Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch

Số hiệu: 129/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH; THỂ THAO; QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN; VĂN HÓA VÀ QUẢNG CÁO

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:

“Điều 2a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là 01 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, điểm a và điểm b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc trong lĩnh vực du lịch

a) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi đó vẫn đang trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước;

b) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.”

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau:

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 7 Điều này.”

b) Bổ sung khoản 10 như sau:

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng.

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 70.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

Điều 20. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

Điều 21. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

Điều 22. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

Điều 23. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này;

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 25 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Người có thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 6; điểm c khoản 4, điểm d khoản 5, điểm b khoản 12, điểm a và điểm b khoản 13 và khoản 14 Điều 7; khoản 4 và khoản 7 Điều 8; điểm c khoản 1, các khoản 4, 6 và 7 Điều 10; khoản 1, điểm a khoản 3, điểm h khoản 4 Điều 13 theo thẩm quyền quy định tại Điều 21 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Người có thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 6; khoản 4 Điều 7; các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điểm b và điểm c khoản 6, các khoản 7, 8 và 9 Điều 9; Điều 14; các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15; Điều 17 theo thẩm quyền quy định tại Điều 22 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 như sau:

“2. Trưởng đoàn kiểm tra, công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh về du lịch, kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ được quyền lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

1. Bổ sung Điều 2a vào sau Điều 2 như sau:

Điều 2a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao là 01 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, điểm a và điểm b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc trong lĩnh vực thể thao

a) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi đó vẫn đang trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước;

b) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

Điều 22. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 70.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 như sau:

Điều 23. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

Điều 24. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt cảnh cáo.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:

Điều 25. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

4. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:

Điều 26. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

1. Phạt cảnh cáo;

2. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

3. Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

4. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Nghị định này”.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:

Điều 28. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Các chức danh quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25 và 26 của Nghị định này; công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng; Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; cảnh sát viên Cảnh sát biển; Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển; Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển, Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển; Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

1. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

“Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan là 02 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, điểm a và điểm b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc về quyền tác giả, quyền liên quan

a) Hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi đó vẫn đang trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước;

b) Hành vi vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau:

Điều 36. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

Các chức danh quy định tại các Điều 37, 38, 39, 40a, 40b, 40c và 40d của Nghị định này; công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng; cảnh sát viên Cảnh sát biển; công chức Hải quan; Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Kiểm soát viên thị trường đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 37 như sau:

Điều 37. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

Điều 38. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Thanh tra Cục hàng hải Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.

3. Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 175.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 350.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 39 như sau:

Điều 39. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh chính trị nội bộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 40a như sau:

Điều 40a. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 40b như sau:

Điều 40b. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

4. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

5. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

6. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 40c như sau:

Điều 40c. Thẩm quyền của Hải quan

1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm d, đ và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.”

9. Sửa đổi, bổ sung một số khoản Điều 40d như sau:

Điều 40d. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 3 Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.

3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 3 Nghị định này.”

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

1. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

“Điều 3a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo là 01 năm.

2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được quy định như sau:

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

b) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại điểm b khoản 3 Điều này thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này, điểm a và điểm b khoản này tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

a) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi đó vẫn đang trực tiếp xâm hại đến trật tự quản lý nhà nước;

b) Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.”

2. Bổ sung khoản 18 vào Điều 4 như sau:

18. Buộc nộp lại giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim; văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; giấy phép tổ chức triển lãm; giấy phép triển lãm mỹ thuật; giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng; giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc; giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động, giấy phép thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp.

3. Bổ sung điểm g vào khoản 8 Điều 6 như sau:

g) Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

4. Bổ sung điểm e vào khoản 10 Điều 11 như sau:

“e) Buộc nộp lại văn bản chấp thuận đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp văn bản chấp thuận đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

5. Bổ sung điểm c vào khoản 10 Điều 15 như sau:

“c) Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.”

6. Bổ sung điểm i vào khoản 7 Điều 17 như sau:

“i) Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

7. Bổ sung điểm h vào khoản 8 Điều 18 như sau:

“h) Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”

8. Bổ sung điểm đ vào khoản 8 Điều 19 như sau:

“đ) Buộc nộp lại giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”

9. Bổ sung điểm c vào khoản 7 Điều 21 như sau:

“c) Buộc nộp lại giấy chứng nhận đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”

10. Bổ sung điểm c vào khoản 6 Điều 22 như sau:

“c) Buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.”

11. Bổ sung điểm c vào khoản 7 Điều 23 như sau:

“c) Buộc nộp lại giấy chứng nhận đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 30 như sau:

a) Buộc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động hoặc giấy phép thành lập và hoạt động đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này trong trường hợp đã được cấp, cấp lại;

b) Buộc nộp lại giấy chứng nhận hoặc giấy phép đã bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi nội dung cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.”

13. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 38 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thông tin liên hệ đến Bộ Thông tin và Truyền thông về những nội dung theo quy định của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;

b) Không báo cáo theo quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như sau:

2a. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.”

14. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 51 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không đọc rõ ràng một trong các thông tin: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng của mỹ phẩm và các cảnh báo theo quy định khi quảng cáo trên báo nói, báo hình.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:

a) Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định;

15. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 52 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có hoặc ghi không đúng hoặc không đọc rõ hoặc không thể hiện trong quảng cáo khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:

b) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thiếu một trong các nội dung: Tên thực phẩm, phụ gia thực phẩm; khuyến cáo về nguy cơ, cảnh báo đối tượng không được sử dụng theo một trong các tài liệu quy định đối với thực phẩm chức năng; tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 63 như sau:

2. Công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội biên phòng; Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm; công chức hải quan; Đội trưởng, Tổ trưởng thuộc Chi cục Hải quan; Tổ trưởng thuộc Đội Kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan đang thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 64 như sau:

Điều 64. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 10.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 như sau:

Điều 65. Thẩm quyền của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 1.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở; Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục về trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, lâm nghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 100.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 70.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 140.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

4. Chánh Thanh tra bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 66 như sau:

Điều 66. Thẩm quyền của Công an nhân dân

1. Chiến sỹ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đội trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng thuộc Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng an ninh đối ngoại, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Thủy đoàn trưởng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 40.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.”

20. Sửa đổi, bổ sung Điều 67 như sau:

Điều 67. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng

1. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 40.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 100.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh; Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 68 như sau:

Điều 68. Thẩm quyền của Cảnh sát biển

1. Cảnh sát viên Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

2. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 40.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển, Đoàn trưởng Đoàn trinh sát, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30.000.000 đồng trong lĩnh vực văn hóa; 60.000.000 đồng trong lĩnh vực quảng cáo;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.”

22. Sửa đổi, bổ sung Điều 69 như sau:

Điều 69. Thẩm quyền của Hải quan

1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội điều tra hình sự, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu; Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm đ, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.”

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 70 như sau:

Điều 70. Thẩm quyền của Quản lý thị trường

1. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50.000.000 đồng.

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, i và k khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.”

24. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau:

“Điều 71. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này.

