Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 30/2016/QH14 thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Số hiệu: 30/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Nghị quyết 30/2016/QH14 quy định về thị thực điện tử và điều kiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Quốc hội ban hành ngày 01/2/2017.

- Theo đó, tại Nghị quyết số 30/2016 thì Quốc hội giao nhiệm vụ cho Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

- Thị thực điện tử là là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Theo quy định tại Nghị quyết 30/QH14, thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần và thời hạn không quá 30 ngày.

- Việc cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ điều kiện sau theo Nghị quyết số 30:

+ Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

+ Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

+ Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

- Theo Nghị quyết 30/2016, người được cấp thị thực còn phải đáp ứng thêm một số quy định sau:

+ Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

+ Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Quốc hội giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử và người được cấp thị thực điện tử phải đóng các khoản phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng.

Nghị quyết 30/2016/QH14 về thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được thông qua ngày 22/11/2016 và việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/2/2017.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 30/2016/QH14

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11;

Sau khi xem xét Tờ trình số 500/TTr-CP ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 104/BC-UBQPAN14 ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội và ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Điều 2

1. Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam.

2. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Điều 3

1. Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

2. Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Điều 4

1. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 5

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Điều 6

1. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử.

2. Chính phủ bảo đảm các điều kiện để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, thuận lợi.

Điều 7

1. Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

2. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2016.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

THE NATIONAL ASSEMBLY
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------

No.30/2016/QH14 

Hanoi November 22, 2016

 

RESOLUTION

ON PILOT ISSUANCE OF ELECTRONIC VISAS TO FOREIGNERS TO VIETNAM

NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law No.57/2014/QH13 on National Assembly Organization;

Pursuant to the Law No.80/2015/QH13 on introduction of legislative documents;

Pursuant to the Law No.47/2014/QH13on entry, exit, transit and residence in Vietnam by foreigners;

Pursuant to the Law No.51/2005/QH11 on Electronic transaction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In consideration of the Government’s Statement No.500/TTr-CP dated October 25, 2016, Verification report No.104/BC-UBQPAN14 dated November 07, 2016 by the National Assembly’s Committee of National Defense and Security and congress persons’ opinions,

HEREBY DECIDES

Article 1.

To entrust the Government with the pilot issuance of electronic visas to foreigners entered to Vietnam.

Article 2.

1. Electronic visa is a type of visa granted to a foreigner wishing to enter Vietnam by the Department of Immigration.

2. The electronic visa is issued via an electronic transaction system and shall be valid only once for no longer than 30 days.

Article 3.

1. Electronic visas shall be granted to citizens of countries that meet the following eligibility requirements:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) It is suitable for the socio-economic development and foreign affair policies of Vietnam in certain period of time;

c) It does not prejudice to Vietnam’s national defense and security and social order.

2. The Government shall release the list of countries whose citizens are granted electronic visas; list of checkpoints for the entry and exit of foreigners having electronic visas.

Article 4.

1. A foreigner who has a passport and is not in any case stipulated in Article 21 of the law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam.

2. If a foreigner granted an electronic visa, after entering Vietnam, applies for a new visa, the Department of Immigration shall follow the Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam.

Article 5.

Visa fees shall be paid via a bank account by applicants. The visa fees shall not be refunded in case the application is rejected.

Article 6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Government shall take charge of issuing and safely and strictly controlling electronic visas.

Article 7.

1. The pilot issuance of electronic visas shall be carried on for 02 years from the date February 01, 2017. The Government shall report on implementation of this Resolution to the National Assembly at the meeting by the end of 2018.

2. A foreigner applying for a visa other than the electronic visa shall comply with the Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam and relevant international agreements to which Vietnam is a signatory.

This Resolution is ratified by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam in meeting session 2 on November 22, 2016.

 

 

CHAIRWOMAN
Nguyen Thi Kim Ngan

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 30/2016/QH14 ngày 22/11/2016 thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.420

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!