Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 14/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2003

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khắc phục hậu quả nặng nề của hạn hán và các vấn đề xã hội bức xúc, thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2002.

Tuy nhiên, nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều khó khăn gay gắt. Nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nâng cao trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 đã đề ra trong các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 05/2002/NQ- CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2002.

Về nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 được tiến hành với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2003

1. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003:

Năm 2003 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết số 55/2001/QH10 của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho kế hoạch 5 năm 2001-2005.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2001 và 6 tháng đầu năm 2002, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2003 là: Thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao và ổn định; có bước chuyển mạnh về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện có hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực; đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với khai thác tốt thị trường trong nước. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện xoá đói, giảm nghèo, cải thiện mức sống của dân cư; giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững trật tự và an toàn xã hội.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2001 và năm 2002, tạo các điều kiện để nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng và hiệu quả, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế; hình thành các vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản, phát triển lâm nghiệp phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của từng vùng. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng trên 4,5%; giảm mạnh chi phí sản xuất để có giá trị gia tăng (GDP) toàn ngành khoảng 3,3%.

Khuyến khích ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất sạch, đổi mới công nghệ chế biến một số sản phẩm nông nghiệp, trước hết là chế biến cà phê, cao su, chè, hạt điều, thịt, sữa, hàng thuỷ sản... nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ đối với một số sản phẩm nông nghiệp có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu thụ tốt. Phát triển mạnh ngành nghề truyền thống, làng nghề và kết cấu hạ tầng ở nông thôn để tạo thêm việc làm mới, tạo bước dịch chuyển lao động nông nghiệp sang sản xuất phi nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Chủ động phòng chống thiên tai, đối phó với tình hình diễn biến xấu của thời tiết.

- Phát triển công nghiệp với tốc độ cao, tập trung vào những sản phẩm đang có lợi thế và có tính cạnh tranh cao, cả ở thị trường trong nước và thị trường ngoài nước. Duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 14%; phấn đấu giảm chi phí trong sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, sử dụng triệt để và hiệu quả nguồn nguyên liệu trong nước để có giá trị gia tăng (GDP) toàn ngành trên 10%.

Nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, đầu tư chiều sâu, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế tạo, nhất là công nghiệp sử dụng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến phục vụ nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 3. Đẩy mạnh việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn; sáp nhập, giải thể, phá sản những doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả; đồng thời tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đã được cổ phần hoạt động có hiệu quả cao. Tiếp tục mở rộng thí điểm Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, hình thành một số tập đoàn kinh tế nhà nước hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, dầu khí, điện lực, xây dựng.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ như du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, kiểm toán, tư vấn pháp luật, bưu chính viễn thông, vận tải. Phấn đấu giá trị các ngành dịch vụ tăng trên 7%; giảm chi phí trung gian trong các ngành dịch vụ, nhằm đạt giá trị gia tăng (GDP) của ngành dịch vụ khoảng 6,6%. Xây dựng cơ chế để thu hút vốn đầu tư của các tầng lớp nhân dân cho phát triển dịch vụ, du lịch.

- Mở rộng thị trường nội địa, nhất là thị trường nông thôn, thị trường miền núi, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các vùng trong cả nước.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại. Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, chỉ nhập khẩu những mặt hàng trong nước chưa sản xuất được. Củng cố thị trường đã có và tích cực mở rộng thị trường mới, chú trọng thị trường Mỹ. Nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp về sự cấp bách và tính cạnh tranh ngày càng gay gắt trong hội nhập quốc tế hiện nay. Từng bước nâng cao chất lượng hàng hoá xuất khẩu, tăng nhanh tỷ lệ hàng xuất khẩu qua chế biến tinh, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và công nghệ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

3. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, ưu tiên đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách xã hội và xoá đói, giảm nghèo; tăng chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ. Thực hiện triệt để tiết kiệm đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Tiếp tục củng cố, lành mạnh hoá tài chính, tín dụng, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của hệ thống ngân hàng. Tập trung đầu tư vào các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tác động đến nhiều ngành kinh tế, có tỷ lệ xuất khẩu cao.

4. Tăng nhanh đầu tư xã hội, cải thiện cơ bản tỷ lệ tích luỹ và tiêu dùng, huy động trên 35% GDP cho đầu tư phát triển; trong đó ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển không thấp hơn 25% tổng số chi ngân sách nhà nước. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không trở lại cơ chế bao cấp.

5. Tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản về phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển hệ thống dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình phổ cập trung học cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến hiện đại, đồng thời áp dụng kết quả đã nghiên cứu vào sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ và cải thiện môi trường.

6. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xoá đói, giảm nghèo và việc làm. Mở rộng sự tham gia đóng góp và giám sát của người dân đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo, vùng nghèo. Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội 6 tỉnh khó khăn ở miền núi phía Bắc, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực: thể chế, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công. Tăng cường tính hiệu quả và tính minh bạch của các chính sách nhà nước. Khẩn trương hoàn thiện Đề án cải cách tiền lương để sớm đưa vào thực hiện.

8. Củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các hoạt động tội phạm, đảm bảo trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

2. Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003:

Mục tiêu cơ bản xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003: Thực hiện chính sách động viên hợp lý, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước; tăng cường phát huy nội lực của các ngành, các địa phương, chủ động tập trung nguồn lực thực hiện những nhiệm vụ quan trọng; nguồn thu thuế và phí phải bảo đảm chi thường xuyên, trả được các khoản nợ đến hạn, có tích lũy cho đầu tư phát triển; phân phối và sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, tiết kiệm, có hiệu quả, chống lãng phí thất thoát, lành mạnh hoá ngân sách nhà nước để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 là:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở tính đúng, tính đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật, trên cơ sở phân tích, dự báo các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, thị trường, giá cả, ...; thực hiện đầy đủ các quy định về khuyến khích sản xuất, kinh doanh, tăng xuất khẩu, mở rộng thị trường; thực hiện những cam kết của tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý thu, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, chống thất thu và thất thoát tiền của ngân sách nhà nước, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước với mức động viên phấn đấu khoảng 20 - 21% so với GDP, trong đó thu thuế và phí 18 - 19% so GDP. Dự toán thu của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phải phấn đấu tăng bình quân trên 12% so mức thực hiện năm 2002.

2. Bố trí dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đảm bảo đủ vốn đối với các công trình trọng điểm quốc gia, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long; bảo đảm đủ vốn chuẩn bị đầu tư; bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA; thực hiện hỗ trợ cho sản xuất các sản phẩm quan trọng, chế biến sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu; phát triển giống cây, giống con; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phát triển giao thông nông thôn, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, hạ tầng làng nghề, hạ tầng du lịch...

Dự toán chi ngân sách nhà nước tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xoá đói giảm nghèo; đảm bảo nguồn lực thực hiện các Nghị quyết Trung ương 3 (khoá IX) về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; đảm bảo an ninh, quốc phòng; thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Bố trí tăng dự phòng, dự trữ để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt và xử lý những nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Thực hiện cải cách tiền lương nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển, thúc đẩy cải cách hành chính. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện trong vài ba năm tới, phải sắp xếp lại một số nhiệm vụ để tập trung nguồn lực thực hiện theo nguyên tắc: các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách chủ động bố trí từ nguồn tăng thu, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách được giao để có nguồn thực hiện.

Các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, cần quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách và nguồn thu theo chế độ quy định đảm bảo phát triển sự nghiệp được phân công và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện những nhiệm vụ quan trọng được giao; trên cơ sở dự toán ngân sách năm 2002 đã được giao, năm 2003 cơ bản ổn định mức kinh phí này, được tăng theo một tỷ lệ phần trăm (%) tuỳ theo ngành, lĩnh vực. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những chế độ chính sách có liên quan để phù hợp với việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ.

Nghiên cứu mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia: thực hiện theo Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bội chi ngân sách nhà nước ở mức không lớn hơn 5% so với GDP, phù hợp với khả năng vay trong nước và vay ưu đãi ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.

3. Về dự toán ngân sách địa phương:

Các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2003 theo nguyên tắc:

Căn cứ tỷ lệ phân chia các nguồn thu, số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương (nếu có) đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2002 và dự toán thu năm 2003 trên địa bàn để xây dựng cân đối ngân sách địa phương và dự toán chi ngân sách địa phương năm 2003; trong đó số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương dự kiến tăng 2 - 3% so mức bổ sung cân đối năm 2002.