2. Công an nhân dân xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III, trừ những hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6; điểm c khoản 3, điểm g khoản 4, các điểm b, c và d khoản 5 Điều 17; điểm b khoản 6 Điều 18; khoản 2, điểm b và điểm c khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 20; khoản 5 Điều 34; điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 50; điểm a và điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 51; điểm a và điểm b khoản 2, khoản 4 Điều 52; điểm a và điểm c khoản 2 Điều 54; khoản 1 và khoản 2 Điều 55; khoản 1 Điều 57; khoản 1 Điều 58; khoản 1 và khoản 2 Điều 59; Điều 60; khoản 1 Điều 61 Nghị định này.

3. Bộ đội biên phòng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 12; Điều 13; điểm c khoản 5, điểm e khoản 6 Điều 15; Điều 16; điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 18; điểm b khoản 3, điểm a khoản 5 Điều 19; khoản 1, điểm a khoản 4 và điểm đ khoản 7 Điều 20; điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 24; các Điều 25, 31 và 33; các điểm a, b và c khoản 2, các khoản 3, 4 và 6 Điều 34; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35; Điều 36 và Điều 43 Nghị định này.

4. Cảnh sát biển xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9; điểm b khoản 2 Điều 11; điểm c khoản 1 Điều 14; điểm a khoản 1 Điều 16; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 18; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 19; khoản 1 và điểm a khoản 7 Điều 20; Điều 24; Điều 25; Điều 33; điểm a và điểm c khoản 2, các khoản 3, 4 và 6 Điều 34; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35 và Điều 36 Nghị định này.

5. Hải quan xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 18; điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều 19; điểm đ khoản 7 Điều 20 Nghị định này.

6. Quản lý thị trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 7; khoản 4 và khoản 5 Điều 9; Điều 13; các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 15; khoản 2 Điều 16; điểm c khoản 6 Điều 18; điểm đ khoản 7 Điều 20; khoản 5 Điều 21; các Điều 31, 33 và 34; điểm a và điểm b khoản 1 Điều 35; Điều 36; Điều 48 và Mục 4 Chương III Nghị định này.

7. Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II và Chương III Nghị định này.

8. Thanh tra Thông tin và Truyền thông xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 5 Điều 8; Mục 1, Mục 2 và Mục 4 Chương III Nghị định này.

9. Thanh tra Y tế xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 1 Chương III; các Điều 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 và 56 Nghị định này.

10. Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Mục 1 Chương III; hành vi quảng cáo trên bảng, băng - rôn không tuân theo quy định về khu vực đê điều tại điểm c khoản 3 Điều 42; các Điều 49, 57, 58, 59, 60, 61 và 62 Nghị định này.

11. Thanh tra Xây dựng xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều 17 Nghị định này.

12. Thanh tra Giao thông vận tải xử phạt đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột tín hiệu giao thông tại khoản 1, hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông tại điểm b khoản 2 Điều 34; hành vi quảng cáo trên bảng, băng - rôn không tuân theo quy định về khu vực hành lang an toàn giao thông, che khuất đèn tín hiệu giao thông, chăng ngang đường giao thông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42; Điều 43; khoản 2 Điều 44; khoản 2 Điều 46 và điểm b khoản 3 Điều 48 Nghị định này.

13. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 4 Điều 8; điểm a khoản 5 Điều 11; Điều 32; điểm c khoản 2, điểm c khoản 4 Điều 34; điểm d khoản 2 Điều 50 Nghị định này.

14. Thanh tra Tài nguyên và Môi trường xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 7 Điều 20 Nghị định này.”

Điều 5. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, điểm, khoản của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP , Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP

1. Bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP; điểm b khoản 7 Điều 6, điểm d khoản 9 Điều 11, điểm b khoản 9 Điều 15, khoản 7 Điều 18, khoản 7 Điều 19, điểm a khoản 6 Điều 21 và khoản 6 Điều 30 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

2. Bãi bỏ cụm từ: “khoản 1” tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP; “điểm b khoản 2 và” tại khoản 6 Điều 17, “khoản 3” tại điểm a khoản 5 Điều 22, “khoản 2 và” tại điểm c khoản 6 Điều 23 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

3. Thay thế, bổ sung cụm từ tại Nghị định số 45/2019/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP như sau:

a) Bổ sung cụm từ “các điểm a, b, c, d, đ, e và g” trước cụm từ “khoản 4” tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP;

b) Thay cụm từ “tháo dỡ” bằng cụm từ “phá dỡ” tại điểm c và điểm d khoản 7 Điều 17; điểm c khoản 9 Điều 20 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

c) Bổ sung cụm từ “trừ trường hợp vi phạm các quy định về di sản thiên nhiên được quy định tại Luật bảo vệ môi trường” vào sau cụm từ “danh lam thắng cảnh” tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 20 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết mà Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì áp dụng quy định của Nghị định này.

b) Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP , Nghị định số 46/2019/NĐ-CP , Nghị định số 131/2013/NĐ-CP , Nghị định số 28/2017/NĐ-CP và Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN;
- Các hội VHNT trung ương;
- Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 129/2021/ND-CP

Hanoi, December 30, 2021

 

DECREE

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF DECREES PROVIDING FOR PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON TOURISM; SPORTS; COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS; CULTURAL AND ADVERTISING ACTIVITIES

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Amendments to some Articles of the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Penalties for Administrative Violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to certain Articles of the Law on Penalties for Administrative Violations dated November 13, 2020;

At the request of the Minister of Culture, Sports and Tourism;

The Government hereby promulgates a Decree on amendments to some Articles of Decrees providing for penalties for administrative violations against regulations on tourism; sports; copyright and related rights; cultural and advertising activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Article 2a is added after Article 2 as follows:

 “Article 2a. Prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations

1. The prescriptive time limit for imposition of a penalty for an administrative violation against regulation on tourism shall be 01 year.

2. The dates which are used to determine the prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations against regulations on tourism are as follows:

a) For an in-progress administrative violation specified in Point a Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that the competent law enforcement officer detects such violation;

b) For a completed administrative violation specified in Point b Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that violation terminates;

c) For a case where a penalty is imposed for an administrative violation committed by an organization or individual which is transferred by the competent person making the administrative violation record, the prescriptive time limit for imposition of a penalty therefor shall comply with Clause 1 of this Article and begin from the date in Point a or b of this Clause to the date on which the penalty imposition decision is issued.

3. In-progress administrative violations and completed administrative violations against regulations on tourism

a) In-progress administrative violation against regulations on tourism is a persistent violation which has been occurring at the time when it is discovered and penalized by the competent authority or competent person and has been directly infringing upon state management order;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Within the time limits specified in Clause 1 of this Article, if a violating person deliberately evades or militates against penalty imposition by a competent authority, the time limits shall be reset, starting from the time of abandonment of acts of evading or militating against penalty imposition.”

2. Several Clauses of Article 10 are amended as follows:

a) Clause 9 is amended as follows:

“9. Additional penalties:

Suspend business for 01 to 03 months if the violation specified in Clause 7 of this Article is committed.”

b) Clause 10 is added as follows:

“10. Remedial measures:

Enforced return of the illegal benefits obtained from the violations specified in Clauses 4 to 7 of this Article.”

