Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 63-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1996

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 1996 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Căn cứ Nghị quyết của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX ngày 28 tháng 10 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Mục đích, phạm vi điều chỉnh:

Nghị định này quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp nhằm hướng dẫn thi hành các quy định tại Chương II, Phần thứ sáu của Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

Các quy định của Nghị định này chỉ áp dụng đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá và không áp dụng đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác.

Điều 2.- Thuật ngữ, khái niệm:

Các thuật ngữ, khái niệm trong Nghị định này được hiểu như sau:

1/ "Bộ luật dân sự" dùng để chỉ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995;

2/ "Công ước Pari" dùng để chỉ Công ước về bảo hộ sở hữu công nghiệp, ký tại Pari năm 1883, được sửa đổi tại Stockholm năm 1967;

3/ "Hiệp ước PCT" dùng để chỉ Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT), ký tại Washington năm 1970, được sửa đổi năm 1984;

4/ "Thoả ước Madrid" dùng để chỉ Thoả ước về đăng ký quốc tế các nhãn hiệu, ký tại madri năm 1891, được sửa đổi năm 1979;

5/ "Người nộp đơn" dùng để chỉ người nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá;

6/ "Văn bằng bảo hộ" dùng để chỉ văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tên gọi xuất xứ hàng hoá;

7/ "Nhãn hiệu hàng hoá" được hiểu là bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ;

8/ "Nhãn hiệu tập thể" là nhãn hiệu hàng hoá được tập thể các cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác cùng sử dụng, trong đó mỗi thành viên sử dụng một cách độc lập theo quy chế do tập thể đó quy định;

9/ "Tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp" là người hoặc những người trực tiếp sáng tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bằng lao động sáng tạo của mình.

Những người giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả mà không tham gia tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bằng lao động sáng tạo thì không được coi là tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

Điều 3.- Cách tính thời hạn:

Các thời hạn quy định trong Nghị định này được xác định theo các Điều 158, 159, 160, 161 và 162 của Bộ luật dân sự.

Chương 2:

CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BẢO HỘ

Điều 4.- Sáng chế, giải pháp hữu ích:

1/ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới theo Điều 782 và Điều 783 Bộ luật dân sự nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích không trùng với giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế hoặc đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích đã được nộp cho Cơ quan có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn;

b) Trước ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong nước hoặc/và ở nước ngoài dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất kỳ nguồn thông tin nào dưới đây tới mức mà căn cứ vào đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được giải pháp đó:

- Các nguồn thông tin liên quan đến sáng chế, giải pháp hữu ích ở nước ngoài, tính từ ngày công bố;

- Các nguồn thông tin khác, với bất kỳ vật mang tin nào (ấn phẩm, phim ảnh, băng từ, đĩa từ, đĩa quang....) tính từ ngày vật mang tin bắt đầu được lưu hành;

- Các nguồn thông tin đại chúng (phát thanh, truyền thanh, truyền hình) - tính từ ngày công bố tin;

- Các báo cáo khoa học, các bài giảng ... nếu được ghi lại bằng bất kỳ phương tiện nào - tính từ ngày báo cáo hoặc giảng bài;

- Các triển lãm - tính từ ngày hiện vật bắt đầu được trưng bày.

Một thông tin được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan được biết thông tin đó.

Giải pháp không bị coi là mất tính mới nếu giải pháp bị người khác do được biết thông tin đó tự ý công bố nhưng không được phép của người nộp đơn và ngày người đó công bố nằm trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

2/ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có trình độ sáng tạo theo Điều 782 Bộ luật dân sự nếu giải pháp đó là kết quả của hoạt động sáng tạo và căn cứ vào trình độ kỹ thuật ở trong nước và ngoài nước tính đến ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng sáng chế, giải pháp đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với người có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

3/ Giải pháp kỹ thuật được công nhận là có khả năng áp dụng theo Điều 782 và Điều 783 Bộ luật dân sự nếu căn cứ vào bản chất của giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, có thể thực hiện được giải pháp đó trong điều kiện kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai và thu được kết quả như được mô tả trong đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ.

4/ Các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế, giải pháp hữu ích:

- Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;

- Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;

- Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;

- Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;

- Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;

- Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;

- Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;

- Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;

- Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;

- Giống thực vật, giống động vật;

- Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh.

Điều 5.- Kiểu dáng công nghiệp:

1/ Kiểu dáng công nghiệp được công nhận là có tính mới đối với thế giới theo Điều 748 Bộ luật dân sự nếu kiểu dáng công nghiệp đó đáp ứng đầy đủ các điều kiên sau đây:

a) Khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp được mô tả trong các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã được nộp cho cơ quan có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn;

b) Khác biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào dưới đây:

- Các nguồn thông tin liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài, tính từ ngày công bố;

- Các nguồn thông tin khác liệt kê tại điểm b, khoản 1, Điều 4 Nghị định này với các chi tiết được sửa đổi thích hợp với kiểu dáng công nghiệp;

c) Trước ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước tới mức căn cứ vào đó, người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được kiểu dáng công nghiệp đó; hình thức bộc lộ có thể là sử dụng hoặc mô tả; nguồn thông tin mà kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ như nêu tại điểm b trên đây.

Trong khoản này, hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt cơ bản với nhau nếu chỉ khác biệt bởi các đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết và ghi nhớ được và các đặc điểm đó không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó với nhau.

2/ Kiểu dáng công nghiệp được dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp theo Điều 784 Bộ luật dân sự nếu có thể chế tạo hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó.

3/ Các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có trình độ trung bình thuộc lĩnh vực tương ứng;

- Hình dáng bên ngoài do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có hoặc chỉ mang đặc tính kỹ thuật;

- Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng;

- Kiểu dáng các sản phẩm chỉ có giá trị thẩm mỹ.

Điều 6.- Nhãn hiệu hàng hoá:

1/ Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu hàng hoá được công nhận là có khả năng phân biệt theo Điều 785 Bộ luật dân sự nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể độc đáo, dễ nhận biết và không phải là dấu hiệu quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đang được bảo hộ tại Việt Nam (kể cả các nhãn hiệu hàng hoá đang được bảo hộ theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia);

c) Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá nêu trong đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá đã nộp cho Cơ quan có thẩm quyền với ngày ưu tiên sớm hơn (kể cả các đơn về nhãn hiệu hàng hoá được nộp theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia);

d) Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lực bảo hộ nhưng thời gian tính từ khi hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ hiệu lực chưa quá 5 năm, trừ trường hợp hiệu lực bị đình chỉ vì nhãn hiệu hàng hoá không được sử dụng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 28 Nghị định này;

e) Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác được coi là nổi tiếng (theo Điều 6bis Công ước Pari) hoặc với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi;

f) Không trùng hoặc không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ hoặc với tên gọi xuất xứ hàng hoá được bảo hộ; g) Không trùng với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc đã được nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với ngày ưu tiên sớm hơn;

h) Không trùng với một hình tượng, nhân vật đã thuộc quyền tác giả của người khác trừ trường hợp được người đó cho phép.

2/ Các dấu hiệu sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là nhãn hiệu hàng hoá:

a) Dấu hiệu không có khả năng phân biệt, như các hình và hình học đơn giản, các chữ số, chữ cái, các chữ không có khả năng phát âm như một từ ngữ; chữ nước ngoài thuộc các ngôn ngữ không thông dụng trừ trường hợp các dấu hiêu này đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách rộng rãi;

b) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hoá thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người biết đến;

c) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ và xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ;

d) Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa đảo người tiêu dùng về xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hoá hoặc dịch vụ;

e) Dấu hiệu giống hoặc tương tự với dấu chất lương, dấu kiểm tra, dấu bảo hành... của Việt Nam, nước ngoài cũng như của các tổ chức quốc tế;

g) Dấu hiệu, tên gọi (bao gồm cả ảnh, tên, biệt hiệu, bút danh), hình vẽ, biểu tượng giống hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với hình quốc kì, quốc huy, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, địa danh, các tổ chức của Việt Nam cũng như của nước ngoài nếu không được các cơ quan, người có thẩm quyền tương ứng cho phép.

Điều 7:- Tên gọi xuất xứ hàng hoá:

1/ Một tên gọi xuất xứ hàng hoá được bảo hộ phải là tên địa lý của một nước hoặc một địa phương là nơi mà hàng hoá tương ứng được sản xuất và hàng hoá đó phải có tính chất, chất lượng đặc thù do yếu tố địa lý (tự nhiên, con người) của nước, địa phương đó quyết định.

Nếu nước, địa phương nói trên không phải là Việt Nam hoặc không thuộc về Việt Nam, tên gọi xuất xứ hàng hoá tương ứng chỉ được xem xét bảo hộ tại Việt Nam nếu đang được bảo hộ tại nước mang tên hoặc có địa phương mang tên đó.

2/ Các đối tượng sau đây không được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa là tên gọi xuất xứ hàng hoá:

a) Các chỉ dẫn xuất xứ không phải là tên địa lý (kể cả các dấu hiệu mang tính chất biểu tượng của nước, địa phương là nơi xuất xứ của hàng hoá nhưng không phải là tên địa lý của nước, địa phương đó); b) Tên gọi xuất xứ hàng hoá đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá và đã mất chức năng chỉ dẫn xuất xứ hàng hoá đó;

Chương 3:

XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 8.- Căn cứ phát sinh quyền sở hữu công nghiệp và quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

1/ Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá theo Điều 780 Bộ luật dân sự, quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, theo Điều 800 Bộ luật dân sự chỉ phát sinh trên cơ sở Văn bằng bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo thủ tục quy định tại chương này.

2/ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá theo Điều 780 Bộ luật dân sự cũng có thể phát sinh trên cơ sở chấp nhận bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá được đăng ký quốc tế theo Thoả ước Madrid.

Điều 9.- Văn bằng bảo hộ:

1/ Văn bằng bảo hộ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp là chứng chỉ duy nhất của Nhà nước xác nhận quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể được cấp văn bằng, quyền tác giả của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và xác nhận khối lượng bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp.

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cục Sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nói trên.

2/ Các loại Văn bằng bảo hộ và thời hạn hiệu lực:

a) Văn bằng bảo hộ sáng chế là Bằng độc quyền sáng chế, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ;

b) Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ;

c) Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ, có thể được gia hạn liên tiếp 2 lần, mỗi lần 5 năm;

d) Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm;

e) Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá là Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Điều 10.- Thời han bảo hộ; quyền tạm thời của chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

1/ Quyền sở hữu công nghiệp và quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp phát sinh trên cơ sở Văn bằng bảo hộ được Nhà nước bảo hộ kể từ ngày cấp Văn bằng bảo hộ đến hết ngày kết thúc thời hạn hiệu lực hoặc đến ngày chấm dứt hiệu lực của Văn bằng bảo hộ.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá phát sinh trên cơ sở đăng ký quốc tế được Nhà nước bảo hộ kể từ ngày đăng ký quốc tế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến hết thời hạn hiệu lực đăng ký quốc tế theo thoả ước Madrid.

2/ Kể từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp Văn bằng bảo hộ, nếu có người bắt đầu tiến hành sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đồng nhất với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nếu trong đơn thì người nộp đơn có quyền thông báo về việc nộp đơn cho người sử dụng đó biết. Sau khi Văn bằng bảo hộ được cấp, nếu người sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp vẫn tiếp tục việc sử dụng mặc dù đã được thông báo như trên thì Chủ Văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp trả một khoản tiền đền bù tương đương với khoản thành toán cho việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng (li xăng) cho người khác trong khoảng thời gian tương ứng.

Điều 11.- Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ:

1/ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ là tập hợp các tài liệu thể hiện yêu cầu của người nộp đơn về việc cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá với nội dung, phạm vi bảo hộ tương ứng.

2/ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ phải bảo đảm tính thống nhất, cụ thể là mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với một đối tượng hoặc một số đối tượng cùng loại thống nhất với nhau về mục đích sử dụng.

Sự thống nhất của các đối tượng được hiểu như sau:

Các sáng chế, giải pháp hữu ích thống nhất với nhau nếu liên quan chặt chẽ với nhau nhằm thực hiện một ý đồ sáng tạo thống nhất.

Các kiểu dáng công nghiệp thống nhất với nhau nếu là kiểu dáng của các sản phẩm khác nhau của một bộ sản phẩm được sử dụng cùng nhau hoặc là các phương án thể hiện khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp.

Trong một đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá có thể nêu nhiều sản phẩm, dịch vụ khác nhau cùng sử dụng một nhãn hiệu hàng hoá.

3/ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 12.- Ngôn ngữ:

Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và mọi giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và Cục sở hữu công nghiệp đều phải được làm bằng tiếng Việt. Các tài liệu bằng các ngôn ngữ khác chỉ được dùng để đối chiếu, tham khảo hoặc để kiểm tra.

Điều 13.- Chuyển đổi đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế thành đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích:

Trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày thông báo từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế, theo yêu cầu của người nộp đơn, đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế có thể đổi thành đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích. Mọi dữ liệu liên quan đến ngày nộp, ngày ưu tiên của đơn sẽ không bị thay đổi. Nếu đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế được chuyển đổi thì lệ phí nộp đơn, lệ phí xét nghiệm đã được nộp sẽ không được hoàn lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí chuyển đổi đơn.

Điều 14.- Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ:

Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được quy định tại Điều 789 Bộ luật dân sự được cụ thể hoá như sau:

1/ Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

a) Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b và c khoản này thì quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ thuộc về tác giả (các tác giả) hoặc người thừa kế của tác giả;

b) Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được tạo ra khi tác giả thi hành nhiệm vụ do tổ chức mà tác giả là thành viên giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ yếu do sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất của tổ chức thì quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ thuộc về tổ chức giao việc hoặc cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả;

c) Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do tác giả thực hiện hợp đồng thuê việc với tổ chức, cá nhân khác thì quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ thuộc về tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng với tác giả, nếu trong hợp đồng không thoả thuận khác;

d) Người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp quy định tại các điểm a, b và c khoản này có thể chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp, cho cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác thông qua văn bản chuyển giao quyền nộp đơn.

2/ Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá:

a) Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động sản xuất hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá dùng cho sản phẩm do mình sản xuất hoặc sẽ sản xuất;

b) Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động dịch vụ hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu dịch vụ dùng cho dịch vụ do mình tiến hành hoặc sẽ tiến hành;

c) Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu hàng hoá đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;

d) Đối với nhãn hiệu tập thể, quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ thuộc về cá nhân, pháp nhân đại diện cho tập thể các cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu hàng hoá tương ứng;

e) Quyền nộp đơn, kể cả đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá đã nộp, có thể được chuyển giao như đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;

3/ Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá:

a) Cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác đang tiến hành sản xuất, kinh doanh sản phẩm có tính chất, chất lượng đặc thù tại nước, địa phương có tên địa lý đáp ứng các quy định tại điều 7 Nghị định này có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá cho sản phẩm của mình;

b) Cá nhân, pháp nhân nước ngoài đang là chủ văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá do nước ngoài cấp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá đó để sử dụng cho các sản phẩm của mình trên thị trường Việt Nam;

c) Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá không được chuyển giao.

Điều 15.- Thực hiện quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Muốn được hưởng quyền sở hữu công nghiệp, chủ thể có quyền nộp đơn quy định tại Điều 14 Nghị định này phải nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ cho Cục Sở hữu công nghiệp. Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu công nghiệp xét nghiệp theo trình tự và thủ tục quy định trong Chương này. Văn bằng bảo hộ được cấp trên cơ sở kết quả xét nghiệm đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ. Phạm vi, nội dung, thời hạn quyền sở hữu công nghiệp tương ứng được xác định theo Văn bằng bảo hộ được cấp.

2/ Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác của Việt Nam có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tiến hành việc nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và tiến hành các thủ tục liên quan.

3/ Cá nhân, pháp nhân thuộc các nước thành viên Công ước Paris hoặc các nước ký kết với Việt Nam các thoả thuận bảo hộ lẫn nhau hoặc cùng chấp nhận nguyên tắc có đi có lại trong việc bảo hộ sở hữu công nghiệp thực hiện quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và tiến hành các thủ tục liên quan như sau:

a) Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, pháp nhân nước ngoài có đại diện hợp pháp tại Việt Nam hoặc có cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực thụ tại Việt Nam có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện việc nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và tiến hành các thủ tục liên quan;

b) Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, pháp nhân nước ngoài không có đại diện hợp pháp và không có cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực thụ tại Việt Nam chỉ có thể nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và tiến hành các thủ tục liên quan thông qua việc uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện;

4/ Người nộp đơn phải bảo đảm sự trung thực của các thông tin về quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, về người nộp đơn và về tác giả khai trong đơn. Khi Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ hiệu lực vì lý do các thông tin nói trên không trung thực thì chủ Văn bằng bảo hộ phải chịu trách nhiệm do hậu quả của việc sử dụng quyền gây ra.

Điều 16.- Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên:

1/ Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp, một nhãn hiệu hàng hoá dùng cho cùng một loại sản phẩm, dịch vụ thì khi được cấp, Văn bằng bảo hộ được cấp cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn đó.