Bố trí dự toán chi ngân sách năm 2003:

- Bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết Trung ương 3, 5 (khoá IX) ở địa phương.

- Ưu tiên kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư kiên cố hoá kênh mương và đường giao thông nông thôn; hạ tầng làng nghề, du lịch; thực hiện phát triển giống cây, giống con; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; công tác xúc tiến thương mại, mở rộng và tìm kiếm thị trường xuất khẩu; chú trọng thực hiện nhiệm vụ xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, giải quyết tệ nạn xã hội, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số...

- Các địa phương chủ động tính toán từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Bố trí dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Bố trí ngân sách trả nợ đủ các khoản nợ đến hạn, đảm bảo lành mạnh ngân sách của địa phương.

Trên cơ sở đánh giá thực hiện cơ chế đầu tư trở lại các năm qua (từ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiền cho thuê đất, tiền sử dụng đất,...), xác định mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và thực hiện ổn định trong một số năm; đồng thời dự toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương đối với các nhiệm vụ: chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, Chương trình 135...

ưNăm 2003, thực hiện cơ chế thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ sẽ có quy định cụ thể sau.

II. TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Về tiến độ xây dựng:

- Trong nửa đầu tháng 7 năm 2002, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho các Bộ, ngành, địa phương để làm căn cứ xây dựng kế hoạch.

- Trước ngày 15 tháng 8 năm 2002, các Bộ, ngành, Tổng công ty 91, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Chính phủ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để kịp tổng hợp kế hoạch trình các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời dự kiến phương án phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách để trình ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Về phân công thực hiện:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, xây dựng các phương án, các cân đối lớn để làm cơ sở hướng dẫn cho các Bộ, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2003.

- Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý chương trình mục tiêu quốc gia dự kiến kế hoạch và phân bổ vốn cho các chương trình, dự án.

2. Bộ Tài chính:

- Hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2002; xây dựng khái toán ngân sách và thông báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2003; làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương về dự toán ngân sách.

- Trên cơ sở Nghị định của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2003, đối với những đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới, một số đơn vị hành chính thực hiện phương thức tự trang trải kinh phí (bao gồm cả tiền lương).

3. Các Bộ, cơ quan nhà nước, các Tổng công ty 91: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính làm việc với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có liên quan về nhiệm vụ và dự toán kinh phí năm 2003 đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các Bộ, cơ quan nhà nước, theo chức năng của mình, trên cơ sở tính toán các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề xuất các giải pháp, các cơ chế chính sách, chế độ mới hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách hiện hành để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách, thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, các cơ quan có liên quan trước thời điểm lập dự toán ngân sách.

4. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành khác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 14/2002/CT-TTg

Hanoi, June 28, 2002

 

DIRECTIVE

ON THE ELABORATION OF THE 2003 SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PLAN AND STATE BUDGET ESTIMATES

In furtherance of the National Assembly’s Resolution on the 2002 State budget tasks and estimates, the Government has promulgated many mechanisms and policies and concentrated its efforts on directing the removal of difficulties in production and business activities, overcoming heavy drought consequences and burning social problems, accelerating the attainment of targets of the 2002 socio-economic development plan.

However, the national economy is facing many acute difficulties. With a view to successfully fulfilling the 2002 State budget tasks and estimates, the Prime Minister requests leaders of the ministries, central-level agencies, provinces and centrally-run cities to raise their sense of responsibility and direct the good implementation of the National Assembly’s resolutions as well as the 2002 socio-economic development solutions already mapped out in the Government’s resolutions, especially Resolution No.05/2002/NQ-CP of April 24, 2002 on a number of measures for implementation of the 2002 socio-economic plan.

The task of elaborating the 2003 socio-economic development plan and State budget estimates shall be carried out with the following principal requirements and contents:

I. PRINCIPAL CONTENTS OF THE 2003 PLAN

1. Major objectives and tasks of the 2003 socio-economic development plan:

The year 2003 is the third year of implementing the Resolutions of the IXth National Party Congress and the National Assembly’s Resolution No.55/2001/QH10 on the 2001-2005 five-year plan. This is the year of important significance for achievement of the targets already set forth in the 2001-2005 five-year plan.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The 2003 socio-economic development plan should focus on the following major tasks:

1. Striving to attain a higher economic growth rate as compared to 2001 and 2002, creating conditions for the national economy to develop in a stable and sustainable manner at higher rates in the subsequent years.