3. Article 19 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Inspectors and persons authorized to perform specialized inspection tasks in the performance of their duty have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 500,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which value does not exceed VND 1,000,000.

2. Chief Inspectors of Provincial Departments and chiefs of provincial inspectorates have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Chiefs of ministerial inspectorates have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 35,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 70,000,000;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

4. Ministerial Chief Inspector, Director General of Directorate for Roads of Vietnam and Director General of Vietnam Inland Waterway Administration have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

4. Article 20 is amended as follows:

“Article 20. Power of Chairmen/Chairwomen of People’s Committees

1. Chairmen/Chairwomen of communal People’s Committees have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 5,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 10,000,000.

2. Chairmen/Chairwomen of district-level People’s Committees have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

3. Chairmen/Chairwomen of provincial People’s Committees have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Article 21 is amended as follows:

“Article 21. Power of market surveillance authorities

1. Market surveillance team leaders and Head of Professional Division affiliated to the Market Surveillance Operations Department have the power to:

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

b) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

2. Directors General of provincial Market Surveillance Departments and Director General of the Market Surveillance Operations Department affiliated to the Vietnam Directorate of Market Surveillance have the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) suspend the license or suspend the operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Director General of the Vietnam Directorate of Market Surveillance has the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

6. Article 22 is amended as follows:

“Article 22. Power of the Border Guard

1. The Border Guard officers in the performance of their duty have the power to:

a) issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Senior officers of the persons mentioned in Clause 1 of this Article have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 2,500,000.

3. The leaders of Task Force Teams for Drug and Crime Prevention and Control which are put under the control of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 5,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 10,000,000.

4. Commanding Officers of Border Guard Posts, Captains of Naval Border Guard Flotillas and Commanders of the Border Guard Commands at port border gates have the power to:

a) issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

5. Leaders of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control as an affiliate of the Department of Drug and Crime Prevention and Control under the control of the Border Guard High Command have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

6. Chief Commander of provincial-level Border Guards; Captains of Naval Border Guard Squadrons and Director General of the Department of Drug and Crime Prevention and Control affiliated to the Border Guard High Command have the power to:

a) issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”.

7. Article 23 is amended as follows:

“Article 23. Power of the Coast Guard

1. Coastguard officers in the performance of their duty have power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 1,000,000.

2. Captains of coastguard teams have power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 2,500,000.

3. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 5,000,000.

4. Commanders of coastguard platoons have power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 10,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 15,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 30,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

6. Commanders of regional coastguard command centers and Director General of the Department of Operations and Legislation under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Commander of Vietnam Coast Guard has the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

8. Article 24 is amended as follows:

“Article 24. Power of the People's Public Security

1. Soldiers of the People’s Public Security in the performance of their duty have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 500,000.

2. Heads of company-level Mobile Police units, Station Heads and Team Leaders supervising the persons defined in Clause 1 of this Article have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 1,500,000.

3. Commune-level Police Chiefs, Heads of Police Posts, Heads of Police Stations at border gates, export processing zones, Heads of International Airport Police, Majors of Mobile Police Battalions, and Captains of Squadrons have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 2,500,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 5,000,000.

4. District-level Police Chiefs; the Head of the Professional Division of the Internal Political Security Department; the Head of the Professional Division of the Police Department of Administrative Management of Social Order; the Head of the Professional Division of the Traffic Police Department; the Head of the Professional Division of the Department of Fire Prevention, Fighting and Rescue; the Head of the Professional Division of the Department of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control; the Head of the Professional Division of the Immigration Department; the Chiefs of provincial Police Departments, including: Chiefs of Internal Political Security Divisions, Chiefs of Police Divisions for Administrative Management of Social Order, Chiefs of Investigation Police Divisions for Social Order Crimes, Chiefs of Investigation Police Divisions for Corruption, Economic and Smuggling Crimes, Chiefs of Traffic Police Divisions, Chiefs of Road and Railway Traffic Police, Chiefs of Road Traffic Police Divisions, Chiefs of Waterway Police Divisions, Chiefs of Mobile Police Divisions, Chiefs of Police Divisions for Prevention and Control of Environmental Crimes, Chiefs of Firefighting, Prevention and Rescue Police Divisions, Chiefs of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control Divisions, Chiefs of Immigration Divisions; Chiefs of Economic Security Divisions; Chiefs of External Security Divisions; Colonels of Mobile Police Regiments; Captains of Squadrons have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 10,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

5. Directors of provincial Police Departments have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Director General of the Internal Political Security Department; Director General of the Economic Security Department; Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order; Director General of the Investigation Police Department for Social Order Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Corruption, Economic and Smuggling Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Drug Crimes; Director General of the Traffic Police Department; Director General of the Firefighting, Prevention and Rescue Police Department; Director General of the Police Department for Prevention and Control of Environmental Crimes; Director General of the Cybersecurity, Hi-tech Crimes Prevention and Control Department; Director General of the Internal Security Department; Director General of Immigration Department, and Commander of the Mobile Police have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

9. Several Clauses of Article 25 are amended as follows:

a) Clause 3 is amended as follows:

“3. Competent persons of market surveillance authorities have the power to make administrative violation records, impose penalties for administrative violations and enforce remedial measures against the administrative violations specified in Point a Clause 3, Point c Clause 4 Article 6; Point c Clause 4, Point d Clause 5, Point b Clause 12, Points a and b Clause 13 and Clause 14 Article 7; Clauses 4 and 7 Article 8; Point c Clause 1, Clauses 4, 6 and 7 Article 10; Clause 1, Point a Clause 3, Point h Clause 4 Article 13 within their power specified in Article 21 of this Decree and  according to the competence specified in Article 21 and within the scope of their functions, tasks and entitlements”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“4. Competent persons of the Border Guard have the power to make administrative violation records, impose penalties for administrative violations and enforce remedial measures against the administrative violations specified in Clauses 5, 6 and 7 Article 6; Clause 4 Article 7; Clauses 1, 2, 3, 4 and 5, Points b and c Clause 6, Clauses 7, 8 and 9 Article 9; Article 14; Clauses 2, 3, 4, 5, 6 and 7 Article 15; Article 17 within their power specified in Article 22 of this Decree and  according to the competence specified in Article 21 and within the scope of their functions, tasks and entitlements”.

10. Clause 2 of Article 26 is amended as follows:

“2. Chief inspector and officials tasked with inspection and verification in tourism and market surveillance officials in the performance of their duty have the power to make administrative violation records and transfer administrative violation documents to competent persons to impose penalties as prescribed by law.”

Article 2. Amendments to some Articles of Government’s Decree No. 46/2019/ND-CP dated May 27, 2019 on penalties for administrative violations against regulations on sports

1. Article 2a is added after Article 2 as follows:

 “Article 2a. Prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations

1. The prescriptive time limit for imposition of a penalty for an administrative violation against regulations on sports shall be 01 year.

2. The dates which are used to determine the prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations against regulations on sports are as follows:

a) For an in-progress administrative violation specified in Point a Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that the competent law enforcement officer detects such violation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) For a case where a penalty is imposed for an administrative violation committed by an organization or individual which is transferred by the competent person making the administrative violation record, the prescriptive time limit for imposition of a penalty therefor shall comply with Clause 1 of this Article and begin from the date in Point a or b of this Clause to the date on which the penalty imposition decision is issued.

