Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” do tỉnh Lai Châu ban hành

Số hiệu: 464/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 464/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ và Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 60/TTr-UBND-SKHCN ngày 13/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 464 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này nhằm quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” cho sản phẩm gạo của huyện Phong Thổ thành một thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong việc phát triển sản xuất, chế biến và kinh doanh “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” có xuất xứ từ huyện Phong Thổ.

Quy chế này quy định về cách thức quản lý và sử dụng tem mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo TRâu Phong Thổ” cho sản phẩm Gạo TRâu có nguồn gốc từ huyện Phong Thổ. Thống nhất quản lý việc sử dụng tem cho sản phẩm của các tổ chức và cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo TRâu Phong Thổ” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.

2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” cho sản phẩm Gạo Tẻ Râu được sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trong sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ sử dụng được hiểu như sau:

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” được đề cập trong quy chế này là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm phần chữ “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” và phần hình được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chế này.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” là Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm Gạo Tẻ Râu trên địa bàn huyện Phong Thổ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm Gạo Tẻ Râu nêu trong quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh Gạo Tẻ Râu trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

4. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận là Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ.

5. Quy trình kỹ thuật là quy trình trồng, sản xuất, chế biến Gạo Tẻ Râu Phong Thổ.

Điều 4. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” theo Quy chế này.

3. Phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

4. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm Quy chế này hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

Điều 5. Điều kiện được cấp quyền và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Chuyên trồng, sản xuất, chế biến gạo trên địa bàn theo bản đồ vùng chứng nhận Gạo Tẻ Râu Phong Thổ nêu tại Điều 6 Quy chế này.

2. Có các hoạt động kinh doanh sản phẩm gạo nêu tại Khoản 1 Điều này.

3. Tuân thủ các yêu cầu quy định trong suốt quá trình từ sản xuất, chế biến đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có các đặc tính, chất lượng đúng theo quy định tại các Điều 7 và Điều 8 Quy chế này.

4. Có Đơn đề nghị cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” và được chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận xem xét theo quy trình và thủ tục nêu tại Điều 12 Quy chế này.

5. Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" và các quy định khác có liên quan.

6. Đóng góp đầy đủ các khoản phí, lệ phí quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Điều 6. Bản đồ vùng trồng, vùng sản xuất, vùng chế biến và kinh doanh sản phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng nhận

Vùng địa lý (huyện Phong Thổ) trồng, sản xuất và kinh doanh đối với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” là vùng chứng nhận gạo Phong Thổ nêu tại Phụ lục II Quy chế này. Trong quá trình quản lý nhãn hiệu chứng nhận, bản đồ này có thể thay đổi cho phù hợp với quy hoạch của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực tiễn hoạt động trồng, sản xuất và chế biến gạo; việc thay đổi sẽ do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận phê duyệt, ban hành.

Chương II

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM GẠO MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ”

Điều 7. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” là sản phẩm được sản xuất từ giống lúa Tẻ Râu, được xản xuất tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; đáp ứng các tiêu chí về bản đồ vùng chứng nhận và chất lượng theo Phụ lục II và Phụ lục III của Quy chế này.

Điều 8. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng nhận phải đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng nằm trong khung chất lượng kèm theo Quy chế này (Phụ lục III).

Điều 9. Phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng

1. Mẫu kiểm nghiệm: Mẫu đem kiểm nghiệm phải được lấy ngẫu nhiên từ các sản phẩm đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc sản phẩm đã được mang nhãn hiệu chứng nhận nhưng phục vụ công tác kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất. Khi lấy mẫu kiểm tra phải có biên bản lấy mẫu và có sự chứng kiến của tổ chức quản lý nhãn nhiệu thực hiện cùng với tổ chức hoặc cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được lấy mẫu.

2. Đơn vị kiểm nghiệm: Là tổ chức có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc chỉ định làm nhiệm vụ kiểm nghiệm.

3. Tiêu chuẩn áp dụng: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc kiểm nghiệm theo phương pháp so sánh kết quả mẫu được kiểm nghiệm với các chỉ tiêu chứng nhận nêu tại Điều 8 của Quy chế này.

Chương III

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 10. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận

Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận, thực hiện chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” theo quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Chức năng và nhiệm vụ

Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra và tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế này.

3. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

4. Phát triển giá trị nhãn hiệu chứng nhận.

5. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi chủ thể vi phạm Quy chế này.

Chương IV

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 12. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, cần gửi đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" và Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" và đảm bảo một số tiêu chí quy định, gửi đến cơ quan thường trực quản lý nhãn hiệu chứng nhận. Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan thường trực quản lý nhãn hiệu chứng nhận tiến hành thẩm định, quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận (trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản)

Điều 13. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” phải theo mẫu quy định, gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức và cá nhân được trao quyền sử dụng;

- Điện thoại, fax, email (nếu có);

- Danh mục loại sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận;

- Thời hạn sử dụng Giấy chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”;

- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng;

- Họ tên, chữ ký của đại diện cấp có thẩm quyền và đóng dấu bởi cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận được làm thành 01 bản chính trao cho tổ chức, cá nhân. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận mở sổ theo dõi cấp và thu hồi Giấy chứng nhận.

Trường hợp yêu cầu cấp bản sao, cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ làm thủ tục cấp và yêu cầu nộp lệ phí theo quy định.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" có thời hạn 03 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận có hiệu lực.

