Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Gia Lai

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 04 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Nhu cầu kinh phí cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội rất lớn trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XVI - kỳ họp thứ năm về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Nắm chắc tình hình thực tế, phân tích yếu tố tăng, giảm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị mình; các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chỉ đạo các phòng, ban ngành chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp nhằm triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 tỷ đồng trở lên.

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì:

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ giao đất, đấu giá đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để khai thác nguồn thu từ đất.

- Nâng cao chất lượng các hình thức hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế; thực hiện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp mới thành lập áp dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; công khai các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý để người nộp thuế biết, giám sát việc thực thi pháp luật thuế của công chức thuế; tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện doanh nghiệp an tâm và ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Chủ động làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước các khoản thu phát sinh. Phối hợp với các Ban quản lý đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn nhằm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế kịp thời theo quy định pháp luật thuế hiện hành. Rà soát, đôn đốc người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2017 kịp thời, đúng quy định và nộp vào ngân sách các khoản thuế chênh lệch sau quyết toán thuế. Thực hiện giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê các hộ đã được cấp giấy phép kinh doanh và thực tế có kinh doanh để cấp mã số thuế và đưa vào quản lý thu đầy đủ bộ thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên theo đúng thực tế phát sinh. Đưa vào lập bộ thu thuế chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng cơ bản tư nhân, quản lý hộ kinh doanh... Triển khai đồng bộ quản lý nguồn thu từ lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân và vãng lai trên toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế phát hiện qua thanh kiểm tra nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thuế, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về thuế, tạo sự công bằng và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Đôn đốc người nộp thuế nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước theo các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, thanh tra nhà nước và sau kết luận thanh, kiểm tra thuế.

- Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cưỡng chế thu nợ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nợ đọng. Chủ động phối hợp cơ quan chức năng địa phương đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả, phấn đấu đến ngày 31/12/2018 số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách theo quy định. Thực hiện công khai lên các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, website ngành thuế các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế lớn, dây dưa, kéo dài; kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi mỏ đối với các trường hợp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế như: nộp thuế điện tử, nộp thuế qua ngân hàng thương mại, khai thuế qua mạng cho các doanh nghiệp mới, hoàn thuế điện tử; tổ chức triển khai thực hiện thu lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thu thuế thu nhận cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản bằng phương pháp điện tử theo chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

3. Yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó:

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đất công, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Rà soát, đối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn phải ký lại hợp đồng thuê đất hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất theo giá thuê theo quy định làm cơ sở cho Cục Thuế tỉnh xác định tiền thuê đất phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản để cơ quan thuế thực hiện thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Rà soát, kiến nghị thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách. Cung cấp cho cơ quan thuế dữ liệu liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản (cấp phép, sản lượng,...) để quản lý thu nghĩa vụ tài chính liên quan.

- Thực hiện việc rà soát các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn điền để hướng dẫn cho hộ gia đình, cá nhân thực hiện các thủ tục thuê đất đối với diện tích đất vượt hạn điền và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để thông báo hộ gia đình, cá nhân nộp tiền thuê đất theo quy định.

3.2. Sở Tài chính:

- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các quy định về việc thu phí, lệ phí; các quy định về giá cụ thể, hệ số điều chỉnh, bảng giá các loại,... thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu.

- Xác định các khoản chi phí bồi thường được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước.

- Thẩm định kịp thời giá đất, phí dịch vụ, điều chỉnh kịp thời khi có biến động theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

3.3. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế phát hành theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện giải ngân vốn xây dựng cơ bản kịp thời để các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thuế và điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đúng theo phân cấp.

3.4. Công an tỉnh:

Chủ động phối hợp với cơ quan thuế, hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế. Phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn.

3.5. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật làm mất ổn định thị trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về thuế và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật thuế, gian lận, chây ỳ, nợ thuế.

3.7. Sở Giao thông vận tải:

Thực hiện phối hợp, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến việc cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho cơ quan thuế để quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu kinh doanh vận tải.

3.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chủ động triển khai các giải pháp, kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách nhằm chỉ đạo kịp thời các cơ quan chức năng cấp huyện trong việc quản lý, khai thác nguồn thu.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các chi cục thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan thuế cấp huyện khi cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân, cấp phép đăng ký kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để cơ quan thuế thực hiện việc quản lý thuế theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và những quy định tại Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum và các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Đ/c CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước ngày 03/04/2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.355

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!