- Further accelerating the restructuring of agriculture and rural economy along the direction of producing goods with quality and efficiency, associating production with domestic and international consumption markets; forming areas specializing in the production of commodity farm produce, developing husbandry and aquaculture, developing forestry in compatibility with potentials and advantages of each region. Increasing the value of agricultural production, forestry and fishery by over 4.5%; sharply reducing production costs so as to obtain the entire branch’s GDP value of around 3.3%.

Encouraging the application of the results of researches into new sciences and technologies, especially biotechnology and clean production technology, renewing processing technologies for a number of agricultural products, first of all, coffee, rubber, tea, cashew nuts, meat, milk, aquatic products... so as to increase productivity, ensure the products quality and raise their competitiveness. Encouraging the production and consumption of a number of agricultural products with competitive edge and substantial consumption markets. Strongly developing traditional crafts, craft villages and rural infrastructure so as to create more jobs and transfer agricultural labor to non-agricultural production sectors, thus developing the rural economy. Taking initiative in the control of natural calamities, coping with adverse weather changes.

- Developing industries with high speed, focusing on advantageous and highly competitive products, in both domestic and foreign markets. Maintaining the growth rate of industrial production value at 14%; striving to reduce the industrial production costs, especially in the processing industry, fully and efficiently using the domestic raw material sources so as to achieve the entire branch’s GDP value of over 10%.

Raising the competitiveness of industrial products, making in-depth investment and giving priority to investment in development of manufacturing industries, especially the hi-tech industries, export goods-producing industry and processing industry in service of agriculture and rural economy.

- Further boosting the restructuring, renovation, and raising the operation efficiency, of State enterprises under the Government’s program of action for implementation of the Resolution of the Party Central Committee’s third plenum. Speeding up the equitization of State enterprises where the State does not need to hold 100% of capital; merging, dissolving or declaring bankrupt those enterprises which operate inefficiently; at the same time, creating all conditions for the already equitized enterprises to operate with high efficiency. Further expanding the experimentation of State corporations and State enterprises operating after the model of "parent" company- "subsidiary" company, founding a number of State economic conglomerates in the fields of telecommunications, petroleum, electricity and construction.

- Diversifying, and raising the quality of, services such as tourism, finance, banking, auditing, legal consultancy, post, telecommunications and transport. Striving to increase the services value by over 7% while reducing their intermediary costs with a view to achieving the service sector’s GDP value of around 6.6%. Formulating a mechanism to attract investment capital from people of different strata for development of services and tourism.

- Expanding the domestic markets, especially the rural and mountainous markets, creating a close linkage between different regions in the country.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Further restructuring the State budget, prioritizing the development investment, implementing the policies on socialization, hunger elimination and poverty alleviation; increasing expenditures on education and training, sciences and technologies. Absolutely practicing thrift while raising the efficiency of the use of the State’s capital and properties.

Further strengthening financial and credit activities and making them healthy, improving the quality of the banking system’s service activities. Concentrating investment on projects with high socio-economic efficiency, which affect many economic branches and have high export percentages.

4. Increasing the social investment quickly, basically improving the accumulation and consumption rates, mobilizing more than 35% of GDP for development investment, whereby the State budget expenditure for development investment shall not be lower than 25% of total expenditures of the State budget. Providing State budget support for investment in difficulty-hit, deep-lying and remote areas.

Adjusting the investment structure along the direction of creating favorable conditions for economic restructuring so as to raise the efficiency and competitiveness of the national economy. Not returning to the subsidy mechanism.

5. Continuing the renovation, and creating basic changes in the development, of education and training, developing the vocational training system, raising the quality of human resources with rational structure; further implementing the program on junior secondary education universalization. Promoting scientific and technological activities, quickly applying modern and advanced technologies as well as research results to production; intensifying the work of environmental protection and improvement.

6. Effectively settling burning social problems, fruitfully implementing the national target programs, especially the program on hunger elimination, poverty alleviation and employment. Expanding the people’s participation in, contribution to, and supervision of, projects on building infrastructure for poor communes and poor regions. Further concentrating investment on socio-economic development of the 6 northern mountainous provinces meeting with difficulties, the socio-economic development program for the Central Highlands and the socio-economic development program for the Mekong River delta.