4. Gia hạn/cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

a) Trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn mà không vi phạm Quy chế trong quá trình sử dụng thì tổ chức, cá nhân chỉ cần làm đơn xin gia hạn và đóng phí, lệ phí theo quy định, cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm tiến hành gia hạn; cấp lại theo quy định.

b) Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận nhưng trong quá trình sử dụng có vi phạm và bị thu hồi quyền sử dụng thì phải sau thời gian 06 tháng kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp; thủ tục đề nghị cấp lại như lần đầu.

c) Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hư hỏng phải có đơn xin cấp lại và nộp các khoản chi phí theo quy định, cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp lại.

Điều 14. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân được sử dụng in nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo và các hình thức sử dụng hợp pháp khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Phải sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ, gồm cả phần chữ và hình ảnh logo.

3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo đã được Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ”.

4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

5. Tổ chức, cá nhân không được quyền tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty và ngược lại.

6. Mọi thông tin liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 15. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận để nhằm duy trì và bảo đảm những tiêu chuẩn và đặc tính tiêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ".

2. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ cung cấp và quản lý tem, nhãn cho các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận.

3. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ quyết định đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tại Điều 14 quy chế này quá 02 lần mặc dù đã được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận nhắc nhở bằng văn bản nhưng không khắc phục;

b) Không còn đáp ứng điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 5 Quy chế này;

c) Không thanh toán đầy đủ chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ".

Điều 16. Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

1. Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ định kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng.

2. Việc kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đối với một tổ chức, cá nhân không được vượt quá 02 lần trong năm.

3. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ có quyền kiểm tra đột xuất việc thực hiện các quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nêu tại Quy chế này; yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Điều 17. Chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; phí duy trì thường niên việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; chi phí kiểm nghiệm đánh giá chất lượng mẫu để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, chi phí và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận quy định.

2. Phí cấp Giấy chứng nhận và chi phí duy trì nhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật nhà nước về phí và lệ phí.

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 18. Quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoàn toàn bình đẳng về quyền lợi cũng như trách nhiệm liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền:

Được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, được tham gia các chương trình quảng bá, phát triển nhãn hiệu chứng nhận trên các phương tiện truyền thông.

Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm:

Thực hiện đầy đủ các nội dung của Điều 5, Điều 14, Điều 17 của Quy chế này.

Phải sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm Gạo Tẻ Râu đáp ứng quy định nêu tại Điều 8 của Quy chế này và các quy định liên quan.

Được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kèm với nhãn hiệu riêng, không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm khác của mình.

Được chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đang còn giá trị khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ.

4. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận. Mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu có trách nhiệm thông báo đến Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ để làm các thủ tục thu hồi giấy phép.

6. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nghĩa vụ của Quy chế này và các quy định khác có liên quan nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận. Mọi thông tin cần thiết liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng.

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 19. Chế độ báo cáo

Trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, tổ chức cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Các hành vi vi phạm

Các trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gồm:

1. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" cho sản phẩm Gạo Tẻ Râu mà không được cấp phép sử dụng.

2. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" nhằm mục đích lợi dụng uy tín của nhãn hiệu chứng nhận.

3. Sản phẩm không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chứng nhận của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ".

4. Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ, làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ huyện Phong Thổ trong khu vực địa lý quy định.

5. Có hành vi khác làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu chứng nhận.

6. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Gạo Tẻ Râu Phong Thổ" của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 18 của Quy chế này.

Điều 21. Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có thể bị xử lý như sau:

1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 6 Điều 20 của Quy chế này.

2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 20 của Quy chế này.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm phát hiện và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” đều có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ xử lý.

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ tất cả các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà bị xử lý theo Quy chế và các quy định khác có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ có trách nhiệm theo dõi xử lý các trường hợp vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Cơ chế giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận

1. Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết.

2. Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận với các cá nhân, tổ chức bên ngoài) thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tranh chấp giữa cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết lần đầu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giải quyết lần cuối.

Điều 24. Khen thưởng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” được khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 25. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:464/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

 

PHỤ LỤC II

BẢN ĐỒ CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số:464 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

 

PHỤ LỤC III

TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:464 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. XUẤT XỨ GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ

Xuất xứ sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” phải xác định cụ thể các thông tin sau:

1. Doanh nghiệp/đơn vị/chủ hộ:

2. Địa chỉ:

3. Địa điểm sản xuất:

4. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận:

5. Ngày sản xuất:

6. Hạn sử dụng:

II. CHẤT LƯỢNG GẠO TẺ RÂU PHONG THỔ

1. Các chỉ tiêu hình thái, cảm quan về gạo Tẻ Râu Phong Thổ

STT

TÊN CHỈ TIÊU

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Màu sắc nội nhũ

Trong

2

Mùi vị

Thơm

3

Chiều dài hạt gạo

7,3 mm

4

Tỷ lệ gạo nguyên

72,0 %

5

Tỷ lệ bạc bụng

12 %

6

Tỷ lệ dài/rộng hạt gạo

3,21

2. Các chỉ tiêu lý hóa về gạo Tẻ Râu Phong Thổ

STT

TÊN CHỈ TIÊU

MỨC CHẤT LƯỢNG

1

Tinh bột

69,4 %

2

Protein

8,38%

3

Amylose

14,2 %

4

Nhiệt độ hóa hồ thấp

Trung bình

5

Độ bền thể gel

95,0 mm

6

Phân hủy kiểm (điểm)

4,0

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 464/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tẻ Râu Phong Thổ” do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


616

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253