Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 44/KH-UBND kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Bình Định 2016

Số hiệu: 44/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KIM TRA VIC THC HIN QUY CH DÂN CHỦ Ở CƠ S NĂM 2016

Thực hiện Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 24/5/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm tra và các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm tra đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở làm cơ sở cho việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

2. Công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Kết quả kim tra báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đtheo dõi, chỉ đạo.

II. NỘI DUNG

Nội dung kiểm tra việc thực hiện QCDC tại các cơ quan, đơn vị từ tháng 01 năm 2015 đến Quý II năm 2016 (theo Đcương báo cáo gửi kèm).

III. ĐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

3. UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Tây Phú.

4. UBND huyện Phù Cát và UBND các xã Cát Hải.

IV. PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Phương pháp kiểm tra

Đoàn kiểm tra nghe đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các ngành có liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở; trao đổi ý kiến và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra.

2. Thi gian kiểm tra

Thời gian tổ chức kiểm tra: Mỗi cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra trong thời gian 01 buổi, dự kiến vào tháng 9 và tháng 10 năm 2016 (thời gian kim tra cụ thể có thông báo sau).

V. THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thành phần Đoàn kiểm tra

a) Đoàn kiểm tra của tỉnh: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh.

b) Mời tham gia Đoàn kiểm tra:

- Kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Mời đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Kiểm tra tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Mời đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- Kiểm tra tại UBND các huyện: Mời đại diện Huyện ủy, Thường trực Ban chỉ đạo QCDC ở cơ sở của huyện, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.

- Kiểm tra tại UBND cấp xã: Mời đại diện lãnh đạo UBND huyện, Phòng Nội vụ và Ban Dân vận Huyện ủy.

2. Thành phần tham dự tại đơn vị được kiểm tra

- Đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường: Lãnh đạo Sở, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Chủ tịch Công đoàn, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Sở.

- Đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định: Lãnh đạo Công ty, các phòng, ban thuộc Công ty; đại diện Ban chp hành Công đoàn và các tchức đoàn thể Công ty.

- Đối với UBND các huyện: Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các Phòng chuyên môn có liên quan trực thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo y ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

- Đối với UBND cấp xã: Đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, công chức chuyên môn, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cp xã; đại diện thôn, khu ph.

3. Địa điểm làm việc: Tại cơ quan, đơn vị được kim tra.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức việc kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch; tng hợp báo cáo kết quả kim tra cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của tỉnh để chỉ đạo.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo (theo đề cương đính kèm) và chuẩn bị các điều kiện (văn bản, tài liệu, sổ sách liên quan, chuẩn bị phòng làm việc...) để làm việc với Đoàn kim tra theo Kế hoạch.

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tnh;
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty CP Cấp thoát nước;
- UBND huyện Phù Cát;
- UBND huyện Tây Sơn;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 44/KH-UBND kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày 19/09/2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!