2/ Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một sáng chế, một giải pháp hữu ích, một kiểu dáng công nghiệp, và nếu các đơn của các chủ thể đó có điều kiện ưu tiên như nhau, thì Cục sở hữu công nghiệp đề nghị các chủ thể đó cùng đứng tên nộp đơn duy nhất và khi được cấp, Văn bằng bảo hộ được cấp chung cho các chủ thể đó với danh nghĩa là các chủ sở hữu chung. Nếu một trong các người nộp đơn không đồng ý, Văn bằng bảo hộ sẽ không được cấp.

3/ Nếu với cùng một giải pháp kỹ thuật mà có một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế và một hoặc một số đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và nếu các đơn nói trên có điều kiện ưu tiên như nhau thì Cục sở hữu công nghiệp đề nghị các chủ thể nộp đơn thống nhất chọn hình thức bảo hộ và hợp nhất đơn như quy định tại khoản 2 Điều này.

4/ Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một nhãn hiệu hàng hoá dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại và nếu các đơn của các chủ thể đó có điều kiện ưu tiên như nhau thì Cục sở hữu công nghiệp đề nghị các chủ thể thoả thuận với nhau để chỉ còn một chủ thể tiếp tục các thủ tục liên quan đến đơn còn các chủ thể khác rút đơn với các điều kiện hợp lý. Nếu các chủ thể nộp đơn nói trên không thoả thuận được với nhau thì tất cả các đơn sẽ bị từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.

5/ Nếu có từ hai chủ thể trở lên đều nộp đơn đăng ký cùng một tên gọi xuất xứ hàng hoá thì khi tên gọi xuất xứ hàng hoá được đăng ký, tất cả các chủ thể đều được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá.

Điều 17.- Quyền ưu tiên:

1/ Người nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá có thể yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở một đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ với cùng một đối tượng được nộp sớm hơn tại một nước khác hoặc trên cơ sở việc trưng bày đối tượng nêu trong đơn tại một triển lãm quốc tế chính thức được thừa nhận là chính thức tổ chức tại Việt Nam hoặc tại một nước khác, nếu:

a) Nước khác - nơi mà đơn sớm hơn đã được nộp hoặc nơi mà triển lãm được tổ chức - là thành viên của Công ước Paris hoặc cùng ký kết với Việt Nam một Thoả thuận song phương, trong đó có quy định về quyền ưu tiên, hoặc cùng Việt Nam áp dụng nguyên tắc có đi có lại về quyền ưu tiên;

b) Người nộp đơn là công dân, là người cư trú hoặc là người có cơ sơ sản xuất, kinh doanh hoạt động thực thụ tại nước đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a, khoản này;

c) Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam được nộp trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều này.

2/ Thời hạn nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ để được hưởng quyền ưu tiên được quy định như sau:

a) Nếu người nộp đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris thì thời hạn nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ tại Việt Nam là 12 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đối với đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích là 6 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đối với đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, hoặc là 6 tháng tính từ ngày đối tượng được trưng bày tại triển lãm đối với đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá;

b) Nếu đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích được nộp theo Hiệp ước PCT thì thời hạn trên là 21 tháng đối với đơn quốc tế đã có chỉ định Việt Nam hoặc là 31 tháng đối với đơn quốc tế có chọn Việt Nam nếu việc chọn đó được thực hiện trong thời hạn 19 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên;

c) Nếu quyền ưu tiên được yêu cầu theo Thoả thuận song phương hoặc theo nguyên tắc có đi có lại thì thời hạn nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ áp dụng theo Thoả thuận đó.

3/ Các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên tương ứng là ngày nộp đơn đầu tiên hoặc là ngày đối tượng bắt đầu được trưng bày tại triển lãm hoặc là ngày mà Thoả thuận song phương quy định.

4/ Muốn được hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn phải chỉ ra Điều ước quốc tế là căn cứ hưởng quyền ưu tiên và phải nộp lệ phí xin hưởng quyền ưu tiên và trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, phải gửi bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên hoặc chứng nhận trưng bày triển lãm. Nếu trong thời hạn đó người nộp đơn không nộp các tài liệu nói trên, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ không được xem xét.

5/ Nếu đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo nhiều ngày khác nhau thì các thời hạn đã được quy định tính từ ngày ưu tiên được tính từ ngày sớm nhất trong số các ngày ưu tiên được chấp nhận.

6/ Người nộp đơn có thể rút yêu cầu quyền ưu tiên để trì hoãn việc công bố đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ.

Điều 18.- Xét nghiệm đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, kể cả đơn quốc tế theo Hiệp ước PCT mà Cục sở hữu công nghiệp là Cơ quan nhận đơn, đều được Cục sở hữu công nghiệp xét nghiệm về mặt hình thức. Mục đích của việc xét nghiệm đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ về mặt hình thức là kiểm tra xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không; nếu đơn được coi là hợp lệ thì xác định ngày nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên.

2/ Mọi đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đã được công nhận hợp lệ đều được Cục sở hữu công nghiệp công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3/ Việc xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được Cục sở hữu công nghiệp tiến hành đối với tất cả các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp và tên gọi xuất xứ hàng hoá nếu các đơn đã được công nhận hợp lệ và người nộp đơn nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định cũng như đối với tất cả các đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá theo Thoả ước Madrid.

Việc xét nghiệm nội dung các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích chỉ được tiến hành với những đơn đã được công nhận là đơn hợp lệ và theo yêu cầu của người nộp đơn hoặc của người thứ ba với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục sở hữu công nghiệp trong thời hạn quy định.

Mục đích của việc xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các tiêu chuẩn bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

4/ Thủ tục, thời hạn xét nghiệm nội dung đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 19.- Rút đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Bất kỳ lúc nào trước khi ra Quyết định cấp hay không cấp Văn bằng bảo hộ, người nộp đơn cũng có quyền tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ của mình bằng văn bản gửi cho Cục sở hữu công nghiệp.

Nếu tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ được người nộp đơn đưa ra thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thì trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.

2/ Từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị đình chỉ; các khoản lệ phí liên quan đến những công việc tiếp theo nếu đã được nộp thì được hoàn trả cho người nộp đơn.

3/ Đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, bị rút hoặc coi là bị rút trước khi công bố đơn đó và các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá bị rút hoặc coi là bị rút đều coi là không được nộp cho Cục Sở hữu công nghiệp.

Điều 20.- Quyền của người thứ ba có ý kiến về việc cấp hoặc không cấp Văn bằng bảo hộ:

Trong thời hạn xét nghiệm nội dung các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, bất kỳ người thứ ba nào đều có quyền có ý kiến về việc cấp hoặc không cấp Văn bằng bảo hộ đối với các đơn đã được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp người thứ ba có ý kiến phản đối việc cấp Văn bằng bảo hộ, người đó phải nêu ra các lý do và phải kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn chứng minh cho lý do đó.

Ý kiến của người thứ ba phải được thể hiện bằng văn bản gửi cho Cục sở hữu công nghiệp và người có ý kiến không phải nộp lệ phí theo quy định.

Điều 21.- Quyền trưng cầu ý kiến chuyên gia:

Để bảo đảm việc cấp Văn bằng bảo hộ đáp ứng các tiêu chuẩn do pháp luât quy định, trong quá trình xét nghiệm nội dung các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, Cục sở hữu công nghiệp có quyền trưng cầu ý kiến các cơ quan chuyên môn và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan. Các cơ quan, chuyên gia được Cục sở hữu công nghiệp trưng cầu ý kiến phải thực hiện nghĩa vụ một cách trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Các cơ quan, chuyên gia được Cục sở hữu công nghiệp trưng cầu ý kiến được hưởng thù lao cho việc có ý kiến; mức thù lao tuỳ thuộc vào khối lượng, chất lượng ý kiến nhưng không quá 40% lệ phí xét nghiệm nội dung đối tượng tương ứng.

Điều 22.- Yêu cầu tra cứu:

1/ Kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, người nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích có quyền yêu cầu Cục sở hữu công nghiệp tra cứu tình trạng kỹ thuật trước ngày ưu tiên. Người yêu cầu tra cứu phải nộp phí tra cứu theo quy định.

2/ Trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nhận được yêu cầu tra cứu, Cục sở hữu công nghiệp gửi kết quả tra cứu cho người yêu cầu.

Điều 23.- Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Nếu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp lệ phí theo quy định, Cục sở hữu công nghiệp ra Quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ của người được cấp Văn bằng bảo hộ; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, ngày nộp đơn, ngày ưu tiên tương ứng; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; họ tên các tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp; tên đối tượng được bảo hộ; tên và số Văn bằng bảo hộ; phạm vi (khối lượng) bảo hộ; thời hạn bảo hộ hoặc Quyết định chấp nhân bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá đăng ký quốc tế theo Thoả ước Madrid.

2/ Nếu tên gọi xuất xứ hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và người nộp đơn đã nộp lệ phí theo quy định, Cục sở hữu công nghiệp ra Quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hoá trong đó phải nêu rõ tên, địa chỉ người yêu cầu bảo hộ tên gọi xuất xứ, số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá, ngày nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tên gọi xuất xứ hàng hoá, phạm vi lãnh thổ tương ứng; danh mục sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá; tóm tắt đặc trưng chất lượng của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá; danh sách (tên, địa chỉ) các cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá; số đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hoá đó.

3/ Nếu người nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn để được sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá đã được đăng bạ, Cục sở hữu công nghiệp ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá; ngày nộp đơn; tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá do người được cấp Giấy chứng nhân sản xuất ra; tên gọi xuất xứ hàng hoá, số đăng bạ, số Giấy chứng nhận, thời hạn được sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá.

Điều 24.- Cấp phó bản Văn bằng bảo hộ, bản sao các tài liệu liên quan:

Theo yêu cầu của các cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác, Cục sở hữu công nghiệp có thể cấp phó bản Văn bằng bảo hộ cho các chủ sở hữu chung, các bản sao đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ đầu tiên để xin hưởng quyền ưu tiên ở nước ngoài và các bản sao tài liệu khác trừ các tài liệu được coi là mật hoặc chưa đến thời hạn được công bố.

Theo yêu cầu của chủ văn bằng, Cục sở hữu công nghiệp có thể cấp phó bản Văn bằng bảo hộ cho chủ Văn bằng nếu xét thấy có lý do chính đáng.

Người yêu cầu cấp phó bản hoặc bản sao phải nộp lệ phí theo quy định.

Điều 25.- Thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ:

Trong các trường hợp không thuộc quy định tại các khoản 1, 2, và 3 Điều 23 Nghị định này, Cục sở hữu công nghiệp ra thông báo từ chối cấp Văn bằng bảo hộ, trong đó phải nêu rõ lý do. Thông báo này được trao cho người nộp đơn và cho người yêu cầu xét nghiệm nội dung sáng chế, giải pháp hữu ích (trong trường hợp từ chối cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích).

Điều 26.- Nội dung Văn bằng bảo hộ; đăng bạ và cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Nội dung Văn bằng bảo hộ được xác định theo quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, ngoài các thông tin nêu trong quyết định nói trên còn phải thể hiện đầy đủ bản chất, phạm vi (khối lượng) bảo hộ và các thông tin cần thiết khác liên quan tới quyền được bảo hộ.

2/ Văn bằng bảo hộ được ghi vào sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp (đăng bạ quốc gia).

3/ Văn bằng bảo hộ được trao cho người nộp đơn. Nếu người nộp đơn là tập thể thì chỉ thành viên đầu tiên trong danh sách các thành viên tập thể đó được trao văn bằng bảo hộ và tên thành viên đó được ghi chú trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp nêu tại khoản 2 Điều này. Theo yêu cầu của thành viên khác trong tập thể người nộp đơn, Cục sở hữu công nghiệp có thể trao các phó bản Văn bằng bảo hộ nếu thành viên nói trên nộp lệ phí theo quy định.

Điều 27.- Khiếu nại các quyết định liên quan đến việc chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, cấp hoặc từ chối cấp Văn bằng bảo hộ:

1/ Những người sau đây có quyền khiếu nại:

a) Người nộp đơn có quyền khiếu nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và từ chối cấp Văn bằng bảo hộ;

b) Người yêu cầu xét nghiệm nội dung sáng chế, giải pháp hữu ích, có quyền khiếu nại quyết định cấp Văn bằng bảo hộ và không phải nộp lệ phí khiếu nại;

c) Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại quyết định cấp Văn bằng bảo hộ và người thứ ba khiếu nại đó phải nộp lệ phí theo quy định.

2/ Thủ tục khiếu nại nêu tại khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Nội dung khiếu nại phải được thể hiện thành văn bản, trong đó phải nêu rõ tên (họ tên) và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần bảo hộ nêu trong đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ quyết định hoặc kết luận liên quan;

b) Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục sở hữu công nghiệp trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày ra quyết định hoặc thông báo nếu việc khiếu nại thuộc trường hợp quy định tại điểm a và b, khoản 1 Điều này hoặc trong suốt thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này;

c) Đơn khiếu nại nộp sau thời hạn nói trên không được xem xét.

3/ Trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được khiếu nại, Cục sở hữu công nghiệp phải có ý kiến trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại;

4/ Nếu không đồng ý với ý kiến trả lời của Cục sở hữu công nghiệp nêu tại khoản 3 Điều này, người khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính. Trường hợp khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong thời hạn 60 ngày tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại.

Điều 28.- Đình chỉ hiệu lực Văn bằng bảo hộ:

1/ Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn cho Cục sở hữu công nghiệp yêu cầu đình chỉ hiệu lực một Văn bằng bảo hộ với lý do nêu tại khoản 2 Điều này.

Đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Văn bằng bảo hộ được xử lý theo trình tự xử lý đơn khiếu nại quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều 27 Nghị định này.

Nếu kết quả của việc xem xét đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Văn bằng bảo hộ khẳng định rằng đã xảy ra một trong các tình huống nêu tại khoản 2 Điều này, Cục trưởng Cục sở hữu công nghiệp ra Quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Văn bằng bảo hộ, công bố Quyết định đó trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng tính từ ngày ra Quyết định.

2/ Văn bằng bảo hộ bị đình chỉ hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ các quyền được hưởng theo Văn bằng bảo hộ tương ứng; trong trường hợp này, hiệu lực của Văn bằng bảo hộ bị đình chỉ từ ngày bị tuyên bố từ bỏ;

b) Chủ Văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ đúng thời hạn; trong trường hợp này, hiệu lực Văn bằng bảo hộ bị đình chỉ từ đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp;

c) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, chủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá không sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ trong 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu đình chỉ hiệu lực mà không có lý do chính đáng; trong trường hợp này, hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá bị đình chỉ từ ngày đầu tiên sau thời hạn 5 năm nói trên;

d) Chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Chủ giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá không còn tồn tại hoặc không hoạt động mà không có người thừa kế hợp pháp; trong trường hợp này, hiệu lực của Giấy chứng nhận bị đình chỉ từ khi chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt tồn tại của Chủ giấy chứng nhận;

e) Các yếu tố địa lý quyết định tính chất đặc thù bị thay đổi làm cho các tính chất đó mất tính đặc thù; trong trường hợp này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá bị đình chỉ hiệu lực trong cùng một ngày theo quyết định của Cục sở hữu công nghiệp;

f) Chủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá không còn đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 47 Nghị định này.

Điều 29.- Huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ:

1/ Bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu công nghiệp huỷ bỏ hiệu lực một Văn bằng bảo hộ với lý do Văn bằng bảo hộ đó được cấp không phù hợp với các quy định của pháp luật như quy định tại khoản 2 Điều này.

Đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Văn bằng bảo hộ được xử lý theo trình tự như trình tự xử lý đơn khiếu nại 2 tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 Nghị định này.

Nếu kết quả việc xem xét đơn khẳng định rằng Văn bằng bảo hộ được cấp không phù hợp với quy định pháp luật, Cục trưởng Cục sở hữu công nghiệp ra Quyết định huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực Văn bằng bảo hộ, công bố Quyết định đó trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng tính từ ngày ra Quyết định.

2/ Hiệu lực Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ hoàn toàn khi có cơ sở để khẳng định rằng Văn bằng bảo hộ được cấp không phù hợp với các quy định của pháp luật với các lý do sau đây:

a) Người được cấp Văn bằng bảo hộ không có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ và cũng không được người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ chuyển nhượng quyền đó;

b) Quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp thuộc về nhiều cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác nhưng một hoặc một số trong đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ;

c) Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp ghi nhận sai tác giả do sự cố ý của người nộp đơn;

d) Đối tượng được bảo hộ không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

3/ Hiệu lực Văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ một phần khi có căn cứ để khẳng định rằng phần tương ứng không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.

4/ Khi bị huỷ bỏ, hiệu lực của phần bị huỷ bỏ bị coi như không phát sinh.

Điều 30.- Gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp và tên gọi xuất xứ hàng hoá:

Hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá có thể được gia hạn theo yêu cầu của chủ văn bằng.

Điều 31.- Công báo sở hữu công nghiệp:

1/ Công báo sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu công nghiệp ấn hành là tài liệu pháp lý công bố các thông tin liên quan tới việc xác lập, chuyển dịch, thay đổi, đình chỉ, vô hiệu các quyền sở hữu công nghiệp cũng như nội dung, phạm vi bảo hộ các quyền đó.

