Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL biểu mẫu hoạt động đăng ký quyền tác giả quyền liên quan

Số hiệu: 08/2016/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 02/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Biểu mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả

Ngày 02/7/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là 04 biểu mẫu mới sau đây:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01).

- Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 02).

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 03).

- Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 04).

Trường hợp đăng ký cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan sẽ sử dụng các mẫu tờ khai như đăng ký lần đầu.

Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016 và bãi bỏ Quyết định 88/2006/QĐ-BVHTT .

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2016/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU TRONG HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyn tác giả, quyn liên quan;

Căn cứ Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một s điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định s 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyn liên quan.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, t chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

1. Ban hành 04 biểu mẫu với tên và ký hiệu như sau:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả: Mẫu số 01;

b) Tờ khai đăng ký quyền liên quan: Mẫu số 02;

c) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Mẫu số 03;

d) Giấy Chứng nhận đăng ký quyền liên quan: Mẫu số 04.

2. Các mẫu quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016, bãi bỏ Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành các mẫu tờ khai, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Các Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT tiếp tục có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệm thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có ớng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Th thao và Du lch để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội;
- UBTWMTTQVN, Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- HĐND,
UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL (Sở VHTT) các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, CBQTG, HN (300).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

MẪU SỐ 01

(Ban hành theo Thông tư s 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Ngưi nộp t khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:...............................................................................................

(tác giả/tác giả đồng thời là ch sở hữu/chủ sở hữu quyền tác gi/người được ủy quyền):

.................................................................................................................................

Sinh ngày:…………tháng………..năm..........................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):..........................................................................................................

Ngày cấp:…………………………………………tại:.........................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………….Email.....................................................

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả):         

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm:............................................................................................................

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ................................................................

Ngày hoàn thành tác phẩm:........................................................................................

Công bố/chưa công bố:.............................................................................................

Ngày công b:...........................................................................................................

Hình thức công b (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):..........

.................................................................................................................................

Nơi công b: Tỉnh/Thành phố…………………………………..Nước.................................

Nội dung chính của tác phm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm - nội dung tác phẩm do tác giả/đng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):          

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:.....................................................................................................

Ngôn ngữ gốc ối với tác phẩm dịch):........................................................................

Tác giả của tác phẩm gốc:.................................. Quốc tịch:……………………………….

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:.........................................................................................

(Nếu tác phẩm gc hết thời hạn bảo hộ, ghi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin:

................................................................................................................................ )

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch.........................................

Bút danh:...................................................................................................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu:..........................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

S điện thoại………………………………………….Email................................................

5. Chủ s hữu quyền tác giả (khai đy đủ các đồng ch sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch.............................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):..........................................................................................................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

S điện thoại………………………………………….Email................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):   

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:....................................................

Cấp ngày…………..tháng…………….năm....................................................................

Tên tác phẩm:............................................................................................................

Loại hình:...................................................................................................................

Tác giả:………………….………………………..Quốc tịch................................................

Chủ s hữu:…………….………………………..Quốc tịch................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):..........................................................................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:............................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày…..tháng……năm………
Người nộp đơn
(
họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là t chức)

MẪU SỐ 02

(Ban hành theo Thông tư s 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hanh phúc
---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Ngưi nộp t khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:...............................................................................................

(chủ sở hữu quyền liên quan/người được ủy quyền):.................................................

Sinh ngày:…………tháng………..năm..........................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):..........................................................................................................

Ngày cấp:…………………………………………tại:.........................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Số điện thoại:…………………………………….Email.....................................................

Nộp đơn đăng ký quyền liên quan cho:.......................................................................

2. Đối tưng đăng ký quyền liên quan:

Tên cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng:.................................

Đăng ký quyền liên quan đối với (quyền của người biểu diễn/quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/t chức phát sóng): .......................................................................................................................

Ngày hoàn thành:.......................................................................................................

