Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 294 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1372/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 14/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 280/TTr-CP ngày 09/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 294 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI SƠN LA ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1372/QĐ-CTN ngày 14 tháng 8 năm 2019
của Chủ tịch nước)

1.     

Thào Thị Khúa, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Khúa

Giới tính: Nữ

2.     

Thào Thị Hoa, sinh năm 2003 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Hoa

Giới tính: Nữ

3.     

Pùa Thị Mai, sinh ngày 01/01/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pùa Thị Mai

Giới tính: Nữ

4.     

Vàng Thị Vá, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Vá

Giới tính: Nữ

5.     

Mùa Thị Chí, sinh năm 1957 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chí

Giới tính: Nữ

6.     

Vàng Thị Pà, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Pà

Giới tính: Nữ

7.     

Mùa Thị Khua, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Khua

Giới tính: Nữ

8.     

Lầu Thị Pùa, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Pùa

Giới tính: Nữ

9.     

Sồng Thị Sia, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Sia

Giới tính: Nữ

10.   

Lầu Thị Chí, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Chí

Giới tính: Nữ

11.   

Mùa Thị Dấu, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Dấu

Giới tính: Nữ

12.   

Mùa Thị Chứ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chứ

Giới tính: Nữ

13.   

Vàng Thị Lau, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Lau

Giới tính: Nữ

14.   

Thào Thị Pà, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Pà

Giới tính: Nữ

15.   

Vàng Thị Dợ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dợ

Giới tính: Nữ

16.   

Vàng Thị Cá, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Cá

Giới tính: Nữ

17.   

Sồng Thị Ly, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Ly

Giới tính: Nữ

18.   

Vàng Thị Pà, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Pà

Giới tính: Nữ

19.   

Thào Thị Súa, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Súa

Giới tính: Nữ

20.   

Giàng Thị Mỵ, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Mỵ

Giới tính: Nữ

21.   

Mùa Thị Sống, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Sống

Giới tính: Nữ

22.   

Sồng Thị Dợ, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Dợ

Giới tính: Nữ

23.   

Vàng Thị Chí, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Chí

Giới tính: Nữ

24.   

Vàng Thị Cá, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Cá

Giới tính: Nữ

25.   

Mùa Thị Ná, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Ná

Giới tính: Nữ

26.   

Sồng Thị Nếnh, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Ná

Giới tính: Nữ

27.   

Sồng Thị Gúa, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Gúa

Giới tính: Nữ

28.   

Mùa Thị Mụa, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mụa

Giới tính: Nữ

29.   

Mùa Thị Chứ, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chứ

Giới tính: Nữ

30.   

Vàng Thị Si, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Si

Giới tính: Nữ

31.   

Phàng Thị Nếnh, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Nếnh

Giới tính: Nữ

32.   

Thào Thị Dông, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Dông

Giới tính: Nữ

33.   

Vàng Thị Gánh, sinh ngày 06/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Gánh

Giới tính: Nữ

34.   

Vàng Thị Và, sinh ngày 08/12/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Và

Giới tính: Nữ

35.   

Lầu Thị Chá, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Chá

Giới tính: Nữ

36.   

Lầu Thị Chá, sinh năm 1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Chá

Giới tính: Nữ

37.   

Mùa Thị Dếnh, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Dếnh

Giới tính: Nữ

38.   

Lầu Thị Khua, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Khua

Giới tính: Nữ

39.   

Lầu Thị Báu, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Báu

Giới tính: Nữ

40.   

Lầu Thị Bia, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Bia

Giới tính: Nữ

41.   

Sồng Thị Sai, sinh ngày 01/01/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Sai

Giới tính: Nữ

42.   

Thào Thị Ly, sinh ngày 01/01/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Nhan, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Ly

Giới tính: Nữ

43.   

Sồng Thị Trá, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Trá

Giới tính: Nữ

44.   

Mùa Thị Mo, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mo

Giới tính: Nữ

45.   

Mùa Thị Chá, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chá

Giới tính: Nữ

46.   

Vàng Thị Nếnh, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nếnh

Giới tính: Nữ

47.   