2/ Các thông tin chủ yếu được công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp gồm các thông tin liên quan đến:

a) Các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp sau khi các đơn đó đã được chấp nhận là đơn hợp lệ;

b) Các văn bằng bảo hộ đã được cấp và đã được đăng bạ, các nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ tại Việt Nam thông qua việc đăng ký theo Thoả ước Madrid hoặc theo các Điều ước quốc tế khác mà Việt Nam tham gia;

c) Các quyết định về việc sửa đổi, đình chỉ, huỷ bỏ, gia hạn hiệu lực các văn bằng bảo hộ đã được cấp;

d) Các quyết định về việc đăng ký các hợp đồng li-xăng và các quyết định cấp li-xăng không tự nguyện;

e) Các quyết định về việc đăng ký các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp;

f) Quyết định cấp, thu hồi, sửa đổi nội dung giấy phép hoạt động cho các cá nhân, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

g) Các văn bản mới, các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về sở hữu công nghiệp;

h) Các thông tin cần thiết khác liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Điều 32.- Lệ phí:

1/ Cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác tiến hành thủ tục xác lập, duy trì, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp trước Cục sở hữu công nghiệp cũng như các thủ tục khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp trước các cơ quan có thẩm quyền đều có nghĩa vụ nộp các khoản phí và lệ phí cho cơ quan thực hiện các công việc liên quan theo quy định trong Điều này.

Cục sở hữu công nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền nêu ở điểm trên có nghĩa vụ thu đủ, đúng thời hạn, đúng thủ tục các khoản phí và lệ phí liên quan và phải nộp vào ngân sách Nhà nước phù hợp với quy định của Nhà nước về phí và lệ phí.

Các cơ quan thu phí và lệ phí được phép sử dụng một phần lệ phí thu được phù hợp với quy định của Nhà nước về phí và lệ phí nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, động viên những người trực tiếp thực hiện các công việc tạo ra nguồn thu.

2/ Các khoản (nội dung) và mức phí, lệ phí theo từng khoản do Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định trên cơ sở bảo đảm đủ chi phí cho các công việc liên quan, phù hợp với điều kiện hiện tại và với thông lệ quốc tế.

Những khoản lệ phí đã được nộp nhưng phần việc tương ứng không được tiến hành vì không xảy ra tình huống phải thực hiện hoặc do lỗi của cơ quan có nghĩa vụ thực hiện phần việc đó phải được hoàn trả cho người nộp lệ phí và việc hoàn trả phải được người nộp lệ phí xác nhận hoặc phải có chứng từ hoàn trả.

Chương 4:

CHỦ SỞ HỮU CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 33.- Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp:

Chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp là:

1/ Chủ thể được cấp Văn bằng bảo hộ;

2/ Chủ sở hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá theo Thoả ước Madrid đã được chấp nhận bảo hộ ở Việt Nam;

3/ Cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác được chuyển giao một cách hợp pháp quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá.

Điều 34.- Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

Việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 796 và điểm a, khoản 1 Điều 797 Bộ Luật Dân sự là việc thực hiện một hoặc một số hành vi sau đây đối với đối tượng bảo hộ nhằm mục đích kinh doanh:

1/ Đối với sáng chế, giải pháp hữu ích:

- Sản xuất sản phẩm được bảo hộ; - áp dụng quy trình được bảo hộ;

- Khai thác sản phẩm được bảo hộ;

- Đưa vào lưu thông; quảng cáo nhằm để bán; chào bán; tàng trữ để bán sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

- Nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ.

2/ Đối với kiểu dáng công nghiệp:

- Sản xuất;

- Đưa vào lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán;

- Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp.

3/ Đối với nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá:

- Gắn nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

- Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ được bảo hộ;

- Nhập khẩu hàng hoá mang nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ được bảo hộ.

Điều 35.- Quyền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

1/ Theo điểm b, khoản 1 Điều 796 Bộ Luật Dân sự và theo các quy định tại Điều này, Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình cho cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác.

Chủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá không được chuyển giao quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá đó.

2/ Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản ("hợp đồng li-xăng"). Hợp đồng li-xăng chỉ có giá trị pháp lý khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 42 Nghị định này.

Điều 36.- Quyền yêu cầu xử lý người thứ ba xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Theo điểm c khoản 1 Điều 796 Bộ luật dân sự, Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý hoặc khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền đối với bất kỳ người thứ ba nào không thuộc các trường hợp quy định tại các Điều 50, 51, 52 Nghị định này đã thực hiện việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình và có quyền yêu cầu người xâm phạm phải đình chỉ việc sử dụng và bồi thường thiệt hại.

Trước khi thực hiện việc yêu cầu xử lý hoặc khởi kiện, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền thông báo cho người vi phạm về việc đối tượng sở hữu công nghiệp đã thuộc quyền sở hữu của mình và yêu cầu người xâm phạm quyền phải chấm dứt hành vi xâm phạm.

2/ Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có quyền khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền đối với những người không trả tiền đền bù cho chủ sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3/ Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có thể tự mình thực hiện yêu cầu xử lý, khởi kiện hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc yêu cầu xử lý, khởi kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 37.- Chuyển giao quyền sở hữu, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Việc chuyển giao, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp theo khoản 2 Điều 796 Bộ luật dân sự phải tuân theo các quy định tại Điều này.

2/ Quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá chỉ được để thừa kế cho một cá nhân hoặc một pháp nhân hoặc một chủ thể duy nhất. Người được hưởng thừa kế quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đối với quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.

3/ Khi quyền sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá được chuyển giao, mọi quyền và nghĩa vụ của Chủ Văn bằng bảo hộ (Bên giao) phát sinh từ Văn bằng bảo hộ đều được chuyển giao hoàn toàn sang cho người được chuyển giao (Bên nhận) và Bên nhận trở thành chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp kể từ ngày Hợp đồng chuyển giao được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp; các quyền và nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở các giao dịch của Bên giao với người thứ ba có thể chuyển giao sang cho Bên nhận với điều kiện điều đó phải được ghi trong hợp đồng chuyển giao.

4/ Khi chuyển giao quyền sử dụng đối tượng, kể từ ngày Hợp đồng li-xăng được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp, Bên được chuyển giao (Bên nhận) có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn và với điều kiện ghi trong hợp đồng li-xăng đã được đăng ký.

5/ Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không được từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp đối với một đối tượng thuộc phạm vi li-xăng đang còn trong thời hạn hiệu lực mà Bên nhận li-xăng không đồng ý chấm dứt li-xăng đó trước thời hạn. Quy định này không áp dụng cho trường hợp một hoặc một số chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền của mình nhưng vẫn còn một hoặc một số chủ sở hữu chung khác tiếp tục sở hữu đối tượng đó.

Điều 38.- Điều kiện hạn chế việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Bên giao chỉ được quyền chuyển giao quyền của mình trong phạm vi được pháp luật bảo hộ đang còn trong thời hạn bảo hộ và phải bảo đảm việc chuyển giao không gây tranh chấp với bên thứ ba. Nếu xảy ra tranh chấp do việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp gây ra, Bên giao phải chịu trách nhiệm giải quyết.

2/ Nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc về chủ sở hữu chung thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ được chuyển giao phần quyền thuộc về mình cho người khác khi được các chủ sở hữu chung còn lại đồng ý hoặc tuy có một hoặc một số chủ sở hữu chung còn lại không đồng ý nhưng họ cũng không tiếp nhận phần quyền cần chuyển giao và việc không đồng ý không có lý do xác đáng.

3/ Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá không được chuyển giao.

4/ Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá không được gây nên sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hàng hoá.

5/ Nếu việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp chỉ có một Bên là tổ chức Nhà nước hoặc có Nhà nước góp vốn liên doanh thì Hợp đồng chuyển giao phải được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

Điều 39.- Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Mọi hình thức chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp phải được thể hiện bằng văn bản dưới hình thức hợp đồng. Mọi thoả thuận miệng, công văn, thư từ, điện báo, đều không được coi là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và không có giá trị pháp lý.

Nếu việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là một phần của hợp đồng khác thì nội dung về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp phải được lập thành một bộ phận riêng biệt so với các phần còn lại của hợp đồng và phải tuân theo các quy định trong mục này.

2/ Nội dung hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 40.- Nghĩa vụ của các bên:

1/ Bên giao có các nghĩa vụ sau đây:

- Đăng ký Hợp đồng theo Điều 42 Nghị định này nếu việc đăng ký không được Bên nhận tiến hành;

- Nộp thuế chuyển giao theo pháp luật về thuế;

- Giải quyết các tranh chấp với người thứ ba nếu việc chuyển giao gây nên tranh chấp đó;

Trong trường hợp chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng), Bên giao li-xăng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp chống lại các hành vi xâm phạm của phía thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận li-xăng. Nếu sau 3 tháng kể từ ngày được Bên li-xăng thông báo về việc xâm phạm và yêu cầu mà Bên giao không thực hiện các biện pháp đó thì Bên nhận có thể tự mình yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm đó.

2/ Bên nhận có các nghĩa vụ sau đây:

- Đăng ký Hợp đồng theo Điều 42 Nghị định này nếu việc đăng ký không được bên giao tiến hành;

- Trả tiền chuyển giao cho Bên giao theo mức và theo cách thức do hai bên thoả thuận;

- Chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu được chuyển giao nếu điều đó là cần thiết và phải bảo đảm chất lượng hàng hoá như hàng hoá do Bên giao sản xuất;

- Ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá rằng hàng hoá được sản xuất theo li-xăng do Bên giao cấp và chỉ ra tên của Bên giao đó.

Điều 41.- Giá cả, phương thức thanh toán cho việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Giá cả chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp do hai bên thoả thuận. Trong trường hợp Bên giao là tổ chức Nhà nước hoặc có vốn do Nhà nước góp liên doanh thì giá chuyển giao không được thấp hơn mức tối thiểu. Trong trường hợp Bên nhận là tổ chức Nhà nước hoặc có vốn do Nhà nước góp liên doanh, giá chuyển giao không được cao hơn mức tối đa.

Mức tối đa, tối thiểu nói trên do Bộ Tài chính cùng với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ấn định.

2/ Phương thức thanh toán tiền chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp do hai bên thoả thuận.

Điều 42.- Đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

1/ Mọi hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp kể cả trường hợp việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là bộ phận của hợp đồng khác đều phải được đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều này.

2/ Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

3/ Mọi thay đổi liên quan đến Hợp đồng chuyển giao đã được đăng ký, kể cả việc chuyển nhượng lại li-xăng đều phải làm thủ tục như đối với việc chuyển giao.

Điều 43.- Sự đình chỉ, vô hiệu mặc nhiên của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp:

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị đình chỉ hoặc xẩy ra trường hợp bất khả kháng khiến cho Hợp đồng không thể thực hiện được.

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị vô hiệu hoá nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị huỷ bỏ.

Điều 44.- Nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả:

1/ Theo khoản 1 Điều 798 Bộ luật dân sự, nếu tác giả không phải là chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung và nếu giữa tác giả, chủ sở hữu không có thoả thuận nào khác thì chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả hoặc các đồng tác giả về việc đã tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

2/ Nếu giữa tác giả và chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp không có thoả thuận nào khác thì mức và thời hạn thù lao phải tuân theo quy định sau đây:

a) Mức thù lao tối thiểu cho tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích là 10% số tiền làm lợi thu được trong mỗi năm sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích; hoặc 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do bán li-xăng hoặc do được đền bù từ việc cấp li-xăng không tự nguyện;

b) Mức thù lao tối thiểu cho tác giả kiểu dáng công nghiệp là 2% lợi nhuận thu được do việc sử dung kiểu dáng công nghiệp trong mỗi năm sử dụng; hoặc 15% tổng số tiền mà chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp nhận được trong mỗi lần nhận tiền thanh toán do bán li-xăng hoặc do được đền bù cho việc cấp li-xăng không tự nguyện;

c) Việc thanh toán tiền thù lao cho tác giả phải được thực hiên chậm nhất là 2 tháng sau mỗi năm sử dụng hoặc không muộn hơn 1 tháng tính từ ngày chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp nhận tiền thanh toán do bán li-xăng hoặc được đền bù cho việc cấp li-xăng không tự nguyện; 3/ Nếu giữa tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có thoả thuận khác các quy định tại khoản 1 và 2 Điều này thì việc thù lao được thực hiện theo thoả thuận đó.

Điều 45.- Nghĩa vụ nộp lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ:

Theo khoản 2, Điều 798 Bộ luật dân sự, Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ. Nếu Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, Văn bằng bảo hộ bị đình chỉ hiệu lực theo điểm b, khoản 2, Điều 28 Nghị định này.

Điều 46.- Nghĩa vụ sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp:

1/ Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có ảnh hưởng đặc biệt đối với an ninh, quốc phòng, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân hoặc bảo vệ môi trường có nghĩa vụ sử dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đó nhằm đáp ứng nhu cầu của quốc gia hoặc/và của xã hội.

Nếu chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nói trên đã cố gắng hết mức mà vẫn không đáp ứng nhu cầu của quốc gia hoặc/và của xã hội thì chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cấp li-xăng cho các chủ thể có năng lực và có ý muốn sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp đó theo các điều kiện hợp lý.

2/ Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá liên tục và không được đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá quá 5 năm liền. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và Văn bằng bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hoá tương ứng bị đình chỉ hiệu lực theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 28 Nghị định này.

3/ Việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được coi là sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp do Bên nhận li-xăng thực hiện được coi là sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều này.

Điều 47.- Quyền và nghĩa vụ của người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá:

1/ Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá có quyền:

a) Sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá cho các sản phẩm của mình đã được ghi trong danh mục sản phẩm đăng ký;

b) Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc người khác chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại do đã sử dụng bất hợp pháp tên gọi xuất xứ hàng hoá hoặc dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn với tên gọi xuất xứ hàng hoá, kể cả trong trường hợp đã nêu rõ xuất xứ thật của sản phẩm hoặc tên gọi xuất xứ hàng hoá được dịch sang ngôn ngữ khác hoặc sử dụng kèm theo các từ như "loại", "kiểu", "phỏng theo", hoặc các từ tương tự như vậy.

2/ Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá có nghĩa vụ:

a) Bảo đảm chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá đã được đăng ký;

b) Thực hiện các yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hoá, các tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng, tính chất đặc thù của sản phẩm mang tên gọi xuất xứ hàng hoá khi cần thiết.

Điều 48.- Quyền của tác giả:

1/ Tác giả, các tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có các quyền sau đây:

a) Được ghi họ tên trong Văn bằng bảo hộ, trong sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp với danh nghĩa là tác giả cũng như trong các tài liệu công bố về các đối tượng đó;

b) Được nhận thù lao của Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 44 Nghị định này;

c) Yêu cầu xử lý, khởi kiện về việc xâm phạm các quyền trên của mình.

2/ Quyền vật chất, quyền yêu cầu xử lý và quyền khởi kiện của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp nêu tại điểm b và c, khoản 1 Điều này có thể được chuyển giao cho người khác hoặc/và để thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

SỬ DỤNG HẠN CHẾ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 49.- Điều kiện thực hiện quyền sở hữu công nghiệp:

Khi thực hiện quyền của mình, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người được chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp không được vi phạm các quy định của pháp luật, không được thực hiện các hành vi đã bị pháp luật cấm, không được làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Nếu việc thực hiện quyền sở hữu công nghiệp dẫn đến các vi phạm, xâm phạm nói trên thì chủ sở hữu công nghiệp không được thực hiện quyền đó.

Điều 50.- Quyền của người sử dụng trước sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

1/ Nếu trước ngày công bố đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp mà có cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác đã tiến hành việc sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp một cách độc lập với chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thì khi được cấp Văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không được thực hiện quyền yêu cầu xử lý, khởi kiện đối với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác đã sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nói trên nếu cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó không mở rộng thêm phạm vi, khối lượng sử dụng so với trước ngày công bố đơn và không được chuyển giao quyền sử dụng đó cho người khác.

2/ Nếu sau ngày công bố đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nêu ở khoản 1 Điều này mà cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp so với phạm vi, khối lượng sử dụng trước ngày đó thì phần mở rộng không được coi là thuộc quyền sử dụng trước.

Điều 51.- Chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ("li-xăng không tự nguyện"):

1/ Li-xăng không tự nguyện được hiểu là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc người đã được chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp bắt buộc phải cho phép cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của mình theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều này.

2/ Việc cấp li-xăng không tự nguyện chỉ được thực hiện với các điều kiện quy định tại Điều 802 Bộ luật dân sự.

3/ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét đề nghị được sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và ra Quyết định buộc chủ sở hữu công nghiệp cấp li-xăng không tự nguyện.

4/ Hồ sơ đề nghị cấp li-xăng không tự nguyện phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5/ Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp li-xăng không tự nguyện, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải thông báo cho chủ sở hữu công nghiệp hoặc người được chuyển giao toàn phần quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp về đề nghị nói trên và yêu cầu người được thông báo có ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày thông báo.

Nếu xét thấy cần thiết, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường yêu cầu các bên liên quan thương lượng lại nhằm khắc phục các bất đồng để ký hợp đồng li-xăng tự nguyện.