3. In-progress administrative violations and completed administrative violations against regulations on sports

a) In-progress administrative violation against regulations on sports is a persistent violation which has been occurring at the time when it is discovered and penalized by the competent authority or competent person and has been directly infringing upon state management order;

b) Completed administrative violation against regulations on tourism is a violation which is committed one or more occasions and there are grounds and information proving that such violation had been completed before the competent authority or competent person discovered such violation.

4. Within the time limits specified in Clause 1 of this Article, if a violating person deliberately evades or militates against penalty imposition by a competent authority, the time limits shall be reset, starting from the time of abandonment of acts of evading or militating against penalty imposition.”

2. Article 22 is amended as follows:

“Article 22. Power of inspectors

1. Inspectors and persons authorized to perform specialized inspection tasks in the performance of their duty have the power to issue warnings.

2. Chief Inspectors of Provincial Departments and chiefs of provincial inspectorates have power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which value does not exceed VND 50,000,000;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

3. Chiefs of ministerial inspectorates have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 35,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which value does not exceed VND 70,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministerial Chief Inspector, Director General of Directorate for Roads of Vietnam, Director General of Vietnam Inland Waterway Administration, Director General of Drug Administration of Vietnam, Director General of Vietnam Administration of Medical Services and Director General of General Department of Preventive Medicine have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

3. Article 23 is amended as follows:

“Article 23. Power of Chairmen/Chairwomen of People’s Committees

1. Chairmen/Chairwomen of communal People’s Committees have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 5,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 10,000,000.

2. Chairmen/Chairwomen of district-level People’s Committees have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

3. Chairmen/Chairwomen of provincial People’s Committees have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

4. Article 24 is amended as follows:

“Article 24. Power of the People's Public Security

1. Soldiers of the People’s Public Security in the performance of their duty have the power to issue warnings.

2. Heads of company-level Mobile Police units, Station Heads and Team Leaders supervising the persons defined in Clause 1 of this Article have the power to issue warnings.

3. Commune-level Police Chiefs, Heads of Police Posts, Heads of Police Stations at border gates, export processing zones, Heads of International Airport Police, Majors of Mobile Police Battalions, and Captains of Squadrons have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 2,500,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 5,000,000.

4. District-level Police Chiefs; the Head of the Professional Division of the Internal Political Security Department; the Head of the Professional Division of the Police Department for Administrative Management of Social Order; the Head of the Professional Division of the Traffic Police Department; the Head of the Professional Division of the Department of Fire Prevention, Fighting and Rescue; the Head of the Professional Division of the Department of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control; the Head of the Professional Division of the Immigration Department; the Chiefs of provincial Police Departments, including: Chiefs of Internal Political Security Divisions, Chiefs of Police Divisions for Administrative Management of Social Order, Chiefs of Investigation Police Divisions for Social Order Crimes, Chiefs of Traffic Police Divisions, Chiefs of Road and Railway Traffic Police, Chiefs of Road Traffic Police Divisions, Chiefs of Waterway Police Divisions, Chiefs of Mobile Police Divisions, Chiefs of Police Divisions for Prevention and Control of Environmental Crimes, Chiefs of Firefighting, Prevention and Rescue Police Divisions, Chiefs of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control Divisions, Chiefs of Investigation Police Divisions for Corruption, Economic and Smuggling Crimes, Chiefs of Immigration Divisions; Chiefs of Economic Security Divisions; Chiefs of External Security Divisions; Colonels of Mobile Police Regiments; Captains of Squadrons have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 10,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree.

5. Directors of provincial Police Departments have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

6. Director General of the Internal Political Security Department; Director General of the Economic Security Department; Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order; Director General of the Investigation Police Department for Social Order Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Corruption, Economic and Smuggling Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Drug Crimes; Director General of the Traffic Police Department; Director General of the Firefighting, Prevention and Rescue Police Department; Director General of the Police Department for Prevention and Control of Environmental Crimes; Director General of the Cybersecurity, Hi-tech Crimes Prevention and Control Department; Director General of the Internal Security Department; Director General of Immigration Department, and Commander of the Mobile Police have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) suspend the license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Article 25 is amended as follows:

“Article 25. Power of the Border Guard

Chief Commander of provincial-level Border Guards; Captains of Naval Border Guard Squadrons, and Director General of the Department of Drug and Crime Prevention and Control affiliated to the Border Guard High Command have the power to:

1. issue warnings;

2. impose a fine of up to VND 50.000.000;

3. suspend the license or suspend the operation;

4. confiscate exhibits of administrative violations.

5. enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”.

6. Article 26 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Commander of Vietnam Coast Guard has the power to:

1. issue warnings;

2. impose a fine of up to VND 50.000.000;

3. suspend the license or suspend the operation;

4. confiscate exhibits of administrative violations;

5. enforce the remedial measures mentioned in Clauses 2, 3 and 4 Article 4 of this Decree”.

7. Article 28 is amended as follows:

“Article 28. Power to make administrative violation records

The persons specified in Articles 22 through 26 of this Decree; officials and public employees in culture, sports and tourism; people working for the People's Army and People's Public Security Forces; Border Guard officers; heads of border guard stations and leaders of the Border Guard soldiers; leaders of Task Force Teams for Drug and Crime Prevention and Control which are put under the control of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control; Commanding Officers of Border Guard Posts, Captains of Naval Border Guard Flotillas, Commanders of the Border Guard Commands at port border gates; leaders of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control as an affiliate of the Department of Drug and Crime Prevention and Control under the control of the Border Guard High Command; Coastguard officers; Captains of coastguard teams, Coastguard squad leaders; captains of coastguard stations, Commanders of coastguard platoons, Commanders in chief of coastguard squadrons; Commanders in chief of coastguard squadrons; Heads of Reconnaissance Commissions; Heads of Task Force Commissions for Drug Crime Prevention and Control under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam, Commanders of regional coastguard command centers, Director General of the Department of Operations and Legislation under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam, upon detection of any administrative violation against regulations on sports, have the power to make an administrative violation record as prescribed by law”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Article 3a is added after Article 3 as follows:

 “Article 3a. Prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations

1. The prescriptive time limit for imposition of a penalty for an administrative violation against regulations on copyright and related rights shall be 02 years.

2. The dates which are used to determine the prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations against regulations on copyright and related rights are as follows:

a) For an in-progress administrative violation specified in Point a Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that the competent law enforcement officer detects such violation;

b) For a completed administrative violation specified in Point b Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that violation terminates;

c) For a case where a penalty is imposed for an administrative violation committed by an organization or individual which is transferred by the competent person making the administrative violation record, the prescriptive time limit for imposition of a penalty therefor shall comply with Clause 1 of this Article and begin from the date in Point a or b of this Clause to the date on which the penalty imposition decision is issued.

3. In-progress administrative violations and completed administrative violations against regulations on copyright and related rights

a) In-progress administrative violation against regulations on copyright and related rights is a persistent violation which has been occurring at the time when it is discovered and penalized by the competent authority or competent person and has been directly infringing upon state management order;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Within the time limits specified in Clause 1 of this Article, if a violating person deliberately evades or militates against penalty imposition by a competent authority, the time limits shall be reset, starting from the time of abandonment of acts of evading or militating against penalty imposition.”

