Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Diệp hạ châu Cát Tiên Lâm Đồng

Số hiệu: 17/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 11/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 11 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh,
- Website VP UBND tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
-
Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”
(Ban hành theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu của huyện Cát Tiên.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.

2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Diệp hạ châu Cát Tiên” cho sản phẩm Diệp hạ châu tươi và Diệp hạ châu đã qua sơ chế, chế biến được trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn huyện Cát Tiên.

3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được sử dụng có nghĩa như sau:

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” được đề cập trong quy chế này là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm Diệp hạ châu tươi và Diệp hạ châu đã qua sơ chế, chế biến được trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh trên địa bàn huyện Cát Tiên.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” là Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh Diệp hạ châu trên địa bàn huyện Cát Tiên khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu nêu trong quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu trên địa bàn huyện Cát Tiên.

Điều 4. Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên là cơ quan quản lý nhãn hiệu, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” theo các quy định tại Quy chế này.

3. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Điều 5. Điều kiện được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu trên địa bàn huyện Cát Tiên được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu thực sự trên địa bàn huyện Cát Tiên và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo Bản đồ - phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.

2. Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ sản xuất, chế biến đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.

3. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

4. Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Điều 6. Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký của nhãn hiệu chứng nhận

Biểu trưng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” và danh mục sản phẩm đăng ký được thể hiện tại phụ lục 1 kèm theo Quy chế này.

Điều 7. Bản đồ vùng trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu mang nhãn hiệu chứng nhận

Vùng trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm Diệp hạ châu mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” được xác định tại phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.

Chương II

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM DIỆP HẠ CHÂU MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”

Điều 8. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm Diệp hạ châu mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” là sản phẩm Diệp hạ châu tươi và Diệp hạ châu đã qua sơ chế, chế biến được trồng, sản xuất, chế biến tại huyện Cát Tiên; đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Các đặc tính chất lượng

Các đặc trưng về chất lượng của sản phẩm Diệp hạ châu mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” được thể hiện tại phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng

1. Phương pháp lấy mẫu: Mu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên của lô hàng mang nhãn hiệu do cơ quan quản lý nhãn hiệu thực hiện cùng với tổ chức/cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Phương pháp đánh giá đặc tính chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành; trường hợp phương pháp thử không có trong Tiêu chuẩn Việt Nam, phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do cấp có thẩm quyền quy định.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 11. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận

Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận, thực hiện chức năng cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên

Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra và tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

2. Cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Quy chế này.

3. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

4. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

5. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm quy chế hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Chương IV

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” phải gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” và Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” thể hiện tại phụ lục 4 và phụ lục 5 kèm theo Quy chế này và các hồ sơ khác (nếu có) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên để được xem xét giải quyết theo quy định.

2. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động trồng, sản xuất và kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày đến kiểm tra cơ sở và lấy mẫu, y ban nhân dân huyện Cát Tiên ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”. Trong trường hợp từ chối, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều 14. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” có các nội dung sau:

a) Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

b) Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có);

c) Danh mục các loại sản phẩm được cấp giấy chứng nhận;

d) Mu nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”;

đ) Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

e) Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” được làm thành 01 bản chính giao cho đơn vị sử dụng. Đơn vị cấp phát mở sổ theo dõi cấp và thu hồi giấy chứng nhận. Trong trường hợp có yêu cầu cấp thêm các bản sao của Giấy chứng nhận thì cơ quan quản lý sẽ cấp (tối đa không quá 10 bản) nhưng trên bản sao phải có chữ “BẢN SAO” để phân biệt.

3. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” có thời hạn 03 năm.

4. Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

a) Đối với trường hợp hết thời hạn quy định mà trong quá trình sử dụng không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên sẽ cấp lại và thủ tục cấp lại giống như lần đầu.

b) Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sau thời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lại giống như lần đầu.

c) Đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng phải có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp lại của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Điều 15. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.

2. Phải sử dụng đúng và chính xác dấu hiệu của nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm Diệp hạ châu được Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

5. Tổ chức, cá nhân không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty, công ty mẹ với công ty con và ngược lại.

6. Mọi thông tin cn thiết và liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 16. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có thể kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để nhằm duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩn và đặc tính riêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

2. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có quyền ra quyết định đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân đó không còn đáp ứng điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 5 Quy chế này.

b) Tổ chức, cá nhân đó vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tại Điều 15 Quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có nghĩa vụ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Điều 17. Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

1. Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên sẽ cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng. Khoản phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu nộp theo quy định.

2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

3. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đối với mỗi tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá 02 ln trong năm.

