Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 08/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 4 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHẤN ĐẤU TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an ninh xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2011 so với dự toán Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2011 và Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2011, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế (gọi chung là các huyện) tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Sở Tài Chính

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện đôn đốc kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước ngay từ các tháng đầu năm; tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng như tình hình thực hiện giải pháp tăng thu của các cơ quan, ban, ngành cho UBND tỉnh, đề xuất biện pháp thực hiện đối với các khoản thu chưa đạt dự toán giao.

- Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất các lô đất tại các Khu quy hoạch; các khu nhà, đất do nhà nước quản lý; các trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp di dời vào các Khu hành chính tập trung của tỉnh đảm bảo kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2011.

2. Cục Thuế tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo đúng quy định của pháp luật nhằm hoàn thành vượt mức dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2011.

- Thực hiện công tác phân tích, dự báo, đánh giá những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn theo định kỳ; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách; trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành để Uỷ ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp xử lý kịp thời.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân nhằm giúp người nộp thuế tiếp cận kịp thời những thông tin có liên quan về thuế và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Triển khai công tác giám sát kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo thu đúng chính sách, chế độ; Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, các trường hợp kê khai không đúng, có biểu hiện trốn thuế, lậu thuế phải xử lý kịp thời.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; Tổ chức thu thập thông tin, phân loại doanh nghiệp, lựa chọn những doanh nghiệp có nhiều rủi ro về thuế, các doanh nghiệp là Công ty cổ phần, Công ty TNHH, DNTN có số thuế phải nộp thấp nhưng có quy mô lớn; các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ du lịch có thuế GTGT âm thuế liên tục có nghi ngờ khai thiếu thuế... để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2011 theo đúng quy định của Luật Quản lý Thuế.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh. Tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế. Xử phạt nghiêm những đơn vị vi phạm thủ tục đăng ký thuế theo Quy định của Luật quản lý Thuế.

- Thực hiện tốt các biện pháp đôn đốc thu nợ, phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định; kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp cố tình nợ thuế; đôn đốc thu dứt điểm các khoản nợ cũ, hạn chế phát sinh các khoản nợ mới; chỉ đạo các đơn vị trong ngành thu dứt điểm số còn phải thu theo kết luận của cơ quan Thanh tra và Kiểm toán nhà nước...;

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan Cục Thuế và Chi cục Thuế các huyện; tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách; tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh thực hiện tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế.

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai từ các đơn vị xây dựng cơ bản; rà soát lại nguồn thu trên địa bàn.

3. Cục Hải quan tỉnh

- Chủ động tham mưu, đề xuất Uỷ ban Nhân dân tỉnh các giải pháp để tăng thu thuế xuất nhập khẩu đạt và vượt kế hoạch đề ra; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và địa phương liên quan để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để rút ngắn thời gian thông quan và tiết giảm chi phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

- Gắn công tác quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu với phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước về chế độ kiểm tra đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, khai khống, khai tăng số lượng để được hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2011 theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2011.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng UBDN tỉnh đẩy nhanh việc sắp xếp lại trụ sở các cơ quan hành chính vào các khu hành chính tập trung, tạo quỹ đất có lợi thế để đấu giá hoặc thu hút đầu tư kinh doanh.

5. Sở kế hoạch và đầu tư

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; qua đó tạo động lực và cơ sở để thúc đẩy nền kinh tế tăng cường ở mức cao, tăng thu cho NSNN.

- Thúc đẩy nhanh việc phê duyệt và phối hợp bố trí vốn triển khai các dự án đầu tư phát triển Qũy đất.

6. UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế

- Căn cứ dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2011 được giao, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế triển khai ngay việc giao dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2011 cho Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ngành có liên quan với mức tối thiểu bằng hoặc cao hơn dự toán phấn đấu đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao.

- Phân tích tình trạng thất thu, nợ đọng thuế trên địa bàn; đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm 2011 nhằm quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2011 đã được giao.

- Chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện quản lý thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

7. Các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp

- Các Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo nguồn thu cấp quyền sử dụng đất và xây dựng các khu đô thị phải tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt để sớm hình thành qũy đất đưa vào bán đấu giá và nộp tiền sử dụng đất theo kế hoạch của dự án được duyệt.

- Các doanh nghiệp cần nghiên cứu, nắm bắt chính sách pháp luật nói chung, chính sách về thuế nói riêng để thực hiện việc đăng ký thuế, kê khai nộp thuế đúng chế độ quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2011 của tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các đơn vị liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND về việc tăng cường các giải pháp phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250