Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí

Số hiệu: 2580/QD-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 3869/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 28/09/2015 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Dự toán tiền công trực tiếp

a) Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính bằng (=) tiền công chức danh theo ngày x số ngày công lao động của từng chức danh.

- Cách tính tiền công chức danh theo ngày:

Tiền công ngày (đồng) cho từng chức danh thực hiện nhiệm vụ được KHCN được tính như sau:

Tiền công ngày (đồng) = Lcs x Hstcn

Trong đó:

- Lcs là mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tính tại thời điểm xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ.

- Hstcn: là Hệ số tiền công ngày quy định trong bảng 1.

Bảng 1. Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

TT

Chức danh

Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)

(1)

(2)

(3)

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

0,56

2

Thành viên chính, thư ký khoa học

0,35

3

Thành viên

0,20

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

0,16

- Cách tính số ngày công lao động theo từng chức danh: Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh căn cứ theo Luật lao động và các quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó ngày công lao động quy đi được tính 08 giờ/01 ngày (trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính 1/2 ngày công).

b) Dự toán tiền công trực tiếp đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp đối với các chức danh quy định tại điểm 1, 2, 3 bảng 1 Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế khoản 1 điều 1 Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KHCN (NVL
.40bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.2580/QD-BNN-KHCN

Hanoi, July 02, 2018

 

DECISION

AMENDING CLAUSE 1 ARTICLE 1 OF DECISION NO.3869/QD-BNN-KHCN DATED SEPTEMBER 28, 2015 PROVIDING FOR ESTIMATES OF FUNDING FOR MINISTERIAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL TASKS FUNDED BY STATE BUGET OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to Decree No.15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 of the Government on functions, duties, rights and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to Circular No.18/2015/TT-BNNPTNT dated April 24, 2015 of the Minister of Agriculture and Rural Development on management of science and technology tasks of the Ministry of Agriculture and Rural Development;

Pursuant to Joint Circular No.55/2015/TTLT-BTC-BKHCN dated April 22, 2015 of the Ministry of Finance and Ministry of Science and Technology providing for guidelines on establishment and allocation of funding estimates and expenditure statement for science and technology tasks funded by state budget;

At the request of Directors of Department of Science Technology and Environment and Department of Finance,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Estimate of wages

a) Wage of a participant in scientific and technological tasks shall be equal to his/her daily wage multiplied by the number of working days.

- Method for calculating daily wage:

Daily wage (VND) = Statutory pay rate x Daily wage coefficient

Where:

- Hstcn are daily wage coefficients specified in table 1.

Table 1. Daily wage coefficients applied to participants in scientific and technological tasks according to their job position

No.

Job position

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

(2)

(3)

1

President

0,56

2

Principal members and secretary

0,35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Members

0,20

4

Technicians and assistants

0,16

- The presiding body and the president of shall provide a detailed explanation for estimate of position-based wages paid to participants in scientific and technological tasks and number of working days under regulations in the Labor Law and current State regulations, in which 8 working hours will be converted into a working day (in the event of incomplete working day, a working period of less than 4 hours will be considered half of a working day and a working period of more than 4 hours will be considered a full working day).

b) The estimated wage of technicians and assistants shall not exceed 20% of total estimated wage of the participants specified in point 1, 2 and 3 in table 1 provided herein.

Article 2. This Decision will replace clause 1 Article 1 of Decision No.3869/QD-BNN-KHCN dated September 28, 2015 of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

Article 3. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Quoc Doanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 2580/QD-BNN-KHCN dated July 02, 2018 amending Clause 1 Article 1 of Decision No.3869/QD-BNN-KHCN providing for estimates of funding for ministerial scientific and technological tasks funded by state buget of the Ministry of Agriculture and Rural Development

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!