Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2007 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2007/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2007, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII trên cơ sở tình hình năm 2006 về kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và Việt Nam được kết nạp làm thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là tiền đề thuận lợi để thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Tuy nhiên, năm 2007 thành phố đứng trước những khó khăn, thách thức; tăng trưởng kinh tế chưa thật sự ổn định và vững chắc; quản lý đô thị còn nhiều bất cập; giá cả một số mặt hàng đang có xu hướng tăng; dịch cúm gia cầm đang tái phát tại các tỉnh lân cận và những hậu quả nặng nề do cơn bão số 9 gây ra sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội thành phố.

Năm 2007 cần tập trung 3 nhóm giải pháp chủ yếu là: tăng tốc độ phát triển kinh tế thành phố để tận dụng cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cải cách hành chính là khâu đột phá, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính; thực hiện quyết liệt Chương trình phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách năm 2007 theo tinh thần Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, nội dung trọng tâm và những giải pháp chủ yếu Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố để phát triển kinh tế - xã hội thành phố, Chương trình Cải cách hành chính năm 2007, Chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế; Chương trình phòng, chống tham nhũng; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chương trình, kế hoạch có liên quan; góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2007. Đồng thời, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XII vào giữa năm 2007 trên địa bàn thành phố.

2. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp đặt ra trong Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007 nhằm thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp, tăng dần tỉ trọng các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, giảm dần các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, để tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2007 từ 12,2% đến 12,5%; phấn đấu đạt trên 12,5%.

2.1. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2007, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và ban hành ngay trong tháng 01 hoặc chậm nhất đầu tháng 02 năm 2007 để triển khai. Nội dung kế hoạch phải cụ thể; phân công trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan, từng cán bộ, công chức phải rõ ràng; tiến độ thực hiện phải đảm bảo và gắn chặt với tiến độ chung của thành phố; công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên và kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với những cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo, góp ý kiến, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt yêu cầu và phải hoàn tất công tác chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đúng thời gian quy định. Đối với những nội dung mang tính chiến lược, lâu dài, thuộc thẩm quyền của Trung ương thì tích cực chuẩn bị và trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua trong quý I năm 2007.

2.3. Đối với 5 Chương trình và Công trình mang tính đòn bẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần VIII, các sở - ban - ngành có liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời rà soát lại 12 Chương trình, Công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (2001 - 2005) để đề ra các công việc cần thực hiện tiếp tục trong năm 2007 và những năm sau. Đối với các dự án đầu tư khác phải thực thi ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát; kiên quyết thu hồi các dự án đã có quyết định giao, thuê đất nhưng chưa triển khai, hoặc thực hiện không đúng mục đích được giao.

2.4. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình Cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính tại từng ngành, từng địa phương, xây dựng quy trình xử lý hồ sơ nhanh hơn, thủ tục đơn giản hơn, công khai minh bạch hơn, từng bước tiếp cận với các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, sắp xếp lại phòng ban chuyên môn; củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho các bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; những khâu trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp; các Ban Quản lý dự án, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của các quận - huyện để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

2.5. Thủ trưởng sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chủ động lựa chọn những công trình trọng điểm, những công việc trọng tâm, những vấn đề đang gây bức xúc trong nhân dân, những nội dung kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, của đại biểu và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố và các vụ khiếu kiện kéo dài đông người liên quan đến các dự án đầu tư để tập trung xử lý dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài; đối với những việc khó, vượt thẩm quyền, cần có sự phối hợp với các sở - ban - ngành khác thì chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.

3. Tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện ngay và đăng ký cụ thể các nội dung thực hành tiết kiệm năm 2007; thường xuyên thực hiện kiểm tra, thanh tra, khuyến khích tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

4. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2007 đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp; chủ động thực hiện phòng cháy - chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; phấn đấu giảm 10% tai nạn giao thông trên địa bàn trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); thực hiện các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2007; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tập trung quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 42/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố, không để bùng phát thành dịch, không để dịch lây sang người; nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 9 gây ra; tập trung giải quyết dứt điểm việc bố trí nhà ở, nền nhà có hạ tầng kỹ thuật cho các hộ dân đang tạm cư, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007; kiên quyết không để tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

5. Thực hiện tốt công tác đối ngoại theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là trong giai đoạn Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

6. Về tổ chức thực hiện:

6.1. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2007 thành Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền thành phố.

6.2. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng quý, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức làm việc với các sở - ban - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2007, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

6.3. Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc xây dựng quy chế tổ chức họp tại cơ quan, đơn vị mình nhằm từng bước nâng cao chất lượng, giảm số lượng các cuộc họp; dành thời gian đi cơ sở, kiểm tra, giải quyết trực tiếp và kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2007./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 


 
Nguyễn Thành Tài

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2007 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596
DMCA.com Protection Status