Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN BỊ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG AN TOÀN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.

2. Địa điểm thực hiện: Trong ranh giới thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn.

4. Mục tiêu dự án:

a) Nâng cao năng lực quản lý rừng và giám sát đa dạng sinh học cho Ban quản lý có sự tham gia của cộng đồng;

b) Thử nghiệm cơ chế chia sẻ lợi ích và trách nhiệm tại rừng đặc dụng An Toàn.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Đầu tư vào 04 hoạt động chính sau:

a) Nâng cao năng lực quản lý tiến hành giám sát đa dạng sinh học và thực thi pháp luật;

b) Xác định ranh giới khu bảo tồn với sự tham gia của cộng đồng địa phương;

c) Chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn;

d) Xây dựng Kế hoạch quản lý điều hành (OMP) theo mẫu của VCF.

6. Vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

a) Tổng vốn đầu tư: 1.204.360.500 đồng. Trong đó:

- Vốn tài trợ từ quỹ VCF: 1.039.972.500 đồng;

- Vốn đối ứng của tỉnh: 164.388.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:

- Kinh phí do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ không hoàn lại: 1.039.972.500 đồng;

- Vốn đối ứng của tỉnh: 164.388.000 đồng.

7. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, điều hành (Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, chủ động triển khai các hoạt động trên cơ sở đồng ý của cơ quan chủ quản và đảm bảo đúng nội dung, quy mô, hiệu quả đầu tư của Dự án theo hướng dẫn của Cục Kiểm Lâm).

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 năm 2013 đến 31/12/2013.

Điều 2. Giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án nêu trên cho các cơ quan theo dõi tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K10 (14b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.994
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127