Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 72/2000/NĐ-CP công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Số hiệu: 72/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 72/2000/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại, khuyến khích việc mở rộng giao lưu văn hoá giữa nước ta với các nước trên thế giới;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu tác phẩm hoặc được chủ sở hữu tác phẩm ủy quyền có quyền công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức, cá nhân công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo quy định tại Nghị định này được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật về quyền tác giả và phải chịu trách nhiệm về nội dung của tác phẩm đó theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Điều 2.

1. Tác phẩm công bố, phổ biến ra nước ngoài quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Tác phẩm viết;

b) Các bài giảng, bài phát biểu;

c) Tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác;

d) Tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô;

đ) Tác phẩm phát thanh, truyền hình;

e) Tác phẩm báo chí;

g) Tác phẩm âm nhạc;

h) Tác phẩm kiến trúc;

i) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

k) Tác phẩm nhiếp ảnh;

l) Công trình khoa học, sách giáo khoa, giáo trình;

m) Các bức họa đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ có liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

n) Tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển;

0) Phần mềm máy tính;

p) Tác phẩm khác do pháp luật quy định.

2. Các tác phẩm được quy định tại khoản 1 Điều này không phân biệt thể hiện bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam hay tiếng nước ngoài.

3. Việc cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, đưa sản phẩm ghi âm, ghi hình ra nhân bản ở nước ngoài cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 3.

1. Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài được thể hiện dưới các hình thức: trưng bày, triển lãm, biểu diễn, đăng báo, tạp chí, xuất bản, phát trên đài phát thanh, đài truyền hình, đưa vào mạng Internet, dự các cuộc thi, liên hoan, dự trại sáng tác, phát biểu tại hội nghị, hội thảo khoa học, chiếu, phát hoặc các hình thức trình bày trước công chúng khác.

2. Việc phát hành báo chí, xuất bản phẩm ra nước ngoài, việc đưa tác phẩm ra nước ngoài để sử dụng riêng không thể hiện dưới các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 4.

1. Tổ chức, cá nhân công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài, đưa sản phẩm ghi âm, ghi hình ra nhân bản ở nước ngoài theo quy định tại Điều 2 Nghị định này phải được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

2. Việc cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, việc công bố, phổ biến tác phẩm được sáng tạo trong thời gian dự trại sáng tác ở nước ngoài không phải xin phép nhưng không được vi phạm quy định cấm tại Điều 5 Nghị định này.

Điều 5. Nghiêm cấm công bố, phổ biến những tác phẩm có nội dung sau đây ra nước ngoài:

1. Tác phẩm có các nội dung:

a) Chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân;

b) Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và các bí mật khác do pháp luật quy định;

d) Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

2. Tác phẩm không có nội dung thuộc quy định tại khoản 1 Điều này nhưng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ.

Chương 2:

THẨM QUYỀN CHO PHÉP, THỦ TỤC XIN PHÉP CÔNG BỐ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Thẩm quyền cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài được quy định như sau:

1. Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép đối với các tác phẩm sau đây:

a) Tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô đưa ra liên hoan phim, tuần phim hoặc chiếu trước công chúng nước ngoài; trừ trường hợp phim truyền hình Việt Nam đưa ra chiếu trên Đài Truyền hình nước ngoài theo thỏa thuận giữa Đài Truyền hình Việt Nam với các tổ chức truyền hình ở nước ngoài;

b) Tác phẩm sân khấu, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác của các đoàn nghệ thuật thuộc các cơ quan Trung ương đưa ra biểu diễn ở nước ngoài; tác phẩm sân khấu, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác của các đoàn nghệ thuật địa phương đưa ra dự các cuộc liên hoan, biểu diễn có quy mô quốc gia hoặc quốc tế;

c) Tác phẩm nhiếp ảnh, tạo hình mỹ thuật ứng dụng đưa ra trưng bày, triển lãm, dự các cuộc thi ở nước ngoài;

d) Tác phẩm viết, sách giáo khoa, giáo trình đưa ra xuất bản, trưng bày, triển lãm; tác phẩm báo chí đưa ra trưng bày, triển lãm ở nước ngoài;

đ) Sản phẩm ghi âm, ghi hình đưa ra nhân bản ở nước ngoài.

2. Bộ Xây dựng cho phép đối với tác phẩm kiến trúc.

3. Tổng cục Địa chính cho phép đối với bản đồ, các bức họa đồ, bản vẽ, sơ đồ thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Địa chính.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho phép đối với bài giảng, bài phát biểu, công trình khoa học, các bức họa đồ, bản vẽ, sơ đồ, phần mềm máy tính và các tác phẩm khác theo quy định của pháp luật có nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình mà cá nhân, tổ chức thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đưa tác phẩm ra công bố, phổ biến ở nước ngoài.