7. Boosting the administrative reform in the fields of institution, organizational apparatus, building of the contingent of public servants and public financial reform. Raising the efficiency and transparency of the State policies. Expeditiously finalizing the project on wage reform for early implementation.

8. Consolidating defense and security, combining them with socio-economic development, further promoting the suppression of criminal activities, ensuring order and discipline in socio-economic activities.

2. The tasks of drafting the 2003 State budget

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The tasks of making the 2003 State budget estimates include:

1. Estimating the State budget revenues on the basis of properly and fully calculating the revenues prescribed by law, analyzing and forecasting factors on economic growth, market, prices...; implementing all provisions on production and business promotion, increasing exports and expanding markets; implementing the commitments of regional and international economic integration process; taking measures to intensify the management of value added tax (VAT) collection and reimbursement, preventing the under-collection and loss of the State budget money and combating smuggling and trade frauds.

Estimating the State budget revenues with the desirable mobilization level of around 20-21% of GDP, of which the tax and fee collections shall represent 18-19%. Striving to increase the revenues of the ministries, central-level agencies and localities by over 12% on average as compared to the 2002s figure.

2. Allocating the State budget expenditure estimates for development investment, to ensure enough capital for the national key projects, with priority given to projects under Program 135 and the project on planting 5 million hectares of forests; arranging investment capital for socio-economic development in northern mountainous provinces, the Central Highlands and the Mekong River delta; arranging enough capital for investment preparation and reciprocal capital for ODA projects; providing support for the production of important products and the processing of agricultural products for export; developing plant varieties and animal breeds; restructuring agricultural economy; developing rural communication and infrastructure of aquaculture, craft villages and tourism.

The drafting of State budget expenditures should focus on the performance of the tasks of socio-economic development, hunger elimination and poverty alleviation; ensuring resources for implementation of the Resolutions of the third plenum of the Party Central Committee (IXth Congress) on restructuring, renewing, developing and raising the efficiency of, State enterprises; and the Resolution of the fifth plenum of the Party Central Committee (IXth Congress) on renewing, developing, and raising the efficiency of, the collective economy; renewing mechanisms and policies, encouraging and creating conditions for development of the private economy; speeding up agricultural and rural industrialization and modernization; ensuring security and defense; implementing the Party’s and State’s nationality policy.

Increasing the reserves in order to take initiative in coping with natural calamities and floods and handling unexpected tasks.

Conducting the wage reform with a view to creating a motive force for accelerating the development and administrative reform. This is an important task, which requires concentrated efforts in few years to come, while a number of tasks must be rearranged so as to concentrate resources on the implementation thereof according to the principle that the ministries, central-level agencies, localities and budget-using units shall take initiative in arranging sources of increased revenues, practicing thrift, combating wastefulness and using the budget allocations for task performance.

Non-business units subject to the Government’s Decree No.10/2002/ND-CP of January 16, 2002 on financial regime applicable to non-business units with revenues should manage and efficiently use their budgets and revenue sources according to regulations, ensuring the development of the assigned tasks and funding sources for performance of the assigned important tasks; based on the assigned 2002 budget estimates, the funding levels should be basically maintained in 2003 and may be increased in a certain percentage (%), depending on branches and fields. Studying the amendment and/or supplementation of relevant mechanisms and policies to comply with the Government’s Decree No.10/2002/ND-CP of January 16, 2002.

Studying the expansion of the experimental assignment of package payroll and administrative management funding to the State administrative agencies according to the Prime Minister’s Decision No.192/2001/QD-TTg of December 17, 2001.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The State budget deficit shall be kept at a level of not more than 5% against GDP, suitable to the capability of mobilizing loans from inside the country and soft loans from overseas to make up for such deficit.

3. On the local budget estimates:

Localities shall make the 2003 budget estimates on the following principle:

The proportions of divided revenue sources, the additional allocations (if any) from the central budget to the local budgets, already assigned by the Prime Minister in 2002, and the localities 2003 revenue estimates, shall serve as basis for the drafting of the 2003 local budget balances and expenditures; the additional allocations from the central budget to local budgets is expected to increase by 2-3% as compared to 2002.

