Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/2003/CT-UB thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 28/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 01/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2003/CT-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 16/12/2002, Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 2 đă thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), thay thế Luật Ngân sách Nhà nước năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 1998. Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Chính phủ đă ban hành các Nghị định: số 60/2003/NĐ-CP, số 73/2003/NĐ-CP; Bộ Tài chính ban hành các Thông tư: số 59/2003/TT-BTC, số 60/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. Việc triển khai Luật Ngân sách Nhà nước đến các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách có ư nghĩa rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế xă hội năm 2004 và các năm tiếp theo.

Để triển khai Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định, đồng thời từng bước đổi mới công tác quản lư tài chính ngân sách của các ngành, các cấp chính quyền địa phương thuộc Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1 - Sở Tài chính - Vật giá chủ tŕ phối hợp cùng các ngành có liên quan:

1.1. Căn cứ vào Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ ngày 28/6/2003 của Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp tục hoàn thiện quy định về phân cấp quản lư ngân sách trên địa bàn Thành phố; định mức phân bổ ngân sách và chế độ chỉ tiêu ngân sách tŕnh UBND Thành phố xem xét thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố, quyết định.

1.2. Xây dựng quy chế quản lư và điều hành ngân sách tŕnh UBND Thành phố quyết định.

1.3. Xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lư đối với một số doanh nghiệp hoạt động công ích báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định nhằm tăng cường xă hội hóa và nâng cao hiệu quả chi ngân sách trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế.

1.4. Tổng kết, rút kinh nghiệm tại các đơn vị thực hiện thí điểm Đề án khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính, phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố tiếp tục mở rộng cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lư hành chính cho các Sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố tŕnh UBND Thành phố trong quư IV năm 2003.

1.5. Tiếp tục triển khai việc giao quyền tự chủ tài chính theo quy định của Nghị quyết 10/2002/NQ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp có thu có đủ điều kiện thực hiện, trong quư 3 và quư 4 năm 2003.

2 - Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thành phố và Cục Thuế Thành phố tổ chức tập huấn Luật NSNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN đến Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố và UBND các Quận, Huyện, xă, phường, thị trấn.

Các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện chỉ đạo bộ phận tài chính - kế toán và pḥng Tài chính - Vật giá các quận, huyện phối hợp với đơn vị chức năng triển khai Luật NSNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại đơn vị và địa phương ḿnh.

3 - Sở Tài chính - Vật giá chủ tŕ, phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ làm công tác tài chính ngân sách ở các cấp, các ngành và các đơn vị dự toán, quan tâm bồi dưỡng và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính ngân sách xă, phường, thị trấn.

4 - Các cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền h́nh Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị) phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tổ chức tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, cá nhân thấy rơ được các nội dung và ư nghĩa quan trọng của Luật NSNN (sửa đổi).

5 - Xử lư dứt điểm các tồn tại về tài chính ngân sách năm 2003 trở về trước:

5.1. Sở Tài chính - Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan và UBND các quận huyện xử lư nợ Ngân sách xă theo tinh thần của Chỉ thị số 03/2003/CT-TTg ngày 7/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1908/UB-KT ngày 25/6/2003 của UBND Thành phố;

5.2. Giám đốc các Sở, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư của các dự án, công tŕnh đă hoàn thành, đưa vào sử dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và của UBND Thành phố tại Chỉ thị số 08/2003/CT-UB ngày 26/2/2003, công văn số 2218/UB-KT ngày 24/7/2003, đảm bảo việc quyết toán vốn đầu tư của các dự án, công tŕnh hoàn thành từ năm 2001 trở về trước xong trước 30/9/2003.

6 - Các Sở, Ban, Ngành của Thành phố, UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng dự toán ngân sách năm 2004 theo hướng dẫn của Sở Tài chính - Vật giá và các Sở, ngành có liên quan tŕnh cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định của Luật NSNN (sửa đổi) và Chỉ thị số 23/2003/CT-UB ngày 30/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004.

Việc thực hiện các nội dung công việc trên đây có ư nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai Luật NSNN (sửa đổi) và chuẩn bị các điều kiện cho thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2004. UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiêm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
VŨ VĂN NINH

   

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2003/CT-UB thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.567

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141