Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 69/2012/TT-BTC nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật

Số hiệu: 69/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 03/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU TỪ KHOẢN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHO DỰ ÁN ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC CHO CÁC NÔNG DÂN BỊ THIỆT THÒI (DỰ ÁN 2KR)

Căn cứ Công hàm trao đổi ký ngày 29/10/2009 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Hiệp định viện trợ ký ngày 29/10/2009 giữa Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA về khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho các nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR);

Thực hiện công văn số 7844/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 14/11/2008 về cơ chế thực hiện việc tiếp nhận khoản viện trợ của Chính phủ Nhật Bản thuộc Chương trình 2KR và văn bản số 1642/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2009 về Công hàm trao đổi và Hiệp định viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho nông dân bị thiệt thòi;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho các nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR) như sau

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng nguồn tiền bán hàng viện trợ thuộc khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án 2KR.

Điều 2. Tài khoản quỹ viện trợ và Ngân hàng phục vụ

Tiền thu được do bán hàng viện trợ từ khoản viện trợ được chuyển vào một tài khoản riêng (Tài khoản quỹ viện trợ) tại một Ngân hàng (Ngân hàng phục vụ) và được sử dụng theo Thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản cho các Dự án đầu tư phát triển.

Điều 3. Lựa chọn công trình, dự án

Trên cơ sở đăng ký dự án của các địa phương (Chủ Dự án) và mục đích sử dụng khoản viện trợ được thống nhất giữa hai Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan thống nhất với đại diện Chính phủ Nhật Bản lựa chọn một số công trình, dự án cụ thể sử dụng nguồn vốn thu được từ các khoản viện trợ này thông báo chính thức cho phía Nhật Bản để phối hợp thực hiện.

Điều 4. Thanh toán

Bộ Tài chính thực hiện việc chuyển tiền cho Dự án sử dụng vốn viện trợ thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước các địa phương có dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ thuộc dự án 2KR thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ theo quy định hiện hành về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ dự án

Các Chủ Dự án có trách nhiệm lập, trình duyệt, quản lý, sử dụng, báo cáo, quyết toán vốn đầu tư dự án theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng vốn đúng mục đích theo đúng nội dung Dự án đã được phê duyệt.

Phần II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Lập danh mục dự án

Căn cứ thoả thuận ghi trong Công hàm trao đổi giữa hai Chính phủ và các Thỏa thuận liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và đại diện Chính phủ Nhật Bản lựa chọn các dự án được sử dụng tiền bán hàng viện trợ (dưới đây gọi tắt là Danh mục Dự án sử dụng vốn viện trợ). Tổng số tiền phân bổ cho các dự án không được vượt quá tổng số tiền của khoản viện trợ.

Điều 7. Phê duyệt Dự án

1. Các Dự án thuộc Danh mục Dự án sử dụng vốn viện trợ được phê duyệt theo các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Chính phủ. Trường hợp tổng mức đầu tư cần thiết của Dự án lớn hơn số vốn viện trợ được phân bổ, phần vốn còn thiếu được dùng từ ngân sách địa phương hoặc từ các nguồn khác do địa phương huy động và được Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Kho bạc Nhà nước để thanh toán vốn cho Dự án.

2. Sau khi dự án được duyệt, Chủ Dự án gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) các tài liệu sau:

- Công văn thông báo nội dung dự án đã được duyệt, tổng mức đầu tư của dự án trong đó ghi rõ trị giá vốn viện trợ dùng cho dự án, vốn đối ứng trong nước, tiến độ thực hiện dự án, thời gian hoàn thành.

- Một bản chính Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án.

Điều 8. Lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng

Việc lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng thực hiện dự án được thực hiện theo các quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về đầu tư xây dựng cơ bản và đấu thầu.

Điều 9. Kiểm soát thanh toán vốn

1. Mở tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ và chuyển tiền bán hàng viện trợ vào Tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ.

a. Trên cơ sở Danh mục Dự án sử dụng vốn viện trợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) thông báo Danh mục này cho Kho bạc Nhà nước và Sở Tài chính các địa phương liên quan. Chủ dự án thực hiện mở một Tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ tại Kho bạc Nhà nước địa phương nơi có dự án.

b. Sau khi tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ được mở, Chủ dự án có văn bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) đề nghị chuyển vốn lần đầu. Căn cứ đề nghị của Chủ dự án, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Ngân hàng phục vụ chuyển tiền từ Tài khoản quỹ viện trợ sang tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ được mở tại Kho bạc Nhà nước địa phương với trị giá chuyển lần đầu là 50% trị giá vốn phân bổ cho Dự án từ nguồn vốn viện trợ.

