Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 05/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT- TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 phải dựa trên mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tình hình thực hiện năm 2013 và dự báo tình hình trong nước, quốc tế trong thời gian tới; đồng thời, phải gắn với khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. Trong quá trình xây dựng kế hoạch cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế; triển khai thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và đẩy mạnh xuất khẩu. Nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, vận tải, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, hỗ trợ kinh doanh,…; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai.

- Tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh vận động các nguồn vốn ODA; thu hút các dự án đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài. Tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và TPCP, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải ở các bệnh viện; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; củng cố và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc như: tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tranh chấp lao động, nợ đọng bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết đào tạo, dạy thêm, học thêm, ô nhiễm môi trường,…

- Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết có hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

- Các ngành, các cấp phải theo dõi, nắm bắt tình hình, tranh thủ thời cơ, vận hội mới sau khi khởi công xây dựng Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và một số dự án quan trọng khác trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch năm 2014 hướng đến thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2011-2015.

2. Về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách năm 2013, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2014; bảo đảm tính đúng, tính đủ các khoản thu theo chính sách, chế độ quy định. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu; thu triệt để số thuế nợ đọng, các khoản thu phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 phải đảm bảo thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) tăng tối thiểu 12% so với ước thực hiện năm 2013 (đã loại trừ các yếu tố tác động giảm thu do thực hiện chính sách thuế), dự toán thu xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 8% so với ước thực hiện năm 2013.

Khi xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và nộp tiền sử dụng đất, dự kiến số thu tiền sử dụng đất được gia hạn nộp trong năm 2014. Phải phân tích, đánh giá đầy đủ các nguồn thu không cân đối ngân sách như: thu xổ số kiến thiết; thu phạt hành chính được để lại theo quy định; phí bảo vệ môi trường; học phí; phí và lệ phí không cân đối khác. Các khoản thu sự nghiệp mang tính chất giá dịch vụ kinh doanh của đơn vị không thuộc nguồn thu NSNN phải lập dự toán riêng để theo dõi, quản lý.

- Dự toán chi NSNN phải được xây dựng trên cơ sở các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành của nhà nước, đảm bảo cân đối đủ nguồn lực thực hiện các chế độ, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán. Thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể các chính sách, chế độ đã ban hành, trên cơ sở đó lồng ghép và nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách; bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chồng chéo, không còn phù hợp; hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước. Việc xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 đối với một số lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể được thực hiện như sau:

+ Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2014 phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và giai đoạn 2011 - 2015. Nguyên tắc bố trí vốn năm 2014 phải đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, dự án dự kiến hoàn thành năm 2014, vốn đối ứng các dự án ODA; hoàn trả các khoản vốn ứng trước; số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp theo tiến độ; phải cân nhắc kỹ việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới thật sự cấp bách khi xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và phải có đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

+ Các đơn vị, địa phương khi xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2014 phải chủ động sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi cho phù hợp với khả năng ngân sách; dự kiến đầy đủ nhu cầu chi thực hiện các chính sách chế độ, nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2013. Phải triệt để tiết kiệm, hạn chế tối đa chi mua sắm phương thiện, trang thiết bị, việc tổ chức lễ hội, hội nghị, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác và các nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách.

+ Các ngành được giao nhiệm vụ quản lý kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh khi dự kiến phương án phân bổ chi tiết dự toán chi năm 2014 cho các đơn vị phải căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung các chương trình và kết quả thực hiện năm 2013 và giai đoạn 2011 - 2013.

+ Các ngành, địa phương, đơn vị dự toán bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

+ Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên; một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 50% tăng thu ngân sách địa phương; nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có) để tạo nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo kế hoạch.

3. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2013; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán NSNN năm 2014; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán NSNN năm 2014 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng NSNN phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 thuộc lĩnh vực phụ trách. Các Sở, ban, ngành quản lý các chương trình MTQG đánh giá sơ kết 3 năm 2011 - 2013; đánh giá tình hình thực hiện năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013; xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 của địa phương mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiến độ quy định.

4. Thời gian thực hiện.

Yêu cầu trước ngày 20/7/2013, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán NSNN năm 2014 về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp. Các cơ quan quản lý các CTMTQG hoàn thành việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2013, lập kế hoạch đầu tư các dự án năm 2014, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để báo cáo các Bộ, ngành liên quan, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp vào kế hoạch chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109