Điều 18. Các khoản phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhn

1. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” phải nộp phí cấp Giấy chứng nhận, phí duy trì thường niên cho Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” phải nộp phí cho việc đánh giá chất lượng mẫu để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

3. Phí cấp giấy chứng nhận và phí duy trì nhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật ngân sách nhà nước về phí và lệ phí.

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 19. Quyền lợi khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyn:

a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh;

b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận.

c) Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

3. Khi không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý để làm các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.

Điều 20. Trách nhiệm khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Điều 15,17,18 Quy chế này.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

3. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 21. Các hành vi vi phạm

Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này bao gồm:

1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo quy chế này nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 20 Quy chế này;

2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm Diệp hạ châu chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên;

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự cho phép của Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

Điều 22. Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có thể bị xử lý như sau:

1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế này.

2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, 3 Điều 21 Quy chế này.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệm phát hiện và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” đều có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên xử lý hành vi xâm phạm.

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ tất cả các quy định tại quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy chế và các quy định khác có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên có trách nhiệm theo dõi và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Cơ chế giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận

1. Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên được cấp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” thì Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết.

2. Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài) thì Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tranh chấp giữa Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do cơ quan chuyên môn quản lý về sở hữu trí tuệ của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần đầu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.

Điều 25. Khen thưởng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” được khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 26. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên để phối hp với Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU TRƯNG (LOGO) NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN” VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Nhóm 29: Diệp hạ châu sơ chế, chế biến; Chất chiết xuất từ diệp hạ châu.

Nhóm 30: Trà diệp hạ châu

 

PHỤ LỤC 2

BẢN ĐỒ VÙNG CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DIỆP HẠ CHÂU MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Xut xứ: Được trồng tại địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

2. Màu sắc: Màu đặc trưng của Diệp hạ châu.

3. Mùi: Mùi đặc trưng của Diệp hạ châu, không có mùi lạ.

4. Hình thái: đặc trưng có hạt ở dưới lá.

5. Chất lượng sản phẩm Diệp hạ châu:

5.1. Về hàm lượng dược chất Hypophyllanthin và Phyllanthin:

- Đối với sản phẩm diệp hạ châu phơi khô dưới nắng mặt trời: Hypophyllanthin 0,58 mg/g và Phyllanthin 1,29 mg/g.

- Đối với sản phẩm diệp hạ châu sấy khô bằng phương pháp sấy nhiệt nóng: Hypophyllanthin 0,77 mg/g và Phyllanthin 2,12 mg/g.

- Đối với trà túi lọc diệp hạ châu: Hypophyllanthin 0,19 mg/g và Phyllanthin 0,55 mg/g.

- Đối với chất chiết xuất từ cây diệp hạ châu: Hypophyllanthin 1,27 mg/g và Phyllanthin 9,75 mg/g.

5.2. Các chỉ tiêu vi sinh, hàm lượng kim loi nặng, dư lưng thuốc bảo vệ thực vật: theo quy định của Bộ Y tế.

 

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên.

Tên (đơn vị, cá nhân) đề nghị: .............................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: ............................................

Email: .................................................................................................................................

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): ....................................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”, liên hệ với điều kiện cụ thể của đơn vị, chúng tôi đăng ký được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”:

Loại sản phẩm diệp hạ châu đề nghị cấp: .............................................................................

Diện tích sản xuất hoặc quy mô sản xuất của đơn vị: ...........................................................

Địa điểm trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh của đơn vị: ...............................................

Hồ sơ kèm theo:

Bản cam kết về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Chúng tôi cam đoan những thông tin đăng ký trên là đúng sự thật; đồng thời cam kết thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của Nhà nước quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

 

 

Cát Tiên, ngày…. tháng…. năm….
Đại diện đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/3/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CAM KẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “DIỆP HẠ CHÂU CÁT TIÊN”

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên.

Tên (đơn vị, cá nhân): .........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………………………. Fax: ............................................

Email: .................................................................................................................................

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): ....................................................

Nếu được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”, chúng tôi xin cam kết thực hiện các nội dung như sau:

1. Sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

2. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp Giy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

3. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu chính thức của đơn vị, nhưng không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

4. Không được tự ý chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên thông tin cần thiết có liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

6. Chấp hành chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị.

7. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định.

8. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy định này và các quy định tại quy chế quản lý và sử dụng chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

9. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đi với nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

10. Duy trì và bảo đảm chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu chng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

 

Cát Tiên, ngày…. tháng…. năm….
Người cam kết
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2015/QĐ-UBND ngày 11/03/2015 về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Diệp hạ châu Cát Tiên do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!