5. Người đứng đầu cơ quan báo chí cho phép đối với tác phẩm báo chí của cá nhân, tổ chức thuộc cơ quan mình được đăng báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình ở nước ngoài.

6. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước cấp Sở ở địa phương cho phép đối với các tác phẩm theo quy định sau:

a) Sở Văn hóa - Thông tin cho phép:

- Tác phẩm sân khấu, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác của các đoàn nghệ thuật địa phương bao gồm cả cá c đoàn nghệ thuật tư nhân đưa ra biểu diễn ở nước ngoài, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa - Thông tin quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

- Tác phẩm báo chí của cá nhân, tổ chức ở địa phương mà cá nhân, tổ chức đó không thuộc các cơ quan báo chí, đưa ra đăng báo, tạp chí hoặc phát trên đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài.

b) Các sở, cơ quan quản lý nhà nước cấp sở cho phép đối với bài giảng, bài phát biểu, công trình khoa học, bản vẽ, sơ đồ và các tác phẩm khác theo quy định của pháp luật, có nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của sở mà cá nhân hoặc tổ chức thuộc địa phương đưa ra công bố, phổ biến ở nước ngoài.

7. Cơ quan ngoại giao, đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cho phép đối với tác phẩm của cá nhân, tổ chức của Việt Nam công tác, học tập, lao động ở nước ngoài mà chưa được cơ quan có thẩm quyền ở trong nước cho phép.

Điều 7. Tổ chức, cá nhân muốn công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị trong đó phải ghi rõ tên tác phẩm, loại tác phẩm, tên tác giả, hình thức, thời gian, nơi công bố, phổ biến;

2. Bản thảo tác phẩm viết; tóm tắt nội dung bài giảng, bài phát biểu, tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, tác phẩm âm nhạc, công trình khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, phần mềm máy tính;

3. Danh mục tác phẩm đối với các tác phẩm kiến trúc, tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh, các bức họa đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ;

4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu tác phẩm trong trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là chủ sở hữu tác phẩm công bố, phổ biến ra nước ngoài.

5. Trường hợp công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế hoặc do phía nước ngoài, tổ chức quốc tế mời phải kèm theo văn bản ký kết hoặc văn bản mời;

6. Trường hợp cơ quan cấp phép cần duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, hoặc tác phẩm khác, tổ chức, cá nhân xin phép có trách nhiệm trình tác phẩm để cơ quan cấp phép duyệt.

Điều 8.

1. Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày đối với tác phẩm quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, m, o, p khoản 1 Điều 2 Nghị định này, trong thời hạn 20 ngày đối với tác phẩm quy định tại các điểm a, l, n khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài phải xem xét và cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài quá thời gian quy định phải có công văn nói rõ lý do; thời gian kéo dài tối đa cũng không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ.

2. Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định này là căn cứ để làm thủ tục Hải quan.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân xin phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài không đồng ý với quyết định của cơ quan cấp phép thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Chương 3:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG BỐ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

Điều 9. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

Bộ Văn hóa - Thông tin là cơ quan của Chính phủ thực hiện việc thống nhất quản lý nhà nước về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Soạn thảo trình Chính phủ ban hành hoặc tự ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài;

2. Cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài hoặc cấm công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo thẩm quyền;

3. Thực hiện hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài theo thẩm quyền;

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài;

5. Yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo việc công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

Điều 10. Trong phạm vi chức năng được giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn, cấp phép, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài thuộc phạm vi ngành mình quản lý.

Điều 11. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài thuộc phạm vi địa phương quản lý.

Chương 4:

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Tổ chức, cá nhân công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài vi phạm các quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, bị cấm công bố phổ biến tác phẩm ra nước ngoài; cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Cá nhân có thẩm quyền lợi dụng chức vụ, quyền hạn cho phép công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài mà tác phẩm thuộc quy định cấm tại Điều 5 Nghị định này hoặc sách nhiễu đối tượng xin phép thì bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Điều 15. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những quy định trước đây của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 16. Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Điều 17. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 72/2000/ND-CP

Hanoi, December 05, 2000

 

DECREE

ON THE OVERSEAS PUBLICATION AND DISSEMINATION OF WORKS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on the Promulgation of Legal Documents of November 12, 1996;
Pursuant to the Civil Code of October 28, 1995;
In order to enhance the State management over the overseas publication and dissemination of works, promote the external propaganda work and encourage the expansion of cultural exchanges between Vietnam and other countries in the world;
At the proposal of the Minister of Culture and Information,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Organizations and individuals that publish and disseminate their works abroad according to the provisions in this Decree shall have their copyright protected by the State under the provisions of the copyright legislation and take responsibility for the works’ contents as prescribed in Article 5 of this Decree.