Nếu không đạt được thoả thuận về li-xăng tự nguyện và nếu các ý kiến không chấp nhận cấp li-xăng tự nguyện của Bên chiếm giữ quyền là không hợp lý, trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày nhận hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra Quyết định bắt buộc cấp li-xăng không tự nguyện. Trong trường hợp ngược lại thì Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra thông báo từ chối chấp nhận yêu cầu cấp li-xăng không tự nguyện của người nộp hồ sơ.

6/ Quyết định bắt buộc cấp li-xăng không tự nguyện được công bố trong Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 1 tháng tính từ ngày ký.

7/ Trong thời hạn 1 tháng tính từ ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ra Quyết định bắt buộc cấp li-xăng không tự nguyện, Bên chiếm giữ quyền phải cấp li-xăng không tự nguyện cho người đề nghị với các điều kiện ấn định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

8/ Người được cấp li-xăng không tự nguyện có nghĩa vụ trả tiền cho người cấp li-xăng đó với mức và thời hạn thanh toán được ghi trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và trong nội dung li-xăng.

Người được cấp li-xăng không tự nguyện không được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp cho người khác.

Điều 52.- Giới hạn quyền yêu cầu xử lý, quyền khởi kiện:

Các hành vi quy định tại Điều 803 Bộ luật dân sự được thực hiện đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp không thuộc phạm vi độc quyền của chủ sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu công nghiệp không được thực hiện quyền yêu cầu xử lý, khởi kiện đối với người thứ ba đã thực hiện các hành vi nói trên.

Điều 53.- Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

1/ Việc một người không phải là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp thực hiện một trong các hành vi sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang trong thời hạn bảo hộ quy định tại Điều 805 Bộ luật dân sự và đã được cụ thể hoá tại Điều 34 Nghị định này mà không được phép của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, đồng thời người thực hiện hành vi đó không phải là người có quyền sử dụng trước quy định tại Điều 50 Nghị định này và các hành vi sử dụng nói trên không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 51 và Điều 52 Nghị định này thì bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2/ Việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả và việc không bảo đảm các quyền tinh thần của tác giả theo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 48 Nghị định này bị coi là xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

3/ Các trường hợp sau đây không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp:

a) Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá không nhằm mục đích kinh doanh;

b) Lưu thông và sử dụng sản phẩm có gắn nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá do chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá, do người được chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá hoặc do người có quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá đã đưa ra thị trường;

c) Sử dụng sản phẩm có gắn nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá trên phương tiện vận tải của nước ngoài đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trên lãnh thổ Việt Nam mà việc sử dụng nói trên chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của phương tiện đó.

Điều 54.- Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp:

1/ Quyền sở hữu công nghiệp, quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được Nhà nước bảo hộ. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. Mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2/ Việc thực hiện quyền khởi kiện về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp được tiến hành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Tuỳ theo mức độ và hậu quả, hành vi xâm pham quyền sở hữu công nghiệp và hành vi xâm phạm quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương 6:

ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 55.- Khái niệm:

Các khái niệm sử dụng trong Chương này được hiểu như sau:

"Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp" là doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động theo pháp luật, được Cục sở hữu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

"Người đại diện sở hữu công nghiệp" là thành viên chuyên nghiệp của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, được Cục sở hữu công nghiệp cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp.

"Đại diện về sở hữu công nghiệp" dùng để chỉ chung tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc/và Người đại diện sở hữu công nghiệp.

"Giấy phép đại diện" dùng để chỉ chung Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc/và Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp do Cục sở hữu công nghiệp cấp.

Điều 56.- Chức năng, nhiệm vụ của đại diện về sở hữu công nghiệp:

1/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ sau đây:

- Đại diện cho người khác trước Cục sở hữu công nghiệp và trước các cơ quan có Nhà nước thẩm quyền trong việc tiến hành các thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

- Tư vấn về các vấn đề liên quan đến các thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

- Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2/ Người đại diện sở hữu công nghiệp trực tiếp thực hiện hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp mà mình là thành viên.

Điều 57.- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại diện về sở hữu công nghiệp:

1/ Đại diện về sở hữu công nghiệp không phải và không được nhân danh là đại diện của Cục sở hữu công nghiệp và của cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp, không được thực hiện các quyền hạn của các cơ quan đó.

2/ Trong hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền và trách nhiệm dân sự phù hợp với pháp luật dân sự.

3/ Chỉ những người được cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp mới được hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp.

Người đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được hoạt động cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp mà mình là thành viên.

Bất kỳ dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nào cũng phải được thực hiện dưới danh nghĩa của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Tổ chức và Người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện dịch vụ phải chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến việc đại diện đó. 4/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được hành động trong phạm vi được uỷ quyền, và chỉ được tái uỷ quyền cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác nếu có sự đồng ý bằng văn bản của người uỷ quyền.

5/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hành động sau:

- Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp nhau;

- Rút đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu trong Giấy uỷ quyền không ghi rõ điều đó;

- Tiết lộ các thông tin liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia khi tiến hành hoạt động đại diện.

6/ Khi thực hiện việc giao dịch, giao kết hợp đồng dịch vu đại diện sở hữu công nghiệp, Người đại diện sở hữu công nghiệp phải xuất trình Thẻ người đại diện sở hữu công nghiệp đang có hiệu lực.

Trước khi giao kết hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Tổ chức dịch vụ đại điện sở hữu công nghiệp và Người đại diện sở hữu công nghiệp phải thông báo rõ các khoản và các mức lệ phí quốc gia liên quan đến thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cũng như các khoản và các mức phí dịch vụ của Tổ chức theo Bảng lệ phí đã đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp.

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không được lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

7/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và Người đại diện sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ:

- Giữ bí mật thông tin, tài liệu được trao liên quan đến vụ việc mà mình đại diện;

- Thông tin trung thực và đầy đủ mọi thông báo, yêu cầu của Cục sở hữu công nghiệp hoặc cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp; trao kịp thời Văn bằng bảo hộ và các quyết định khác cho bên được đại diện; - Bảo vệ quyền lợi của bên được đại diện bằng cách đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Cục sở hữu công nghiệp hoặc cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp đối với bên được đại diện;

- Thông báo cho Cục sở hữu công nghiệp hoặc cơ quan quản lý về sở hữu công nghiệp mọi thay đổi về tên, địa chỉ và các thông tin khác của bên được đại diện, nếu cần thiết.

8/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp nếu có thể chuyển giao một cách hợp pháp mọi công việc đại diện chưa hoàn tất cho Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.

Điều 58.- Điều kiện cấp Giấy phép đại diện:

1/ Điều kiện cấp thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp:

Chỉ các cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây mới có thể được cấp Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp:

- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Thường trú tại Việt Nam;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, chuyên ngành pháp lý hoặc kỹ thuật; - Có chứng chỉ tốt nghiệp khoá đào tạo chính quy về sở hữu công nghiệp; hoặc đã trực tiếp làm công tác chuyên môn về pháp lý sở hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở lên; hoặc đã trực tiếp làm công tác xét nghiệm các loại đơn sở hữu công nghiệp tại các cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ 5 năm trở lên;

- Có chứng chỉ đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về luật sở hữu công nghiệp hiện hành của Việt Nam do Cục sở hữu công nghiệp cấp và đang trong thời hạn có giá trị;

- Là thành viên chuyên nghiệp của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;

- Không phải là người đang làm việc cho các cơ quan, tổ chức Nhà nước không phải là doanh nghiệp;

- Không phải là người đang làm việc cho các Tổ chức dịch vụ sở hữu công nghiệp khác.

2/ Điều kiện cấp Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

Chỉ các tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau đây mới có thể được cấp Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

- Là pháp nhân Việt Nam;

- Là tổ chức không có vốn đầu tư nước ngoài;

- Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; trong các lĩnh vực khác (nếu có) phải bao gồm dịch vụ đại diện về pháp luật hoặc dịch vụ khoa học, công nghệ (được ghi nhận trong Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Có ít nhất 02 thành viên chuyên nghiệp là người đại diện sở hữu công nghiệp trong đó 01 người là Thủ trưởng của Tổ chức, hoặc được Thủ trưởng của Tổ chức uỷ quyền đại diện cho Tổ chức đó.

Điều 59.- Thủ tục cấp Giấy phép đại diện:

Thủ tục nộp đơn yêu cầu cấp Giấy phép đại diện, xem xét đơn yêu cầu Cấp Giấy phép đại diện, cấp giấy phép đại diện do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 60.- Phí và lệ phí đại diện sở hữu công nghiệp:

1/ Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải liệt kê các khoản và các mức lệ phí và phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thành Bảng lệ phí và phí.

Trong Bảng lệ phí và phí phải ghi rõ các khoản lệ phí quốc gia và các khoản phí dịch vụ. Không được đưa vào phí dịch vụ các khoản chi phí mà thực tế Tổ chức không phải tiến hành.

2/ Phí dịch vụ thực thu (không bao gồm lệ phí quốc gia) của khách hàng là khoản thu chịu thuế theo quy định.

Phí thực thu không được vượt quá mức quy định trong Bảng lệ phí và phí.

Việc thu lệ phí và phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải công khai, tuân thủ quy định về tài chính. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ báo cáo về lệ phí và phí dịch vụ sở hữu công nghiệp.

Điều 61.- Thu hồi Giấy phép đại diện:

1/ Điều kiện thu hồi Giấy phép đại diện:

a) Cục Sở hữu công nghiệp thu hồi Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong những trường hợp sau:

- Tổ chức từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp hoặc Tổ chức chấm dứt tồn tại;

- Tổ chức không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nêu ở khoản 2 Điều 58 Nghị định này;

- Tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy định trong Chương này.

b) Cục sở hữu công nghiệp thu hồi Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp và xoá tên khỏi danh sách Người đại diện sở hữu công nghiệp trong những trường hợp sau:

- Người được cấp Thẻ từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp; - Người được cấp Thẻ không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nêu ở khoản 1 Điều 58 Nghị định này;

- Người được cấp thẻ có sai sót nghiêm trọng trong khi hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, làm thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của bên được đại diện hoặc của người khác, hoặc làm thiệt hại đến uy tín của cơ quan Nhà nước hoặc/và của Nhà nước.

2/ Quyết định thu hồi Giấy phép đại diện được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

3/ Trong trường hợp Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị Cục sở hữu công nghiệp thu hồi Giấy phép đại diện, mọi thủ tục chưa hoàn tất do Tổ chức thực hiện đều được phép gián đoạn và Bên được đại diện được phép khôi phục thủ tục đó trong thời hạn 3 tháng tính từ ngày công bố Quyết định thu hồi Giấy phép trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Chương 7:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Điều 62.- Bảo vệ lợi ích quốc gia trong hoạt động sở hữu công nghiệp:

1/ Việc xác lập và thực hiện quyền sở hữu công nghiệp không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước;

2/ Các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ mà chủ sở hữu công nghiệp tương ứng là tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước hoặc tổ chức, doanh nghiệp có phần vốn góp liên doanh của Nhà nước là tài sản của Nhà nước. Các tổ chức, doanh nghiệp nói trên có nghĩa vụ bảo vệ, giữ gìn uy tín, phát triển giá trị của tài sản đó.

3/ Sáng chế, giải pháp hữu ích mật:

a) Sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia hoặc có giá trị kinh tế đặc biệt được coi là sáng chế, giải pháp hữu ích mật;

b) Tác giả, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và những người có liên quan đến việc làm, nộp đơn, xét nghiệm đơn yêu cầu bảo hộ, sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích mật có trách nhiệm giữ bí mật sáng chế, giải pháp hữu ích đó theo quy định về bảo vệ bí mật quốc gia.

4/ Tên gọi xuất xứ hàng hoá Việt Nam là tài sản quốc gia. Quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá thuộc về chủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá và không được chuyển giao cho người khác bằng bất kỳ hình thức nào.

5/ Việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê duyệt.

Điều 63.- Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý về sở hữu công nghiệp:

1/ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật của Nhà nước về sở hữu công nghiệp và thống nhất quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong phạm vi cả nước.

2/ Cục sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp. Cục sở hữu công nghiệp có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện trách nhiệm nêu tại khoản 1 Điều này.

Cục sở hữu công nghiệp có các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

a) Thực hiện chức năng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp các Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của các cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác;

b) Thực hiện các thủ tục đình chỉ, huỷ bỏ, gia hạn hiệu lực các Văn bằng bảo hộ; đăng ký hợp đồng chuyên giao quyền sở hữu công nghiệp;

c) Thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan Nhà nước khác cũng như với các tổ chức xã hội nhằm thi hành các biện pháp bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm cho các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp được thi hành nghiêm chỉnh;

d) Tổ chức hoạt động thông tin sở hữu công nghiệp;

e) Kiểm tra trình độ nghiệp vụ và cấp giấy phép hoạt động và quản lý về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức làm dịch vụ đại diện về sở hữu công nghiệp;

f) Chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu công nghiệp cho các cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp thuộc các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở;

g) Trong phạm vi được uỷ quyền, tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong ngành hoặc địa phương mình.

Cơ quan quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của ngành, địa phương có trách nhiệm giúp lãnh đạo ngành hoặc địa phương thực hiện chức năng nói trên và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố các biện pháp cụ thể hoá việc thi hành các chính sách của Nhà nước về sở hữu công nghiệp và tổ chức thực thi các biện pháp đó;

b) Tổ chức hệ thống quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp trong ngành, địa phương và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống đó;

c) Tổ chức tuyên truyền các chính sách về sở hữu công nghiệp, phối hợp với các tổ chức xã hội thực hiện các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo và hoạt động sở hữu công nghiệp;

d) Giúp đỡ các chủ thể thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương trong việc tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và ở nước ngoài;

e) Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp và xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Điều 64. Trách nhiệm của các Bộ, các ngành, các địa phương:

1/ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm quy định về nội dung, thủ tục nộp, tiếp nhận, xét nghiệm đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp; thủ tục phê duyệt, đăng ký hợp đồng chuyển giao sở hữu công nghiệp; thủ tục cấp li-xăng không tự nguyện; quy định về quản lý hoạt động sáng kiến; phối hợp với Bộ quốc phòng và Bộ Nội vụ quy định thủ tục nộp đơn, xét nghiệm, cấp Văn bằng bảo hộ, sử dụng, chuyển giao và công bố sáng chế, giải pháp hữu ích mật.

2/ Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định về nội dung các khoản và mức phí và lệ phí sở hữu công nghiệp, về chế độ quản lý và sử dụng phí và lệ phí đó, về giá tối thiểu và tối đa cho việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp thuộc Nhà nước.

3/ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát các loại nông phẩm đặc sản; xác định khu vực canh tác hoặc sản xuất và đặc trưng phẩm chất của các nông phẩm đó và đề nghị các Uỷ ban nhân dân địa phương tương ứng với khu vực nói trên hướng dẫn các cá nhân, tổ chức liên quan đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá dùng cho các nông phẩm đặc sản đó; phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Quy định về việc bảo hộ quyền của các cá nhân, tổ chức tạo ra giống cây trồng, giống vật nuôi mới.

4/ Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hoá dùng cho dược phẩm trên cơ sở tuân thủ các quy định về nhãn hiệu hàng hoá trong Nghị định này, nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Quy định về việc bảo hộ quyền của người tạo ra các phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh; phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Công nghiệp rà soát các loại thực phẩm, đồ uống mang tính chất, chất lượng đặc thù gắn liền với điều kiện địa lý của nơi sản xuất ra các sản phẩm đó; xác định khu vực có điều kiện địa lý nói trên và đề nghị Uỷ ban nhân dân địa phương khu vực tương ứng hướng dẫn các cá nhân, tổ chức liên quan đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá dùng cho các loại thực phẩm, đồ uống đó.

5/ Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức đưa môn học về sở hữu công nghiệp vào nội dung giảng dạy trong các trường đại học và cao đẳng.

6/ Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định về các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

7/ Bộ Thương mại có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định về việc kiểm tra về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá sản xuất, lưu thông trên thị trường.

8/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát các loại đặc sản được sản xuất tại địa phương mình để hướng dẫn các cá nhân, tổ chức liên quan xúc tiến việc đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá thuộc địa phương.

Điều 65. Xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp:

Việc xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp được Chính phủ quy định trong Nghị định riêng.

Chương 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 66.- Bảo vệ lợi ích người tiêu dùng trong việc thực hiện quyền sở hữu công nghiệp:

Chỉ có chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và chỉ trong thời hạn bảo hộ mới được nêu các chỉ dẫn rằng sản phẩm được bảo hộ hoặc thuộc độc quyền của mình, kể cả các chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu, trên sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch nhằm mục đích kinh doanh.

Nếu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng thì bắt buộc phải nêu chỉ dẫn về điều đó trên sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch nhằm mục đích kinh doanh.

Nếu sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo li-xăng của nước ngoài, hoặc mang nhãn hiệu hàng hoá có thể gây cảm giác đó là nhãn hiệu hàng hoá của nước ngoài hoặc có nguồn gốc nước ngoài thì bắt buộc phải ghi một cách đầy đủ (không viết tắt) chỉ dẫn "Sản xuất tại Việt Nam" trên sản phẩm.