Sồng Thị Dua, sinh ngày 01/01/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Dua

Giới tính: Nữ

48.   

Phàng Thị Sông, sinh năm 1962 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Sông

Giới tính: Nữ

49.   

Pùa Thị Dia, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pùa Thị Dia

Giới tính: Nữ

50.   

Vàng Thị Nú, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pha Nhên, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nú

Giới tính: Nữ

51.   

Lầu Thị Và, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Và

Giới tính: Nữ

52.   

Sồng Thị Máy, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Máy

Giới tính: Nữ

53.   

Lầu Thị Dụ, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Dụ

Giới tính: Nữ

54.   

Mùa Thị Sồng, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Sồng

Giới tính: Nữ

55.   

Vàng Thị Sía, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Sía

Giới tính: Nữ

56.   

Lầu Thị Khua, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Khua

Giới tính: Nữ

57.   

Vàng Thị Tóc, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Tóc

Giới tính: Nữ

58.   

Lầu Thị Dua, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Dua

Giới tính: Nữ

59.   

Mùa Thị Chá, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chá

Giới tính: Nữ

60.   

Mùa Thị Ly, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Ly

Giới tính: Nữ

61.   

Mùa Thị Khua, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Khua

Giới tính: Nữ

62.   

Vàng Thị Sai, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Sai

Giới tính: Nữ

63.   

Mùa Thị Khu, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Khu

Giới tính: Nữ

64.   

Lầu Thị Mỵ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Mỵ

Giới tính: Nữ

65.   

Mùa Thị Mỵ, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mỵ

Giới tính: Nữ

66.   

Sồng Thị Dúa, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Dúa

Giới tính: Nữ

67.   

Mùa Thị Sai, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Sai

Giới tính: Nữ

68.   

Vàng Thị Nếnh, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nếnh

Giới tính: Nữ

69.   

Vàng Thị Chứ, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Chứ

Giới tính: Nữ

70.   

Mùa Thị Mê, sinh ngày 01/01/1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mê

Giới tính: Nữ

71.   

Mùa Thị Dua, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mị

Giới tính: Nữ

72.   

Mùa Thị Chư, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chư

Giới tính: Nữ

73.   

Vì Văn Anh, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Sặp, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Văn Anh

Giới tính: Nam

74.   

Giàng Thị Mú, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Mú

Giới tính: Nữ

75.   

Dừ Láo San, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Láo San

Giới tính: Nam

76.   

Vàng Thị Xua, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Xua

Giới tính: Nữ

77.   

Phàng Thị Ly, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Ly

Giới tính: Nữ

78.   

Phàng Thị Xua, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Xua

Giới tính: Nữ

79.   

Giàng Thị Nú, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Nú

Giới tính: Nữ

80.   

Phàng Thị Ía, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Ía

Giới tính: Nữ

81.   

Phàng Thị Sia, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Sia

Giới tính: Nữ

82.   

Giàng Thị Khua, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Khua

Giới tính: Nữ

83.   

Giàng Thị Sia, sinh năm 1956 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Sia

Giới tính: Nữ

84.   

Giừ Láo Lệnh, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giừ Láo Lệnh

Giới tính: Nam

85.   

Giàng Thị Sua, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Sua

Giới tính: Nữ

86.   

Giừ Láo Lâu, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giừ Láo Lâu

Giới tính: Nam

87.   

Thào Thị Vênh, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Vênh

Giới tính: Nữ

88.   

Giàng Thị So, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị So

Giới tính: Nữ

89.   

Tếnh Thị Lơ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trọng, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Lơ

Giới tính: Nữ

90.   

Tếnh Thị Mỹ, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Trọng, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Mỹ

Giới tính: Nữ

91.   

Lý Thị Tỉnh, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lý Thị Tỉnh

Giới tính: Nữ

92.   

Thào Thị Tếnh, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Tếnh

 Giới tính: Nữ

93.   

Tếnh Thị Dúa, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Chịa, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Dúa

 Giới tính: Nữ

94.   

Dừ Thị Sóng, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Chịa, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Sóng

 Giới tính: Nữ

95.   

