Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 183/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHO PHÉP TÁCH HỘI ĐỊA LÝ - ĐỊA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập Hội và Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NN-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội ;
Xét đề nghị của Hội Địa chất - Địa lý thnh phố, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tại Công văn số 123/2005/LHH ngày 15 tháng 8 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 583/TTr-SNV ngày 19 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép tách Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh thành 02 hội:

- Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh;

- Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh ;

Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh và Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực địa lý, địa chất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm đoàn kết, hỗ trợ nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Hội chịu sự quản lý Nhà nước theo ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh và Hội Địa chất thành phố là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm các Sở-ngành thành phố có liên quan :

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với Sở Tài chính và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố hướng dẫn Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh, Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghĩa vụ về tài sản, tài chính, công nợ (nếu có) theo Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

- Công an thành phố tiến hành thu hồi con dấu của Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh và khắc con dấu cho Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh, Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quy định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và Chủ tịch Hội Địa lý thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Địa chất thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB : CT, các PCT;
- Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban Dân vận Thành ủy;
- Công an thành phố (PC13);
- Ngân hàng Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ thành phố (2b);
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT;
- Tổ VX, CNN, ĐT;
- Lưu (VX/Nh) D.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 183/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 về việc cho phép tách Hội Địa lý - Địa chất thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!