Điều 67.- Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể nước ngoài: 1/ Các cá nhân, pháp nhân nước ngoài thuộc các trường hợp sau đây có quyền yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của mình tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và được hưởng mọi quyền và chịu mọi nghĩa vụ như đối với các chủ thể Việt Nam:

a) Cá nhân, pháp nhân được hưởng quyền theo Công ước Paris;

b) Cá nhân hoặc pháp nhân thuộc các nước cùng ký với Việt Nam Thoả thuận về việc bảo hộ lẫn nhau về sở hữu công nghiệp hoặc cùng Việt Nam chấp nhận nguyên tắc có đi có lại trong việc bảo hộ sở hữu công nghiệp cho công dân, pháp nhân của nhau.

2/ Công nhân, pháp nhân thuộc các nước thành viên của Thoả ước Madrid được hưởng mọi quyền và chịu mọi nghĩa vụ liên quan nếu nhãn hiệu hàng hoá được đăng ký quốc tế trong đó có chỉ định Việt Nam và đăng ký đó không bị Việt Nam từ chối.

3/ Công dân, pháp nhân thuộc các nước thành viên của Hiệp ước PCT có thể nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam theo Hiệp ước đó và theo thủ tục do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

4/ Nếu việc áp dụng các quy định tại Nghị định này gây xung đột với quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Điều 68.- Áp dụng Hiệp ước PCT và Thoả ước Madrid:

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thủ tục xử lý đơn đăng ký quốc tế về sáng chế, giải pháp hữu ích theo Hiệp ước PCT, thủ tục xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá có chỉ định Việt Nam theo Thoả ước Madrid và thủ tục làm, nộp đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 69.- Điều khoản chuyển tiếp:

1/ Các đơn yêu cầu bảo hộ trên cơ sở Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989 đã được nộp cho Cục sở hữu công nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 1996, kể cả các đơn nộp qua bưu điện có dấu bưu điện trước ngày đó, tiếp tục được xử lý theo Pháp lệnh nói trên.

2/ Các Văn bằng bảo hộ được cấp trên cơ sở Điều lệ về sáng kiến, sáng chế năm 1981, Điều lệ về giải pháp hữu ích năm 1988, Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá năm 1982, Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp năm 1988 hoặc trên cơ sở pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28 tháng 1 năm 1989 tiếp tục có hiệu lực theo các văn bản đó đến hết kỳ hạn. Sau kỳ hạn hiệu lực tương ứng nói trên, nếu Chủ Văn bằng bảo hộ yêu cầu thì các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp được gia hạn theo quy định gia hạn của Nghị định này và từ kỳ hiệu lực mới mọi quyền và nghĩa vụ theo Văn bằng bảo hộ được áp dụng theo Nghị định này.

3/ Các đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nộp từ ngày 1 tháng 7 năm 1996 đến ngày ký Nghị định này được xử lý theo Nghị định này.

Điều 70.- Điều khoản thi hành.

1/ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục sở hữu công nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2/ Nghị định này thay thế các Điều lệ do Chính phủ ban hành trước đây về sáng kiến, sáng chế (Nghị định 31/CP ngày 23 tháng 1 năm 1981 sửa đổi ngày 20 tháng 3 năm 1990), về nhãn hiệu hàng hoá (Nghị định 197/HĐBT ngày 14 tháng 12 năm 1982 sửa đổi ngày 20 tháng 3 năm 1990), về kiểu dáng công nghiệp (Nghị định 85/HĐBT ngày 13 tháng 5 năm 1988 sửa đổi ngày 20 tháng 3 năm 1990), về giải pháp hữu ích (Nghị định 200/HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988 sửa đổi ngày 20 tháng 3 năm 1990) và về mua bán li-xăng (Nghị định 201/HĐBT ngày 28 tháng 12 năm 1988) và Nghị định 84/HĐBT ngày 20 tháng 3 năm 1990 về việc sửa đổi các Điều lệ nói trên. Riêng các quy định về hoạt động sáng kiến theo Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế (Nghị định 31/CP ngày 23 tháng 1 năm 1981) vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi có quy định khác.

3/ Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 63-CP

Hanoi , October 10, 1996

 

DECREE

DETAILING THE REGULATIONS ON INDUSTRIAL PROPERTY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Civil Code of October 28, 1995;
Pursuant to the Resolution of the 8th Session of the IXth National Assembly on October 28, 1995;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Purposes and Scope of Regulation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The provisions of this Decree shall apply only to inventions, utility solutions, industrial designs, trade marks, appellations of origin of goods, and shall not apply to other industrial property objects.

Article 2.- Terms and concepts:

The terms and concepts used in this Decree shall be construed as follows:

1. The "Civil Code" referred to herein is the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam which was adopted by the National Assembly on October 28, 1995;

2. The "Paris Convention" is the Convention for Protection of Industrial Property, signed in Paris in 1883 and amended in Stockholm in 1967;

3. The "PCT Treaty" is the Patent Cooperation Treaty (PCT), signed in Washington in 1970 and amended in 1984;

4. The "Madrid Agreement" is the Agreement on the International Registration of Trade Marks, signed in Madrid in 1891 and amended in 1979;

5. The "Applicant" is the person who files the application for the Title of Protection in respect of an invention, utility solution, industrial design, trade mark, appellation of origin of goods;

6. The "Title of protection" is the Title of protection of an invention, utility solution, industrial design, trade mark, appellation of origin of goods;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The "Collective Mark" is a trade mark jointly used by a collective of individuals, legal persons or other entities, in which each member uses that trade mark independently in accordance with the rules laid down by that collective;

9. "Author of an invention, utility solution, industrial design" is a person or the persons who directly invents or devise the utility solution and industrial design through his/her/their own creative labor.

Those persons who render the author technical, material and financial assistance or support without involving in the creation of the invention, utility solution or industrial design through their own creative labor shall not be considered the author of such invention, utility solution and industrial design.

Article 3.- Method for calculation of time limits:

The time limits provided for in this Decree shall be determined in accordance with Articles 158, 159, 160, 161 and 162 of the Civil Code.

Chapter II

INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS TO BE PROTECTED BY THE STATE

Article 4.- Inventions and Utility Solutions:

1. A technical solution shall be considered new in comparison to the current technical level of the world under Articles 782 and 783 of the Civil Code if it meets the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Prior to the priority date of the application for the title of protection of invention or utility solution, the technical solution described in such application has not yet been made public in the country and/or abroad in any form of use or description in any sources of information mentioned hereunder to such an extent that based on which a person with the average professional level in the corresponding technical area can apply such solution:

- Sources of information concerning inventions, utility solutions in foreign countries, as from the date of publication;

- Other sources of information, in any information carriers (printed-matters, films and photos, magnetic tapes, magnetic discs, laser discs, etc.), as from the date on which such information carriers are circulated;

- Information sources from the mass media (radio broadcasting, public address system, television broadcasting), as from the date of publication of the news.

- Scientific reports, lectures... recorded by any means, as from the date of delivery of such reports or lectures;

- Exhibitions, as from the date on which the product is displayed.

The information shall be considered undisclosed if only a certain number of related persons have known such information.

A solution shall not be considered having lost its novelty if such solution is published by another person without the applicant’s consent and if the date of publication falls within the period of 6 months prior to the date of filing the application for the title of protection of invention, utility solution.

2. A technical solution shall be recognized as having a creative character as stipulated in Article 782 of the Civil Code if it is the outcome of a creative activity and, based on the technical level at home and abroad up to the priority date of the application for the title of protection of invention, such solution could not be obviously deducible to any person with the average professional level in the corresponding technical area.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The following subject matters shall not be protected by the State as inventions, utility solutions:

- Scientific ideas, principles and inventions;

- Methods and systems for economic organization and management;

- Educational, teaching and training methods and systems;

- Animal training methods;

- Language systems, information systems, systems for document classification and arrangement;

- Designs and planning maps of constructions, planning and zoning projects;

- Solutions concerning only the outer appearance of articles, intended only to create an aesthetic impression without technical properties;

- Conventional signs, time-schedules, rules and regulations, symbols;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Plant varieties, animal breeds;

- Processes for prevention, diagnosis and treatment of diseases.

Article 5.- Industrial Designs:

1. An industrial design shall be recognized as having world-wide novelty as defined in Article 784 of the Civil Code if such industrial design satisfies the following criteria:

a) Substantially distinguished from other industrial designs described in the applications for titles of protection of industrial designs already filed with the competent authority at an earlier priority date;

b) Substantially distinguished from any similar industrial designs which have been published in any following sources of information:

- Sources of information concerning the protection of industrial designs in foreign countries, as from the date of publication;

- Other sources of information listed in Point b, Item 1, Article 4 of this Decree with details being amended in conformity with the industrial design.

c) Prior to the priority date of the application for the title of protection, the industrial design described in the application has not yet been disclosed in the country and abroad to such an extent that based on which any person with the average professional level in the corresponding area could make such industrial design; the form of disclosure may be its use or its description; the sources of information from which the industrial design is disclosed as mentioned in Item b above.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. An industrial design shall be used as a pattern for manufacturing industrial or handicrafts products as stipulated in Article 784 of the Civil Code if it can be used to mass produce by industrial or handicraft methods products with the outer appearance of the industrial design.

3. The following subject matters shall not be protected by the State as industrial designs:

- The external feature of the product can be made easily by a person with the average professional level in the corresponding area;

- The external feature is required by the technical properties of the product, or it merely bears technical properties;

- The external feature of a civil or industrial construction;

- The feature of products which is invisible in the process of utilization;

- Designs of products having only aesthetic value.

Article 6.- Trade marks:

1. A symbol used as a trade mark shall be recognized as distinctive under Article 785 of the Civil Code if such symbol fully satisfies the following criteria:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Not identical with or confusingly similar to a trade mark of another person being protected in Vietnam (including trade marks being protected under international treaties to which Vietnam has acceded);

c) Not identical with or confusingly similar to a trade mark indicated in the application for the title of protection of trademark, which has been filed with the competent authority at an earlier priority date (including trade mark applications filed in accordance with international Treaties to which Vietnam has acceded);

d) Not identical with or confusingly similar to a trade mark of another person, of which the protection validity has expired or been suspended but the length of time counted from the date of expiration or suspension of the protection validity is less than 5 years, except in cases where the protection validity is suspended because such a trade mark has not been used in accordance with provisions in Point c, Item 1, Article 28 of this Decree;

e) Not identical with or confusingly similar to a trade mark of another person which is considered well-known (in accordance with Article 6 of the Paris Convention), or to a trade mark of another person, which has been widely used and recognized;

f) Not identical with or confusingly similar to a protected trade name or appellation of origin of goods;

g) Not identical with an industrial design which has been protected or of which the application for the title of protection has been filed at an earlier priority date;

h) Not identical with a symbol ar character under the copyright of another person unless so permitted by such person.

2. The following symbols shall not be protected by the State as a trade mark:

a) Symbols which do not possess distinctive characteristics, such as simple shapes and geometric shapes, figures, capital letters, letters that cannot be pronounced as a word; foreign letters that belong to foreign languages not widely used, unless those symbols have been widely used and recognized;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Symbols expressing time, place, manufacturing process, type, quantity, quality, nature, composition, utility, value which is descriptive of goods, services and origin of goods and services;

d) Signs likely to cause misleading or confusion or to deceive consumers as to the origin of goods, nature and functions, utility, quality, value of goods or services;

e) Signs identical with or similar to official initials indicating control, quality, warranty, etc. of Vietnam, foreign countries as well as international organizations;

f) Signs or names (including pictures, names, nick names, pseudonyms), devices, symbols identical with or confusingly similar to the national flags, national emblems, portraits of national leaders or heroes, public figures, geographical denominations, organizations of Vietnam as well as foreign countries, if the use of such signs are not permitted by the relevant competent agency or person.

Article 7.- Appellations of Origin of Goods:

1. An appellation of origin of goods to be protected must be the geographical name of a country or a locality where the corresponding goods are produced and such goods must bear the peculiar characters and quality that are determined by geographical factors (nature, human) of such country or locality.

If the above-said country or locality is not Vietnam or does not belong to Vietnam, the corresponding appellation of origin of goods shall be considered for protection in Vietnam only if such appellation of origin of goods is currently protected in the country or locality bearing such appellation of origin of goods.

2. The following subject matters shall not be protected by the State as an appellation of origin of goods:

a) Appellation indications which are not geographical names (including signs used as a symbol of a country, locality where the goods are generated from, but which are not the geographical name of that country or locality);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Article 8.- Bases to establish industrial property rights and rights of authors of inventions, utility solutions and industrial designs:

1. Industrial property rights over inventions, utility solutions, industrial designs, trade marks, appellations of origin of goods under Article 780 of the Civil Code, rights of authors of inventions, utility solutions, industrial designs under Article 800 of the Civil Code shall be only established on the basis of the title of protection granted by the competent agency in accordance with the procedures prescribed in this Chapter.

2. Industrial property rights over trade marks under Article 780 of the Civil Code can also be established on the basis of acceptance for protection by the competent State agency of trade marks which are internationally registered in accordance with the Madrid Agreement.

Article 9.- Title of Protection:

1. Title of Protection granted by the competent State agency is the sole certificate of the State to certify the industrial property rights of the person who is granted the title of protection, the rights of authors of inventions, utility solutions, industrial designs and to certify the scope of protection to the industrial property rights.

A title of Protection is valid in the whole territory of the Socialist Republic of Vietnam.

The National Office of Industrial Property under the Ministry of Science, Technology and Environment is the above-said competent State agency.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) The Title of Protection of an invention is the Patent for the invention, which is effective from the granting date until the end of the 20 year duration as from the legitimate filing date;

b) The Title of Protection of an utility solution is the Patent for the utility solution which is effective from the granting date until the end of the 10 year duration as from the legitimate filing date;

c) The Title of Protection of an industrial design is the Patent for the industrial design which is effective from the granting date until the end of the 5 year duration as from the legitimate filing date and which can be extended for two consecutive terms, 5 years each;

d) The Title of Protection of a trade mark is the Certificate of Trademark Registration which is effective from the granting date until the end of the 10-year duration as from the legitimate filing date, and which can be extended for many consecutive terms, 10 years each;

e) The Title of Protection of an appellation of origin of goods is the certificate of right to use the appellation of origin of goods, which is effective from the granting date until the end of the 10 year duration as from the legitimate filing date, and which can be extended for many consecutive terms, 10 years each;

Article 10.- Term of protection; temporary rights of owner of invention, utility solution, industrial design:

1. Industrial property rights and rights of authors of inventions, utility solutions and/or industrial designs, established on the basis of the Title of Protection, shall be protected by the State from the date of granting such Title of Protection until the date of expiration or termination of validity of the Title of Protection.

Industrial property rights over trade marks, established on the basis of the international registration, shall be protected by the State from the date on which such international registration is published in the Industrial Property Gazette until the date of expiration of validity of such international registration in accordance with the Madrid Agreement.

2. From the date of publication of the application for the Title of Protection of invention, utility solution, industrial design in the Industrial Property Gazette to the date of granting the Title of Protection, if a person has commenced to use an invention, utility solution, industrial design identical with the invention, utility solution, industrial design described in the application, then the applicant shall be entitled to notify such user of the application. If, after the Title of Protection is granted, the person who used the invention, utility solution, industrial design continues the use in spite of the above notification, the owner of the Title of Protection shall be entitled to request such user to pay a compensation equivalent to the payment for assignment of the right to use the industrial property object in question (licensing) to another person in a corresponding period of time.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Application for the Title of Protection is a set of documents indicating the applicants request for the Title of Protection of an invention, utility solution, industrial design, trade mark, appellation of origin of goods with the relevant contents and scope of protection.

2. Application for the Title of Protection must ensure unity, i.e. each application shall be used for the Title of Protection of only one object or several objects of the same kind which are unified in respect of purpose of use.

The unity of the objects shall be understood as follows:

Inventions or utility solutions are unified if they are closely related to each other for the purpose of materializing unified creative idea.

Industrial designs are unified if they are the designs of different products of a set of products to be used in combination, or are varieties of the same design;

In an application for the Title of Protection of a trade mark, it is possible to include many different products and services to be covered by the same trade mark.

3. Application for the Title of Protection must satisfy all requirements with respect to form and contents in accordance with the regulations of the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 12.- Languages:

The application for the Title of Protection and all transaction papers between the applicant and the National Office of Industrial Property must be made in the Vietnamese language. Documents in other languages shall be used only for the purpose of comparison, consultation or checking.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Within 3 months from the date of notifying the rejection of granting Patent for invention, and at the applicant’s request, the application for the Title of Protection of invention can be converted into the application for the Title of Protection of utility solution. All data relating to the filing date and priority date of the application shall remain unchanged. If the application the Title of Protection of invention is converted, the fees already paid for filing the application and examination shall not be refunded and the applicant shall have to pay the conversion fee of the application.

Article 14.- Right to file application for the Title of Protection:

The right to file application for the Title of Protection stipulated in Article 789 of the Civil Code are specified as follows:

1. The right to file application for the Title of Protection of invention, utility solution, industrial design

a) For an invention, utility solution or industrial design not described in Points b and c of this Item, the right to file application for the Title of Protection shall belong to the author(s) or heir(s) of the author(s);

b) For an invention, utility solution or industrial design, which is created while the author is performing a task assigned by the organization of which the author is a member, or is created by the author mainly through using the fund and material facilities of the organization, the right to file the application for the Title of Protection shall belong to the organization which has assigned the task and provided the fund and material facilities to the author;

c) For an invention, utility solution or industrial design which is created while the author is performing a labor contract signed with another individual or organization, the right to file the application for the Title of Protection shall belong to the individual or organization that signed the contract with the author, unless otherwise agreed upon in the contract.

d) The person who has the right to file application for the Title of Protection of invention, utility solution or industrial design as stipulated in Points a, b and c of this Clause may assign the right to file the application, including those applications already filed, to another individual, legal person or other entities through a written document for assignment of the right to file the application.

