Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7369/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 31/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7369/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1252/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của y ban Nhân quyền Liên hợp quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan trên địa bàn thành phố và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

2. Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quyền con người; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và chương VIII của Luật Điều ước quốc tế năm 2016;

3. Việc tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (gọi tắt là Công ước) và các khuyến nghị của y ban nhân quyền Liên hợp quốc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các ngành, các cấp;

4. Các sở, ngành, cơ quan liên quan, y ban nhân dân các quận, huyện được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả;

5. Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, địa phương có liên quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về quyền dân sự và chính trị

a) Ban hành và thực hiện các kế hoạch, chương trình để xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử với phụ nữ (nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực và xóa bỏ bạo lực giới) và các nhóm đi tượng dễ bị tổn thương, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật, trẻ em người dân tộc thiểu số, cộng đồng người đồng tính - song tính - chuyển giới - liên giới (LGBTI), người nhiễm HIV/AIDS;

b) Nâng cao hiệu quả tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự v chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo;

c) Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành các quyền dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự;

d) Tăng cường hoạt động hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự và chính trị;

đ) Nâng cao chất lượng hoạt động bồi thường, hỗ trợ cho nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền chính trị và dân sự;

e) Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình thi hành các quyền dân sự và chính trị.

2. Tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

a) Thực hiện tuyên truyền thành tựu pháp luật của Việt Nam;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, các Bình luận chung, Báo cáo Quốc gia lần thứ ba và tài liệu liên quan, Bản khuyến nghị của y ban Nhân quyền Liên hiệp quốc;

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Công ước nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo và người học.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được ngân sách nhà nước đảm bảo. Các sở, ngành, cơ quan liên quan, y ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được giao, tại Kế hoạch này xây dựng dự toán hàng năm theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm ban hành Kế hoạch của sở, ngành, địa phương mình trước ngày 30 tháng 11 năm 2019, gửi về Sở Tư pháp để theo dõi hoặc bổ sung, lồng ghép vào các kế hoạch, đề án, chương trình về quyền con người, quyền công dân khác.

2. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn thành phố; tham mưu y ban nhân dân thành phố tổng kết 04 năm đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai thực hiện Công ước.

3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thuộc y ban nhân dân thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trong Kế hoạch; tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm và thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị cụ thể tại các quyết định, kế hoạch khác của y ban nhân dân thành phố; định kỳ báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung của Công ước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Công ước.

5. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tham gia thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ.

Trên đây là Kế hoạch của y ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của y ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TVTU, TT.HĐND t.phố (b/c);
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND t.phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Ban Nội chính Thành y;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể;
- Công an thành phố;
- TAND, VKSND thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Kế hoạch số 7369/KH-UBND ngày 31/10/2019 của y ban nhân dân thành phố)

STT

Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Kết quả dự kiến

Thời hn hoàn thành

I

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị

1.

Ban hành và bố trí đủ nguồn nhân lực và tài chính nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động để xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử đối với:

(1) phụ nữ (nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực và xóa bỏ bạo lực giới);

(2) các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cộng đồng người đồng tính - song tính - chuyển giới - liên giới (LGBTI), người nhiễm HIV/AIDS.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (các vấn đề đối với phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật);

- Sở Y tế (các vấn đề đối với người nhiễm HIV/AIDS, LGBTI);

- Sở Nội vụ (các vấn đề liên quan đến người dân tộc thiểu số).

- Các sở, ngành có liên quan;

- y ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện theo thẩm quyền;

- Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

- Các kế hoạch, chương trình hành động về thúc đẩy, bảo vệ quyền của phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương;

- Đối với các lĩnh vực đã có các chương trình, kế hoạch hành động: Báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện.

- Xây dựng mới các Kế hoạch: 2019 - 2022;

- Đối với các lĩnh vực đã có các chương trình, kế hoạch hành động: Theo tiến độ được xác định tại các chương trình, kế hoạch hành động.

2.

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- y ban nhân dân các quận, huyện thực hiện theo thẩm quyền.

 

- Các kênh tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuận tiện, an toàn;

- Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo tăng qua các năm

Hàng năm

II

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành các quyền dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự

1.