2. Article 36 is amended as follows:

 “Article 36. Power to make administrative violation records

The persons specified in Articles 37, 38, 39, 40a, 40b, 40c and 40d of this Decree; officials and public employees in culture, sports and tourism; people working for the People's Army and People's Public Security Forces; Border Guard officers; heads of border guard stations and leaders of the Border Guard soldiers; Coastguard officers; customs officers; Team Leaders, Group Leaders of Customs Sub-departments; Leaders of Groups in Control Teams affiliated to provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments; Leaders of Teams in Post-clearance Inspection Sub-departments; market surveillance officials, upon detection of any administrative violation against regulations on copyright and related rights, have the power to make an administrative violation record as prescribed by law.”

3. Article 37 is amended as follows:

“Article 37. Power of Chairmen/Chairwomen of People’s Committees

1. Chairmen/Chairwomen of communal People’s Committees have the power to:

a) impose a fine of up to VND 5,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 10,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Chairmen/Chairwomen of district-level People’s Committees have the power to:

a) impose a fine of up to VND 100,000,000;

b) suspend the practicing license;

c) confiscate exhibits of administrative violations;

d) enforce the remedial measures mentioned in Point dd and Point e Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

3. Chairmen/Chairwomen of provincial People’s Committees have the power to:

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) suspend the practicing license;

c) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Article 38 is amended as follows:

“Article 38. Power of inspectors

1. Inspectors and persons authorized to perform specialized inspection tasks in the performance of their duty have power to:

a) impose a fine of up to VND 500,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 1,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Point dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chief Inspectors of Provincial Department, chiefs of provincial inspectorates, Chief Inspector of Civil Aviation Authority of Vietnam and Chief Inspector of Vietnam Maritime Administration have the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) suspend the practicing license;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) enforce the remedial measures mentioned in Article 3 of this Decree.

3. Chiefs of ministerial inspectorates have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 175,000,000;

c) suspend the practicing license.

d) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 350,000,000;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 3 of this Decree.

4. Ministerial Chief Inspector, Director General of Vietnam Maritime Administration, Director General of Civil Aviation Authority of Vietnam, Director General of Authority of Radio Frequency Management, Director General of Vietnam Telecommunications Authority, Director General of Authority of Broadcasting and Electronic Information, Director General of Agency of Press and Director General of Authority of Publication, Printing and Distribution have the power to:

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) confiscate exhibits of administrative violations;

d) enforce the remedial measures mentioned in Article 3 of this Decree.”

5. Article 39 is amended as follows:

“Article 39. Power of the People's Public Security

1. Soldiers of the People’s Public Security in the performance of their duty have the power to impose a fine of up to VND 500,000.

2. Heads of company-level Mobile Police units, Station Heads and Team Leaders supervising the persons defined in Clause 1 of this Article have the power to impose a fine of up to VND 1,500,000.

3. Commune-level Police Chiefs, Heads of Police Posts, Heads of Police Stations at border gates, export processing zones, Heads of International Airport Police, Majors of Mobile Police Battalions, and Captains of Squadrons have the power to:

a) impose a fine of up to VND 2,500,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 5,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. District-level Police Chiefs; the Head of the Professional Division of the Internal Political Security Department; the Head of the Professional Division of the Police Department for Administrative Management of Social Order; the Head of the Professional Division of the Traffic Police Department; the Head of the Professional Division of the Department of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control; the Head of the Professional Division of the Immigration Department; the Chiefs of provincial Police Departments, including: Chiefs of Internal Political Security Divisions, Chiefs of Police Divisions for Administrative Management of Social Order, Chiefs of Investigation Police Divisions for Social Order Crimes, Chiefs of Divisions Chiefs of Investigation Police Divisions for Corruption, Economic and Smuggling Crimes, Chiefs of Traffic Police Divisions, Chiefs of Road and Railway Traffic Police, Chiefs of Road Traffic Police Divisions, Chiefs of Waterway Police Divisions, Chiefs of Mobile Police Divisions, Chiefs of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control Divisions, Chiefs of Immigration Divisions; Chief of Economic Security Divisions; Chiefs of External Security Divisions; Colonels of Mobile Police Regiments; Captains of Squadrons have the power to:

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

b) suspend the practicing license;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Point dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

5. Directors of provincial Police Departments have the power to:

a) impose a fine of up to VND 100,000,000;

b) suspend the practicing license;

c) confiscate exhibits of administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Director General of the Internal Political Security Department; Director General of the Economic Security Department; Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order; Director General of the Investigation Police Department for Social Order Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Corruption, Economic and Smuggling Crimes; Director General of the Traffic Police Department; Director General of the Cybersecurity, Hi-tech Crimes Prevention and Control Department; Director General of the Internal Security Department; Director General of Immigration Department and Commander of the Mobile Police have the power to:

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) suspend the practicing license;

c) confiscate exhibits of administrative violations;

d) enforce the remedial measures mentioned in Point dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.”

6. Article 40a is amended as follows:

 “Article 40a. Power of the Border Guard

1. The leaders of Task Force Teams for drug and crime prevention and control which are put under the control of Task Force Commissions have the power to:

a) impose a fine of up to VND 10,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Point dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Commanding Officers of Border Guard Posts, Captains of Naval Border Guard Flotillas and Commanders of the Border Guard Commands at port border gates have the power to:

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

3. Leaders of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control as an affiliate of the Department of Drug and Crime Prevention and Control under the control of the Border Guard High Command have the power to:

a) impose a fine of up to VND 100,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 200,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.”

7. Article 40b is amended as follows:

 “Article 40b. Power of the Coast Guard

1. Captains of coastguard teams have power to impose a fine of up to VND 5,000,000.

2. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations have the power to:

a) impose a fine of up to VND 10,000,000;

b) enforce the remedial measures mentioned in Point dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 2 to 4 Article 3 of this Decree.

4. Commanders in chief of coastguard squadrons; Heads of Reconnaissance Commissions; Heads of Task Force Commissions for Drug Crime Prevention and Control under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam have the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 100,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 2 to 4 Article 3 of this Decree.

5. Commanders of regional coastguard command centers and Director of the Department of Operations and Legislation under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam have the power to:

a) impose a fine of up to VND 100,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 2 to 4 Article 3 of this Decree.

6. Commander of Vietnam Coast Guard has the power to:

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 2 to 4 Article 3 of this Decree”.

8. Article 40c is amended as follows:

 “Article 40c. Power of customs authorities

1. Directors of Customs Subdepartments, Directors of Post-clearance Inspection Subdepartments, Leaders of Control Teams of provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments, Leaders of Criminal Investigation Teams, Leaders of Smuggling Control Teams, Captains of Maritime Control Flotillas, Leaders of Anti-smuggling, Counterfeit Product Control and Intellectual Property Teams affiliated to the Smuggling Investigation and Prevention Department; Directors of Post-clearance Inspection Sub-departments as an affiliate of the Post-clearance Inspection Department have the power to:

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd and g Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

2. Director of the Smuggling Investigation and Prevention Department, Director of the Post-clearance Inspection Department, a subsidiary of the General Department of Customs, and Directors of the provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments have the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd and g Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

3. The Director General of the General Department of Customs has the power to:

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points d, dd and g Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “Article 40d. Power of market surveillance authorities

1. Market surveillance team leaders and Head of Professional Division under the control of the Market Surveillance Operations Department have the power to:

a) impose a fine of up to VND 25,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points dd, e and g Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations and Clauses 1 to 4 Article 3 of this Decree.