Phàng Thị Chay, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Chịa, xã Lóng Phiêng, huyện Mộc Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Phàng Thị Chay

 Giới tính: Nữ

96.   

Giàng Thị Vang, sinh ngày 18/9/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nong Đúc, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Vang

 Giới tính: Nữ

97.   

Thào A Chua, sinh ngày 21/01/2001 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nong Đúc, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào A Chua

 Giới tính: Nam

98.   

Giàng Thị Chí, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nong Pết, xã Tú Nang, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Chí

 Giới tính: Nữ

99.   

Thào Thị Dia, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Sang, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Dia

Giới tính: Nữ

100.  

Pùa Thị Mỉ (Mi Púa), sinh ngày 06/6/1964 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Púng Khoai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pùa Thị Mỉ

Giới tính: Nữ

101.  

Thào Thị Ly, sinh ngày 08/5/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Ly

Giới tính: Nữ

102.  

Thào Thị Dua, sinh ngày 09/5/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Khấu Khoang, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Dua

Giới tính: Nữ

103.  

Thào Thị Thể, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Thể

Giới tính: Nữ

104.  

Sồng Thị Di, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Keo Đồn, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Di

Giới tính: Nữ

105.  

Mùa Thị Cu, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Keo Đồn, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Cu

Giới tính: Nữ

106.  

Giàng Thị So, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị So

Giới tính: Nữ

107.  

Sồng Thị Vạng, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Liễu, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Vạng

Giới tính: Nữ

108.  

Vì Thị Số, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Số

Giới tính: Nữ

109.  

Vì Thị Xuân, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản A Lá, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Xuân

Giới tính: Nữ

110.  

Giàng Thị Dỉa, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đin Chí, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dỉa

Giới tính: Nữ

111.  

Giàng Thị A, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đin Chí, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị A

Giới tính: Nữ

112.  

Giàng Thị Dịa, sinh ngày 06/4/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đin Chí, xã Chiềng On, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dịa

Giới tính: Nữ

113.  

Giàng Thị Si, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Si

Giới tính: Nữ

114.  

Chớ Thị Lơ, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Lơ

Giới tính: Nữ

115.  

Sồng Thị Cô, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Cô

Giới tính: Nữ

116.  

Chớ Thị Xa, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Xa

Giới tính: Nữ

117.  

Giàng Thị Vế, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Vế

Giới tính: Nữ

118.  

Vàng Thị Trử, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Trử

Giới tính: Nữ

119.  

Mùa Thị Dơ, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Dơ

Giới tính: Nữ

120.  

Mùa Thị Tơ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Tơ

Giới tính: Nữ

121.  

Sồng Thị Só, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Só

Giới tính: Nữ

122.  

Chớ Thị Chia, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Chia

Giới tính: Nữ

123.  

Tráng Thị Danh, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tráng Thị Danh

Giới tính: Nữ

124.  

Giàng Thị Plua, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Plua

Giới tính: Nữ

125.  

Sồng Thị Khua, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Khua

Giới tính: Nữ

126.  

Giàng Thị Blồng, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Blồng

Giới tính: Nữ

127.  

Mùa Thị Xá, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Xá

Giới tính: Nữ

128.  

Giàng Thị Lợ, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Lợ

Giới tính: Nữ

129.  

Tráng Thị Dủa, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tráng Thị Dủa

Giới tính: Nữ

130.  

Chớ Thị Lang, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Lang

Giới tính: Nữ

131.  

Giàng Thị Dủa, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dủa

Giới tính: Nữ

132.  

Sồng Thị Ly, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Ly

Giới tính: Nữ

133.  

Giàng Thị Mống, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Mống

Giới tính: Nữ

134.  

Chớ Thị Mú, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Mú\

Giới tính: Nữ

135.  

Chớ Thị Sai, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Sai

Giới tính: Nữ

136.  

Lý Thị Lơ, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lý Thị Lơ

Giới tính: Nữ

137.  

Sồng Thị Chử, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Chử

Giới tính: Nữ

138.  

Sồng Thị Vang, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Vang

Giới tính: Nữ

139.  

Giàng Thị Chi, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Chi

Giới tính: Nữ

140.  

