Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 138/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Số hiệu: 138/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 138/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH 11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân sự về việc áp dụng pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tham gia vào các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài” là:

a) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

b) Các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động mà các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

2. “Người nước ngoài” là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch.

3. “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.

4. “Cơ quan, tổ chức nước ngoài” là các cơ quan, tổ chức không phải là cơ quan, tổ chức Việt Nam được thành lập theo pháp luật nước ngoài, bao gồm cả cơ quan, tổ chức quốc tế được thành lập theo pháp luật quốc tế.

5. “Pháp nhân nước ngoài” là pháp nhân được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

6. “Giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt” là việc giao kết hợp đồng dân sự thông qua phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác mà các bên giao kết hợp đồng không có mặt tại cùng một địa điểm để ký kết hợp đồng.

Điều 4. Áp dụng pháp luật dân sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán quốc tế

1. Việc áp dụng pháp luật dân sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán quốc tế tuân theo quy định tại Điều 759 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Phần thứ bẩy của Bộ luật dân sự và quy định của Luật chuyên ngành khác về cùng một nội dung, thì áp dụng quy định của Luật chuyên ngành.

3. Trong trường hợp việc lựa chọn hoặc viện dẫn áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, thì đương sự có quyền yêu cầu áp dụng hệ thống pháp luật có mối quan hệ gắn bó nhất với đương sự về quyền và nghĩa vụ công dân.

Điều 5. Nghĩa vụ chứng minh của đương sự đối với yêu cầu áp dụng pháp luật

Trong trường hợp áp dụng pháp luật đối với người không quốc tịch, người nước ngoài có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự hoặc áp dụng pháp luật của nước có nhiều hệ thống pháp luật khác nhau theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này thì đương sự có nghĩa vụ chứng minh trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về mối quan hệ gắn bó nhất của mình về quyền và nghĩa vụ công dân với hệ thống pháp luật của nước được yêu cầu áp dụng. Trong trường hợp đương sự không chứng minh được về mối quan hệ gắn bó nhất về quyền và nghĩa vụ công dân của mình đối với hệ thống pháp luật được yêu cầu thì pháp luật Việt Nam được áp dụng.

Chương 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài

1. Việc áp dụng pháp luật để xác định năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo Điều 761 của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của cá nhân đó được xác định theo các quy định từ Điều 14 đến Điều 16 của Bộ luật dân sự

2. Trong trường hợp người nước ngoài không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch, thì việc áp dụng pháp luật để xác định năng lực pháp luật dân sự của người đó tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự, Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

Điều 7. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài

1. Việc áp dụng pháp luật để xác định năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài được xác định theo Điều 762 của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực hành vi dân sự của cá nhân là người nước ngoài đó được xác định theo quy định từ Điều 17 đến Điều 23 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp người nước ngoài không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch, thì việc áp dụng pháp luật để xác định năng lực hành vi dân sự của người đó tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự, Điều 5 và khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

Điều 8. Xác định người không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

1. Việc áp dụng pháp luật để xác định người không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tuân theo quy định tại Điều 763 của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì việc xác định người đó không có năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tuân theo các quy định từ Điều 21 đến Điều 23 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp người nước ngoài không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch, thì việc áp dụng pháp luật để xác định người đó không có năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự, Điều 5 và khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Điều 9. Xác định người bị mất tích hoặc chết

1. Việc áp dụng pháp luật để xác định một người bị mất tích hoặc chết tuân theo quy định tại Điều 764 của Bộ luật dân sự.

Trong trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì việc xác định người đó mất tích hoặc chết tuân theo các quy định từ Điều 78 đến Điều 83 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp người bị mất tích hoặc bị coi là chết không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, thì việc áp dụng pháp luật để xác định người đó bị mất tích hoặc bị chết tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự, Điều 5 và khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Điều 10. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài

1. Việc áp dụng pháp luật để xác định năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài tuân theo quy định tại Điều 765 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp pháp nhân nước ngoài xác lập, thực hiện giao dịch dân sự tại Việt Nam, thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân nước ngoài đó được xác định theo quy định tại Điều 86 của Bộ luật dân sự.

