Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/STC-KBNN Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Vinh
Ngày ban hành: 07/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
LIÊN NGÀNH TC-KBNN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 68/STC-KBNN

Hạ Long, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

MỘT SỐ ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

- Căn cứ Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
- Căn cứ quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2010; Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 Quy định một số cơ chế và biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2011;

LIÊN NGÀNH SỞ TÀI CHÍNH - KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

1. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi:

 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015 thực hiện theo Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Phân bổ và giao dự toán thu ngân sách:

- Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2010; căn cứ Luật thuế và các qui định về chế độ thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới đảm bảo mức phấn đấu tăng tối thiểu 5% so với mức dự toán thu ngân sách Tỉnh giao.

Ngoài việc giao dự toán thu ngân sách, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định nhiệm vụ thu hoạt động sự nghiệp và các khoản thu được để lại cân đối nhiệm vụ chi (nếu có) đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Đôn đốc hoàn thiện sớm công tác quyết toán thuế năm 2010; đẩy mạnh thu hồi dứt điểm các khoản nợ đọng thuế và các khoản thu hồi nộp ngân sách theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; thu đầy đủ các khoản thuế được gia hạn nộp thuế trong năm 2010 đến thời hạn nộp vào ngân sách nhà nước.

Số thu thuế môn bài năm 2011 phải thực hiện thu xong trong quí 1 năm 2011; các điểm qui hoạch giao quyền sử dụng đất đã có giá năm 2010 triển khai thu tiền sử dụng đất xong trước tháng 4/2011, sau thời gian này nếu chưa thực hiện sẽ phải phê duyệt lại theo giá năm 2011.

- Yêu cầu các địa phương, đơn vị cơ sở tiến hành rà soát và bãi bỏ các quy định về chế độ, định mức thu các khoản phí, lệ phí, thu huy động đóng góp do đơn vị ban hành trái với quy định của pháp luật; trong đó đặc biệt quan tâm tăng cường kiểm tra hoạt động thu - chi trong các cơ sở giáo dục.

3. Phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nước:

3.1. Phân bổ giao dự toán chi đầu tư phát triển:

Ngoài thực hiện đúng các qui định của Luật về ngân sách nhà nước, Luật quản lý đầu tư xây dựng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và những qui định nêu tại Mục b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 202/2010/TT-BTC; khi thực hiện phân bổ vốn đầu tư phát triển cần lưu ý một số nội dung sau:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất được điều tiết ngân sách địa phương phải dành tối thiểu 30% để trích lập Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; ưu tiên bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư liên tịch số 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/11/2009 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường; số còn lại được bố trí chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các hạng mục, công trình hoàn thành; các công trình quan trọng, cấp bách, có hiệu quả; thuộc lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, trên cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng nông thôn mới và các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2011 - 2012.

- Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết không đưa vào cân đối ngân sách và được sử dụng toàn bộ nguồn thu này để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư các công trình về giáo dục, y tế; không sử dụng nguồn thu này vào mục đích khác theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68/2006/QH11 ngày 31/10/2006 của Quốc hội, Thông tư 107/2006/TT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Tài chính, văn bản số 1085/VPCP-KTTH ngày 22/02/2010 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 1797/BKH-KTĐP&LT ngày 22/3/2010 của Bộ Kế hoạch & đầu tư.

Riêng số thu từ hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết trên địa bàn thị xã Cẩm Phả được đầu tư trở lại 100% cho thị xã để đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 11/9/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Cẩm Phả đến năm 2015

- Việc giao kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư phải chi tiết đến chương, loại, khoản, mục, tiểu mục theo Mục lục ngân sách Nhà nước và mã số dự án theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 và văn bản bổ sung của Bộ Tài chính.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán chi đầu tư công trình xây dựng cơ bản, các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình; có sự linh hoạt trong việc điều hòa nguồn vốn giữa các dự án để sử dụng kịp thời và hiệu quả các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch.