Giảm tỷ lệ án sơ thẩm phải sửa, hủy án đối với các vụ án hình sự; tỷ lệ xét xử oan sai và yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ

 

- Tỷ lệ kháng cáo, kháng nghị theo chiều hướng giảm dần qua các năm;

- Tỷ lệ oan sai, dẫn tới yêu cầu bồi thường nhà nước giảm dần qua các năm.

Hàng năm

2.

Tăng cường hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các tội phạm xâm phạm quyền dân sự và chính trị

- Công an thành phố;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ

 

Báo cáo thống kê về tỷ lệ điu tra, truy tố, xét xử đối với các tội phạm xâm phạm quyền dân sự và chính trị

Hàng năm

3.

Nâng cao tính độc lập trong hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng; tăng cường bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và quyền được xét xử công bằng (trong đó lưu ý đến quyền được tiếp cận người bào chữa; quyền được xem xét tính hợp pháp của quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam theo thủ tục tư pháp...)

- Công an thành phố;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ

 

Số lượng khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự giảm dần qua các năm

Hàng năm

III

Tăng cường hoạt động hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự và chính trị

1.

Tăng số lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trợ giúp pháp lý cho các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền dân sự và chính trị

Sở Tư pháp

- Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ

Các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể

2019-2022

2.

Nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư

- Sở Tư pháp;

- Đề nghị Đoàn Luật sư thành phố thực hiện theo thẩm quyền

- Các sở, ngành có liên quan

Số lượng trợ giúp viên pháp lý, luật sư với chất lượng cao tăng dần theo từng năm

Hàng năm

IV

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình thi hành các quyền dân sự và chính trị

1.

Tăng cường chất lượng, hiệu quả của các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị, trong đó lưu ý việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến các quyền dân sự và chính trị

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- y ban nhân dân các quận, huyện;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ

 

Chất lượng các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các quyền dân sự và chính trị ngày càng hiệu quả

Hàng năm

2.

Thực hiện thống kê tình hình thực hiện và bảo đảm quyền dân sự và chính trị, đặc biệt là thống kê các số liệu về khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến các vi phạm về quyền dân sự và chính trị

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- y ban nhân dân các quận, huyện thực hiện theo thẩm quyền;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

 

Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thống kê định kỳ hàng năm về quyền dân sự và chính trị

Hàng năm

V

Tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục

1.

Thực hiện tuyên truyền thành tựu pháp luật và kết quả bảo vệ báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị lần thứ ba của Việt Nam

- Sở Tư pháp:

- Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành có liên quan

- Tài liệu, n phẩm phục vụ công tác tuyên truyền;

- Các hoạt động tuyên truyền cụ thể

2019-2020

2.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các Bình luận chung, Báo cáo quốc gia lần thứ ba và tài liệu liên quan, Bản khuyến nghị của y ban Nhân quyền Liên hợp quốc, cụ thể:

2.1.

Các cán bộ pháp chế tại các sở, ngành; báo cáo viên pháp luật trên địa bàn thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ngành có liên quan;

- y ban nhân dân các quận, huyện;

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ

- Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến và hình thức tuyên truyền phù hợp khác;

- Các hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm về pháp luật

Hàng năm

2.2.

Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; các cán bộ trực tiếp thực hiện hoạt động xử lý vi phạm hành chính, thi hành án; cán bộ chiến sĩ tại các cơ sở giam giữ; công chức, viên chức tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc

- Công an thành phố,

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ sở cai nghiện bắt buộc)

- Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố chủ trì thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình

- Sở Tư pháp;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thực hiện theo thẩm quyền

- Các tài liệu, ấn phẩm phổ biến và hình thức tuyên truyền phù hp khác;

- Các hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm về pháp luật

Hàng năm

2.3

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới người dân (bao gồm cả người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc)

Sở tư pháp

Các sở, ngành có liên quan

- Tài liệu, ấn phẩm phổ biến được in thành sách, tờ rơi và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác;

- Các hoạt động tuyên truyền cụ thể

Hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 7369/KH-UBND ngày 31/10/2019 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


605

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123