2. The right to file an application for the title of protection of trade marks:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) Individuals, legal persons, other entities legally conducting service activities shall be entitled to file application for the Title of Protection of service marks to be used for the services they are conducting or will conduct;

c) Individuals, legal persons or other entities legally conducting trading services shall be entitled to file application for the Title of Protection of trademarks to be used for the products which are marketed by them but manufactured by others, provided that the manufacturer does not use such trademarks for the relevant products and does not oppose such filing;

d) For a collective mark, the right to file application for the Title of Protection shall belong to the individual or legal person who represents a collective of individuals, legal persons or other entities committed to abiding by the regulation on the use of the trademark in question;

e) The right to file application, including applications already filed for the Title of Protection of trade marks, may be assigned as in the case of inventions, utility solutions and industrial designs;

3. The right to file application for the Title of Protection of appellation of origin of goods:

a) Individuals, legal persons or other entities who are producing or trading products of peculiar characteristics and quality in a country or locality bearing a geographical name satisfying requirements set out in Article 7 of this Decree, shall have the right to file application for the certificate of right to use an appellation of origin of goods for their products.

b) Foreign individuals or legal persons who are owners of the title of protection of an appellation of origin of goods granted by a foreign country shall have the right to file application for the certificate of right to use such appellation of origin of goods for their products on the Vietnamese market;

c) The right to file application for the Title of Protection of the right to use appellation of origin of goods shall not be assigned.

Article 15.- Exercising the right to file application for the Title of Protection:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Vietnamese individuals, legal persons and/or other entities can file directly or authorize an Industrial Property Service Organization to file the application for the Title of Protection and other related procedures.

3. Individuals and/or legal persons of the countries which are members of the Paris Convention or which signed with Vietnam Agreements on reciprocal protection or which together with Vietnam accept the principle of reciprocity in the protection of industrial property, shall exercise the right to file applications for the Title of Protection and shall carry out the relevant procedures as follows:

a) Foreign individuals permanently residing in Vietnam, foreign legal persons having lawful representatives or real and effective production, business establishments in Vietnam, can file directly or authorize an Industrial Property Service Organization to file applications for the Title of Protection and carry out the related procedures;

b) Foreign individuals not permanently residing in Vietnam, foreign legal persons not having lawful representatives or real and effective production, business establishments in Vietnam, can only file applications for the Title of Protection and carry out the related procedures through an Industrial Property Service Organization by way of authorization.

4. The applicant must ensure the truth of information on the right to file the application for the title of protection, on his/her own person and the author(s) declared in the application. If the title of protection is revoked due to the incorrectness of such information, the owner of the title of protection shall be responsible for the consequences resulting from the exercise of the right.

Article 16.- The principle of the first to apply:

1. If two persons or more file applications for the Title of Protection of the same invention, utility solution, industrial design of trade mark for goods or services of the same kind and if the application is accepted, the title of protection shall be granted to the person who has filed the application earliest among such applicants.

2. If two persons or more file applications for the title of protection of the same invention, utility solution or industrial design, and if the applications of those persons have the same priority conditions, the National Office of Industrial Property shall propose those persons to jointly stand their names in only one application and if the application is accepted, the title of protection shall be jointly granted to them as co-owners. If one of the applicants disagrees, the title of protection shall not be granted.

3. If, for the same technical solution, there is one or a number of applications for the Patent for invention, and one or a number of applications for the Patent for utility solution and if such applications have the same priority conditions, the National Office of Industrial Property shall propose the persons filing the applications to unanimously select a form of protection and to unify their applications as stipulated in Item 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. If two or more persons file applications for registration of the same appellation of origin of goods, when such appellation of origin of goods is registered, all of them shall be granted certificates of right to use the appellation of origin of goods.

Article 17.- Priority rights:

1. A person who files an application for the title of protection of an invention, utility solution, industrial design or trade mark may claim priority rights by producing an application for the title of protection of the same object which has been filed earlier in another country or by displaying the object described in the application at an international exhibition, officially organized or recognized to be officially organized in Vietnam or another country, and on the following conditions:

a) Another country, where the earlier application has been filed or where the exhibition has been organized, is a member of the Paris Convention or has together with Vietnam signed a bilateral agreement providing for the priority rights or has together with Vietnam applied the principle of reciprocity with regard to priority rights;

b) The applicant is a citizen, resident or person having a real and effective business or production establishment in a country, and meets the conditions prescribed in Point a of this Item; and

c) The application for the title of protection of invention, utility solution, industrial design or trade mark is filed in Vietnam within the time limit prescribed in Item 2 of this Article.

2. The time limit for filing an application for the title of protection to enjoy priority rights is defined as follows:

a) If the applicant claims the priority rights under the Paris Convention, the time limit for filing an application for the title of protection in Vietnam shall be 12 months from the date of filing the first application for the title of protection of inventions, utility solutions; 6 months from the date of filing the first application for the title of protection of industrial designs or trade marks; and 6 months from the date the object is displayed at an exhibition for applications for the title of protection of inventions, utility solutions, industrial designs, trade marks;

b) If the application for the title of protection of invention or utility solution is filed under the PCT Treaty, the above time limit shall be 21 months for international applications with designation of Vietnam or 31 months for international applications with selection of Vietnam if such selection is carried out within 19 months from the date of filing the first application;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Applications for the title of protection eligible for the priority rights shall have the corresponding priority date which is the filing date of the first application or the date on which the object is first displayed at an exhibition or the date prescribed in the bilateral agreement.

4. To enjoy priority rights, the applicant shall have to identify the international treaty on the basis of which the priority rights are claimed, and pay the fee for claiming priority rights, and within 3 months from the date of filing the application for the title of protection, the applicant shall have to submit a copy of the first application, which is certified by the office receiving the first application or the certificate of display at an exhibition. If the applicant fails to submit such documents within that time limit the claim for priority rights shall not be considered.

5. If the application for the title of protection claims priority rights according to different priority dates, the prescribed time limits as from the priority date shall be calculated from the earliest date among the accepted priority dates.

6. The applicant may withdraw the claim for priority rights to delay publication of the application for the title of protection

Article 18.- Examination of application for the title of protection:

1. Applications for the title of protection of industrial property objects, including international applications which are filed under the PCT Treaty and of which the National Office of Industrial Property is the receiving office, shall be examined by the National Office of Industrial Property in respect of formality thereof.

The formality examination of applications for the title of protection aims to determine whether the applications satisfy the requirements for legitimate applications; for an application to be considered to be legitimate, the legitimate filing date, the number of legitimate applications and the priority dates must be determined.

2. All applications for the title of protection of inventions, utility solutions or industrial designs which have been recognized as legitimate shall be published by the National Office of Industrial Property in the Industrial Property Gazette.

3. The examination of the contents of the applications for the title of protection shall be undertaken by the National Office of Industrial Property with respect to all applications for the title of protection of trade marks, industrial designs and appellations of origin of goods if those applications have been recognized as being legitimate and the applicant has paid the fee for content examination as stipulated. The same shall also apply to international registrations of trade marks under the Madrid Agreement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The examination of contents of applications for the title of protection aims to the determine possibility of protection of the object described in the application in accordance with the criteria for protection and to determine the corresponding scope (volume) of protection.

4/ Procedures and time limit of the examination of contents of the applications for the title of protection shall be defined by the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 19.- Withdrawal of application for the title of protection:

1. At any time before the issuance of the Decision to grant or not to grant the title of protection, the applicant is entitled to declare withdrawal of his/her application for the title of protection by sending a written notice to the National Office of Industrial Property.

If the declaration of withdrawal of application for the title of protection is filed by the applicant through an Industrial Property Service Organization, the power of attorney must indicate the authorization for such withdrawal.

2. From the time the applicant declares withdrawal of the application for the title of protection, all further procedures related to such application shall be suspended; all fees already paid for the work to be done subsequently shall be refunded to the applicant.

3. Applications for the title of protection of inventions, utility solutions or industrial designs which are withdrawn or considered to be withdrawn before the publication of such applications, and applications for the title of protection of trade marks which are withdrawn or considered to be withdrawn, shall be considered not yet filed with the National Office of Industrial Property.

Article 20.- Third party’s rights to recommend whether or not to grant the title of protection:

During the examination of contents of applications for the title of protection, a third party shall have the right to recommend whether or not to grant the title of protection with regard to the applications already published in the Industrial Property Gazette. Where a third party objects to the granting of the title of protection, he/she must give reasons and submit documents or extracts evidencing such reasons.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 21.- Right to seek experts’ opinions:

In order to ensure that the grant of the title of protection meets the requirements specified by law, the National Office of Industrial Property shall be entitled to seek opinions of specialized agencies and experts in relevant fields during the process of examining the contents of the applications for the title of protection. The agencies and experts consulted the National Office of Industrial Property shall have to fulfill their obligations in an honest and objective manner and shall be responsible for their opinions.

The agencies and experts consulted by the National Office of Industrial Property shall be entitled to remuneration for giving their opinions. The amount of remuneration shall depend on the scope and quality of the opinions given but not more than 40% of the fee for the substantial examination of the corresponding object.

Article 22.- Request for inquiry:

1. From the date of acceptance of a valid application, the applicant for the title of protection of invention or utility solution shall be entitled to request the National Office of Industrial Property to conduct an inquiry into the technical art available before the priority date. The person seeking the inquiry must pay a fee as stipulated.

2. Within 3 months from receiving the inquiry request, the National Office of Industrial Property shall supply the results of the inquiry to the requester.

Article 23.- Decision to grant the title of protection:

1. If an invention, utility solution, industrial design or trade mark satisfies all criteria for protection and the applicant has already paid the prescribed fee, the National Office of Industrial Property shall issue Decision to grant the title of protection. The Decision shall specify the full name and address of the person to whom the title of protection is granted, the serial number of the application for the title of protection, filing date, the corresponding priority date, the name of the Industrial Property Service Organization, the full name(s) of the author(s) of the invention, utility solution, industrial design, the title of the object to be protected, the title and serial number of the title of protection, the scope (volume) of protection, the duration of protection or the Decision on acceptance of protection of trade mark internationally registered under the Madrid Agreement.

2. If an appellation of origin of goods satisfies all criteria for protection and the applicant has already paid the prescribed fee, the National Office of Industrial Property shall issue Decision to enter the relevant appellation of origin of goods into the National Register. Such Decision shall specify the full name and address of the person seeking protection of the appellation of origin of goods, the serial number of the application, the filing date, the name of the Industrial Property Service Organization, the title of appellation of origin of goods, the scope of the corresponding territory; the list of products bearing the appellation of origin of goods, a summary of the characteristics of quality of the products bearing the appellation of origin of goods, the list (name and address) of the individuals or organizations having the right to use the appellation of origin of goods and the number of registration of such appellation of origin of goods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 24.- Granting duplicate of title of protection and copies of relevant documents:

At the request of individuals, legal persons or other entities, the National Office of Industrial Property can issue a duplicate of the title of protection to the co-owners, copies of application for the title of protection for the purpose of claiming priority rights in foreign countries and copies of other documents except those documents which are considered confidential or not yet due for publication.

At the request of the owner of the title of protection, the National Office of Industrial Property can issue a duplicate of the title of protection to its owner, if it deems the request justifiable.

The person who made a request for duplicates or copies shall have to pay a fee as stipulated.

Article 25.- Notice of refusal to grant title of protection:

For cases not described in Items 1, 2 and 3 of Article 23 of this Decree, the National Office of Industrial Property shall issue the notice of refusal to grant the title of protection in which the reasons therefor must be clearly stated. This notice shall be handed over to the applicant and the person who makes a request for substantial examination of invention or utility solution (in case of refusal to grant the title of protection of inventions, utility solutions).

Article 26.- Contents of the title of protection; national register and granting of the title of protection:

1. Contents of the title of protection shall be determined in accordance with Decision to grant the title of protection. Apart from the information specified in that Decision, the title of protection shall fully describe the nature and scope (volume) of protection and supply other necessary information related to the protected rights.

2. The title of protection shall be entered into the National Register Book of industrial property (National Register).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 27.- Appeal against decisions in respect of acceptance of application for the title of protection, granting or not granting the title of protection:

1. The following persons shall have the right to file appeal:

a) The applicant shall have the right to appeal against the rejection of his/her application for the title of protection and the refusal to grant the title of protection;

b) The person filing a request for substantial examination of invention or utility solution shall have the right to appeal against the Decision to grant the title of protection, and shall not have to pay the fee for such appeal;

c) A third person shall have the right to appeal against the Decision to grant the title of protection and he/she shall have to pay the fee as stipulated.

2. Procedures for appeal mentioned in Clause 1 of this Article are specified as follows:

a) The contents of the appeal must be made in writing and indicate the name (surname) and address of the appellant; the serial number, signing date and contents of the appealed Decision or Notice; the serial number of the relevant application for the title of protection; the title of the object to be protected described in the application; the contents, arguments and evidences to support the arguments of the appeal; specific proposals to amend or revoke the relevant decision or conclusion;

b) The appeal must be filed with the National Office of Industrial Property within 3 months from the date of issuance of the Decision or Notice if such appeal comes under Items a and b, Clause 1 of this Article, or during the duration of validity of the title of protection if the appeal comes under Item c, Clause 1 of this Article;

c) An application for appeal which is filed after the above-said time limit shall not be considered.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. In case of disagreement with the response of the National Office of Industrial Property as stipulated in Clause 3 of this Article, the appellant shall be entitled to appeal to the Minister of Science, Technology and Environment or initiate a lawsuit in accordance with administrative procedures. If the appeal is made to the Minister of Science, Technology and Environment, within 60 days after receiving the appeal, the Minister of Science, Technology and Environment shall have to notify the appelant of the results of the handling of the appeal.

Article 28.- Suspension of validity of the title of protection:

1. A third person shall have the right to lodge a request with the National Office of Industrial Property for the suspension of the validity of a title of protection for the reasons described in Clause 2 of this Article.

The application for the suspension of the title of protection shall be processed in accordance with the order of consideration of appeals as stipulated in Clauses 2, 3, 4 of Article 27 of this Decree.

If the results of the consideration confirms that one of the cases specified in Clause 2 of this Article has occurred, the Director of the National Office of Industrial Property shall issue a Decision to partially or completely suspend the validity of the title of protection, publish such Decision in the Industrial Property Gazette within 2 months from the date of the issuance of the Decision.

2. The validity of the title of protection shall be suspended in one of the following cases:

a) The owner of the title of protection declares abandonment of his/her rights derived from the corresponding title; in this case, the validity of the title of protection shall be suspended from the date on which the declaration of abandonment is made;

b) The owner of the title of protection fails to pay the fee for the maintenance of validity of the title of protection in due time; in this case, the validity of the title of Protection shall be suspended from the beginning of the first valid year when the fee for maintenance of validity is not paid.

c) The owner of a Certificate of Trademark Registration or the owner of a Certificate of Right to Use the appellation of origin of goods has not used his/her trade mark or appellation of origin of goods for 5 consecutive years before the date on which the request for suspension of validity is made without justifiable reasons; in this case, the validity of the Certificate of Trademark Registration, the Certificate of Right to Use appellation of origin of goods shall be suspended from the first day right after the 5-year period mentioned above;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e) The geographical factors determining particular characteristics have been changed, causing the loss of the particularity of such characteristics; in this case, the Certificate of Right to Use the appellation of origin of goods shall be suspended on the same date in accordance with the decision of the National Office of Industrial Property;

f) The owner of a Certificate of Right to Use the appellation of origin of goods is not capable of performing his/her obligations as provided for in Clause 2 of Article 47 of this Decree.

Article 29.- Cancellation of the validity of the title of protection:

1. A third party shall have the right to lodge a request with the National Office of Industrial Property for cancellation of validity of a title of protection on the ground that such title of protection has been granted not in compliance with provisions of law as provided for in Clause 2 of this Article.

An application for cancellation of the validity of a Title of Protection shall be processed in accordance with the same order as applied to appeals stipulated in Clauses 2, 3, 4 of Article 27 of this Decree.

If the results of examination of the application affirms that the title of protection has been granted not in compliance with the provisions of law, the Director of the National Office of Industrial Property shall issue a Decision to partially or completely cancel the validity of the title of protection, publish the Decision in the Industrial Property Gazette within 2 months from the issuance of the Decision.

2. The validity of a title of protection shall be canceled in its entirety when there are the following grounds to confirm that the title of protection has been granted not in compliance the provisions of law:

a) The person who has been granted the title of protection is not entitled to file the application for the title of protection, nor assigned the right to file the application by the person having such right;

b) The right to file the application for the title of protection of invention, utility solution or industrial design belongs to individuals, legal persons or other entities, but one or a number of them disagree with the filing of the application;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d) The protected object does not meet the criteria for protection.

3. The validity of a title of protection shall be partially canceled when there are grounds to confirm that the relevant part does not meet the criteria for protection.