2. Directors of provincial Market Surveillance Departments and Director General of the Vietnam Directorate of Market Surveillance affiliated to the Vietnam Directorate of Market Surveillance have the power to:

a) impose a fine of up to VND 50,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Article 3 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) impose a fine of up to VND 250,000,000;

b) confiscate exhibits of administrative violations;

c) enforce the remedial measures mentioned in Article 3 of this Decree.”

Article 4. Amendments to some Articles of Government’s Decree No. 38/2021/ND-CP dated March 29, 2021 on penalties for administrative violations against regulations on cultural and advertising activities

1. Article 3a is added after Article 3 as follows:

 “Article 3a. Prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations

1. The prescriptive time limit for imposition of a penalty for an administrative violation against regulations on cultural and advertising activities shall be 01 year.

2. The dates which are used to determine the prescriptive time limits for imposing penalties for administrative violations against regulations on cultural and advertising activities are as follows:

a) For an in-progress administrative violation specified in Point a Clause 3 of this Article, the prescriptive time limit begins from the date on which that the competent law enforcement officer detects such violation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) For a case where a penalty is imposed for an administrative violation committed by an organization or individual which is transferred by the competent person making the administrative violation record, the prescriptive time limit for imposition of a penalty therefor shall comply with Clause 1 of this Article and begin from the date in Point a or b of this Clause to the date on which the penalty imposition decision is issued.

3. In-progress administrative violations and completed administrative violations against regulations on cultural and advertising activities

a) In-progress administrative violation against regulations on cultural and advertising activities is a persistent violation which has been occurring at the time when it is discovered and penalized by the competent authority or competent person and has been directly infringing upon state management order;

b) Completed administrative violation against regulations on cultural and advertising activities is a violation which is committed one or more occasions and there are grounds and information proving that such violation had been completed before the competent authority or competent person discovered such violation.

4. Within the time limits specified in Clause 1 of this Article, if a violating person deliberately evades or militates against penalty imposition by a competent authority, the time limits shall be reset, starting from the time of abandonment of acts of evading or militating against penalty imposition.”

2. Clause 18 is added to Article 4 as follows:

“18. Compulsory return of permits for affiliation or partnership in film production or provision of film production services; written approval for art performance, written approval for competitions and festivals for performing arts; certificates of eligibility for provision of karaoke or discotheque services; permits to copy art works about cultural celebrities, national heroes or leaders; exhibition licenses; art exhibition permits; permits to build monuments and murals; permits for organizing sculpture camps; photography exhibition permits; certificates of eligibility for antique appraisal business; certificates of practicing of preservation, rehabilitation and restoration of monuments; certificates of eligibility for practicing of preservation, rehabilitation and restoration of monuments; establishment and operation certificates, establishment and operation licenses of foreign cultural institutions in Vietnam to the issuing authority.”

3. Point g is added to Clause 8 of Article 6 as follows:

“g) Compelling the return of the permit that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Point a Clause 2 of this Article.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“e) Compelling the return of the written approval that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Point b Clause 2 of this Article.”

5. Point c is added to Clause 10 of Article 15 as follows:

“c) Compelling the return of the permit that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Point c Clause 5 of this Article.”

6. Point i is added to Clause 7 of Article 17 as follows:

“i) Compelling the return of the permit that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Point b Clause 2 of this Article.”

7. Point h is added to Clause 8 of Article 18 as follows:

“h) Compelling the return of the permit that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Clause 2 of this Article.”

8. Point dd is added to Clause 8 of Article 19 as follows:

“dd) Compelling the return of the permit that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Clause 2 of this Article.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“c) Compelling the return of the certificate that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Clause 2 of this Article.”

10. Point c is added to Clause 6 of Article 22 as follows:

“c) Compelling the return of the practicing certificate that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Clause 3 of this Article.”

11. Point c is added to Clause 7 of Article 23 as follows:

“c) Compelling the return of the certificate that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Clause 2 of this Article.”

12. Clause 7 of Article 30 is amended as follows:

a) Compelling the revocation of the issued or re-issued establishment and operation certificate or establishment and operation license with respect to the violation specified in Point c Clause 2 of this Article;

b) Compelling the return of the certificate or license that is erased or altered to a degree that changes its information to the issuing authority with respect to the violation specified in Point b Clause 3 of this Article.”

13. Several Clauses of Article 38 are amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to notify or correctly notify contact information to the Ministry of Information and Communications about the contents prescribed by regulations of foreign organizations or individuals providing cross-border advertising services in Vietnam;

b) Failure to comply with regulations on reporting of provision of cross-border advertising services in Vietnam to the Ministry of Information and Communications.”

b) Clause 2a is added after Article 2 as follows:

 “2a. A fine ranging from VND 15,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for showing advertisements as part of the violations against law specified in Clause 1 Article 8 of the Cybersecurity Law and Article 28 of the Law on Intellectual Property.”

14. Several Clauses of Article 51 are amended as follows:

a) Clause 2 is amended as follows:

“2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 15,000,000 shall be imposed for failure to clearly read out one of the following information: cosmetic name; cosmetic claims and other warnings according to regulations when advertising cosmetics on audio or video newspapers.”

b) Point a of Clause 3 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Several Clauses of Article 52 are amended as follows:

a) Clause 1 is amended as follows:

“1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 for failure to have or correctly write or clearly read out or display the warning saying “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” (“This food is not a medicine and does not substitute for a medicine”) when advertising dietary supplements.

b) Point b of Clause 2 is amended as follows:

“b) Advertising a food or food additive without one of the following information: name of the food or food additive; warnings about risks and warnings to illicit users according to one of the prescribed documents about functional foods; name and address of the organization and individual responsible for bringing the product to market;”

16. Clause 2 of Article 63 is amended as follows:

“2. Officials and public employees, people working for the People's Army and People's Public Security Forces; Border Guard officers; heads of border guard stations and leaders of the Border Guard soldiers; leaders of Task Force Teams for Drug and Crime Prevention and Control which are put under the control of Task Force Commissions for Drug and Crime Prevention and Control; customs officers; Team Leaders, Group Leaders of Customs Sub-departments; Leaders of Groups in Control Teams affiliated to provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments; Leaders of Teams in Post-clearance Inspection Sub-departments, upon detection of any administrative violation against regulations on copyright and related rights, have the power to make an administrative violation record as prescribed by law.”

