Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 475/BTNMT-KHTC Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành: 02/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 475/BTNMT-KHTC
V/v Hướng dẫn nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2004 của các Bộ, ngành

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Trên cơ sở Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2004 của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành) đề xuất;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 190/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2004;
Căn cứ các nội dung Bảo vệ môi trường được ghi tại Chương IV, gồm các Điều 37 đến 44 của Luật Bảo vệ môi trường và tại các Điều 4, Điều 5 của Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2004 của các Bộ, ngành như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHÀ NƯỚC GIAO:

Đây là các nhiệm vụ, dự án mà nội dung đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quý Cơ quan thống nhất, phê duyệt trong kế hoạch năm 2003 và những năm trước, gồm:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường trọng tâm của Nhà nước giao cho Quý cơ quan;

2. Hoạt động quan trắc môi trường (phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định các nội dung quan trắc): duy trì hoạt động đo đạc, cập nhật các số liệu về chất lượng môi trường theo kế hoạch đã được phân công;

3. Tăng cường năng lực cho các trạm quan trắc: cung cấp bổ sung vật tư, hoá chất, phụ tùng thay thế;

II. NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO CHỨC NĂNG CỦA BỘ, NGÀNH:

Gồm các nội dung:

1. Tiếp tục xây dựng và trình Chính phủ ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi ngành phụ trách như: Xây dựng kế hoạch hành động, các đề án, dự án thực hiện các Chương trình ưu tiên trong Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng quy chế bảo vệ môi trường, lồng ghép các vấn đề môi trường trong xây dựng các quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành;

2. Chỉ đạo và kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng ngừa ô nhiễm và quản lý chất thải, lập kế hoạch thực hiện Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý chất thải nguy hại; cùng các địa phương triển khai Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phối hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật hiện hành và thực hiện các hoạt động giám sát sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư;

4. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

5. Điều tra, quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường trong phạm vi ngành;

6. Xây dựng trình Chính phủ quy định tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong phạm vi ngành;

7. Xây dựng và áp dụng mô hình, tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi ngành;

8. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và môi trường, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6, Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, ra các ấn phẩm, bản tin về môi trường.

III. MỘT SỐ YÊU CẦU TRONG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2004:

Do kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2004 được cấp bằng mức kinh phí năm 2003, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các ngành:

1. Tiếp tục giao kinh phí cho các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường được Nhà nước giao, trong đó hoạt động quan trắc môi trường và tăng cường năng lực cần được bố trí kinh phí để duy trì cho tới khi có quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường của Thủ tướng Chính phủ.

2. Sắp xếp các nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo chức năng của Bộ theo thứ tự ưu tiên, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ chuyển tiếp và kết thúc trong năm 2004;

3. Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án cho các đơn vị trực thuộc và thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2004 trước ngày 15 tháng 3 năm 2004; đôn đốc các đơn vị tiến hành lập dự toán theo quy định của Bộ Tài chính để thực hiện kế hoạch.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 475/BTNMT-KHTC về nội dung chi sự nghiệp môi trường ngày 02/03/2004 của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88