Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tài chính ngoài NSNN) được thành lập ở tại địa phương đã góp phần trong việc huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và cùng với ngân sách nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các quỹ. Nhất là các quỹ được bàn giao sau khi các dự án kết thúc; các quỹ được sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; hàng năm các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách không báo cáo kết quả hoạt động về cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ngày 27 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nội dung cơ bản sau đây:

1. Khẩn trương rà soát các quy định hiện hành liên quan đến việc thành lập, hoạt động và quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, nhất là các quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng và trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đối với các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trên cơ sở đó, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh cơ cấu lại quỹ, trong đó:

- Đối với các quỹ hoạt động có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì hoạt động để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội; sớm kiện toàn bộ máy, bảo đảm đủ nguồn lực để quỹ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Đối với các quỹ có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, nhất là các quỹ đầu tư có tính chất sinh lời: Xây dựng phương án chuyển đổi mục tiêu, chức năng nhiệm vụ để phát huy hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Đối với quỹ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc hoạt động không hiệu quả, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao thì kiên quyết dừng hoạt động, giải thể.

- Chỉ thành lập quỹ mới trong trường hợp cần thiết và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài NSNN, bảo đảm nguồn lực tài chính nhà nước được tăng cường, sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng năm, trong đó phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được tổng hợp đầy đủ trong dự toán và quyết toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị; báo cáo tài chính quỹ phải gửi Sở Tài chính trước ngày 31/12 hàng năm để tổng hợp, theo dõi. Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN, thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý quỹ, trong đó tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đối với các quỹ cần tiếp tục duy trì hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp, có chuyên môn sâu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Chỉ thị này; gửi báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động trong phạm vi quản lý về Sở Tài chính trước ngày 10/11/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp đánh giá về tình hình tổ chức, hoạt động và kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với quỹ tài chính ngoài NSNN.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tài chính kết quả thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các quỹ tài chính ngoài NSNN và kiến nghị các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ tài chính ngoài NSNN trước ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89