Article 2.-

1. Works to be published and disseminated abroad under this Decree include:

a/ Written works;

b/ Lectures, speeches;

c/ Theatrical works and other art performance forms;

d/ Cinematographic and video works;

e/ Radio and television works;

f/ Press works;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ Architectural works;

i/ Plastic art works, applied fine art works;

j/ Photographic works;

k/ Scientific works, textbooks, teaching materials;

l/ Topographic and architectural surveys, drawings, plans, maps; scientific works;

m/ Translated, adapted, modified, compiled, annotated, selected and collected works;

n/ Computer software;

o/ Other works prescribed by law.

2. The works stated in Clause 1 of this Article shall not be distinguished whether they are expressed in Vietnamese, languages of Vietnamese ethnic minority groups or foreign languages.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.-

1. The overseas publication and dissemination of works shall take the forms of display, exhibition, performance, newspaper and magazine articles, publication, broadcasting on radio or television stations, connection to the Internet, participation in contests, festivals, composition camps, speeches at conferences, symposiums, screenings, distribution or other forms of presentation to the public.

2. The overseas distribution of newspapers and publications and the bringing of works abroad for personal use not in the expression forms specified in Clause 1 of this Article shall not fall under the regulation scope of this Decree.

Article 4.-

1. Organizations and individuals that publish and disseminate works abroad or bring recorded audio or video works abroad for duplication according to the provisions in Article 2 of this Decree must obtain permission from the competent bodies defined in Article 6 of this Decree.

2. The supply of information to the foreign countries’ press, the publication and dissemination of works created during the time of participation in overseas composition camps shall not require permission but must not violate the prohibiting provisions in Article 5 of this Decree.

Article 5.- It is strictly prohibited to publish and disseminate abroad works with the following contents:

1. Works with the following contents:

a/ Opposed to the State of Vietnam, undermining the block of national unity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Disclosing the Party’s and the State’s secrets, military, security and economic, external relation secrets, individuals’ privacy and other secrets prescribed by law;

d/ Distorting the history; negating revolutionary achievements, offending great personalities and national heroes; slandering, hurting the prestige of organizations, honor and dignity of individuals.

2. Works without the contents prescribed in Clause 1 of this Article, which are withdrawn or banned from circulation, confiscated or destroyed by decisions of the competent State bodies.

Chapter II

THE PERMITTING COMPETENCE AND THE PROCEDURES TO ASK FOR PERMISSION TO PUBLISH AND DISSEMINATE WORKS ABROAD

Article 6.- The competence to permit the overseas publication and dissemination of works is prescribed as follows:

1. The Ministry of Culture and Information shall grant permission for the following works:

a/ Cinematographic and video works for participation in overseas film festivals, films’ weeks or screenings before overseas audiences; except for cases where Vietnamese television films are broadcast on overseas televisions under agreements between the Vietnam Television Station and overseas television organizations;

b/ Theatrical, musical works and other forms of art performance to be staged abroad by the art troupes run by central bodies; theatrical, musical works and other forms of art performance to be staged by local art troupes at national or international festivals or shows;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d/ Written works, textbooks, teaching materials sent for publication, display or exhibition; press works sent for display or exhibition abroad;

e/ Recorded audio or visual works sent abroad for duplication.

2. The Ministry of Construction shall grant permission for architectural works.

3. The General Land Administration shall grant permission for maps, surveys, drawings and diagrams under its management.

4. The ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall grant permission for lectures, speeches, scientific works, surveys, drawings, diagrams, computer software and other works prescribed by law, which contain contents falling under their respective State management functions and are to be published, disseminated abroad by individuals and organizations belonging to the central agencies and organizations.

5. The heads of press agencies shall grant permission for press works of individuals and organizations belonging to their agencies, which are to be printed in overseas newspapers and magazines or broadcast on overseas television and radio.

