Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 80/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2005/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L.004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-NBV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Xét đơn đề nghị ngày 14 tháng 4 năm 2005 của ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng ban vận động thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh ; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 0092/SKHCN-SHTT ngày 18 tháng 3 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 10 tháng 5 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh như sau :

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức quần chúng tự nguyện, phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hoặc liên quan quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ nhằm tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ nhau nâng cao kiến thức, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy sáng tạo, năng lực nghề nghiệp của các hội viên để góp phần phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là hội thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố, chịu sự quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở, phương tiện làm việc của Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh do Hội tự lo theo quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

Điều 2. Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội sau khi được Đại hội hội viên thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan và Chủ tịch Hội sở hữu trí tuệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- Thường trực UBND thành phố
- Ban Dân vận Thành ủy, Ban TC/TU
- Công an thành phố (PC13)
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TH, VX, CNN
- Lưu (CNN-HH)
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80 /2005/QĐ-UB cho phép thành lập Hội sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.430

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!