Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 550/HD-SGDĐT về định mức chi trong kinh phí thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 550/HD-SGDĐT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Trần Quang Bảo
Ngày ban hành: 09/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 550/HD-SGDĐT

Kiên Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VỀ ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, MẦM NON

Căn cứ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/08/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

Công văn số 3881/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 và công văn số 4643/BGDĐT-KHTC ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên;

Căn cứ Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Trên cơ sở Công văn số 3881/BGDĐT-KHTC ngày 21/6/2012 và công văn số 4643/BGDĐT-KHTC ngày 19/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên;

Nay Sở xây dựng mục chi và mức chi trong dự toán và thanh quyết toán kinh phí công tác kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

I./ Công tác tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá có tối đa từ 5-7 thành viên: Mức chi và nội dung công việc thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính và công văn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

TT

Nội dung công việc

Khối lượng

Mức chi (đồng)

Chứng từ thanh toán

1

Xây dựng kế hoạch tự đánh giá

3 người x 1 ngày

100.000 đồng/người/ngày

Quyết định lập hội đồng tự đánh giá, bảng phân công nhiệm vụ, danh sách ký nhận tiền.

2

Hội nghị hội thảo về nhiệm vụ đánh giá. Phân công nhiệm vụ các thành viên hội đồng tự đánh giá

7 người x 1 ngày

100.000 đồng/người/ngày

3

Thu nhập, mã hóa thông tin minh chứng

7 người x 4 ngày

100.000 đồng/người/ngày

4

Hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí

3 người x 1 ngày

100.000 đồng/người/ngày

5

Xây dựng đề cương báo cáo tự đánh giá

3 người x 2 ngày

100.000 đồng/người/ngày

6

Kiểm tra, bổ sung thông tin minh chứng sử dụng trong báo cáo tự đánh giá

7 người x 1 ngày

100.000 đồng/người/ngày

Bảng phân công nhiệm vụ + danh sách ký nhận tiền

7

Viết báo cáo đánh giá; thảo luận thống nhất nội dung

7 người x 2 ngày

100.000 đồng/người/ngày

Bảng phân công nhiệm vụ + danh sách ký nhận tiền

8

Họp thảo luận báo cáo tự đánh giá

30 người x 1 ngày

50.000 đồng/người/ngày

Văn bản triệu tập + danh sách ký nhận tiền

9

Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá

7 người x 1 ngày

100.000 đồng/người/ngày

Bảng phân công nhiệm vụ + danh sách ký nhận tiền

10

Văn phòng phẩm phục vụ cho công tác tự đánh giá

1 trường

1.000.000 đồng

Hóa đơn + Bảng kê

II./ Công tác đánh giá ngoài:

Hội đồng đánh giá ngoài có 05-07 thành viên: Nội dung công việc thực hiện theo công văn số 3881/BGDĐT-KHTC ngày 21/6/2012 và công văn 8987/BGDĐT-KHTĐCLGD ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mực chi như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian, nội dung công việc

Mức chi (đồng)

Chứng từ thanh toán

1

Trưởng đoàn

09 ngày

160.000

QĐ thành lập đoàn, Kế hoạch đánh giá ngoài, Phân công nhiệm vụ từng thành viên, danh sách ký nhận tiền

2

Thư ký

09 ngày

140.000

3

Thành viên

5 ng x 7 ngày

110.000

4

Viết báo cáo đánh giá ngoài

01 báo cáo

500.000

5

In, cấp giấy chứng nhận

04 (trường 02 + Sở lưu 02)

25.000

6

Văn phòng phẩm

01 Hội đồng

850.000

Hóa đơn + Bảng kê

III./ Nguồn kinh phí, sử dụng:

- Về công tác tự đánh giá: nhà trường lập dự trù, thanh toán quyết toán 1 lần tại trường khi hoàn thành công tác kiểm định được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài, từ nguồn kinh phí tự chủ và nguồn học phí của đơn vị.

- Về công tác đánh giá ngoài: Đoàn đánh giá ngoài lập dự trù, thanh toán theo tiến độ và quyết toán 1 lần tại Sở Giáo dục và Đào tạo, từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục, được dự toán đầu năm.

- Chế độ công tác phí do đơn vị có cán bộ, giáo viên tham gia công tác đánh giá ngoài thanh toán theo quy định tài chính hiện hành.

- Hàng năm, căn cứ kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị, phòng GDĐT huyện (thị xã, thành phố) và trường THPT, TTGDTX, trường DTNT dành khoản kinh phí cần thiết để thực hiện công tác kiểm định cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành;
- Các trường THPT, các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT; KHTC,

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Quang Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 550/HD-SGDĐT về định mức chi trong kinh phí thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.635

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69