Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 07/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2017; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017; Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 với mục tiêu: "Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ cao hơn năm 2016; tập trung thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp; phát triển mạnh dịch vụ du lịch và phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Ứng phó với biến đi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục cải thiện môi trường đu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp; nâng cao hiệu lực lãnh đạo điều hành của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác phòng chng tham nhũng, lãng phí. Giữ vững n định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" thành những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và quyết tâm thực hiện ngay từ đầu năm.

Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình cụ thể, các cấp, các ngành, UBND các địa phương, các đơn vị đề ra những giải pháp sát hp với từng lĩnh vực, từng nội dung công việc; phân công, phân cấp cụ thể, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh giao, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020.

Trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 phải bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch đã nêu trong báo cáo số 225/BC-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh; đồng thời nghiên cứu tình hình thực tế của ngành, địa phương và đơn vị mình để vận dụng cho phù hợp với tinh thần năng động, sáng tạo và hiệu quả.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và người đứng đầu các Doanh nghiệp căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện. Xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm, đưa ra thứ tự ưu tiên cho từng lĩnh vực, từng công việc, từng nhiệm vụ cụ th đcó sự tập trung chỉ đạo trin khai, tchức thực hiện trong từng tháng, quý với quyết tâm cao nhất. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, phân tích nguyên nhân, dự báo tình hình đcó biện pháp chỉ đạo, điều hành và tchức thực hiện sát với diễn biến tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phải có sự phối kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Song song với thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phải khẩn trương triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/9/2016 về phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/9/2016 về phát triển thành phố Bảo Lộc toàn diện, bền vững giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/11/2016 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025).

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc phối hợp chặt chẽ và tích cực trong hoạt động thu hút đầu tư, tăng cường việc đối thoại, gặp mặt trực tiếp và mời gọi các nhà đầu tư có nguồn lực mạnh đến tham gia đầu tư tại Lâm Đồng.

Kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ công thông qua các hình thức hp đồng PPP phù hợp như: BOT, BT, BTO...

Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư chế biến nông lâm sản, các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng đim đối với từng ngành lĩnh vực, khu vực và đối tác. Tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chương trình số 3671/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các giải pháp, mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ và Kế hoạch số 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Các Sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp để thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông tại các Sở, ngành, địa phương. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

5. Trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách: Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố khn trương phân khai, giao nhiệm vụ cụ thvề thu chi ngân sách của năm 2017 cho từng cơ quan, đơn vị. Cục Thuế chủ trì phối hp với các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu thuế phí, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý, thu thuế, phí với mục tiêu hoàn thành dự toán của từng tháng, từng quý; Chỉ đạo, đôn đốc thu ngân sách ngay từ đầu năm, quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu theo địa chỉ; thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu theo kế hoạch.

Tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí; không bsung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác ngoài nước... không thật sự cần thiết, cấp bách.

6. Về đầu tư công, yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án, công trình hoàn thành trong năm 2017; các dự án, công trình chuyển tiếp theo tiến độ đã được phê duyệt; các dự án, công trình trọng điểm của địa phương; đối ứng cho các Chương trình, dự án ODA, PPP; đồng thời tăng cường làm việc với các Bộ, ngành của Trung ương, các đối tác hỗ trợ vốn ODA, các nhà đầu tư để sắp xếp nguồn vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

Đối với nguồn vốn phân cấp cho các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020; yêu cầu khi phân bổ vốn phải đảm bảo theo đúng quy định của Nghị quyết; về trình tự, thủ tục thm định, phê duyệt dự án đầu tư, quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định về đầu tư XDCB, tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2017. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình có kế hoạch vốn ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2017, không để tình trạng dồn vào thời điểm cuối năm gây khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung bố trí vốn hoàn thành các công trình dự án trong năm 2017, không để kéo dài qua năm 2018.

Định kỳ hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giao ban với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, các chủ đầu tư về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; định kỳ hàng quý UBND tỉnh tổ chức sơ kết để đánh giá tình hình và bàn biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Các dự án được ghi kế hoạch vốn năm 2017, đến 30/6/2017 chưa tổ chức khởi công công trình sẽ điều chuyển vốn cho các dự án, công trình khác.

7. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Bãi bỏ các thủ tục hành chính gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài các thủ tục được quy định trong bộ thủ tục hành chính, mỗi cơ quan, đơn vị phải quy định thời gian xử lý các công việc khác có liên quan và công khai cho nhân dân biết để làm cơ sở giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của mỗi cán bộ công chức, viên chức.

Đy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính và sử dụng có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm hiệu quả, kịp thời, công khai, minh bạch trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

8. Tổ chức giao kế hoạch và triển khai thực hiện:

a) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của UBND tỉnh, khẩn trương thông báo chi tiết đến từng ngành, địa phương, đơn vị và hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình tchức thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

b) Giao Sở Nội vụ căn cứ nội dung, mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 để xây dựng nội dung, kế hoạch, tiêu chí, thang điểm thi đua cụ thể, hướng dẫn và tổ chức phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phải làm cho phong trào thi đua khen thưởng thực sự là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá cụ thể theo từng cụm, lĩnh vực thi đua để chọn lá cờ đầu nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân tiêu biểu.

c) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Giám đốc các doanh nghiệp, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo nêu trên, chủ động, tích cực và tăng cường các biện pháp, tổ chức thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình trên tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo để góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra.

Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đtheo dõi, chỉ đạo và kịp thời có biện pháp xử lý, giải quyết các vấn đề mới phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Đảng;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Các Doanh nghiệp Nhà nước;
- Trung tâm Công báo, Tin học;
- LĐ v
à CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


609

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196