Điều 11. Quyền sở hữu tài sản

1. Việc áp dụng pháp luật về quyền sở hữu tài sản tuân theo quy định tại Điều 766 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu đối với tài sản được áp dụng theo pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì tuân theo các quy định tại Phần thứ hai của Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 12. Thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài

1. Việc áp dụng pháp luật về thừa kế theo pháp luật tuân theo quy định tại Điều 767 của Bộ luật dân sự.

2. Việc xác định một tài sản thuộc di sản thừa kế là bất động sản hoặc động sản được xác định theo pháp luật của nước nơi có di sản thừa kế đó.

3. Trong trường hợp người để lại di sản thừa kế không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài, thì việc xác định pháp luật áp dụng về thừa kế theo pháp luật tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự, Điều 5 và khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

Điều 13. Thừa kế theo di chúc

1. Năng lực lập, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc được xác định theo ph¸p luật của nước mà người lập di chúc có quốc tịch. Trong trường hợp người lập di chúc không có quốc tịch hoặc có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài thì việc xác định pháp luật áp dụng về thừa kế theo di chúc tuân theo quy định tại Điều 760 của Bộ luật dân sự và Nghị định này.

2. Hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc. Di chúc của người Việt Nam lập ở nước ngoài được công nhận là hợp thức tại Việt Nam, nếu tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức của di chúc.

Điều 14. Địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt

1. Việc áp dụng pháp luật về địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng dân sự vắng mặt tuân theo quy định tại Điều 771 của Bộ luật dân sự.

2. Địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử mà bên đề nghị giao kết hợp đồng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam được xác định theo Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam.

Điều 15. Hợp đồng dân sự

1. Việc áp dụng pháp luật về nội dung của hợp đồng dân sự tuân theo quy định tại Điều 769 của Bộ luật dân sự.

2. Việc áp dụng pháp luật về hình thức của hợp đồng dân sự tuân theo quy định tại Điều 770 của Bộ luật dân sự.

3. Trong trường hợp áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nội dung và hình thức hợp đồng dân sự thì tuân theo các quy định tại Mục 7 Chương XVII và Chương XVIII Phần thứ ba của Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 16. Giao dịch dân sự đơn phương

Nội dung và hình thức của giao dịch dân sự đơn phương được xác định theo pháp luật của nước nơi bên tự nguyện thực hiện quan hệ giao dịch dân sự đơn phương đó cư trú hoặc nơi người đó có hoạt động kinh doanh chính.

Điều 17. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1. Việc áp dụng pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tuân theo quy định tại Điều 773 của Bộ luật dân sự.

2. Trong trường hợp áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì tuân theo các quy định tại Chương XXI Phần thứ ba của Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 18. Quyền tác giả và quyền liên quan

1. Quyền tác giả của cá nhân là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam theo các quy định từ Điều 736 đến Điều 743 của Bộ luật dân sự, các quy định liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Quyền liên quan đến quyền tác giả của cá nhân, tổ chøc nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam theo các quy định tại Điều 744 đến Điều 749 của Bộ luật dân sự, các quy định liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 19. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng

Việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam tuân theo các quy định tại các Điều 750 đến Điều 753 của Bộ luật dân sự, các quy định liên quan của Luật Sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều 20. Chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài

Trong trường hợp các bên không thoả thuận trong hợp đồng về việc áp dụng pháp luật nước ngoài hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên không có quy định điều chỉnh việc chuyển giao công nghệ, thì việc chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, pháp nhân Việt Nam với cá nhân, pháp nhân nước ngoài, việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài phải tuân theo các quy định từ Điều 754 đến Điều 757 của Bộ luật dân sự, các quy định có liên quan của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam.

Điều 21. Thời hiệu khởi kiện

Việc áp dụng pháp luật về thời hiệu khởi kiện tuân theo quy định tại Điều 777 của Bộ luật dân sự.

Chương 3:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 60/CP ngày 06 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

2. Theo yêu cầu của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc hoặc các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan có yêu cầu trong việc xác định pháp luật được áp dụng và cung cấp các văn bản pháp luật nước ngoài được áp dụng.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, XDPL (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 138/2006/ND-CP

Hanoi, November 15, 2006

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF THE CIVIL CODE'S PROVISIONS ON CIVIL RELATIONS INVOLVING FOREIGN ELEMENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;
Pursuant to the National Assembly's Resolution No. 45/2005/QH11 of June 14, 2005, on the implementation of the Civil Code;
At the proposal of the Minister of Justice,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Governing scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

This Decree applies to Vietnamese agencies, organizations and individuals; foreign agencies, organizations and individuals engaged in civil relations involving foreign elements.