17. Article 64 is amended as follows:

“Article 64. Power of Chairmen/Chairwomen of People’s Committees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 5,000,000;

c) confiscate exhibits of administrative violations, the value of which does not exceed VND 10,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chairmen/Chairwomen of district-level People’s Committees have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Chairmen/Chairwomen of provincial People’s Committees have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

18. Article 65 is amended as follows:

“Article 65. Power of inspectors

1. Inspectors and persons authorized to perform specialized inspection tasks in the performance of their duty have power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 500,000;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 1,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Chief Inspectors of Provincial Departments, chiefs of provincial inspectorates; Chief Inspector of Vietnam Maritime Administration, Chief Inspector of Civil Aviation Authority of Vietnam, Directors of Sub-Departments of Food Safety and Hygiene under the control of Departments of Health, Directors of Regional Animal Health Offices, Directors of Regional Animal Quarantine Sub-Departments under Department of Animal Health, Directors of Regional Plant Quarantine Sub-Departments under the control of Plant Protection Department, Director of National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Central Region Authority, Director of National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Southern Region Authority under the control of National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, Directors of Sub-Departments for crop production, plant protection, livestock, animal health, fishery, quality control of agricultural, forestry and fishery products, irrigation, flood control systems, natural disaster management, forestry, rural development under the control of the Department of Agriculture and Rural Development and Directors of Regional Centers for Radio Frequency have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000 in the case of cultural activities; VND 100,000,000 in the case of advertising activities;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 35,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 70,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 70,000,000 in the case of cultural activities; VND 140,000,000 in the case of advertising activities;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.

4. Ministerial Chief Inspector, Director General of Directorate for Roads of Vietnam, Director General of General Department of Water Resources, Director General of General Department of Forestry, Director General of Directorate of Fisheries, Director General of General Department of Land Administration; Director General of Vietnam Railway Authority, Director General of Vietnam Inland Waterway Administration, Director General of Vietnam Maritime Administration; Director General of Civil Aviation Authority of Vietnam, Director General of Department of Animal Health, Director General of Plant Protection Department, Director General of Department of Crop Production, Director General of Department of Livestock Production, Director General of National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department, Director General of Authority of Radio Frequency Management, Director General of Vietnam Telecommunications Authority, Director General of Authority of Broadcasting and Electronic Information, Director General of Agency of Press and Director General of Authority of Publication, Printing and Distribution, Director General of Drug Administration of Vietnam, Director General of Vietnam Administration of Medical Services, Director General of Health Environment Management Agency, Director General of General Department of Preventive Medicine and Director General of Vietnam Food Administration have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) enforce the remedial measures mentioned in Article 4 of this Decree.”

19. Article 66 is amended as follows:

“Article 66. Power of the People's Public Security

1. Soldiers of the People’s Public Security in the performance of their duty have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 500,000.

2. Heads of company-level Mobile Police units, Station Heads and Team Leaders supervising the persons defined in Clause 1 of this Article have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 1,500,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 2,500,000;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 5,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

4. District-level Police Chiefs; the Chiefs of provincial Police Departments, including: Chiefs of Traffic Police Divisions, Chiefs of Road and Railway Traffic Police, Chiefs of Road Traffic Police Divisions, Chiefs of Waterway Police Divisions, Chiefs of Internal Political Security Divisions, Chief of Economic Security Divisions, Chiefs of Investigation Police Divisions for Social Order Crimes, Chiefs of Divisions Chiefs of Investigation Police Divisions for Corruption, Economic and Smuggling Crimes, Chiefs of Police Divisions for Administrative Management of Social Order, Chiefs of Cybersecurity, Hi-tech Crime Prevention and Control Divisions, Chiefs of Immigration Divisions, Chiefs of External Security Divisions, Chiefs of Mobile Police Divisions, Colonels of Mobile Police Regiments and Captains of Squadrons have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 10,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 20,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000 in the case of cultural activities; VND 40,000,000 in the case of advertising activities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Directors of provincial Police Departments have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

6. Director General of the Traffic Police Department; Director General of the Internal Political Security Department; Director General of the Economic Security Department; Director General of the Investigation Police Department for Social Order Crimes; Director General of the Investigation Police Department for Corruption, Economic and Smuggling Crimes; Director General of the Police Department for Administrative Management of Social Order; Director General of the Cybersecurity, Hi-tech Crimes Prevention and Control Department; Director General of Immigration Department and Commander of the Mobile Police have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.”

20. Article 67 is amended as follows:

“Article 67. Power of the Border Guard

1. Commanding Officers of Border Guard Posts, Captains of Naval Border Guard Flotillas and Commanders of the Border Guard Commands at port border gates have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 10,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 20,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000 in the case of cultural activities; VND 40,000,000 in the case of advertising activities;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000 in the case of cultural activities; VND 100,000,000 in the case of advertising activities;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

3. Chief Commander of provincial-level Border Guards; Captains of Naval Border Guard Squadrons and Director General of the Department of Drug and Crime Prevention and Control affiliated to the Border Guard High Command have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. Article 68 is amended as follows:

“Article 68. Power of the Coast Guard

1. Coastguard officers in the performance of their duty have power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 1,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 1,500,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

2. Captains of coastguard teams have power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 2,500,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 5,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed.

3. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations have the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 5,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 10,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a and dd Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

4. Commanders of coastguard platoons have power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 10,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 20,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 20,000,000 in the case of cultural activities; VND 40,000,000 in the case of advertising activities;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

5. Commanders in chief of coastguard squadrons; Heads of Reconnaissance Commissions; Heads of Task Force Commissions for Drug Crime Prevention and Control under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam have the power to:

a) issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 30,000,000 in the case of cultural activities; VND 60,000,000 in the case of advertising activities;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

6. Commanders of regional coastguard command centers and Director of the Department of Operations and Legislation under the control of the Command of Coast Guard of Vietnam have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

7. Commander of Vietnam Coast Guard has the power to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.”

22. Article 69 is amended as follows:

“Article 69. Power of customs authorities

1. Directors of Customs Subdepartments; Directors of Post-clearance Inspection Subdepartments, Leaders of Control Teams of provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments; Leaders of Criminal Investigation Teams, Leaders of Smuggling Control Teams, Captains of Maritime Control Flotillas and Leaders of Anti-smuggling, Counterfeit Product Control and Intellectual Property Teams affiliated to the Smuggling Investigation and Prevention Department; Directors of Post-clearance Inspection Sub-departments as an affiliate of the Post-clearance Inspection Department have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) enforce the remedial measures mentioned in Points dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

2. Director of the Smuggling Investigation and Prevention Department, Director of the Post-clearance Inspection Department, a subsidiary of the General Department of Customs, and Directors of the provincial, inter-provincial or central-affiliated city Customs Departments have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

d) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

3. The Director General of the General Department of Customs has the power to:

a) issue warnings;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points dd, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.”

23. Article 70 is amended as follows:

“Article 70. Power of market surveillance authorities

1. Market surveillance team leaders and Head of Professional Division under the control of the Market Surveillance Operations Department have the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 25,000,000;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations, the value of which does not exceed VND 50,000,000;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, e, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

d) Suspend the license or practicing license or suspend the operation;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, e, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.

3. The Director General of the Vietnam Directorate of Market Surveillance has the power to:

a) issue warnings;

b) impose a fine of up to VND 50,000,000 if an administrative violation against regulations on cultural activities is committed; impose a fine of up to VND 100,000,000 if an administrative violation against regulations on advertising activities is committed;

c) confiscate exhibits or instrumentalities used for committing administrative violations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, dd, e, i and k Clause 1 Article 28 of the Law on Penalties for Administrative Violations.”