3.2. Phân bổ giao dự toán chi thường xuyên:

Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách mới do Trung ương và Tỉnh ban hành đã được cân đối bố trí trong dự toán cho ngân sách địa phương, nhất là các chính sách an sinh xã hội để các đối tượng được hưởng chính sách nhận tiền hỗ trợ ngay từ những tháng đầu năm 2011, trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

- Bố trí dự toán chi đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp; chủ động về nguồn kinh phí để xử lý, ngăn chặn kịp thời, không để lây lan các ổ dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

- Tăng cường kinh phí hoạt động chi sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ nhằm đẩy mạnh sản xuất nông sản hàng hóa; khuyến khích phát triển các làng nghề khu vực nông thôn.

- Các huyện, thị xã, thành phố bố trí dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi theo qui định tại Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và môi trường. Đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường đường 18A của địa phương Đông Triều, Uông Bí, Yên Hưng được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cấp huyện.

- Ngân sách huyện thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch thuộc cấp huyện quản lý theo phân cấp của Tỉnh; nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong chi thường xuyên ngân sách cấp huyện (sự nghiệp kiến thiết kinh tế) theo quy định tại Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính.

- Các huyện, thị xã, thành phố khi phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, chi thường xuyên ngân sách cấp xã và dự phòng ngân sách không thấp hơn dự toán tỉnh giao.

- Cơ quan quản lý hành chính cấp tỉnh, huyện rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng lại qui chế chi tiêu nội bộ, sử dụng dự toán giao tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; thực hiện tiết kiệm, phấn đấu tăng thu nhập cho CBCC và người lao động tối đa 1 lần lương cấp bậc, chức vụ; thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xử lý công việc được giao.

- Các địa phương, đơn vị chủ động bố trí kinh phí dự nguồn tăng lương theo qui định hiện hành.

3.3. Thời gian phân bổ, giao dự toán:

- Đối với các nguồn kinh phí đã được giao tại Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, nhưng chưa phân bổ chi tiết tới dự án và đơn vị sử dụng ngân sách thì Sở, Ban, Ngành theo lĩnh vực quản lý chuyên môn, trong tháng 1/2011 lập phương án phân bổ thống nhất với Sở Tài chính trình UBND quyết định. Trường hợp do các nguyên nhân khách quan vượt quá thẩm quyền của đơn vị như chưa có phê duyệt của cấp có thẩm quyền về cơ chế thực hiện nhiệm vụ, thì được phép kéo dài thời gian phân bổ, song chậm nhất không quá 31/3/2010; quá thời hạn này dự toán chưa phân bổ sẽ được điều chỉnh cho nhiệm vụ chi khác hoặc bổ sung vào dự phòng ngân sách.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện phân bổ và giao dự toán chi tiết cho cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 05/01/2011 và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2011 xong trước ngày 10/01/2010. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả phân bổ dự toán, gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/01/2011 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (theo biểu số 01, 02, 03, 04, 05/PBNS đính kèm).

- Căn cứ dự toán được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao, các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh thực hiện phân khai chi tiết dự toán được giao, gửi Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước trước ngày 20/01/2011 (theo biểu số 01 đính kèm).

4. Tổ chức quản lí, điều hành ngân sách; thực hiện cấp phát, thanh toán nguồn kinh phí:

Cơ quan Tài chính tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt; Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước qui định. Nội dung kiểm soát chi thực hiện theo qui định hiện hành và theo tính chất, nội dung từng nguồn kinh phí; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Việc quản lí, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện theo thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007, Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 và Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các qui định hiện hành có liên quan.

- Đối với các khoản chi có tính chất sự nghiệp được bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển như: Các chương trình thực hiện theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện phân khai như nguồn kinh phí không tự chủ, có phụ lục thuyết minh chi tiết nội dung chi gửi Sở Tài chính thẩm tra và xác nhận phân khai, chuyển Kho bạc Nhà nước làm căn cứ kiểm soát chi theo qui định.