Article 3.- Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

1. "Civil relations involving foreign elements" means:

a/ Civil, marriage and family, business, commercial and labor relations in which at least one party is a foreign agency, organization or individual or overseas Vietnamese;

b/ Civil, marriage and family, business, commercial and labors relations of which the parties are Vietnamese citizens or organizations but the bases for establishment, alteration or termination comply with foreign laws or arise overseas or assets related to which are located overseas

2. "Foreigners" means those who do not have Vietnamese nationality, including foreign nationals and stateless persons.

3. "Overseas Vietnamese" means Vietnamese nationals who are residing and working permanently in foreign countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. "Foreign legal persons" means legal persons set up under foreign laws.

6. "Entry into a civil contract in absentia" means the entry into a civil contract through electronic means or other means without the presence of contractual parties at the same place to sign the contract.

Article 4.- Application of the civil law of the Socialist Republic of Vietnam, treaties, foreign laws and international practice

1. The application of the civil law of the Socialist Republic of Vietnam, treaties, foreign laws and international practice shall comply with Article 759 of the Civil Code.

2. In case of disparities between the provisions of Part VII of the Civil Code and those of a specialized law regarding the same contents, the provisions of that specialized law shall be applied.

3. When the laws of a foreign country with different legal systems are selected or invoked for application, the involved parties may request the application of the legal system to which they have the closest relations regarding citizens' rights and duties.

Article 5.- Involved parties' burden of proof for law application requests

In case of application of laws to stateless persons or foreigners with two or more foreign nationalities under Article 760 of the Civil Code or application of laws of foreign countries with different legal systems under Clause 3, Article 4 of this Decree, the involved parties are obliged to prove to Vietnamese competent agencies their closest relations regarding citizens' rights and duties to the legal system requested for application. When the involved parties fail to prove their closest relations regarding citizens' rights and duties to the legal system requested for application, Vietnamese laws shall be applied.

Chapter II

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6.- Civil legal capacity of foreigners

1. The application of a law to determine the civil legal capacity of a foreigner shall comply with Article 761 of the Civil Code.

The civil legal capacity of a foreigner residing in Vietnam is determined according to the provisions of Article 14 thru Article 16 of the Civil Code.

2. The application of a law to determine the civil legal capacity of a stateless person or a foreigner with two or more nationalities shall comply with Article 760 of the Civil Code, Article 5 and Clause 1, Article 6, of this Decree.

Article 7.- Civil act capacity of foreigners

1. The application of a law to determine the civil act capacity of a foreigner shall comply with Article 762 of the Civil Code.

When a foreigner establishes or enters into a civil transaction in Vietnam, his/her civil act capacity is determined according to the provisions of Article 17 thru Article 23 of the Civil Code.

2. The application of a law to determine the civil act capacity of a stateless person or a foreigner with two or more nationalities shall comply with Article 760 of the Civil Code, Article 5 and Clause 1, Article 7, of this Decree.

Article 8.- Determination of persons as having no, having lost, or having been restricted in, civil act capacity

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The determination of a foreigner residing in Vietnam as having no, having lost, or having been restricted in, civil act capacity shall comply with the provisions of Article 21 thru Article 23 of the Civil Code.

2. The application of a law to determine a stateless person or a foreigner with two or more nationalities as having no, having lost, or having been restricted in, civil act capacity shall comply with Article 760 of the Civil Code, Article 5 and Clause 1, Article 8, of this Decree.

Article 9.- Determination of persons as missing or dead

1. The application of a law to determine a person as missing or dead shall comply with Article 764 of the Civil Code.

The determination of a foreigner residing in Vietnam as missing or dead shall comply with provisions of Article 78 thru Article 83 of the Civil Code.

2. The application of a law to determine a stateless person or a person with two or more nationalities as missing or dead shall comply with Article 760 of the Civil Code, Article 5 and Clause 1, Article 9, of this Decree.

Article 10.- Civil legal capacity of foreign legal persons

1. The application of a law to determine the civil legal capacity of a foreign legal person shall comply with Article 765 of the Civil Code.

2. When a foreign legal person establishes or performs civil transactions in Vietnam, the civil legal capacity of that foreign legal person is determined in accordance with Article 86 of the Civil Code.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The application of the law on property ownership rights shall comply with Article 766 of the Civil Code.