4. If canceled, the validity of the canceled part shall be considered not having been established.

Article 30.- Renewal of validity of the title of protection of Trade Mark, Industrial Design and Appellation of Origin of Goods:

The validity of a Patent for industrial design, a Certificate of Trade Mark Registration, a Certificate of Right to Use the appellation of origin of goods may be renewed at the request of the owner of the title of protection.

Article 31.- Industrial Property Gazette:

1. The Industrial Property Gazette issued by the National Office of Industrial Property is a legal document publishing information relating to the establishment, transfer, change, suspension, invalidation of industrial property rights, as well as the contents and scope of protection of such rights.

2. The major information published in the Industrial Property Gazette shall include the following:

a) Applications for the title of protection of inventions, utility solutions, industrial designs after such applications have been accepted to be valid;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Decisions on amendment, suspension, revocation, renewal of granted titles of protection;

d) Decisions on registration of licensing contracts and decisions on granting non-voluntary licenses;

e) Decisions on registration of contracts for transfer of the ownership rights over industrial property objects;

f) Decisions on the granting, revocation or amendment to the contents of operation licenses of individuals, service organizations providing representative services in industrial property;

g) New legal documents, amendments or supplements to legal documents on industrial property;

h) Other necessary information relating to the protection of industrial property rights.

Article 32.- Fees:

1. Individuals, legal persons or other entities proceeding with procedures for establishment, maintenance, suspension, renewal, amendment or assignment of industrial property rights before the National Office of Industrial Property, as well as procedures for appeals in relation to industrial property before competent agencies, shall be obliged to pay charges and fees, as specified in this Article, to the agencies that perform the relevant tasks.

The National Office of Industrial Property and the competent agencies mentioned above shall have the responsibility to collect the related charges and fees in full, in due time and in accordance with the relevant procedures, and remit them to the State budget in accordance with the State’s regulations on charges and fees.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The items (contents) and the charge and fee on each item shall be determined by the Ministry of Finance in coordination with the Ministry of Science, Technology and Environment on the basis of full coverage of expenses on the related work and in conformity with the present conditions and international practices.

The fee already paid for the relevant work which, however, is not accomplished due to the non-occurrence of the expected situations or the fault of the agencies that have to do such work must be reimbursed to the payer and the reimbursement must be certified by the payer or the receipt of reimbursement must be given.

Chapter IV

THE OWNER OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS; THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE OWNER OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

Article 33.- The owner of industrial property objects:

The owner of industrial property objects shall be:

1. The person who is granted the title of protection;

2. The owner of international registration of a trade mark under the Madrid Agreement which has been accepted for protection in Vietnam;

3. Individuals, legal persons or other entities who have been legally assigned the ownership rights over inventions, utility solutions, industrial designs or trade marks.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The use of industrial property objects belonging to their owner as stipulated in Item a, Clause 1, Article 796 and Item a, Clause 1, Article 797 of the Civil Code is the performance of one or a number of the following acts with regard to the protected objects for business purposes:

1. With respect to inventions or utility solutions:

- Manufacturing protected products;

- Applying protected processes;

- Exploiting protected products;

- Putting into circulation; advertising for sale; offering for sale or stockpiling for sale of protected products or products manufactured under the protected processes;

- Importing protected products or products manufactured under the protected processes;

2. With respect to industrial designs:

- Manufacturing;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Importing products of which the outer appearance is protected as an industrial design;

3. With respect to trademarks and appellations of origin of goods:

- Affixing protected trademarks or appellations of origin of goods on goods, packages, service facilities or transaction documents in business activities;

- Circulating, offering for sale, advertising for sale, stockpiling for sale of goods bearing protected trademarks or appellations of origin of goods;

- Importing goods bearing protected trademarks or appellations of origin of goods.

Article 35.- The right to transfer the right to use industrial property objects:

1. Under Item b, Clause 1, Article 796 of the Civil Code, and the provisions of this Article, the owner of industrial property rights over an invention, utility solution, industrial design or trademark shall be entitled to transfer part or the whole of the right to use his/her industrial property object to an individual, legal person or another entity.

The owner of a certificate of right to use an appellation of origin of goods shall not be allowed to transfer the right to use such appellation of origin of goods.

2. The transfer of the right to use industrial property objects must be made in a written contract ("licensing contract"). The licensing contract shall become legally effective only after its registration with the National Office of Industrial Property as stipulated in Article 42 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Under Item c, Clause 1, Article 796 of the Civil Code, the owner of industrial property objects shall be entitled to request the competent State authority to handle, or initiate a lawsuit at the Court against a third party which does not fall into the cases described in Articles 50, 51, 52 of this Decree and which has used his/her industrial property object, and also entitled to request the infringer to cease the use and to pay compensation for damage.

Prior to the request for handling or initiating the lawsuit, the owner of an industrial property object shall have the right to notify the infringer of the industrial property object in his/her possession, and to request the infringer to cease the act of infringement.

2. In case of inventions, utility solutions or industrial designs, the owner of an industrial property object shall be entitled to institute a lawsuit at a competent Court against the person who fails to pay compensation to the owner of industrial property rights in accordance with Clause 2, Article 10 of this Decree.

3. The owner of an industrial property object may himself/herself request the handling, initiate a lawsuit, or delegate another person to do that as stipulated in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 37.- Assignment of ownership, bequest, abandonment of industrial property rights:

1. The assignment, bequest or abandonment of the ownership over industrial property objects under Clause 2, Article 796 of the Civil Code shall be effected in accordance with the provisions of this Article.

2. The trademark ownership shall be only bequeathed to an individual or a legal person or a sole entity. The inheritor of trademark ownership must fully meet the same requirements as those for the right to file an application for the title of protection of a trademark.

3. Where the ownership over an invention, utility solution, industrial design or trademark is assigned, all rights and obligations of the owner of the title of protection (Assignor) derived from the title of protection shall be fully transferred to the person to whom such rights and obligations are transferred (Assignee), and the Assignee shall become the owner of the assigned industrial property object from the moment the assignment contract is registered at the National Office of Industrial Property; the rights and obligations arising out of the transactions between the Assignor and a third party may be transferred to the Assignee if so recorded in the assignment contract.

4. When the right to use an industrial property object is transferred, the party (Licensee) to whom the right to use the industrial property object is transferred shall, from the date on which the licensing contract is registered at the National Office of Industrial Property, be entitled to use the industrial property object within the scope, term and conditions set forth in the registered licensing contract.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 38.- Restrictions on assignment of industrial property rights:

1. The Assignor shall be entitled to assign his/her rights only within the scope protected by laws during the term of protection and shall have to warrant that the assignment shall not give rise to disputes with a third party. In case of disputes resulting from the assignment of industrial property rights, the Assignor shall have to solve.

2. If the industrial property rights belong to co-owners, each of them shall be allowed to assign the rights of his/her own part to another person if so agreed by the other owners or even if one or a number of the other owners, though disagreeing with the assignment, they refuse to accept the rights to be assigned and the disagreement is unjustifiable.

3. Industrial property rights over appellations of origin of goods shall not be assigned.

4. The assignment of industrial property rights over trademarks must not cause confusion to properties or origin of goods or services bearing the trademarks.

5. If one of the parties to the assignment of industrial property rights is a State organization or an organization having capital contribution from the State, the assignment contract must be approved by the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 39.- Contracts for Assignment of Industrial Property Rights:

1. All forms of assignment of industrial property rights must be made in written contracts. All oral agreements, letters or telegrams shall not be considered contracts for assignment of industrial property rights and shall have no legal effect.

Where the assignment of industrial property rights is part of another contract, the contents of the assignment of industrial property rights shall be made in a part separate from the other parts of the contract and shall comply with the provisions of this Clause.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 40.- Obligations of the parties:

1. The Assignor shall have the following obligations:

- To register the contract in accordance with Article 42 of this Decree if the Assignee does not do so;

- To pay assignment tax in accordance with the tax laws;

- To solve disputes with a third party resulting from the assignment;

- In case of transfer of the right to use an industrial property object (Licensing Contract), the Licenser shall take necessary measures to combat infringements by a third party that cause losses to the Licensee. If, after three months after being notified of the infringement and the Licenser fails to take such measures at the request of the Licensee, the Licensee shall have the right to request competent State authorities to handle such infringements.

2. The Assignee shall have the following obligations:

- To register the contract in accordance with Article 42 of this Decree if the Assignor fails to do so;

- To pay assignment money to the Assignor with the amount and mode agreed upon by the two Parties;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To put a reference on the goods and packages to indicate that the goods are produced under the license granted by the Assignor, and to write the name of the Assignor.

Article 41.-

1. The price for the assignment of industrial property rights shall be agreed upon by the two parties. Where the Assignor is a State organization or an organization having capital contribution from the State, the assignment price shall not be lower than the minimum price. Where the Assignee is a State organization or an organization having capital contribution from the State, the assignment price shall not exceed the maximum price.

The maximum and minimum prices shall be jointly determined by the Ministry of Finance and Ministry of Science, Technology and Environment.

2. The mode of payment of the assignment price shall be agreed upon by the two parties.

Article 42.- Registration of Contracts for Assignment of Industrial Property Rights:

1. All contracts for assignment of industrial property rights, including when the transfer is part of another contract, must be registered at the National Office of Industrial Property in accordance with the provisions of this Decree.

2. The requirements for the file and procedures for the registration of contracts for assignment of industrial property rights shall be determined by the Minister of Science, Technology and Environment.

3. All changes related to the registered assignment contracts including sub-license, must follow the same procedures as for the assignment.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The contract for assignment of industrial property rights shall be automatically suspended if the industrial property rights of the Assignor is suspended or a force majeure event occurs resulting in non-performance of the contract.

The contract for assignment of industrial property rights shall be automatically invalidated if the industrial property rights of the Assignor are canceled.

Article 44.- Obligation to pay remuneration to authors:

1. Under Clause 1, Article 798 of the Civil Code, the owner of industrial property rights over an invention, utility solution or industrial design shall have the obligation to pay remuneration to the author or co-authors for creation of the invention, utility solution or industrial design, if the author is not the owner or the co-owner and if not otherwise agreed upon by the author and the owner.

2. The amount of remuneration and term of payment shall comply with the following provisions, if not otherwise agreed upon by the author and the owner of industrial property rights.

a) The minimum remuneration for the author of an invention or utility solution is 10% of the annual profits generated by the use of that invention or utility solution; or 15% of the total amount the owner of industrial property rights receives each time for grant of license or as compensation for grant of non-voluntary license;

b) The minimum remuneration for the author of an industrial design is 2% of the annual profits generated by the use of the industrial property; or 15% of the total amount the owner of industrial property rights receives each time for grant of license or as compensation for grant of non-voluntary license;

c) Payment of remuneration to the author must be made at the latest 2 months after each year of use or not later than 1 month from the date on which the owner of industrial property rights receives payment for grant of license or as compensation for grant of non-voluntary license.

3. If the author and the owner reach an agreement different from the provisions in Clauses 1 and 2 of this Article, the payment of remuneration shall be made in accordance with such agreement.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Under Clause 2, Article 798 of the Civil Code, the owner of industrial property rights must pay fee for the maintenance of the validity of the title of protection. If he/she fails to do so, the title of protection shall be suspended in accordance with Item b, Clause 2, Article 28 of this Decree.

Article 46.- Obligation to use industrial property objects:

1. The owner of industrial property rights over an invention, utility solution or industrial design which have important impact on security, defense, the protection of the peoples health or the environment, shall have the obligation to use such invention, utility solution or industrial design to meet the needs of the nation and/or the society.

In the event that the owner of industrial property rights over the said invention, utility solution or industrial design has made his/her best endeavors but failed to meet the needs of the nation and/or of the society, the owner of industrial property rights shall be obliged to grant license to other entities who are able and willing to use such inventions, utility solutions, industrial designs under reasonable conditions.

2. The owner of industrial property rights over a trademark or appellation of origin of goods shall have the obligation to continuously use the trademark, appellation of origin of goods and shall not discontinue the use of the trademark or appellation of origin of goods for more than 5 consecutive years. If he fails to perform this obligation, the title of protection of the trademark and the title of protection of the appellation of origin of goods shall be suspended in accordance with Item c, Clause 2, Article 28 of this Decree.

3. The assignment of the right to use industrial property objects shall not be considered the use of the industrial property objects for the purpose of performing the obligations provided for in this Article.

The use of industrial property objects by the Licensee shall be considered the use of the industrial property objects for the purpose of performing the obligations provided for in this Article.

Article 47.- Rights and obligations of the person who is granted the certificate of right to use the appellation of origin of goods:

1. The person who is granted the certificate of right to use an appellation of origin shall be entitled:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) To request the competent State authority to order other persons to cease infringement acts and compensate for damage due to illegal use of the appellation of origin of goods or signs confusingly similar to the appellation of origin of goods, including when the genuine origin of products is indicated or the appellation of origin of goods is translated into other languages or is used in combination with such words as "brand", "style", "adaptation", or similar words.

2. The person who is granted the certificate of right to use an appellation of origin shall be obliged:

a) To ensure the quality, the particular features of products bearing the registered appellation of origin of goods;

b) To satisfy the requirements and create favorable conditions for the competent State authority to inspect the quality of goods, for organizations to examine the quality, the particular features of the products bearing the appellation of origin of goods, when necessary.

Article 48.- Authors rights:

1. The author or authors of an invention, utility solution, industrial design shall be entitled:

a) To have his/her/their name(s) mentioned as the author(s) in the title of protection, National Register of inventions, utility solutions or industrial designs, as well as in publications of such objects;

b) To receive remuneration from the owner of industrial property rights in accordance with the provisions of Article 44 of this Decree;

c) To request the handling of, to initiate a lawsuit against infringements of his/her/their rights.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter V

RESTRICTED USE OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS, SETTLEMENT OF INFRINGEMENTS UPON INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

Article 49.- Conditions for exercising the Industrial Property Rights:

When exercising his/her rights, the owner of industrial property rights, the person who is transferred the right to use an industrial property object, must not violate provisions of law, not do any acts prohibited by law, not cause damage to State and public interests, and not infringe upon the legitimate rights and interests of other entities. If the exercise of industrial property rights results in the above-said violations and infringements, the holder of industrial property rights shall not be allowed to exercise such rights.

Article 50.- Rights of Prior Users of Inventions, Utility Solutions, Industrial Designs:

1. Where an individual, legal person or other entities, before the date of publication of the application for the title of protection of an invention, utility solution or industrial design, used the invention, utility solution or industrial design independently of the owner of the industrial property object, then the owner of the industrial property object, when granted the title of protection, shall not be entitled to exercise the right to request the handling of, or initiate a lawsuit against the individual, legal person or other entities who used the said industrial property object if such individual, legal person or other entities do not extend the scope and/or volume of use beyond that existing before the date of publication of the application, and if they cannot transfer the right to use to others.

2. Where and individual, legal person or other entities, after the date of publication of the application for the title of protection as provided for in Clause 1 of this Article, extended the scope and/or volume of use beyond that existing before the date of publication of the application, the extension shall not be regarded as prior use.

Article 51.- Assignment of the right to use in accordance with a decision of the competent State authority ("non-voluntary license"):

1. Non-voluntary license shall mean that the owner of an industrial property object or the person to whom the owner of an industrial property object transfers the whole right to use the invention, utility solution or industrial design is forced to allow an individual, legal person or other entities to use his/her industrial property object in accordance with a decision of the competent State authority as stipulated in this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Ministry of Science, Technology and Environment shall be the State authority competent to consider requests for the use of inventions, utility solutions and/or industrial designs, and to issue a Decision compelling the owner of industrial property rights to grant a non-voluntary license.

4. The application file for the grant of non-voluntary license must meet the requirements as to the form and contents thereof in accordance with the regulations by the Ministry of Science, Technology and Environment.

5. Within 15 days from the date of receipt of the application file for the grant of non-voluntary license, the Ministry of Science, Technology and Environment shall notify the owner of industrial property rights, or the person who is transferred the whole right to use the invention, utility solution or industrial design, of such request and request the addressee to reply in writing within 30 days from the date of notification.

Where necessary, the Ministry of Science, Technology and Environment may request the involved parties to re-negotiate in order to settle the disagreements for the purpose of signing the contract on voluntary license.

In the event that an agreement on voluntary license is not reached and arguments made by the holder of rights for not granting the voluntary license are unreasonable, the Minister of Science, Technology and Environment, within 3 months from the date of receipt of the application file, shall decide to grant the non-voluntary license. If not, the Ministry of Science, Technology and Environment shall issue a notice of refusal to the applicant for the non-voluntary license.

6. The Decision on the compulsory grant of non-voluntary license shall be published in the Industrial Property Gazette within 1 month from the date of signing.

7. Within 1 month from the date on which the Minister of Science, Technology and Environment issues the Decision on the compulsory grant of non-voluntary license, the Holder of rights must grant non-voluntary license to the applicant subject to the terms stipulated in the Decision of the Minister of Science, Technology and Environment.

8. The person who is granted a non-voluntary license shall have the obligation to pay remuneration to the Licensee with the amount and term of payment specified in the Decision of the Minister of Science, Technology and Environment and in the contents of the license.

The person who is granted a non-voluntary license must not transfer to others the right to use the invention or utility solution or industrial design under the non-voluntary license.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.If the acts stipulated in Article 803 of the Civil Code and done in respect of an invention, utility solution or industrial design do not come within the exclusive right of the owner of industrial property rights, the owner of industrial property rights shall not be entitled to request a settlement or initiate a lawsuit against a third party who do such acts.