c. Khi sử dụng từ 80% đến 90% vốn chuyển lần đầu phù hợp với các quy định về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chủ dự án gửi tiếp cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) Giấy đề nghị chuyển vốn lần hai bằng 50% trị giá vốn phân bổ cho Dự án từ nguồn vốn viện trợ kèm bản chính xác nhận kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước địa phương đối với phần vốn chuyển lần đầu. Trên cơ sở Giấy đề nghị chuyển tiền của Chủ dự án, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị Ngân hàng phục vụ chuyển tiền từ Tài khoản quỹ viện trợ sang tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ mở tại Kho bạc Nhà nước địa phương nơi có dự án.

d. Các Giấy đề nghị chuyển vốn được lập theo Mẫu tại Phụ lục đính kèm

2. Kiểm soát thanh toán vốn từ Tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ

Việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án sử dụng vốn viện trợ được thực hiện theo các quy định liên quan tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 10. Ghi thu ghi chi vốn viện trợ

Khi sử dụng hết vốn chuyển chuyển lần 2, Kho bạc Nhà nước các tỉnh có dự án thực hiện đóng tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ và có văn bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại).

Căn cứ thông báo của Kho bạc Nhà nước các tỉnh về việc thanh toán hết vốn của tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ, căn cứ Giấy chuyển tiền của ngân hàng phục vụ từ Tài khoản quỹ viện trợ sang Tài khoản tiếp nhận nguồn vốn viện trợ mở tại Kho bạc nhà nước các tỉnh nơi có dự án, Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) lập Lệnh ghi thu ngân sách (kèm theo Lệnh chi tiền) gửi Kho bạc Nhà nước để hạch toán chi bổ sung cho địa phương.

Điều 11. Quyết toán

Hàng năm Chủ dự án, cơ quan cấp trên của Chủ dự án thực hiện báo cáo quyết toán theo niên độ theo quy định tại Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. Khi dự án hoàn thành, thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định tại thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Điều 12. Chế độ báo cáo và kiểm tra

Sau khi dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi báo cáo hoàn thành dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo cho Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra tình hình thực hiện, hiệu quả các dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Bộ KH&ĐT;
- UBND, Sở TC các tinh, TP liên quan;
- KBNN TW các tỉnh, TP liên quan;
- Các Chủ đầu tư;
- VP Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán NN;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các Vụ NSNN; ĐT; PC;
- Lưu:VT, QLN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

CHỦ DỰ ÁN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……., ngày…. tháng…. năm 20…

Kính gửi:

Bộ Tài chính

(Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại)

Căn cứ Thông tư số 69/2012/TT-BTC ngày 03/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho các nông dân bị thiệt thòi (dự án 2KR)

Căn cứ công văn số ……….. ngày…………của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Nhật Bản thuộc dự án 2KR.

Căn cứ Quyết định số………….ngày ……….của UBND tỉnh……..phê duyệt dự án (tên dự án)

Chủ Dự án đề nghị Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) thực hiện chuyển tiền lần …………cho dự án (tên dự án) theo chi tiết sau:

- Trị giá đề nghị chuyển:

- Số tài khoản nhận tiền:

- Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh……….

Chủ dự án xin cảm ơn sự hợp tác của Bộ Tài chính ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- KBNN tỉnh……….
- Lưu VT,…

ĐẠI DIỆN CHỦ DỰ ÁN

(Ký tên & đóng dấu)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 69/2012/TT-BTC

Hanoi , May 3, 2012

 

CIRCULAR

GUIDING THE MANAGEMENT AND USE OF THE MONEY FROM THE NON-REFUNDABLE AID OF THE JAPANESE GOVERNMENT'S FOR THE FOOD SECURITY PROJECT FOR UNDERPRIVILEGED FARMERS (2KR PROJECT)

Pursuant to the Diplomatic Note signed on October 29, 2009 between the Vietnamese Government and the Japanese Government, and the Aid Agreement signed on October 29, 2009, between the Vietnamese Government and the Japan International Cooperation Agency on the non­refundable aid of Japanese Government's for the Food Security Project for Underprivileged Farmers (2KR project);

In furtherance of the Government Office's Official Letter No. 7844/VPCP-QHQT on November 14, 2008, on the mechanism for receiving the Japanese Government's aid for the 2KR project, and the Prime Minister's Document No. 1642/TTg-QHQT on September 15, 2009, on the Diplomatic Note and Agreement on the Japanese Government's aid for underprivileged farmers;

The Ministry of Finance guides the management and use of the money from the Japanese Government's non-refundable aid for the 2KR project as follows:

Part I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. Aid fund accounts and service banks

The money from the sale of aiding goods must be transferred to a separate account (aid fund account) at a bank (service bank) and used in accordance with the Agreement between the Vietnamese Government and the Japanese Government for development investment projects.

Article 3. Selection of constructions and projects

On the basis of the project registration of localities (project owners) and the use purpose of the aid agreed by the both governments, the Ministry of Planning and Investment shall cooperate with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development and related agencies in agreeing with the Japanese Government's representative on the selection of specific constructions and projects for which the money from the aid is used, and officially notify the Japanese party for implementing in cooperation.

