Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2001/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 03/2001/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 15/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/CT-UB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2001

Năm 2001, năm chuyển giao thiên niên kỷ, năm mở đầu thế kỷ XXI, năm đầu thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TW của Bộ Chính trị về Thủ đô Hà Nội, thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIII và kế hoạch 5 năm (2001-2005)... tạo đà thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội Thành phố 10 năm (2001-2010)...

Với ý nghĩa trên, Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội Thành phố năm 2001 có  vị trí và đặc điểm vô cùng quan trọng. Nghị quyết kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố - khóa XII đã xác định mục tiêu của kế hoạch năm 2001 là: Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa, tiếp tục khắc phục những yếu kém tồn tại trong kinh tế xã hội, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực của Thủ đô để tăng trưởng kinh tế cao, tạo bước chuyển biến về sức cạnh tranh và hiệu quả phát triển; đẩy nhanh tốc độ xây dựng hạ tầng đô thị theo đúng quy hoạch; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị; áp dụng và phát triển có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin; coi trọng phát huy nhân tố con người Thủ đô; chăm lo giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo để cải thiện đời sống nhân dân, giữ  vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, đảm  bảo quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, xã hội năm 2001 đã đề ra, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị trực thuộc Thành phố cần quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:

1/ Về chỉ đạo điều hành kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách:

- Các, Sở, Ban , Ngành, căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách được giao, lập kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách được giao, UBND các quận, huyện trình HĐND quận, huyện quyết định phương án phân bổ ngân sách của Quận, Huyện mình và tổ chức giao ngay kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý trước ngày 10/2/2001; báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 20/2/2001.

- Về thu ngân sách: Yêu cầu Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố và các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện phấn đấu hoàn thành vượt mức từ 5% đến 10% dự toán thu ngân sách theo Nghị quyết HĐND thành phố và kế hoạch giao mức thu của UBND Thành phố . Đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, thực hiện thu đúng, thu đủ nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện hiệu quả và đồng bộ các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống nợ đọng thuế nhằm chống thất thu ngân sách, nâng cao chất lượng công tác quản lý thu thuế; đồng thời tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trên địa bàn chấp hành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao theo chỉ tiêu và đúng quy định của pháp luật.

- Về chi ngân sách:

+ Đối với chi xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp có tính đầu tư và xây dựng cơ bản:

Đảm bảo đủ 70% vốn xây dựng cơ bản (đợt 1 vốn trong nước phần thực hiện dự án); giao đủ 100% vốn đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp của các Sở, Ngành Thành phố cho các công trình chuyển tiếp, đủ thủ tục hoàn thành trong năm 2001 và ghi nhớ kế hoạch đầu năm cho các công trình chưa đủ thủ tục.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện cần quán triệt và chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc cấp mình quản lý, triển khai thực hiện dự án và hoàn tất các thủ tục ngay từ đầu năm.

Sau ngày 30/6/2001( giao đợt 2) đối với vốn xây dựng cơ bản và sau ngày 31/3/2001 đối với vốn sự nghiệp, nếu dự án của đơn vị nào triển khai chậm hoặc không hoàn thành đầy đủ thủ tục thì Thành phố sẽ điều chuyển vốn còn lại dự án của đơn vị đó cho dự án của đơn vị khác. Phải kiên quyết hoàn thành các dự án được giao bằng các biện pháp mạnh, bố trí các cán bộ có trách nhiệm cao có năng lực thực thi công việc.

+ Đối với chi thường xuyên: các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể thuộc Thành phố, căn cứ dự toán được Thành phố giao, phân bổ chi tiết theo mục lục ngân sách hiện hành gửi Sở Tài chính Vật giá phê duyệt làm căn cứ cấp phát ngân sách trong năm. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện chế độ công khai ngân sách ở tất cả các cấp ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách và doanh nghiệp Nhà nước theo đúng chế độ quy định, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện việc giám sát đối với các khoản thu, chi ngân sách nhất là việc huy động sử dụng nguồn vốn đóng góp của nhân dân... UBND các quận, huyện cần kết hợp với Sở Tài chính Vật giá để có kế hoạch kiểm tra ngân sách phường, xã, hướng dẫn thu chi có hoá đơn chứng từ, cập nhật kịp thời để đảm bảo tính lành mạnh về tài chính.

2/ Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách đã được HĐND và UBND Thành phố phê duyệt, yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn các ngành, các cấp, các đơn vị trực thuộc Thành Phố thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách được giao theo đúng các nội dung nêu trên ngay từ đầu năm, đảm bảo triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ công tác trọng tâm đặt ra.

3/ Các Sở, Ngành, UBND các Quận, Huyện phải thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện kế hoạch trên một số lĩnh vực chủ yếu: sản xuất, xây dựng cơ bản, thu- chi ngân sách, xuất nhập khẩu, lưu thông vật tư hàng hoá, thực hiện các chương trình mục tiêu, các dự án trọng điểm theo quy định của Nhà nước và Thành phố, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Cục Hải quan Thành Phố, các Sở: Tài chính Vật giá, Lao động thương binh xã hội, Công nghiệp, Thương mại và các Sở, Ngành có liên quan cần tổ chức tốt quy trình thu thập và xử lý thông tin, đảm bảo cung cấp thông tin trước ngày 20 hàng tháng để Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Chính phủ.

4/ Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành Phố phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan xây dựng chế độ thưởng phạt đối với các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành Phố trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 của Thành Phố.

UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố thực hiện tốt các nội dung trên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách Thành phố năm 2001, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

 

  

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2001/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224