2. When the establishment, exercise, alteration and termination of property ownership rights or the contents of ownership rights are allowed to be regulated by the law of the Socialist Republic of Vietnam, the provisions of Part II of the Civil Code and relevant legal documents shall be applied thereto.

Article 12.- At-law inheritance involving foreign elements

1. The application of the law on at-law inheritance shall comply with Article 767 of the Civil Code.

2. The determination of whether an estate is immovable or movable shall comply with the law of the country where exists that estate.

3. When the estate leavers are stateless persons or persons with two or more nationalities, the determination of the applicable law on at-law inheritance shall comply with Article 760 of the Civil Code, Article 5 and Clauses 1 and 2, Article 12, of this Decree.

Article 13.- Testamentary inheritance

1. The capacity to make, adjust, supplement, change, replace or cancel testaments shall be determined in accordance with the law of the country of which the testator is a citizen. When the testator is a stateless person or a person with two or more nationalities, the application of the law on testamentary inheritance shall comply with Article 760 of the Civil Code and this Decree.

2. The form of a testament must comply with the law of the country where the testament is made. Testaments of Vietnamese people which are made in foreign countries will be considered lawful in Vietnam, if they comply with Vietnam's law on the forms of testaments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The application of the law on the place and time for entry into a contract in absentia shall comply with Article 771 of the Civil Code.

2. The place and time for entry into a contract via electronic means to which the offering party is a Vietnamese agency, organization or individual are determined in accordance with the Law on E-Transactions and relevant legal documents of Vietnam.

Article 15.- Civil contracts

1. The application of the law on the contents of civil contracts shall comply with Article 769 of the Civil Code.

2. The application of the law on the forms of civil contracts shall comply with Article 770 of the Civil Code.

3. When the law of the Socialist Republic of Vietnam on the contents and forms of civil contracts is applied, the provisions of Section 7, Chapter XVII, and Chapter XVIII, Part Three of the Civil Code and relevant legal documents shall be applied.

Article 16.- Unilateral civil transactions

The contents and form of a unilateral civil transaction is determined in accordance with the law of the country where the party that voluntarily performs the unilateral civil transaction resides or conducts principal operations.

Article 17.- Compensation for damage outside contract

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. In case of application of the law of the Socialist Republic of Vietnam on compensation for damage outside contract, the provisions of Chapter XXI, Part Three of the Civil Code and relevant legal documents shall be applied.

Article 18.- Copyright and related rights

1. The copyright of foreign individuals or organizations is protected in Vietnam in accordance with the provisions of Article 736 thru Article 743 of the Civil Code, relevant provisions of the Law on Intellectual Property, relevant legal documents of Vietnam and treaties to which Vietnam is a contracting party.

2. Copyright-related rights of foreign individuals and organizations are protected in Vietnam in accordance with the provisions of Article 744 thru Article 749 of the Civil Code, relevant provisions of the Law on Intellectual Property and other relevant provisions of Vietnam and treaties to which Vietnam is a contracting party.

Article 19.- Protection of industrial property rights and the rights to plant varieties

The protection of industrial property rights and the rights to plant varieties of foreign individuals and legal persons in Vietnam shall comply with the provisions of Article 750 thru Article 753 of the Civil Code, relevant provisions of the Law on Intellectual Property, other relevant legal documents of Vietnam and treaties to which Vietnam is a contracting party.

Article 20.- Technology transfer involving foreign elements

When the involved parties do not agree in the contracts on the application of foreign laws or when treaties to which Vietnam is a contracting party do not provide for technology transfer, technology transfer between Vietnamese individuals or legal persons and foreign individuals or legal persons, and technology transfer from any foreign country into Vietnam and from Vietnam to any foreign country shall comply with the provisions of Article 754 thru Article 757 of the Civil Code, relevant provisions of the Law on Technology Transfer and relevant legal documents of Vietnam.

Article 21.- Statute of limitations for initiation of lawsuits

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 22.- Implementation effect and organization of implementation

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO" and replaces the Government's Decree No. 60/CP of June 6, 1997, guiding the implementation of the 1995 Civil Code regarding civil relations involving foreign elements.

2. When requested by courts or state agencies competent to settle affairs or disputes arising from civil relations involving foreign elements, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Justice shall assist the requesting agencies in determining applicable laws and provide applicable foreign legal documents.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies and government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 Hướng dẫn Bộ luật dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


60.474

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!