Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 03/CP năm 1995 quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn

Số hiệu: 03/CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/01/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 1995 QUY ĐỊNH VIỆC TẠM HOÃN VÀ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI BÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC Ở CÁC KHU VỰC CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
;

NGHỊ ĐỊNH : 

Điều 1.- Trong thời bình, tạm hoãn gọi nhập ngũ cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ thuộc các đối tượng sau:

1/ Nam công dân đang học ở các trường phổ thông, đào tạo tập trung với thời gian từ 12 tháng trở lên tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dự bị đại học, sau đại học và các lớp đào tạo nguồn đối với các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục do Chính phủ và các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành Trung ương, hoặc do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập. Chỉ được hoãn trong thời gian học của một khoá đào tạo; sau khi tốt nghiệp, nếu công dân tiếp tục học tập ở các khoá học khác thì không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, khi đến trường nhập học phải có phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự nộp cho nhà trường. Hiệu trưởng các trường nói trên và Ban chỉ huy quân sự ở cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi trường đóng có trách nhiệm kiểm tra, bổ sung đầy đủ và quản lý phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên.

2/ Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong là người thuộc địa phương sở tại đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước thuộc các ngành khác, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội, là người ở các địa phương khác được điều động đến làm việc ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới có phụ cấp khu vực từ mức 5 trở lên, ở các hải đảo có phụ cấp khu vực từ mức 3 trở lên theo quy định của Thông tư số 15/ LĐ-TB-XH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2.- Miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với nam công dân là thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội đã làm việc từ 24 tháng trở lên ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo có mức phụ cấp khu vực như nêu ở khoản 2, Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 03-CP

Hanoi, January 16, 1995

 

DECREE

PROVIDING FOR TEMPORARY DEFERMENT OF MILITARY SERVICE AND DRAFT EXEMPTION IN PEACE TIME FOR TRAINEES AND STUDENTS AND FOR YOUTH VOLUNTEERS, GOVERNMENT OFFICIALS AND PUBLIC EMPLOYEES WORKING IN DIFFICULT AREAS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of the 30th of September 1992;
Proceeding from Article 29 of the Law on Amendments and Supplements to a Number of Articles of the Law on Military Service, on the 22nd of June 1994;
At the proposal of the Minister of Defense,

DECREES:

Article 1.- In peace time, temporarily to defer the drafting into the army male citizens of military service age in the following categories:

1. Male citizens who are studying at general education schools or are training in courses of 12 months or more at vocational schools, secondary vocational schools, colleges, pre-university schools, post-graduate schools and other training courses which are either public or semi-public, people-sponsored or private, and which are established by decision of either the Government, or Ministries, agencies at ministerial levels, agencies attached to the Government or branches at the central level, or of provinces or cities directly under the Central Government. Their military service deferment is applied within the period of one training course only. After their graduation, if the citizens continue their study in another training course, they are no longer eligible for this.

Male citizens of military service age, on enrolling in their schools, have to hand in their military service registration cards to the schools. The rectors of these schools and the Military Commands at district, provincial towns and cities of the provinces where the schools are located, are responsible for checking, registering missing cases and keeping the military service registration cards of the trainees and students.

2. Teachers, health workers and youth volunteers who are local employees of State agencies and social and economic organizations and teachers, health workers, youth volunteers and other employees of State agencies and political and social organizations who are assigned from other areas to work at mountainous, remote and borders areas where area allowances are at level 5 or higher, and islands where area allowances are at level 3 or higher, as stipulated in Circular 15-LDTB-XH/TT on the 2nd of June 1993 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 03/CP năm 1995 quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155