Công bố/chưa công bố:.............................................................................................

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao):........................................................

Ngày công bố:...........................................................................................................

Nơi công b: Tỉnh/Thành phố…………………………………..Nước.................................

Nội dung Cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung, cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng - nội dung do cá nhân/tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):......................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Tác phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn/bản ghi âm, ghi hình/chương trình phát sóng (nếu có):

Tên tác phẩm/bản ghi:................................................................................................

Loại hình:...................................................................................................................

Tác giả:.....................................................................................................................

Chủ sở hữu quyền:....................................................................................................

4. Những người biu diễn/sản xuất bản ghi âm, ghi hình/thực hiện chương trình phát sóng (khai đy đủ những người thực hiện):

Họ và tên:………………………………………………Quốc tịch.........................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:........................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

S điện thoại………………………………………….Email................................................

5. Chủ s hữu quyền Iiên quan (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………Quốc tịch.............................................

Sinh ngày:………………..tháng…………….năm............................................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):....................................................................................................................

Ngày cấp:……………………………..tại:.......................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

S điện thoại………………………………………….Email................................................

sở phát sinh sở hữu quyền: (tự đầu tư thực hiện/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc/thừa kế...)    

6. Trưng hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan:

Số, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp:................................................

Cấp ngày…………….tháng…………….năm..................................................................

Tên cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/Chương trình phát sóng:................................

.................................................................................................................................

Chủ sở hữu:..............................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):....................................................................................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:............................................................................

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………., ngày…..tháng……năm………
Người nộp đơn
(
họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là t chức)

MẪU SỐ 03

(Ban hành theo Thông tư s 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

MẪU SỐ 04

(Ban hành theo Thông tư s 08/2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-------------

No.: 08/2016/TT-BVHTTDL

Hanoi, July 02, 2016

 

CIRCULAR

PROMULGATING REGISTRATION FORMS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Pursuant to the Law on intellectual property dated November 29, 2005; the Law dated June 19, 2009 providing for amendments and supplements to a number of the Law on intellectual property;

Pursuant to the Government’s Decree No. 100/2006/ND-CP dated September 21, 2006 detailing and guiding the implementation of certain articles of the Civil Code, and the Law on intellectual property with respect to the copyright and related rights;

Pursuant to the Government’s Decree No. 85/2011/ND-CP dated September 20, 2011 providing for amendments and supplements to the Government’s Decree No. 100/2006/ND-CP dated September 21, 2006 detailing and guiding the implementation of certain articles of the Civil Code, and the Law on intellectual property with respect to the copyright and related rights;

Pursuant to the Government’s Decree No. 76/2013/ND-CP dated July 16, 2013 defining the functions, tasks, power and organizational structure of Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of Director of the Copyright Office of Vietnam,

Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates a Circular to provide for registration forms of copyright and related rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular promulgates registration forms of copyright and related rights.

Article 2. Regulated entities

Agencies, organizations and individuals involved in the registration of copyright and related rights.

Article 3. Forms enclosed to this Circular

1. This Circular is enclosed with 04 forms with name and sign as below:

a) Declaration form for registration of copyright: Form No. 01;

b) Declaration form for registration of related rights: Form No. 02;

c) Copyright registration certificate: Form No. 03;

d) Related rights registration certificate: Form No. 04.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Effect

This Circular takes effect as of August 15, 2016. Decision No. 88/2006/QD-BVHTT dated October 17, 2006 of Ministry of Culture and Information promulgating forms of declarations and certificates of copyright and related rights shall be annulled. Copyright registration certificates and related rights registration certificates which have been issued by using the forms promulgated under Decision No. 88/2006/QD-BVHTT are still in effect.

Article 5. Implementation

1. Agencies, organizations and individuals involved in the registration of copyright and related rights shall be responsible for the implementation of this Circular.

2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for consideration./.

 

 

MINISTER
Nguyen Ngoc Thien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02/07/2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.677

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!