Dừ Thị Nông, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Nông

Giới tính: Nữ

141.  

Tếnh Thị Vang, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Vang

Giới tính: Nữ

142.  

Tếnh Thị Chư, sinh ngày 15/8/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chư

Giới tính: Nữ

143.  

Tráng Thị Danh, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tráng Thị Danh

Giới tính: Nữ

144.  

Mùa Thị Mê, sinh ngày 11/7/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mê

Giới tính: Nữ

145.  

Vì Thị Pán, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Pán

Giới tính: Nữ

146.  

Vì Thị Khăm, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Khăm

Giới tính: Nữ

147.  

Vì Thị Mói, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Mói

Giới tính: Nữ

148.  

Giàng Thị Bờ, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Bờ

Giới tính: Nữ

149.  

Chớ Thị Pla, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chớ Thị Pla

Giới tính: Nữ

150.  

Lý Thị Ca, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lý Thị Ca

Giới tính: Nữ

151.  

Sồng Thị Sông, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Sông

Giới tính: Nữ

152.  

Mùa Thị Măng, sinh ngày 06/4/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Măng

Giới tính: Nữ

153.  

Vì Thị Vên, sinh năm 1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Sinh, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Vên

Giới tính: Nữ

154.  

Vì Thị Ói, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Rôm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Thị Ói

Giới tính: Nữ

155.  

Vàng Thị A, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hang Căn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị A

Giới tính: Nữ

156.  

Tếnh Thị Mê, sinh ngày 01/01/1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hang Căn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Mê

Giới tính: Nữ

157.  

Sồng Thị Mại, sinh ngày 01/01/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Hang Căn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Mại

Giới tính: Nữ

158.  

Dừ Thị Pa Lạ, sinh ngày 05/10/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Pa Lạ

Giới tính: Nữ

159.  

Vàng Thị Vuông, sinh ngày 01/01/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Vuông

Giới tính: Nữ

160.  

Thào Thị Pa, sinh ngày 07/6/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Pa

Giới tính: Nữ

161.  

Thào Thị Kía, sinh ngày 07/5/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Kía

Giới tính: Nữ

162.  

Giừ Thị Xa, sinh ngày 06/3/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giừ Thị Xa

Giới tính: Nữ

163.  

Dừ Thị Sao, sinh ngày 09/5/1968 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Sao

Giới tính: Nữ

164.  

Tếnh Thị Chú, sinh ngày 12/5/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chú

Giới tính: Nữ

165.  

Mùa Thị Di, sinh ngày 01/01/1965 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Di

Giới tính: Nữ

166.  

Chìa Thị Mỹ, sinh ngày 03/3/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Chìa Thị Mỹ

Giới tính: Nữ

167.  

Giàng Thị Khang, sinh ngày 01/01/1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Khang

Giới tính: Nữ

168.  

Giàng Thị Khúa, sinh ngày 15/02/1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Khúa

Giới tính: Nữ

169.  

Mùa Thị Chi, sinh ngày 24/9/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chi

Giới tính: Nữ

170.  

Mùa Thị Mo, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 3, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mo

Giới tính: Nữ

171.  

Mùa Thị Khô (Mùa Thị Cô), sinh ngày 12/02/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 3, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Khô (Mùa Thị Cô)

Giới tính: Nữ

172.  

Mùa Thị Mê, sinh ngày 08/7/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 3, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Mê

Giới tính: Nữ

173.  

Sồng Thị Nông, sinh ngày 01/7/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Kha 3, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Nông

Giới tính: Nữ

174.  

Tếnh Thị Nông, sinh năm 04/11/1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Hin, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Nông

Giới tính: Nữ

175.  

Tếnh Thị Chi, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Hin, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chi

Giới tính: Nữ

176.  

Giàng Thị Pa, sinh ngày 18/6/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bó Hin, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Pa

Giới tính: Nữ

177.  

Giàng Thị Sao, sinh ngày 27/12/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Sao

Giới tính: Nữ

178.  

Dừ Thị Phương, sinh ngày 25/01/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Phương

Giới tính: Nữ

179.  

