 để tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2277/UBND-NC ngày 24/9/2013.

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thuộc phạm vi quản lý.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin, giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước nhằm phát hiện, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

5. Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

6. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; quản lý vốn và tài sản nhà nước; thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.

7. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp tăng cường hơn nữa các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

8. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh, báo cáo Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Triển khai và hướng dẫn trong ngành thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, kiến nghị xử lý các sai phạm và chấn chỉnh việc thực hiện ở các ngành, các cấp.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh;
-
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh
VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 05/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 29/01/2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


619
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211