Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 212/QĐ-UBND vấn đề quốc tịch hộ tịch trẻ em là con với người nước ngoài Vĩnh Long 2016

Số hiệu: 212/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 25/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP, ngày 05/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phối hợp cùng với Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH, HỘ TỊCH CỦA TRẺ EM LÀ CON CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-UBND, ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định 1793/QĐ-BTP ngày 08/10/2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Hướng dẫn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các yêu cầu về quốc tịch, hộ tịch đối với trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quyền khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em. Đồng thời góp phần ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội.

Rà soát, thống kê, phân loại, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định liên quan đến xác định quốc tịch, hộ tịch của trẻ em; đề xuất những định hướng và biện pháp hữu hiệu giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời hạn, tiến độ hoàn thành liên quan đến trách nhiệm của các ngành và UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG:

1. Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; phân loại, điền biểu mẫu thống kê:

Rà soát, đánh giá tình trạng quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh; lập danh sách, phân loại theo từng nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp Phòng Tư pháp thực hiện.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn cách thức phân loại, điền thông tin trong biểu mẫu thống kê.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2016 đến tháng 07/2016.

2. Tăng cường giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài trong khuôn khổ pháp luật vê quốc tịch, hộ tịch hiện hành:

Giải quyết đăng ký khai sinh, xác định quốc tịch cho nhóm trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh đáp ứng về điều kiện, thủ tục.

Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho nhóm trẻ em có đủ điều kiện.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và UBND các cấp thực hiện theo thẩm quyền.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Công an cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo danh sách đã rà soát: Từ tháng 07/2016 đến tháng 12/2016; Những trường hợp phát sinh: Liên tục hàng năm.

3. Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch cho trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ UBND cấp huyện xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2017.

+ Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 15/02/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục II của kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan.

2. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục II của Kế hoạch này theo đúng tiến độ.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài tại địa phương.

3. Trách nhiệm Công an tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, phối hợp với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

Trên đây, là Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 212/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 Kế hoạch rà soát, đánh giá việc giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!