Mùa Thị Chu, sinh ngày 08/9/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Chu

Giới tính: Nữ

180.  

Dừ Thị Bợ, sinh ngày 09/01/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Bợ

Giới tính: Nữ

181.  

Tếnh Thị Dịa, sinh năm 07/5/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Dịa

Giới tính: Nữ

182.  

Lìa Thị Pố, sinh ngày 02/11/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lìa Thị Pố

Giới tính: Nữ

183.  

Mùa Thị Xê, sinh ngày 20/10/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Mùa Thị Xê

Giới tính: Nữ

184.  

Tếnh Thị Múa, sinh ngày 08/7/1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Múa

Giới tính: Nữ

185.  

Tếnh Thị Xê, sinh ngày 07/5/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Xê

Giới tính: Nữ

186.  

Tếnh Thị Giống, sinh ngày 01/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Giống

Giới tính: Nữ

187.  

Dừ Thị Di, sinh ngày 10/10/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Di

Giới tính: Nữ

188.  

Dừ Thị Mố, sinh ngày 07/5/1959 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Mố

Giới tính: Nữ

189.  

Tếnh Thị My, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị My

Giới tính: Nữ

190.  

Tếnh Thị Tộng, sinh ngày 16/6/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Tộng

Giới tính: Nữ

191.  

Sồng Thị Sao, sinh ngày 12/4/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Sao

Giới tính: Nữ

192.  

Tếnh Thị Cháy, sinh ngày 15/4/1975 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Cháy

Giới tính: Nữ

193.  

Tếnh Thị Dịa, sinh ngày 18/9/1988 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Dịa

Giới tính: Nữ

194.  

Giàng Thị Dố, sinh ngày 14/02/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dố

Giới tính: Nữ

195.  

Giàng Thị Dí, sinh ngày 14/4/1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dí

Giới tính: Nữ

196.  

Giàng Thị Khúa, sinh ngày 07/5/1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Khúa

Giới tính: Nữ

197.  

Pùa Thị Dà, sinh ngày 18/01/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pom Khốc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pùa Thị Dà

Giới tính: Nữ

198.  

Pùa Thị Dịa, sinh ngày 15/5/1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đin Chí, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Pùa Thị Dịa

Giới tính: Nữ

199.  

Lù Thị Xua, sinh ngày 16/10/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đin Chí, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lù Thị Xua

Giới tính: Nữ

200.  

Dừ Thị Sang, sinh ngày 01/01/1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đề A, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Sang

Giới tính: Nữ

201.  

Lìa Thị Xua, sinh ngày 02/5/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đề A, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lìa Thị Xua

Giới tính: Nữ

202.  

Dừ Thị Di, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đề A, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Di

Giới tính: Nữ

203.  

Dừ Thị Sang, sinh ngày 08/3/1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Đề A, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Sang

Giới tính: Nữ

204.  

Sồng Thị Ca, sinh ngày 08/5/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sồng Thị Ca

Giới tính: Nữ

205.  

Vàng Thị Pa, sinh năm 1973 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Pa

Giới tính: Nữ

206.  

Tếnh Thị Dúa, sinh ngày 01/10/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Dúa

Giới tính: Nữ

207.  

Lù Thị Mò, sinh ngày 01/01/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lù Thị Mò

Giới tính: Nữ

208.  

Tếnh Thị Chư, sinh ngày 03/7/1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chư

Giới tính: Nữ

209.  

Tếnh Thị Sồng, sinh ngày 18/7/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Sồng

Giới tính: Nữ

210.  

Tếnh Thị Chú, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chú

Giới tính: Nữ

211.  

Vàng Thị Chu, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Chu

Giới tính: Nữ

212.  

Lù Thị Xua, sinh ngày 06/4/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lù Thị Xua

Giới tính: Nữ

213.  

Giàng Thị Ly, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Ly

Giới tính: Nữ

214.  

Tếnh Thị Dánh, sinh ngày 09/02/1962 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Dánh

Giới tính: Nữ

215.  

Dừ Thị Chi, sinh ngày 17/7/1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Lắc, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dừ Thị Chi

Giới tính: Nữ

216.  

