Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 23/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-UBND NGÀY 27/6/2007 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính Phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 398/TTr-STC ngày 07/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam, với một số nội dung chính như sau:

1. Bổ sung điểm 1.2, khoản 1, Điều 3 như sau:

“1.2. Phương án, kế hoạch đấu giá đất và giá khởi điểm: đối với các dự án đất phân lô làm nhà ở (cho hộ gia đình, cá nhân) do các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển quỹ đất của nhà nước hoặc doanh nghiệp được UBND tỉnh giao làm Chủ đầu tư và các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có diện tích đất trên 1.500m2 do UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) làm Chủ đầu tư”.

2. Bổ sung điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 như sau:

2.2. Hội đồng đấu giá đất cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định thành lập, với thành phần:

- Đại diện UBND cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng.

- Lãnh đạo Ban quản lý dự án: Phó Chủ tịch Thường trực.

- Các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị (nếu có), Chi cục thuế, đại diện UBND xã, phường, thị trấn (nơi thực hiện dự án).

Trường hợp các huyện, thị, thành phố không có Ban Quản lý dự án (Ban quản lý các dự án khai thác quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng) thì Phó Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất là lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc lãnh đạo đơn vị có liên quan do UBND cấp huyện quyết định)

3. Sửa đổi điểm 2.3, khoản 2, Điều 6 thành khoản 3, Điều 6 và bổ sung khoản 3, Điều 6 như sau:

“3. Tùy theo từng loại đất tổ chức đấu giá, UBND cấp huyện mời các đơn vị có liên quan tham gia thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc (nếu thấy cần thiết). Hội đồng đấu giá đất được phép sử dụng con dấu và tài khoản của đơn vị được giao làm Chủ tịch Hội đồng để quan hệ giao dịch. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành trong việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, thì Hội đồng đấu giá đất được phép sử dụng con dấu và tài khoản của đơn vị được giao làm Phó Chủ tịch Hội đồng để quan hệ giao dịch.”

4. Bổ sung và sửa đổi điểm 4.2, khoản 4, Điều 9 như sau:

“4.2. Trường hợp người trả giá cao nhất từ chối không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người trả giá cao liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá bổ sung, nhưng với điều kiện chênh lệch giữa hai mức giá của người trả giá cao nhất và người trả giá liền kề phải thấp hơn ít nhất bằng 1/3 tiền đặt cọc (tiền đặt trước, tiền bảo lãnh). Nếu người trúng đấu giá đất bổ sung từ chối nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá đất ra văn bản hủy bỏ kết quả trúng đấu giá và xem xét tổ chức đấu giá lại vào một thời điểm khác. Giá khởi điểm được xác định để đấu giá là giá của người trả giá cao liền kề với người đã trúng đấu giá nhưng từ chối nhận quyền sử dụng đất”.

5. Bãi bỏ toàn bộ nội dung tại khoản 3, Điều 11.

6. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 16 như sau:

“3. Những dự án sử dụng quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện theo Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 03/11/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá đất hoặc trúng thầu xây dựng công trình, được thanh toán bằng quỹ đất đang thực hiện dỡ dang, thì tiếp tục thực hiện theo quyết định đó”.

“4. Những dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đã phê duyệt, nhưng chưa triển khai thực hiện, thì nay thực hiện theo Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh, theo một trong các hình thức sau thức sau”:

4.1. Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn bằng tiền để sử dụng trực tiếp cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, được thực hiện theo nguyên tắc sau: đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu xây dựng công trình được tiến hành độc lập.

4.2. Đấu thầu xây dựng công trình và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng công trình trong một gói thầu, được thực hiện theo nguyên tắc sau: xây dựng thang điểm để chấm thầu xây dựng công trình và thang điểm để chấm đấu giá quyền sử dụng đất được xây dựng riêng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 27/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam, không thuộc phạm vi điều chỉnh sửa đổi, bổ sung của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2007/QĐ-UBND ngày 23/08/2007 về sửa đổi và bãi bỏ của quy chế đấu giá kèm theo quyết định 17/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196