Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2006 tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Thân Văn Mưu
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỐNG THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực thu hút đầu tư, cải tiến môi trường sản xuất kinh doanh của tỉnh và các huyện, thành phố, một số lượng lớn dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nhiều nguồn vốn, chương trình khác nhau đã và đang được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản pháp luật và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Các chủ thể và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách Nhà nước về đầu tư xây dựng. Do vậy, kết quả đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh có nhiều tiến bộ, công tác quản lý ngày càng chặt chẽ; hạn chế các vi phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp cho thấy, trong công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của các cấp, các ngành trong tỉnh còn nhiều sai phạm, khuyết điểm ở tất cả các khâu trong quy trình đầu tư xây dựng, đặc biệt là công tác quản lý, giám sát chất lượng công trình, nghiệm thu thanh quyết toán còn nhiều trường hợp chưa chặt chẽ. Cá biệt có dự án chủ đầu tư và cơ quan chủ quản đầu tư buông lỏng quản lý, để xảy ra việc thông đồng giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu để cố tình nghiệm thu, thanh quyết toán cao hơn khối lượng và giá trị thực tế nhằm tham ô, chiếm đoạt tiền vốn, tài sản của nhà nước (các đối tượng vi phạm đã bị xử lý hình sự)… Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý, phòng chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện Công điện số 496/CĐ - TTg ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay một số công việc sau:

- Làm việc trực tiếp với Thủ trưởng các đơn vị đang được giao quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu đang tham gia quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do ngành, địa phương, đơn vị làm chủ quản đầu tư hoặc chủ đầu tư để quán triệt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, phòng chống thất thoát, lãng phí, nâng cao chất lượng công trình trong quá trình đầu tư xây dựng;

- Trực tiếp rà soát, tự kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra toàn bộ các công trình, dự án có sử dụng vốn Nhà nước (vốn ngân sách, vốn vay, tài trợ nước ngoài, vốn doanh nghiệp nhà nước…) thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, lãng phí đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý, xử lý nghiêm khắc các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tự kiểm tra nói trên phải báo cáo kiểm tra cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 20 hàng tháng và hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2006. Người đứng đầu các cơ quan nêu trên phải bảo đảm tính trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước kết quả kiểm tra của ngành, địa phương, đơn vị mình;

- Đặc biệt coi trọng và tăng cường công tác thanh tra, giám sát đầu tư, kiểm định chất lượng công trình gắn với thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Đấu thầu. Lựa chọn những cán bộ đủ phẩm chất, năng lực tham gia các đoàn thanh tra, thực hiện giám sát thi công xây dựng. Đối với những dự án sử dụng vốn đầu tư do nhân dân đóng góp; vốn chương trình mục tiêu: dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự án do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện UBND cấp huyện phải có biện pháp tăng cường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

- Từ nay, các quyết định phê duyệt dự án phải ghi rõ từng nguồn vốn: vốn Trung ương; vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn vay; vốn nhân dân đóng góp… Cơ quan Tài chính các cấp khi thẩm định hồ sơ quyết toán công trình phải đối chiếu và làm rõ tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư theo quyết định phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban đầu; không được tự ý điều chỉnh tăng vốn ngân sách để bù đắp thiếu hụt cho các nguồn vốn khác trong cùng dự án.

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bưu chính - Viễn thông, Văn phòng UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để tiến hành thanh tra ngay một số công trình, dự án lớn của các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có sử dụng vốn ngân sách, vốn vay, tài trợ của nước ngoài, vốn chương trình mục tiêu; trong đó tập trung vào các công trình, dự án trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, chương trình 135, chương trình giảm nghèo, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học, một số dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu dân cư có quy mô vừa và lớn tại các đô thị trong tỉnh (chưa có trong kế hoạch thanh tra năm 2006).

3. Đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng; Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát lĩnh vực đầu tư xây dựng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia giám sát thực hiện, phát hiện, kiến nghị kiểm tra, xem xét kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước trong quá trình đầu tư xây dựng.

4. Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phải coi công tác quản lý, phòng chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng theo tinh thần Chỉ thị này là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2006 và những năm tiếp theo.

5. Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng khác trong tỉnh kịp thời đăng tải nội dung Chỉ thị này và phân công phóng viên, biên tập viên thường xuyên theo dõi, đưa tin kịp thời về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; nêu cụ thể những ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc; phát hiện, phê phán, những ngành, địa phương, đơn vị không chấp hành nghiêm Chỉ thị này; thông tin công khai, rộng rãi về những dự án, công trình chất lượng kém, để xảy ra sai phạm lớn, thất thoát, lãng phí.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2006 tăng cường công tác quản lý, chống thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64