Lò Thị Baư, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chí, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Baư

Giới tính: Nữ

217.  

Vì Văn Cường (Vì Văn Duấn), sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Chí, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vì Văn Duấn

Giới tính: Nam

218.  

Thào Thị Dở, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Ban, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Dở

Giới tính: Nữ

219.  

Tếnh Thị Chia, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Ban, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tếnh Thị Chia

Giới tính: Nữ

220.  

Vàng Thị Lầu, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Lầu

Giới tính: Nữ

221.  

Lầu Thị Ca, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Ca

Giới tính: Nữ

222.  

Vàng Thị Giang, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Giang

Giới tính: Nữ

223.  

Sộng Thị Say, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nong Phụ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sộng Thị Say

Giới tính: Nữ

224.  

Sèo Thị Một, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Lè, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sèo Thị Một

Giới tính: Nữ

225.  

Hùng Thị Miêng, sinh năm 1966 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cang Cói, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hùng Thị Miêng

Giới tính: Nữ

226.  

Vàng Thị Nên, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nên

Giới tính: Nữ

227.  

Vàng Thị Đơ, sinh năm 1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Đơ

Giới tính: Nữ

228.  

Tráng Thị So, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Tráng Thị So

Giới tính: Nữ

229.  

Ly Thị Pạ, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Thị Pạ

Giới tính: Nữ

230.  

Giàng Dạ Ly, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Dạ Ly

 

Giới tính: Nam

231.  

Vàng Thị Phệnh, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Phệnh

Giới tính: Nữ

232.  

Vàng Thị Lâu, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Lâu

Giới tính: Nữ

233.  

Ly Thị Chư, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Co Muông, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Thị Chư

Giới tính: Nữ

234.  

Lò Thị Pỏm, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Pỏm

Giới tính: Nữ

235.  

Vàng Thị Nênh, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nênh

Giới tính: Nữ

236.  

Giàng Thị Mo, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Mo

Giới tính: Nữ

237.  

Cà Thị Lả (Nang Lả), sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cống, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Cà Thị Lả

Giới tính: Nữ

238.  

Vàng Thị Sen (Vàng Thị Sên), sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Sên

Giới tính: Nữ

239.  

Lò Thị Dôn, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Lè, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Dôn

Giới tính: Nữ

240.  

Vàng Thị Dĩnh, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dĩnh

Giới tính: Nữ

241.  

Ly Thị Mỷ, sinh năm 1972 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

242.  

Vạng Thị Mỷ, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vạng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

243.  

Vàng Thị Pó Mỷ, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Pó Mỷ

Giới tính: Nữ

244.  

Ly Me Ua, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Me Ua

Giới tính: Nữ

245.  

Vừ Thị Dê, sinh năm 1933 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vừ Thị Dê

Giới tính: Nữ

246.  

Lò Thị Thinh, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Thinh

Giới tính: Nữ

247.  

Ly Thị Ly, sinh năm 1965 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Khoang, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Thị Ly

Giới tính: Nữ

248.  

Ly Thị Ka (Lò Thị Ka), sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Thị Ka (Lò Thị Ka)

Giới tính: Nữ

249.  

Ly Me Po (Pó) , sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Vai, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Me Po (Pó)

Giới tính: Nữ

250.  

Vàng Thị Máy Dạ, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Thóng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Máy Dạ

Giới tính: Nữ

251.  

Thào Thị Sông, sinh ngày 06/10/1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Dương, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Sông

Giới tính: Nữ

252.  

Vạ Me Mỉ, sinh năm 1971 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Dương, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vạ Me Mỉ

Giới tính: Nữ

253.  

Thọ Thị Mỷ, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Cang Kéo, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thọ Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

254.  

Lý Thị Chi, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Pá Vai, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lý Thị Chi

Giới tính: Nữ

255.  

Quàng Thị Séng (Nang Séng), sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lạnh Bánh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Quàng Thị Séng

Giới tính: Nữ

256.  

Lò Văn Miến, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lạnh Bánh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Văn Miến

Giới tính: Nam

257.  

Giàng Thị Xia, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lạnh Bánh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Xia

Giới tính: Nữ

258.  

