Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2018

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 13/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2018

Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có những chuyển biến tích cực, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, xuất phát từ tác động của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế còn khó khăn; diễn biến phức tạp, bất thường của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai; nguy cơ dịch bệnh bùng phát, tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018.

Mặt khác, đến ngày 30/6/2018 tổng thu NSNN toàn tỉnh đạt được rất thấp so với dự toán và thấp cả so với cùng kỳ. Theo đó năm 2018, dự báo tình hình thu ngân sách, cân đối ngân sách các cấp, đặc biệt là ngân sách cấp tỉnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2018 theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân thông qua tại Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tích cực, chủ động, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt Luật Thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018; quyết tâm thu đạt dự toán đã được Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó:

a) Giao Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu nội địa ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2018, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2018; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức ngành thuế.

- Quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế); định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2018 xuống dưới 4% so với số thực thu NSNN năm 2018; phấn đấu hoàn thành mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Chủ động làm việc với Tổng cục Thuế, thực hiện việc rà soát, đánh giá kỹ khả năng thu ngân sách năm 2019, giai đoạn 2019 - 2021 tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xây dựng lại bộ thuế của tỉnh Đồng Nai đảm bảo an toàn - bền vững về thu nội địa ngân sách giai đoạn 2019 - 2020.

b) Giao Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực xuất nhập khẩu những tháng còn lại của năm 2018, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức ngành hải quan.

Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực về hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như ô tô, hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất…; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; phấn đấu hoàn thành và vượt từ 8 - 10% mức dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã được HĐND tỉnh giao.

c) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh rà soát các dự án trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng thực hiện các thủ tục xác định giá thu tiền sử dụng đất, giá thuê đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính kịp thời vào ngân sách nhà nước.

d) Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico); Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) nhanh chóng tiến hành các thủ tục thoái vốn tại các công ty con nhằm thực hiện tốt kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt trong năm 2018.

e) Giao Chủ tịch UBND cấp huyện tạo điều kiện tốt nhất cho ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời rà soát thu hồi các khoản nợ đọng, các Chi cục Thuế phấn đấu đạt số tăng thu từ 10% đến 20% so dự toán.

2. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Trong đó:

a) Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện báo cáo đánh giá cân đối ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2018. Trong trường hợp ngân sách nhà nước hụt thu cân đối, cần chủ động đề xuất phương án chi tiết để xử lý khoản hụt thu cân đối này (từ quỹ dự trữ tài chính, kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, nguồn bổ sung các quỹ và các nguồn tài chính hợp pháp khác); đồng thời rà soát và cắt giảm tối đa các khoản chi mua sắm, đầu tư chưa cần thiết. Trường hợp thực sự cấp thiết, cấp bách chi mua sắm phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương có liên quan thực hiện cắt, giảm các nhiệm vụ chi đầu tư chưa thật sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách năm 2018. Khẩn trương rà soát và tham mưu UBND tỉnh chỉ điều chỉnh vốn chi cho những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đối với những công trình chưa thực sự cần thiết thì tạm thời không triển khai thực hiện.

c) Giao Giám đốc các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh điều hành chi trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi thường xuyên; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện việc cắt giảm dự toán đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện; rà soát các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cắt, giảm hoặc giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán năm 2018 sang thực hiện năm 2019 và các năm tiếp theo.

d) Giao Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động điều hành chi ngân sách theo dự toán, khả năng cân đối ngân sách, thực hiện chủ động nguồn để thực hiện các chính sách, chế độ chi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc cắt giảm dự toán đối với các nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện chi cân đối ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách (bao gồm cả phần tỉnh thu huyện thụ hưởng) và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và chủ động nguồn để thực hiện kịp thời các chính sách đã phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách để tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và một số nhiệm vụ cần thiết khác chưa được dự toán.

3. Tổ chức thực hiện.

a) Giám đốc các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở các đơn vị trực thuộc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách tỉnh Đồng Nai những tháng cuối năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


522

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79