Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước Quảng Nam

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thu ngân sách năm 2019 nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tiếp tục phát huy kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm và quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu so với dự toán giao.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; đơn giản hóa thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh; kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong quản lý các nguồn thu phát sinh và mở rộng cơ sở thuế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nguồn thu thuế, chống thất thu đối với các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro cao; thực hiện thu đúng, thu đủ thuế đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, thủy điện, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với doanh nghiệp kê khai thuế không đúng quy định; các nhà thầu, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang hoạt động trên địa bàn có chi nhánh hoặc không có chi nhánh nhưng chưa kê khai, nộp thuế.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ xúc tiến và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, của UBND tỉnh tại các Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018; số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 và các văn bản liên quan, trong đó:

- Phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế trong việc đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, phấn đấu số nợ thuế còn dưới 5% tổng số thu ngân sách trên địa bàn.

- Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm thu hút các cá nhân, tập thể đầu tư vốn, thành lập doanh nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư sớm đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các giải pháp cụ thể để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của từng ngành có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực trên địa bàn.

- Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp với ngành Thuế rà soát việc mở rộng cơ sở thuế phù hợp với tăng trưởng đầu tư và kinh doanh; chống thất thu thuế các doanh nghiệp, chủ dự án kinh doanh bất động sản, khai khoáng, thủy điện, các khoản thu từ đất; dịch vụ du lịch, khách sạn, các doanh nghiệp ngoại tỉnh có chi nhánh trên địa bàn nhưng chưa kê khai nộp thuế; các doanh nghiệp thường xuyên chuyển địa điểm kinh doanh, phối hợp chuyển thông tin để có biện pháp quản lý thuế và thu hồi dứt điểm nợ thuế.

a) Sở Tài chính

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá; kiểm tra xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm chế độ kế toán, thống kê, hóa đơn chứng từ; phối hợp với các ngành thúc đẩy các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn, đặc biệt là hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ; thường xuyên theo dõi, cập nhật tham mưu kịp thời hệ số điều chỉnh bảng giá đất, giá tính thuế tài nguyên đảm bảo tiệm cận giá thực tế thị trường; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước (kể cả xử lý kịp thời các khoản khấu trừ, ghi thu, ghi chi qua ngân sách). Phối hợp chống thất thu về giá trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, phối hợp xử lý nợ thuế đối với các nhà thầu xây dựng cơ bản vốn ngân sách địa phương.

b) Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh

Duy trì tốt hoạt động hạ tầng truyền thông của ngành, đảm bảo việc kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và cơ quan Thuế, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện nộp các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử liên thông với đăng ký thuế, rút ngắn thời gian và thủ tục thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư vào địa phương;

- Theo dõi, giám sát việc đăng ký thành lập doanh nghiệp của các cá nhân, tập thể kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế những trường hợp có dấu hiệu rủi ro, bất thường, góp vốn bằng bất động sản có thực hiện chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm kinh doanh để cơ quan Thuế biện pháp xử lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với cơ quan Thuế kiểm tra tham mưu xử lý các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi chính sách xã hội hóa; thông báo công khai danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy phép đăng ký kinh doanh cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan định kỳ hằng tháng để theo dõi xử lý. Chỉ đạo các Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện, thị xã, thành phố rà soát xử lý các trường hợp cá nhân đã cấp phép đăng ký kinh doanh nhưng thực tế không hoạt động.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung giải quyết các thủ tục về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác cải cách hành chính trong việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất đối với Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thu, nộp kịp thời vào ngân sách, đúng quy định, giảm phiền hà chậm trễ đối với doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến các khoản thu từ đất. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp đề xuất điều chỉnh giá đất kịp thời theo từng khu vực, từng tuyến đường… đảm bảo chống thất thu và đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với các ngành trong thực hiện chủ trương quản lý thu các khoản về thuế đối với nhà nước của các doanh nghiệp ngoại tỉnh kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức và cá nhân sau cấp phép, các giải pháp tăng cường quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 24/UBND-KTN ngày 03/01/2019. Phối hợp với ngành thuế theo dõi theo dõi, kiểm tra về việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong hoạt động khoáng sản,

đ) Sở Công thương

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, ngăn chặn hành vi kinh doanh trái pháp luật, vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ, niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Cục Thuế để có giải pháp chống thất thu thuế qua giá cho thuê phòng khách sạn, homestay, kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô. Thường xuyên cung cấp thông tin về hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực khác sạn, lữ hành trên địa bàn để thực hiện quản lý theo quy định.

f) Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm ngăn ngừa chống các hành vi gian lận thương mại, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

g) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 1985/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh, phối hợp cung cấp thông tin về lao động là người nước ngoài đã được cấp mới, cấp lại Giấy phép lao động cho Cục Thuế để theo dõi, quản lý trong việc thự hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. h) Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với cơ quan Thuế rà soát và có biện pháp quản lý đối với các hộ, doanh nghiệp có kinh doanh vận tải nhưng không có giấy phép kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; cung cấp các thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan Thuế để thực hiện quản lý theo quy định;

i) Công an tỉnh

Chủ động và phối hợp với Cục Thuế trong công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế; phối hợp trao đổi thông tin, xác minh làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; điều tra ngăn chặn tình trạng in, phát hành, mua bán hoá đơn bất hợp pháp; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cơ quan Thuế cùng cấp có biện pháp quản lý, thu thuế đối với chủ phương tiện kinh doanh vận tải nhưng không đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định.

k) Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam: Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế; phản ánh tuyên dương những tổ chức cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế khi có đề nghị của cơ quan Thuế. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền về sử dụng hóa đơn khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử.

l) Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan Thuế

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức dự toán năm 2019. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, xác định cụ thể cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu đề xuất các giải pháp quản lý chống thất thu hiệu quả.

- Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, các chi nhánh, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước; phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, kinh doanh bất động sản, khai khoáng, thủy điện, thương mại điện tử, thuế nhà thầu nước ngoài, doanh nghiệp nộp thuế vãng lai, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chú trọng chống chuyển giá…

- Tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; phổ biến, hỗ trợ, tư vấn chính sách, pháp luật về chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, rút ngắn thời gian thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; triển khai thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

- Chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo những nguồn thu phát sinh, nguồn thu có tác động ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý các phát sinh liên quan đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế thực hiện đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn thuế; thực hiện tốt các biện pháp quản lý đôn đốc thu nợ và thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế theo quy định, phấn đấu giảm số nợ thuế năm trước chuyển sang, hạn chế tối đa nợ thuế mới phát sinh, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ dưới 5% tổng thu ngân sách.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện và thương xuyên báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBMTTQVNtỉnh;
- Tổng cục Thuế(b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY NHÂN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước ngày 29/01/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.810

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!