Article 53.- Infringement upon industrial property rights, infringement upon the rights of the author of an invention, utility solution or industrial design:

1. An act of infringing upon the industrial property rights shall be established when a person who is not the owner of an industrial property object carries out an act of using the industrial property object during the protection duration as stipulated in Article 805 of the Civil Code and specified in Article 34 of this Decree without the permission of the owner of the industrial property object, and is not the prior user as stipulated in Article 50 of this Decree and if such an act does not fall within the cases described in Articles 51 and 52 of this Decree.

2. The failure by the owner of the industrial property object to pay remuneration to the author, and to secure the spiritual rights of the author as provided for in Items a, b Clause 1, Article 48 of this Decree shall be considered an infringement upon the rights of the author of an invention, utility solution or industrial design.

3. The following cases shall not be considered infringements upon the industrial property rights:

a) The use of a trademark, appellation of origin of goods not for business purposes;

b) Circulating and using products which bear a trademark or appellation of origin of goods and which have been put on the market by the owner of the trademark, the person who is assigned the right to use the trademark, or the person who is entitled to use the appellation of origin of goods;

c) Using products bearing a trademark or appellation of origin of goods on transport vehicles of foreigners when such vehicles are on transit or temporary stay on the territory of Vietnam, provided that such use is only for the purpose of ensuring the operation of the said vehicles.

Article 54.- Protection of industrial property rights and authors rights over an invention, utility solution or industrial design:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The exercise of the right to initiate a lawsuit against infringements upon the industrial property rights and authors rights over an invention, utility solution or industrial design shall be effected in accordance with the legislation on civil procedures.

Depending on their seriousness and consequences, the infringements upon the industrial property rights and authors rights over an invention, utility solution or industrial design may be subject to administrative sanctions or examined for criminal liability in accordance with the provisions of law.

Chapter VI

INDUSTRIAL PROPERTY REPRESENTATIVES

Article 55.- Definitions:

The definitions used in this Decree shall be construed as follows:

"Industrial Property Service Organization" is a business which has registered its operations in accordance with law and which has been granted a Certificate of Industrial Property Service Organization by the National Office of Industrial Property.

"Industrial Property Attorney" is a professional member of the Industrial Property Service Organization, who has been granted a Card of Industrial Property Attorney by the National Office of Industrial Property.

"Industrial Property Representative" refers to the Industrial Property Service Organization collectively and/or Industrial Property Attorney.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 56.- Functions and Tasks of the Industrial Property Representative:

1. The Industrial Property Service Organization shall have the function of conducting the following services:

- Representing other persons before the National Office of Industrial Property and competent State authorities in carrying out procedures for the establishment and protection of industrial property rights;

- Advising on issues related to the procedures for the establishment and protection of industrial property rights;

- Other services concerning the procedures for the establishment and protection of industrial property rights.

2. The Industrial Property Attorney shall directly carry out representative activities in industrial property of the Industrial Property Service Organization of which he/she is a member.

Article 57.- Powers and Duties of the Industrial Property Representative:

1. The Industrial Property Representative is not and shall not act on behalf of the National Office of Industrial Property and industrial property management authorities, and is not allowed to exercise the powers of such authorities.

2. With respect to representative activities in industrial property, the Industrial Property Service Organizations shall have civil rights and liabilities prescribed by the civil legislation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Industrial Property Attorney shall work only for the Industrial Property Service Organization of which he/she is a member.

Any representative services in industrial property must be conducted in the name of the concerned Industrial Property Service Organization. The Industrial Property Representative or the individual or corporate conducting the service shall take responsibility for any issues concerning their representation.

4. The Industrial Property Service Organization shall act only within the scope of authorization, and can re-delegate to another Industrial Property Service Organization only with the prior written permission from the authorizing person.

5. The Industrial Property Service Organizations shall be prohibited from carrying out the following acts:

- Representing conflicting parties at the same time;

- Withdrawing the application for the title of protection, declaring withdrawal of the protection, withdrawing the appeal against the establishment of industrial property rights if not clearly stated as such in the Power of Attorney.

- Disclosing information on national security and interests when carrying out representative activities.

6. When entering into transactions or agreements on representative services in industrial property, the Industrial Property Attorney must present the Card of Industrial Property Attorney which is still valid.

Before entering into contracts on representative services in industrial property, the Industrial Property Service Organization and Industrial Property Attorney must notify in details the national fee and the amount of each kind of fee related to the procedures for establishment of industrial property rights, as well as the service fee and the amount of each kind of service fee of the Organization in accordance with the Tariff registered at the National Office of Industrial Property.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. The Industrial Property Service Organization and the Industrial Property Attorney shall be obliged:

- To keep confidential all the information and documents they receive with respect to the case(s) they represent;

- To report truthfully and fully all notifications, requirements of the National Office of Industrial Property or the industrial property management authority; deliver in time the title of protection and other decisions to the authorizing party.

- To protect the rights and interests of the authorizing party by meeting in time the requirements of the National Office of Industrial Property or the industrial property management authority in respect of the authorizing party.

- To notify the National Office of Industrial Property or the industrial property management authority of all changes to the name, address and other information of the authorizing party, if necessary.

8. The Industrial Property Service Organization shall be permitted to abandon their representative activities in industrial property only if it can legally pass all pending work to another Industrial Property Service Organization.

Article 58.- Conditions for Granting the Representative License:

1. Conditions for granting the Card of Industrial Property Attorney

Only those individuals who meet the following criteria may be granted the Card of Industrial Property Attorney:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Permanently residing in Vietnam;

- Having obtained a university degree in law or technique;

- Having obtained a certificate of graduation from a regular course on industrial property; or having directly involved in the legal work concerning industrial property for 5 consecutive years or more; or having directly involved in the work of examination of industrial property applications at national or international industrial property offices for 5 consecutive years or more;

- Having obtained certificate of success at the examination in the prevailing laws on industrial property of Vietnam, which was issued by the National Office of Industrial Property and remains valid;

- Being a professional member of an Industrial Property Service Organization;

- Not being a person who is working for a non-business State agency or organization;

- Not being a person who is working for another Industrial Property Service Organization.

2. Conditions for granting the Certificate of Industrial Property Service Organization:

Only those organizations which meet the following conditions shall be granted the Certificate of Industrial Property Service Organization:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Being an organization not having foreign-invested capital;

- Having the function to conduct representative services in industrial property; and, if operating in other fields, the function to conduct legal representative services or scientific and technological services (as recognized in the Charter of Operation and Business License);

- Having at least 2 professional members who are Industrial Property Attorneys, of them one is the Head of the Organization or is authorized by the Head of the Organization to represent such Organization.

Article 59.- Procedures for granting the Representative License:

The application procedures for granting the Representative License, examination of the application for the Representative License shall be stipulated by the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 60.- Charges and Agency fees in industrial property:

1. The Industrial Property Service Organization must list all charges and agency fees, and the amount of each kind of charge and agency fee in the charges and agency fees tariff.

National official charges and agency fees must be prescribed in the Tariff of charges and agency fees. The expenses on those services which have not been actually performed by the Organization shall not be included in the service fees.

2. Service fees (excluding national charges) actually collected from clients shall be taxable in accordance with the regulations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The collection of charges and agency fees must be open and in compliance with the financial regulations. The Industrial Property Service Organization shall be obliged to report the charges and agency fees to the competent State authority, if so requested.

Article 61.- Revocation of Representative License:

1. Conditions for revoking a Representative License:

a) The National Office of Industrial Property shall revoke the Certificate of Industrial Property Service Organization in the following cases:

- The Organization abandons its representative activities in industrial property, or the Organization terminates its existence;

- The Organization no longer meets the conditions prescribed in Clause 2, Article 58 of this Decree;

- The Organization violates the provisions of law, especially those in this Chapter.

b) The National Office of Industrial Property shall revoke the Card of Industrial Property Attorney and remove the Attorneys name from the List of Industrial Property Attorneys in the following cases:

- The Card holder abandons his representative activities in industrial property;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The Card holder committed serious mistakes in conducting representative activities in industrial property, causing damage to the legitimate rights and interests of the authorizing party or other persons, or adversely affecting the reputation of the State authorities and/or the State.

2. The decision on revocation of the Representative License shall be published in the Industrial Property Gazette.

3. When the Industrial Property Service Organization has its Representative License revoked by the National Office of Industrial Property, all unfinished procedures conducted by the Organization shall be permitted to be discontinued and the authorizing Party shall be allowed to resume such procedures within 3 months from the date of publication of the Decision on revocation of the Representative License in the Industrial Property Gazette.

Chapter VII

RESPONSIBILITIES OF STATE AUTHORITIES FOR MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PROPERTY ACTIVITIES

Article 62.- Protection of national interests in industrial property activities:

1. The establishment and exercise of industrial property rights must not infringe upon the interests of the State;

2. Protected objects of industrial property of which the respective owners are State organizations and businesses or organizations and businesses having capital contributed by the State shall be the assets of the State. Such organizations and businesses shall have the obligation to protect, preserve and develop the value of these assets.

3. Confidential inventions, utility solutions

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b) The author or owner of an industrial property object and those persons involved in the creation, filing and examination of the application for protection and/or utilization of confidential invention or utility solution shall have the responsibility to keep confidential such invention or utility solution in accordance with the regulations on protection of national secrets.

4. Appellations of origin of goods of Vietnam are national assets. The right to use an appellation of origin of goods shall belong to the Owner of the Certificate of Right to Use appellations of origin of goods and may not be transferred to others in any forms.

5. The transfer of industrial property rights of Vietnam to foreign organizations and individuals must be approved by the Minister of Science, Technology and Environment.

Article 63.- Responsibilities of State Authorities Competent for Management of Industrial Property:

1. The Ministry of Science, Technology and Environment shall be responsible for organizing and guiding the implementation of regulations, policies and provisions of laws of the State on industrial property, and uniformly managing all activities in industrial property throughout the country.

2. The National Office of Industrial Property under the Ministry of Science, Technology and Environment shall be the body responsible for State management of industrial property. The National Office of Industrial Property shall have the responsibility to assist the Minister of Science, Technology and Environment in performing the responsibilities prescribed in Clause 1 of this Article.

The National Office of Industrial Property has the following functions, powers and tasks:

a) Performing the function of a State agency competent to grant the titles of protection of industrial property rights requested by individuals, legal persons and other entities;

b) Effecting procedures for suspension, cancellation or extension of the validity of the titles of protection; registering contracts on the transfer of industrial property rights;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d) Organizing activities to provide information on industrial property;

e) Organizing examinations of professional skills and granting Licenses of operation and managing the professional activities of organizations providing representative services in industrial property;

f) Providing professional guidance and fostering professional knowledge and skills of industrial property for industrial property management agencies under the Ministries, branches, localities and local establishments;

g) Within the scope of its authorization, carrying out international co-operation in the field of industrial property.

3. The Ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Peoples Committees of provinces and cities directly under the Central Government, within the scope of their functions and tasks, shall have the responsibility to organize, guide and manage industrial property activities in their respective branches and localities.

The scientific, technological and environmental management agencies of branches and localities shall have the responsibility to assist leaders of the branches and localities in performing the said functions, and shall directly perform the following tasks:

a) Proposing to the Ministers, the Heads of the Ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of provinces and cities directly under the Central Government, measures for concretizing the implementation of the States policies on industrial property and for organizing the implementation of such measures;

b) Organizing the systems for management of industrial property activities within branches and localities and implementing such measures so as to increase the effectiveness of such systems;

c) Organizing activities for the popularization of policies on industrial property, coordinating with social organizations, taking measures to step up the emulation movement for industrial property creation and activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e) Coordinating with law enforcement bodies in protecting the industrial property rights and handling violations of law on industrial property.

Article 64.- Responsibilities of ministries, branches, localities:

1. The Ministry of Science, Technology and Environment shall have to presribe the contents and procedures for filing, receiving and examining the applications for the titles of protection of industrial property; the procedures for approval and registration of contracts on the transfer of industrial property rights; the procedures for granting non-voluntary licenses; the regulations on management of innovative activities; coordinating with the Ministry of Defense and Ministry of Interior in prescribing the procedures for filing applications, examining and granting titles of protection for the use, transfer and publication of confidential inventions, utility solutions.

2. The Ministry of Finance shall have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in prescribing the contents of and industrial property charges and fees and the amounts thereof, the regulations on management and use of such charges and fees, on the minimum and maximum costs of the transfer of industrial property which belongs to the State.

3. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall have to revise the special products of agriculture; determine the cultivation and production areas and the properties of such agricultural products and requesting the corresponding Peoples Committees in the areas to guide the concerned individuals, organizations in registering appellations of origin of goods for such agricultural products; coordinating with the Ministry of Science, Technology and Environment in studying and submitting to the Government for promulgation of the regulations on protection of the rights of individuals and organizations that create new plant varieties and animal breeds.

4. The Ministry of Health shall have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in issuing regulations on the use of trademarks for pharmaceutical products in conformity with the provisions on trademarks provided for in this Decree, studying and submitting to the Government for the promulgation of the regulation on protection of the rights of persons who create processes for the prevention, diagnosis and treatment of diseases; coordinating with the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Industry in revising the foodstuffs, beverages of particular features and quality associated with the geographical conditions of the locality where such products are produced; determining areas with the above-mentioned geographical conditions and requesting the relevant Peoples Committees to guide the concerned individuals and organizations in registering appellations of origin of goods used for such foodstuffs and beverages.

5. The Ministry of Education and Training shall have to coordinate with the Ministry of Justice and the Ministry of Science, Technology and Environment, in introducing the industrial property subject into the curricula of universities and colleges.

6. The General Department of Customs shall have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in issuing regulations on border control measures in relation to industrial property for exported and imported goods.

7. The Ministry of Trade shall have to coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment in issuing regulations on industrial property control of goods produced and circulated on the market.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 65.- Handling Administrative Violations in Industrial Property:

The handling of administrative violations in industrial property shall be stipulated by the Government in a separate Decree.

Chapter VIII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 66.- Protection of consumers interests in exercising the Industrial Property Rights:

During the term of protection, only the owner of industrial property objects shall be entitled to place indications that the products in question are protected or within the exclusive right of his/her own, including indications in the form of signs on the products, in advertisements or in transactions for business purposes.

Where the products are produced under a license, indication to this effect must be made on the products, when advertising or entering into transactions for business purposes.

Where the product is produced in Vietnam under a foreign license or bearing a trademark which is likely to create the impression that it is a foreign trademark or originates from a foreign country, the full indication "Made in Vietnam" must be written on the product.

Article 67.- Protection of industrial property rights of foreign entities:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) Individuals or legal persons entitled to the rights under the Paris Convention;

b) Individuals or legal persons of countries which have signed with Vietnam agreements on reciprocal protection of industrial property or which together with Vietnam accept the principle of reciprocity in the protection of industrial property of each others citizens or legal persons.

2. Citizens or legal persons of the countries which are members of the Madrid Agreement shall be entitled to enjoy all rights and bear all obligations in relation to trademarks under international registrations in which Vietnam is designated and which is not refused protection by Vietnam.

3. Individuals or legal persons of the countries which are members of the PCT Treaty may file applications for the titles of protection of inventions or utility solutions in Vietnam in accordance with such Treaty and with the procedures to be stipulated by the Minister of Science, Technology and Environment.

4. Where the application of this Decree results in conflicts with the provisions of international treaties to which Vietnam has acceded, the provisions of the international treaties shall prevail.

Article 68.- Application of PCT Treaty and the Madrid Agreement:

The Ministry of Science, Technology and Environment shall provide guidance on the procedures for processing applications for international registration of inventions and/or utility solutions under the PCT Treaty, procedures for processing applications for international registration of trademarks with the designation to Vietnam under the Madrid Agreement, and procedures for making and filing applications for registration of industrial property rights originating from Vietnam in foreign countries.

Article 69.- Transition provisions:

1. The applications for protection under the Ordinance on Protection of Industrial Property of January 28, 1989, which had been filed with the National Office of Industrial Property before July 1, 1996, including those filed by mail with the postal stamp prior to that date, will continue being processed in accordance with the said Ordinance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Applications for the titles of protection filed from July 1, 1996 to the date of signing this Decree shall be processed in accordance with this Decree.

Article 70.- Implementation Provisions:

1. The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the General Director of the National Office of Industrial Property shall be responsible for the implementation of this Decree.

2. This Decree replaces the previous regulations issued by the Government on innovations, inventions (Decree No.31-CP issued on January 23, 1981, amended on March 20, 1990), on trademarks (Decree No.197-HDBT issued on December 14, 1982, amended on March 20, 1990), on industrial designs (Decree No.85-HDBT issued on May 13, 1988, amended on March 20, 1990), on utility solutions (Decree No.200-HDBT issued on December 28, 1988, amended on March 20, 1990) and on licensing (Decree No.201-HDBT issued on December 28, 1988), and Decree No.84-HDBT issued on March 20, 1990 on amendments to the said regulations. Particularly, the regulations on innovative activities under the regulations on Technical Innovations, and Rationalization of Production and on Inventions (Decree No.31-CP of January 23, 1981) shall continue to be implemented until otherwise stipulated.

3. This Decree takes effect from the date of its signing.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 63-CP ngày 24/10/1996 về sở hữu công nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.330

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!