Các khoản chi có tính chất không thường xuyên, có tính chất thời vụ hoặc vào một số thời điểm, việc thực hiện thanh toán theo tiến độ và khối lượng thực hiện công việc.

- Đối với kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu (bao gồm cả chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu của tỉnh):

+ Trường hợp nội dung chi là chi đầu tư xây dựng cơ bản: Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng hoặc thanh toán theo qui định quản lý đầu tư hiện hành; mức vốn thanh toán hoặc tạm ứng tối đa bằng số kinh phí cơ quan Tài chính rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, bằng dự toán được phân bổ đối với nguồn của ngân sách cấp mình.

+ Trường hợp nội dung chi có tính chất là chi hành chính sự nghiệp: Đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện phân khai như đối với kinh phí thường xuyên không tự chủ.

Mẫu biểu phân khai dự toán chi sự nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia theo biểu số 02, 03 đính kèm.

- Các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được thực hiện theo phương thức rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên (theo mẫu số C2-09/NS), cụ thể như sau:

+ Chi bổ sung cân đối: Căn cứ dự toán bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan tài chính cấp dưới chủ động rút dự toán tại Kho bạc đồng cấp (riêng ngân sách cấp xã rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch), mức rút dự toán hàng tháng bằng 1/12 tổng mức bổ sung cân đối cả năm; riêng các tháng trong quý I, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, mức rút dự toán có thể cao hơn mức bình quân trên, song tổng mức rút dự toán cả quý I không được vượt quá 30% dự toán năm.

+ Chi bổ sung có mục tiêu trong dự toán đầu năm: Căn cứ dự toán giao Phòng Tài chính kế hoạch (hoặc UBND cấp xã) thực hiện rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên theo tiến độ thực hiện các chương trình, nhiệm vụ được giao.

+ Trường hợp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự toán ngân sách: Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính (hoặc Phòng Tài chính kế hoạch) có văn bản thông báo bổ sung kinh phí; căn cứ vào thông báo, Phòng Tài chính (hoặc UBND cấp xã) thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.

+ Từ năm 2011, nguồn vốn đầu tư tập trung phân bổ theo Quyết định 3939/2010/QĐ-UBND ngày 25/12/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh; kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để xây dựng Nhà văn hóa cho các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo hình thức rút dự toán bổ sung ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

- Các khoản kinh phí cấp phát theo hình thức uỷ quyền từ ngân sách tỉnh: Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo qui định cụ thể đối với từng nguồn kinh phí, xử lí số dư tài khoản uỷ quyền theo qui định tại thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách thực hiện theo qui định tại Điều 9 Thông tư 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Các địa phương, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng qui định tại Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 Hướng dẫn bổ sung một số điểm về việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; Công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/3/2010 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.

5. Chế độ công khai tài chính ngân sách:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị dự toán ngân sách tổ chức chỉ đạo và thực hiện nhiêm túc quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các khoản huy động đóng góp của nhân dân và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đồng thời với việc triển khai thực hiện quy chế công khai, các địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai dự toán ngân sách năm 2011 và quyết toán năm 2009 gửi Sở Tài chính để tổng hợp theo dõi chung và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện.

- Những nội dung không đề cập trong hướng dẫn này được thực hiện theo qui định tại Thông tư 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh để phối hợp giải quyết./.

 

KBNN QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Vinh

SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG NINH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để Báo cáo);
- Các đơn vị dự toán thuộc tỉnh (để t/hiện);
- UBND các Huyện, Thị xã, T.phố (để t/hiện);
- Phòng TCKH, KBNN các Huyện, Thị xã, T.phố (để t/hiện);
- Lưu: Sở TC/KHNS, KBNN tỉnh.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 68/STC-KBNN ngày 07/01/2011 về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước ngày 07/01/2011 do Liên ngành Sở Tài chính - Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.979

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159