Article 4. Payment

The Ministry of Finance shall transfer money to aid-funded projects via the State Treasury system. State treasuries in localities having projects funded by the 2KR project aid pay fundamental construction investment capital to the funded projects under current provisions on payment of fundamental construction investment capital from the State budget.

Article 5. Responsibility of project owners

Project owners shall estimate, submit for approval, manage, use, report and finalize their project investment capital under current provisions on fundamental construction investment, and use the capital in accordance with the projects approved.

Part II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Making project list

Based on the agreement stated in the Diplomatic Note between the two governments and related agreements, the Ministry of Planning and Investment shall cooperate with the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Finance and the Japanese Government's representative in selecting projects eligible for using the money from the sale of aiding goods (below referred to as the list of aid-funded projects). The total amount of money allocated to the projects must not exceed the total aid.

Article 7. Approval of projects

1. Projects on the list of aid-funded projects must be approved under current provisions on the management of fundamental construction investment of the Government. In case the total investment capital necessary for a project is larger than the aiding capital allocated, the lacking amount shall be funded by the local budget or other sources mobilized by the locality, and be notified to the State treasury by the provincial People's Committee for capital payment of the project.

2. After the project is approved, the project owner shall send the following documents to the Ministry of Finance (the Department of External Finance and Debt Management):

- The Official dispatch stating the approved contents of the project, the total investment of the project specifying the aided capital and corresponding domestic capital, and the project schedule;

-The original of the Decision on the approval of the project from competent authorities.

Article 8. Selection of contractors and suppliers, and contract signing

The selection of contractors and suppliers and the signing of contracts for project implementation must comply with the Vietnamese Government's regulations on fundamental construction investment and bidding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Opening accounts for receiving aiding capital and transferring the money from the sale of aiding goods to these accounts

a. The Ministry of Finance (the Department of External Finance and Debt Management) shall send the list of aid-funded projects made by the Ministry of Planning and Investment to relevant State treasuries and provincial Finance Services. The project owner shall open an account for receiving aiding capital at the State treasury in the locality that has the project;

b. After opening an account for receiving aiding capital, the project owner shall send a written request for the first capital transfer to the Ministry of Finance (the Department of External Finance and Debt Management). Based on the project owner's request, the Ministry of Finance shall send to the service bank a written request for the transfer of 50% of the total aiding capital allocated to the project from the aid fund account to the account for receiving aiding capital opened at a local State Treasury;

c. After 80% - 90% of the first capital amount transferred is properly used in accordance with the provisions on the payment of fundamental construction capital, the project owner shall send to the Ministry of Finance (the Department of External Finance and Debt Management) a written request for the second transfer equal to 50% of the total aiding capital allocated to the project, enclosed with the original certification of expense control from the local State treasury on the capital transferred. Based on the project owner's written request for money transfer, the Ministry of Finance will send to the service bank a written request for transferring money from the aid fund account to the account for receiving aiding capital opened at the State treasury in the locality that has the project;

d. The written requests for money transfer shall be made under the form enclosed in the Annex.

2. Controlling the payment of capital the account receiving aiding capital

Capital advance, withdrawal of capital advance and capital payment for finished work volumes of aid-funded projects must comply with relevant provisions of the Finance Ministry's Circular No. 86/2011/TT-BTC of June 17,2011, on the management and payment of the  investment capital and non-business investment capital belonging to the State budget.

Article 10. Aiding capital receipts and expenses records

After the latter capital is used up, state treasuries in provinces that have the projects shall close accounts for receiving aiding capital and notify the Ministry of Finance (the Department of Debt Management and External Finance) in writing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Finalization

Annually, project owners and their superior agencies shall make reports on the finalization in accordance with the Finance Ministry's Circular No. 210/2010/TT-BTC on October 20, 2010, on the finalization of fundamental construction capital belonging to the state budget  every fiscal year. The finalization of investment capital  of finished project must comply with the Finance Ministry's Circular No. 19/2011/ TT-BTC of February 14, 2011, on the finalization of finished projects funded from the State capital.

Article 12. Reporting and examination

After the project is finished, its owner must send the repot on the completion of the project to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance for summarizing and sending reports to the Vietnamese Government and Japanese Governments.

If necessary, the Ministry of Planning and Investment may cooperate with the Ministry of Finance in inspecting the progress and efficiency of projects funded by the Japanese Government's aiding capital.

Part III

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

This Circular takes effect on June 15, 2012.

The agencies and units are recommended to send feedbacks on any problems arising during the course of implementation to the Ministry of Finance for consideration, amendment and supplement./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Truong Chi Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 69/2012/TT-BTC of May 3, 2012, guiding the management and use of the money from the non-refundable aid of the Japanese Government's for the food security project for underprivileged farmers (2KR project)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!