24. Article 71 is amended as follows:

“Article 71. Delegation of power to impose penalties for administrative violations

1. Chairmen/Chairwomen of People’s Committees at all levels shall impose penalties for the administrative violations specified in Chapters II and III of this Decree.

2. People’s Public Security shall impose penalties for the administrative violations specified in Chapters II and III, except for the violations specified in Point a Clause 4 Article 6; Point c Clause 3, Point g Clause 4, Points b, c and d Clause 5 Article 17; Point b Clause 6 Article 18; Clause 2 Point b and Point c Clause 5, Point b Clause 6 Article 20; Clause 5 Article 34; Point a Clause 1 and Clause 2 Article 50; Points a and c Clause 3, Clause 4 Article 51; Points a and b Clause 2, Clause 4 Article 52; Points a and c Clause 2 Article 54; Clauses 1 and 2 Article 55; Clause 1 Article 57; Clause 1 Article 58; Clauses 1 and 2 Article 59; Article 60; Clause 1 Article 61 of this Decree.

3. The Border Guard shall impose penalties for the administrative violations specified in Points c and d Clause 2 Article 11; Point b Clause 2 Article 12; Article 13; Point c Clause 5, Point e Clause 6 Article 15; Article 16; Point b Clause 3, Point a Clause 5 Article 18; Point b Clause 3, Point a Clause 5 Article 19; Clause 1, Point a Clause 4 and Point dd Clause 7 Article 20; Point a Clause 1 and Point a Clause 2 Article 24; Articles 25, 31 and 33; Points a, b and c Clause 2, Clauses 3, 4 and 6 Article 34; Points a and b Clause 1 Article 35; Articles 36 and 43 of this Decree.

4. The Coast Guard shall impose penalties for the administrative violations specified in Point b Clause 5 Article 9; Point b Clause 2 Article 11; Point c Clause 1 Article 14; Point a Clause 1 Article 16; Point b Clause 3 and Point a Clause 5 Article 18; Point b Clause 3 and Point a Clause 5 Article 19; Clause 1 and Point a Clause 7 Article 20; Article 24; Article 25; Article 33; Points a and c Clause 2, Clauses 3, 4 and 6 Article 34; Points a and b Clause 1 Article 35 and Article 36 of this Decree.

5. The customs authorities shall impose penalties for the administrative violations specified in Point b Clause 3 and Point a Clause 5 Article 18; Point b Clause 3 and Point a Clause 5 Article 19; Point dd Clause 7 Article 20 of this Decree.

6. The market surveillance authorities shall impose penalties for the administrative violations specified in Article 7; Clause 4 and Clause 5 Article 9; Article 13; Clauses 5, 6, 7 and 8 Article 15; Clause 2 Article 16; Point c Clause 6 Article 18; Point dd Clause 7 Article 20; Clause 5 Article 21; Articles 31, 33 and 34; Points a and b Clause 1 Article 35; Article 36; Article 48 and Section 4 Chapter III of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Information and communications inspectors shall impose penalties for the administrative violations specified in Point b Clause 2 and Clause 5 Article 8; Section 1, Section 2 and Section 4 Chapter III of this Decree.

9. Healthcare inspectors shall impose penalties for the administrative violations specified in Section 1 Chapter III; Articles 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 of this Decree.

10. Agriculture and rural development inspectors shall impose penalties for the administrative violations specified in Section 1 Chapter III; acts of carrying out billboard and banenr advertising against regulations on dyke areas in Point c Clause 3 Article 42; Articles 49, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 of this Circular.

11. Construction inspectors shall impose penalties for the administrative violations specified in Points b and c Clause 5 Article 17 of this Decree.

12. Transport inspectors shall impose penalties for the act of hanging, placing, pasting or drawing advertisements on utility poles in Clause 1, the act of carrying out advertising in a manner that affects traffic order and safety in Point b Clause 2, Article 34; the act of carrying out billboard and banner advertising without complying with regulations on ​​traffic safety corridors, the act of obscuring traffic lights, the act of blocking traffic roads as specified in Point c Clause 3 Article 42; Article 43; Clause 2 Article 44; Clause 2 Article 46 and Point b Clause 3 Article 48 of this Decree.

13. Labor, War Invalids and Social Affairs inspectors shall impose penalties for the administrative violations specified in Clause 4 Article 8; Point a Clause 5 Article 11; Article 32; Point c Clause 2, Point c Clause 4 Article 34; Point d Clause 2 Article 50 of this Decree.

14. Natural Resources and Environment inspectors specified in Point b Clause 7 Article 20 of this Decree.”

Article 5. Addition, replacement and repeal of several phrases, Points and Clauses in the Decrees No. 45/2019/ND-CP, No. 131/2013/ND-CP and No. 38/2021/ND-CP

1. Point b Clause 3 Article 13 of the Decree No. 45/2019/ND-CP; Point b Clause 7 Article 6, Point d Clause 9 Article 11, Point b Clause 9 Article 15, Clause 7 Article 18, Clause 7 Article 19, Point a Clause 6 Article 21 and Clause 6 Article 30 of Decree No. 38/2021/ ND-CP are repealed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The following phrases in the Decrees No. 45/2019/ND-CP and No. 38/2021/ND-CP are replaced and added thereto:

a) The phrase “các điểm a, b, c, d, đ, e và g” (“Points a, b, c, d, dd, e and g”) is added before the phrase “khoản 4” (“Clause 4”) in Clause 8 Article 13 of the Decree No. 45/2019/ND-CP;

b) The phrase “tháo dỡ” (“dismantle”) in Points c and d Clause 7 Article 17; Point c Clause 9 Article 20 of the Decree No. 38/2021/ND-CP is replaced with “phá dỡ” (“destroy”).

c) The phrase “trừ trường hợp vi phạm các quy định về di sản thiên nhiên được quy định tại Luật bảo vệ môi trường” (“except for the violations against regulations on natural heritage sites specified in the Law on Environmental Protection”) is added after the phrase “danh lam thắng cảnh” (“landscapes”) in Points a and b Clause 7 Article 20 of the Decree No. 38/2021/ND-CP.

Article 6. Responsibility for implementation

1. The Ministry of Culture, Sports and Tourism shall preside over and cooperate with relevant ministries in organizing and providing guidelines for the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairmen/Chairwomen of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for the implementation of this Decree.

Article 7. Implementation clause

1. This Decree comes into force from January 01, 2022.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Regulations of this Decree shall apply to the administrative violations against regulations on tourism; sports; copyright and related rights; cultural and advertising activities which have been committed before the effective date of this Decree but are detected or being considered when this Decree takes effect if this Decree does not provide for legal liability or impose less serious legal liability.

b) If individuals or organizations that incur penalties still complain about the decisions on imposition of penalties for administrative violations issued or completely implemented before this Decree takes effect, the Decrees No. 45/2019/ND-CP, 46/2019/ND-CP, 131/2013/ND-CP, 28/2017/ND-CP and 38/2021/ND-CP shall apply./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.982

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!