6. The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall direct the provincial/municipal State management services to grant permission for works according to the following regulations:

a/ The provincial/municipal Culture and Information Services shall grant permission for:

- Theatrical, musical works and other forms of art performance by local art troupes, including private art troupes, to be staged abroad, except for cases falling under the competence of the Ministry of Culture and Information as prescribed at Point b, Clause 1 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ The provincial/municipal State management services and bodies shall grant permission for lectures, speeches, scientific works, drawings, diagrams and other works prescribed by law, which contain contents falling under their respective State management, sent abroad for publication, dissemination by individuals and organizations in their respective localities.

7. The overseas Vietnamese diplomatic missions, diplomatic representations or consulates shall grant permission for works of Vietnamese organizations or individuals who are working, studying and laboring abroad, which have not yet permitted by the competent bodies in the country.

Article 7.- Organizations and individuals wishing to publish and disseminate works abroad must send dossiers to the competent bodies specified in Article 6 of this Decree. Such a dossier shall consist of:

1. A written request clearly stating the work’s title, type and author’s name, the form, time and place of publication or dissemination;

2. Drafts of written works, summaries of lectures, speeches, theatrical works and other art performance forms, cinematographic and video works, press works, radio and forms works, musical works, scientific works, textbooks, teaching materials, computer software;

3. A list of works, for architectural, plastic art, applied fine art, photographic works, surveys, drawings, plans and maps;

4. The written authorization of the work’s owner in cases where the requesting organization or individual is not the owner of the work to be published or disseminated abroad.

5. For works to be published or disseminated abroad under agreements signed between the Vietnamese competent bodies and foreign countries or international organizations or at the invitations of foreign countries or international organizations, the written agreements or written invitations must be enclosed;

6. Where the permitting body wishes to censor the contents of the cinematographic or video works, theatrical works and other art performance forms, or other works, the permission-requesting organizations or individuals shall have to submit such works for censorship by the permitting bodies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Within 10 days after receiving the valid dossiers for works prescribed at Points b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, n and o, Clause 1, Article 2 of this Decree and within 20 days for works prescribed at Points a, k and m, Clause 1, Article 2 of this Decree, the bodies competent to permit the overseas publication and dissemination of works must consider and issue permits. In cases they refuse to issue permits or need to prolong the prescribed time limit, they must make written replies clearly stating the reason therefor, but the prolonged time must not exceed 30 days from the date of receipt of the dossiers.

2. Permits issued by the competent bodies defined in Article 6 of this Article shall serve as basis for customs procedure clearance

3. Where organizations and individuals ask for permission to publish and disseminate works abroad disagree with the permitting bodies’ decisions, they may complain about such decisions according to the provisions of the legislation on complaints and denunciations.

Chapter III

STATE MANAGEMENT OF THE OVERSEAS PUBLICATION AND DISSEMINATION OF WORKS

Article 9.- The Government shall perform unified State management of the overseas publication and dissemination of works

The Ministry of Culture and Information, being the Government’s body performing unified State management of the publication and dissemination of works abroad, shall have the following tasks and powers:

1. To draft and submit to the Government for promulgation or promulgate according to its competence legal documents on the overseas publication and dissemination of works;

2. To permit or prohibit the overseas publication and dissemination of works according to its competence;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To direct, guide and supervise the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in their implementation of legal documents on the overseas publication and dissemination of works;

5. To request the ministries, branches and People’s Committees of the provinces and centrally-run cities to report on the overseas publication and dissemination of works under the scope of their respective management.

Article 10.- Within the scope of their assigned functions, the ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall issue guiding documents, grant permits, direct, inspect, supervise, handle violations, settle complaints and denunciations related to the overseas publication and dissemination of works under their respective management scopes.

Article 11.- The People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to direct, inspect, supervise, handle violations, settle complaints and denunciations related to the overseas publication and dissemination of works under their respective management scopes.

Chapter IV

HANDLING OF VIOLATIONS

Article 12.- Organizations and individuals that publish and disseminate works abroad in contravention of the provisions of this Decree and relevant legal documents, shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned, subject to a ban on overseas publication and dissemination of works; individuals committing serious violations shall be examined for penal liability and, if they cause damage, pay compensation therefor according to law provisions.

Article 13.- Competent individuals who abuse their positions and powers to permit the overseas publication and dissemination of works which are banned under Article 5 of this Decree or hassle the permit applicants, shall be administratively sanctioned or examined for penal liability according to law provisions.

Chapter V

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14.- Where an international agreement which Vietnam has signed or acceded to contains provisions different from those of this Decree, the provisions of such international agreement shall apply.

Article 15.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The earlier provisions of the Government on the overseas publication and dissemination of works, which are contrary to this Decree, are all annulled.

Article 16.- The Minister of Culture and Information shall have to guide the implementation of this Decree.

Article 17.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.187

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!