Arrangement of the 2003 budget expenditure estimates:

- To arrange funding for implementation of resolutions of the third and fifth plenums of the Party Central Committee (IXth Congress) in localities.

- To give priority to arrangement of funding for performance of the tasks of infrastructure construction, investment in canal solidification and rural traffic routes; infrastructure construction for craft villages and tourism; development of plant varieties and animal breeds; restructuring of agricultural economy; trade promotion, expansion and probe of export markets; attaching importance to the performance of the tasks of hunger elimination, poverty alleviation, job creation, settlement of social vices and support for ethnic minority people...

- Localities shall take initiative in calculating regular sources of revenue increase and expenditure decrease in order to reserve funding for wage reform.

- To reserve local budgets according to the provisions of the State budget legislation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.On the basis of evaluating the implementation of the reinvestment mechanism in the past years (from the collection of agricultural land use tax, land rentals and land use levies...), to determine the level of targeted additional allocation from the central budget to local budgets and maintain this level for a few years; at the same time, to estimate funding for targeted additional allocation from the central budget to local budgets for performance of the tasks of national target programs, project on planting five million hectares of forests, program 135...

In 2003, to apply the mechanism on over-collection rewards according to the provisions of the State Budget Law, which shall later be specified by the Prime Minister.

II. PLAN ELABORATION TEMPO AND ASSIGNMENT OF RESPONSIBILITIES

1. On elaboration tempo:

- In the first half of July 2002, the Ministry of Planning and Investment and the Finance Ministry shall provide guidance on the 2003 plan framework and State budget estimates for the ministries, branches and localities for use as basis to elaborate their own plans.

- Before August 15, 2002, the ministries, branches, corporations 91 and Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall report the 2003 socio-economic development plans and State budget estimates to the Ministry of Planning and Investment and the Finance Ministry for their sum-up and submission to the Government.

- The Ministry of Planning and Investment and the Finance Ministry shall organize working sessions with the ministries, branches and localities to promptly sum up the plans and submit them to the competent agencies; and at the same time, map out the plan norm and budget allocation for submission to the National Assembly Standing Committee.

2. On assignment of responsibilities

1. The Ministry of Planning and Investment:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To provide guidance on elaboration and summing up of the 2003 socio-economic development plan.

- To assume the prime responsibility and coordinate with the Finance Ministry in drafting the development investment plan and allocating capital construction investment capital; and with the Finance Ministry, the other ministries and central-level agencies in managing the national target programs, designing plans and allocating capital to programs and projects.

2. The Finance Ministry:

- To guide the ministries, the central-level agencies and localities in appraising the situation on implementation of the 2002 State budget estimates; to make the general budget estimates and notify the inspection numbers on the 2003 State budget revenue and expenditure estimates to the ministries, the central-level agencies and localities.

- To assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the concerned agencies in making and summing up the 2003 State budget estimates; to work with the ministries, central-level agencies and localities on the budget estimates.

- Based on the Government’s Decree on financial regime applicable to non-business units with revenues, to assume the prime responsibility and coordinate with the ministries and localities in guiding and organizing the elaboration of the 2003 State budget estimates by non-business units implementing the new financial mechanism and a number of administrative units applying the mode of self-financing (covering wages).

3. The ministries, State bodies and corporations 91: To coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Finance Ministry in elaborating the socio-economic development tasks and making budget estimates in the fields under their management. The ministries and central-level agencies managing the national target programs and project on planting five million hectares of forests shall coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Finance Ministry in working with the concerned ministries, central-level agencies and localities on the 2003 tasks and expenditure estimates for the said programs and project in the fields under their management.

The ministries and State bodies shall, based on their functions and calculation of exploitable sources, set forth socio-economic criteria, suggest solutions, new mechanisms and/or regimes or propose amendments and/or supplements to the current regimes and policies for use as basis for plan elaboration and budget drafting, and notify them to the Ministry of Planning and Investment, the Finance Ministry as well as the relevant ministries and agencies before the budget-drafting time.

4. The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall guide, organize and direct the provincial/municipal Planning and Investment Services and Finance-Pricing Services to closely coordinate with other services, departments and branches in elaborating the socio-economic development plans and State budget estimates to be submitted to the competent authorities for decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/2002/CT-TTg ngày 28/06/2002 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.322

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255