Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 11/2002/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 17/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2002/CT-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Thời gian qua, kể từ khi triển khai thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ), công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài về cơ bản đã có chuyển biến tích cực, góp phần phát huy hiệu quả của nguồn viện trợ này. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể chưa chấp hành đầy đủ các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vẫn còn tiếp diễn việc xin tiếp nhận hàng hoá đã qua sử dụng không có xác nhận về chất lượng; hàng được gửi đến Việt Nam trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; một số dự án được phê duyệt vượt quá thẩm quyền, phê duyệt xong không gửi hồ sơ (hoặc gửi không đầy đủ) đến các cơ quan có trách nhiệm quản lý ở Trung ương). Những tồn tại trên đã gây phức tạp trong công tác quản lý, làm sai lệch mục đích của việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt thực hiện ngay một số việc sau:

1. Dự án viện trợ phải được xây dựng, thẩm định, trình duyệt theo đúng quy trình đã được quy định. Những dự án được phê duyệt không đúng thẩm quyền sẽ không có hiệu lực thi hành (trường hợp dự án đang triển khai thì phải đình chỉ hoạt động) và trình duyệt lại theo quy định. Sau khi dự án được duyệt, quyết định phê duyệt (kèm theo tài liệu, hồ sơ liên quan) phải gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công việc trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Không xem xét việc tiếp nhận hàng hoá thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001), chỉ xét giải quyết hàng viện trợ có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có xác nhận về chất lượng hàng hoá của cơ quan có thẩm quyền bên nước viện trợ. Hàng viện trợ chỉ được gửi đến Việt Nam sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp nhận. Những lô hàng viện trợ không thực hiện đúng quy định trên, giao Tổng cục Hải quan xử lý theo quy định, đơn vị tiếp nhận chịu mọi chi phí liên quan tới việc xử lý này. Trường hợp hàng viện trợ đã qua sử dụng chưa theo đúng quy định đã hoặc đang trên đường đến cảng Việt Nam (phải có xác nhận về thời gian ghi trên vận đơn gửi hàng) trước ngày ban hành Chỉ thị này vẫn được xem xét, nhưng phải được giám định chất lượng hàng hoá bởi cơ quan giám định chất lượng của Việt Nam. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận hàng viện trợ, phát hiện những trường hợp vi phạm để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

3. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao có các biện pháp thích hợp thông tin đầy đủ và nhanh chóng các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các nhà tài trợ (có văn phòng đại diện hoặc chưa có văn phòng đại diện ở Việt Nam) biết để phối hợp trong quá trình tiến hành các khoản viện trợ cho Việt Nam.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Trung ương của các đoàn thể và các tổ chức nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 11/2002/CT-TTg

Hanoi, April 17, 2002

 

DIRECTIVE

REORGANIZING THE WORK OF MANAGING AND USING FOREIGN NON-GOVERNMENTAL AIDS

Over the past time since the implementation of the Regulation on Management and Use of Foreign Non-Governmental Aids (issued together with the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg of April 26, 2001), the management and use of foreign non-governmental aids have seen positive changes and contributed to bringing into play the efficiency of this aid source. However, in the course of implementation, several ministries, branches, localities and mass organizations failed to fully abide by the provisions of the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg, the application for reception of used goods without quality certification still existed; goods were sent to Vietnam before being permitted by the competent State bodies; several projects were approved ultra vires, or approved without dossiers (or with inadequate dossiers) sent to the central managing agencies. The above-said shortcomings have complicated the managerial work and distorted the purposes of the reception and use of foreign non-governmental aids.

In order to overcome the above-said limitations and raise the efficiency of the work of managing and using foreign non-governmental aids, the Prime Minister hereby requests the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities and mass organizations to direct the agencies and units under their respective management to strictly implement the provisions of the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg, first of all, to do the followings:

1. Aid projects must be elaborated, evaluated and submitted for approval strictly according to the prescribed process. Those projects which have been approved ultra vires shall not be carried out (in cases where they are being underway, they must be suspended from operation and submitted for re-approval according to regulations). After the projects have been approved, the approval decisions (enclosed with relevant documents and dossiers) must be sent to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance strictly within the prescribed time limit. The Ministry of Planning and Investment shall have to closely monitor the above-said task and report to the Prime Minister the violating cases in order to take measures for timely handling.

2. Not to consider the reception of goods which are on the list of commodity items banned from import according to the Prime Minister’s regulations (issued in Decision No. 46/2001/QD-TTg of April 4, 2001); to consider for settlement only those aid goods with complete and valid dossiers and quality certification by the competent agencies of the aid-donating countries. Aid goods shall be sent to Vietnam only after being permitted for reception by the competent authorities. Those aid goods lots which do not comply with the above-said stipulations shall be handed over to the General Customs Department for handling according to regulations, and the aid-receiving units shall bear all expenses relating to such handling. In cases where used aid goods which have not complied with regulations yet but have already arrived or are being en route to Vietnam’s ports (certification on time inscribed in the goods-consigning bill of lading is required) before the date of issuance of this Directive, shall still be considered provided that their quality must be expertised by Vietnam’s quality-expertising agencies. The Ministry of Finance shall have to closely monitor the reception of aid goods and detect the violating cases in order to handle them or referring them to the competent authorities for consideration and handling.

3. The Union of Vietnam’s Friendship Organizations shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry for Foreign Affairs in taking appropriate measures to fully and rapidly inform the donors (having or not having their representative offices opened in Vietnam) of the provisions of the Prime Minister’s Decision No. 64/2001/QD-TTg for coordination in the course of donating aids to Vietnam.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, the heads of the central bodies of mass organizations and people’s organizations shall have to strictly implement this Directive.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Manh Cam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2002/CT-TTg ngày 17/04/2002 về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!