Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 03/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 8 năm 2023

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2027 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở cơ quan, nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh và việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (công văn số 10387/UBND-XDNĐ ngày 11/10/2018 và công văn số 11678/UBND-KT ngày 04/11/2020). Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Sở Tài chính cho thấy, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài tài sản công thuộc phạm vi quản lý; việc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết, cho thuê chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Để công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan; việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đạt được nhiều hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước trong việc đầu tư, mua sắm tài sản công; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc quản lý, sử dụng tài sản công:

1.1. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết:

- Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì cơ quan nhà nước được sử dụng tài sản công được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trong một số trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải lập thành Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA ban hành kèm Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Vì vậy, khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đề nghị đơn vị sự nghiệp công lập, lập Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt; đối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội lập Đề án theo Mẫu số 02/TSC-ĐA trình Ban Lãnh đạo của tổ chức phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của UBND tỉnh.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, quy định về tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

1.2. Việc quản lý, sử dụng xe ô tô: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ định mức sử dụng xe ô tô được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định: Số 2677/QĐ-UBND ngày 02/10/2020, số 3078/QĐ-UBND ngày 13/11/2020, số 1935/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 và số 2277/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 để rà soát việc quản lý sử dụng xe ô tô; trường hợp số lượng xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương dôi dư so với định mức sử dụng xe ô tô được UBND tỉnh phê duyệt thì lập hồ sơ đề xuất hướng xử lý gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

1.3. Việc thực hiện phương án sắp xếp nhà, đất: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất theo đúng phương án sắp xếp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 684/QĐ- UBND ngày 24/3/2023.

1.4. Việc đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, thiết bị các loại và thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đúng tiêu chuẩn, định mức được phê duyệt.

1.5. Việc cập nhật, chỉnh lý thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/7/2023 thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để phục vụ xây dựng báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, Báo cáo tài chính nhà nước hàng năm theo đúng nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật. Khi có biến động về tài sản (tăng, giảm), đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chủ động cập nhật số liệu về tài sản vào phần mềm để kịp thời theo dõi.

2. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức:

2.1. Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng: Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa; do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu sử dụng tài sản để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

2.2. Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp: Ngày 09/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa; do đó, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu sử dụng tài sản để ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng tài sản công có nghĩa vụ và trách nhiệm sau:

- Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo phân cấp.

- Chấp hành quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan, bảo đảm sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản công được Nhà nước giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tài sản sai mục đích và kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các Hội đặc thù thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TL, HL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 03/08/2023 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!