Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 25/KH-UBND 2021 hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu bao bì sản phẩm tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
Ngày ban hành: 21/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU, BAO BÌ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Mục đích

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo điều kiện các doanh nghiệp của Đồng Tháp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng đến sản xuất, kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính khả thi trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách của doanh nghiệp; khuyến khích, thu hút sự quan tâm và tham gia của các thành phần kinh tế.

- Tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn về xây dựng, quản trị và cải tiến nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu mạnh có nguồn gốc từ địa phương. Góp phần xây dựng hình ảnh địa phương gắn với các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap” nhằm tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho sản phẩm của Đồng Tháp, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du lịch và đầu tư.

3. Đối tượng hỗ trợ

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), cơ sở sản xuất (CSSX), chủ sở hữu các nhãn hiệu có chứa tên địa danh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi chung là doanh nghiệp).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp xây dựng và cải tiến bao bì, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm; tạo cơ sở cho việc hình thành và phát triển thương hiệu sản phẩm Đồng Tháp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hàng năm, tổ chức ít nhất 03 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng, tư vấn, thiết kế bao bì, nhãn hiệu.

- Hàng năm, có ít nhất 30% doanh nghiệp được tập huấn có thực hiện thay đổi, cải tiến bao bì, nhãn hiệu.

- Có 100% các nông sản đặc thù có văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được hỗ trợ tư vấn phát triển bao bì, nhãn hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

- Có 100% doanh nghiệp tham dự tập huấn có nhãn hiệu, chất lượng hàng hóa theo quy định được hỗ trợ giới thiệu kết nối sản phẩm vào các kênh phân phối.

- Đến năm 2025, hỗ trợ ít nhất 03 doanh nghiệp xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap” xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN (chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

1. Về hỗ trợ các hoạt động xây dựng, cải tiến bao bì, nhãn hiệu

- Tổ chức các hoạt động tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm cho các đối tượng liên quan gắn với học tập kinh nghiệm, khảo sát thực tế về trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, các chợ truyền thống nhằm giúp các đơn vị chủ động trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến nhãn hiệu, bao bì để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, định hướng xuất khẩu và mở rộng thị trường.

- Hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, nhất là sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương nhằm tạo lập, bảo tồn và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm nhằm khuyến khích, động viên các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp; triển lãm, giới thiệu sản phẩm có thiết kế bao bì đẹp nhằm góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm của đơn vị.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu sản phẩm và hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với bao bì, nhãn hiệu theo quy định về chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Rà soát cơ chế, chính sách để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của đơn vị; khuyến khích sản xuất, phân phối và tiêu dùng các sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường, có thể tái chế, tái sử dụng, giảm lượng phát thải để thay thế cho các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần.

2. Về phát triển bao bì, nhãn hiệu

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX đã xây dựng nhãn hiệu tham gia các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm thông qua các hoạt động hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo, diễn đàn trong nước và quốc tế, trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gắn với nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap”, định hướng phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường nội địa làm cơ sở để phát triển thương hiệu.

- Tăng cường hỗ trợ phát triển bao bì, nhãn hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, nhất là các ngành hàng chủ lực của tỉnh (nông sản, thủy sản,...).

3. Tuyên truyền phổ biến việc xây dựng nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

- Thông tin phổ biến về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của đơn vị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

- Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã áp dụng công nghệ sản xuất mới, sử dụng nguyên liệu có khả năng tự phân hủy, thân thiện môi trường và có thể tái chế, tái sử dụng, giảm lượng phát thải.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 là 943.400.000 đồng (Chín trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng).

(Chi tiết Phụ lục 2 đính kèm)

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm của Sở Công Thương, nguồn tài trợ, các nguồn huy động hợp pháp khác; ngoài ra, nguồn kinh phí thực hiện còn được bố trí lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Sở Công Thương làm đầu mối, theo dõi và đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, định kỳ cuối tháng 11 hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính hằng năm thẩm định kinh phí, cân đối ngân sách bố trí cho các sở, ban ngành để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: CT; TC; KH&CN; NN&PTNT;
- Trung tâm XTTMDL&ĐT;
- UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Hỗ trợ DN&KN (Sở KH&ĐT);
- Báo ĐT; Đài PT-TH ĐT; Cổng TTĐT Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KT.TNữ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU, BAO BÌ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
 (Kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của UBND Tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

1.

Về hỗ trợ các hoạt động xây dựng nhãn hiệu, bao bì

1.1

Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, UBND cấp huyện

Các lớp tập huấn

2021-2025

1.2

Hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

Tập huấn; Hội thảo; Hội nghị

2021-2025

1.3

Hỗ trợ các đơn vị trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với bao bì, nhãn hiệu

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

Hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu công nghiệp dựa trên kết quả là văn bằng bảo hộ

2021-2025

1.4

Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; triển lãm giới thiệu sản phẩm có thiết kế bao bì đẹp.

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, UBND cấp huyện

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, triển lãm bao bì sản phẩm

2022, 2024

1.5

Rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của đơn vị, nhất là các sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường, có thể tái chế, tái sử dụng.

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản đề nghị hỗ trợ

2021-2025

2.

Về phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

2.1

Hỗ trợ các doanh nghiệp, CSSX kinh doanh, HTX tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm

Sở Công Thương

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, UBND cấp huyện

Danh sách doanh nghiệp, CSSX, HTX tham gia

2021-2025

2.2

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan

Danh sách doanh nghiệp, CSSX, HTX tham gia

Theo kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm

2.3

Giới thiệu sản phẩm trên chuyên trang Sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Tháp

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư

Sở Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp

Sản phẩm đăng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Đồng Tháp

Theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp

2.4

Hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm gắn với nhãn hiệu chứng nhận “Made in Dong Thap”

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ

Giấy chứng nhận

2022-2025

2.5

Hỗ trợ phát triển bao bì, nhãn hiệu sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện

Sản phẩm có truy xuất nguồn gốc được hỗ trợ

Theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND Tỉnh

3

Tuyên truyền phổ biến việc xây dựng nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

3.1

Thông tin phổ biến và giới thiệu đơn vị tham gia các hoạt động tư vấn nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của địa phương

UBND cấp huyện

Sở Công Thương, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp

Văn bản triển khai, danh sách đăng ký

Theo kế hoạch triển khai của Sở Công Thương

3.2

Tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã áp dụng công nghệ sản xuất mới, sử dụng nguyên liệu có khả năng tự phân hủy, thân thiện môi trường và có thể tái chế, tái sử dụng, giảm lượng phát thải

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Hội nghị, hội thảo (lồng ghép vào các chương trình, hội thảo có liên quan), văn bản triển khai

2021-2025

3.3

Viết bài báo thông tin về hiệu quả của việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Sở Công Thương

Báo Đồng Tháp và các đơn vị có sản phẩm liên quan

Bài báo

2021-2025

3.4

Xây dựng phóng sự để thông tin phổ biến về hiệu quả và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của đơn vị

Sở Công Thương

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, các đơn vị có sản phẩm liên quan

Phim phóng sự

2021-2025

3.5

Hội thảo về việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX có liên quan

Hội thảo

Năm 2022

4

Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025

Sở Công Thương

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, HTX có liên quan

Hội nghị

2023, 2025

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND ngày 21/01/2021 về hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


817

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!