Giàng Thị Xênh, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Nà Nong, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Xênh

Giới tính: Nữ

259.  

Giàng Thị Lia, sinh năm 1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Lạnh Bánh, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Lia

Giới tính: Nữ

260.  

Giàng Thị Mỷ, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

261.  

Giàng Thị Dua, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dua

Giới tính: Nữ

262.  

Thào Thị BLia, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị BLia

Giới tính: Nữ

263.  

Thào Thị Sông, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Sông

Giới tính: Nữ

264.  

Vàng Thị Mai (Vàng Thị Dua), sinh năm 1967 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dua

Giới tính: Nữ

265.  

Giàng Gậu Nênh (Giàng Thị Nhìa), sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Nhìa

Giới tính: Nữ

266.  

Vàng Gậu Nênh, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Gậu Nênh

Giới tính: Nữ

267.  

Lò Thị Le (Nang Le), sinh ngày 20/4/1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thị Le

Giới tính: Nữ

268.  

Vàng Thị Dua, sinh ngày 21/3/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dua

Giới tính: Nữ

269.  

Lò Thi Ong, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Phiêng Pinh, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lò Thi Ong

Giới tính: Nữ

270.  

Vàng Thị Gậu Ly (Sộng Gậu Ly), sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Gậu Ly

Giới tính: Nữ

271.  

Vàng Thị Dếnh, sinh ngày 30/02/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dếnh

Giới tính: Nữ

272.  

Vàng Thị Thái, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Bua, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Thái

Giới tính: Nữ

273.  

Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

274.  

Vàng Thị Nênh, sinh ngày 15/10/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Nênh

Giới tính: Nữ

275.  

Giàng Thị Nênh, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Bua Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Nênh

Giới tính: Nữ

276.  

Lầu Thị Mỷ, sinh ngày 01/01/1957 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sài Khao, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Lầu Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

277.  

Giàng Thị Dậư, sinh ngày 01/01/1977 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Dậư

Giới tính: Nữ

278.  

Vàng Thị Dia, sinh ngày 01/01//1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dia

Giới tính: Nữ

279.  

Vàng Thị Vạ, sinh ngày 01/01/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Vạ

Giới tính: Nữ

280.  

Và Thị Cợ, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Khe, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Và Thị Cợ

Giới tính: Nữ

281.  

Dạ Thị Mại, sinh ngày 01/01/1978 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Dạ Thị Mại

Giới tính: Nữ

282.  

Giàng Thị Pạ, sinh ngày 07/01/1989 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Pạ

Giới tính: Nữ

283.  

Giàng Thị Ly, sinh ngày 01/02/1983 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Giàng Thị Ly

Giới tính: Nữ

284.  

Thào Thị Ua, sinh ngày 06/01/1979 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Thào Thị Ua

Giới tính: Nữ

285.  

Vàng Thị Mỷ, sinh ngày 01/01/1986 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Khe, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

286.  

Vàng Thị Mỷ, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Sài Khao, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

287.  

Vàng Gâu Mỷ, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Mươi, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Gâu Mỷ

Giới tính: Nữ

288.  

Vàng Thị Mỷ, sinh ngày 01/01/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Mỷ

Giới tính: Nữ

289.  

Sộng Vạ Pó, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sộng Vạ Pó

Giới tính: Nam

290.  

Sộng Bả Dịa, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Háng Lìa, xã Mường Cai, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Sộng Bả Dịa

Giới tính: Nữ

291.  

Vàng Thị Giống, sinh ngày 15/10/1985 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Hốc, xã Huổi Một, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Giống

Giới tính: Nữ

292.  

Vàng Thị Dạư, sinh ngày 01/01/1982 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Hốc, xã Huổi Một, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Dạư

Giới tính: Nữ

293.  

Vàng Thị Kia, sinh năm 01/8/1984 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Ta Hốc, xã Huổi Một, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Vàng Thị Kia

Giới tính: Nữ

294.  

Ly Tộng Dê, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Huổi Lếch 1, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã

Lấy tên gọi Việt Nam là: Ly Tộng Dê

Giới tính: Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1372/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 294 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182