Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 131/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 131/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 10/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/KH-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016-2020” NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 18/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Hà Giang (sau đây gọi tắt là Đề án). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu

a) Các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Trong quá trình thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các Luật mới ban hành hoặc có hiệu lực trong năm 2017, 2018 như: Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Luật tố tụng hành chính; Luật tiếp cận thông tin; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật báo chí; Luật trẻ em; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; thông tin về tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành phù hợp với đối tượng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để được tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên, giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm) các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong các buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật”.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, bản tin, loa truyền thanh cơ sở) về nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và tình hình thực hiện các quyền dân sự chính trị.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang, bản tin của ngành, địa phương, trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

6. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thông qua hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ công dân

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm hành chính công.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

7. Kiểm tra, sơ kết thực hiện Đề án

a) Lồng ghép nội dung triển khai Đề án trong đợt kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh

b) Tổ chức sơ kết thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm cùng với thời điểm lập dự toán thu-chi ngân sách, căn cứ nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan lập dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình UBND cùng cấp xem xét, quyết định và các nguồn lực xã hội hóa (tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân - nếu có)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: căn cứ Kế hoạch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả sơ kết thực hiện Đề án.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân những nội dung cơ bản về quyền dân sự, chính trị.

d) Sở Nội vụ: tham mưu, tổ chức lồng ghép bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh.

đ) Sở Tài chính: trên cơ sở dự toán hằng năm các cơ quan, đơn vị xây dựng, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

e) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

g) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

h) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: chỉ đạo hướng dẫn việc lồng ghép phổ biến pháp luật về các quyền, dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua hoạt động truy tố, xét xử.

2. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi Báo cáo sơ kết 3 năm kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2016-2018 (theo Đề cương) về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2018 (qua Sở Tư pháp tổng hợp) bằng văn bản và file điện tử: PBGDPL.STP@hagiang.gov.vn

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, số điện thoại 02193.867.065) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến giáo dục PL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NC);
- UBND các huyện, thành phố;
- Vnft-ioffice;
- Công báo (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 03 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ”ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2016-2020” NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 131/KH-UBND, ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án.

2. Công tác phổ biến, quán triệt (số lượng hội nghị, đại biểu tham dự, nội dung; các hình thức, biện pháp khác để phổ biến, quán triệt Đề án).

3. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân (số lượng).

4. Kết quả tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành

4.1. Kết quả bồi dưỡng cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống quốc dân, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân (số lượng Hội nghị tập huấn; số lượng người tham dự).

4.2. Kết quả bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ công dân (Số lượng Hội nghị tập huấn; Số lượng người tham dự).

Lưu ý: Các cơ quan đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phải tách cụ thể từng mục tổ chức tập huấn theo yêu cầu của Đề cương.

5. Kết quả thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Kết quả Tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị (nếu có).

7. Các mô hình hay, tuyên truyền thực hiện Đề án đạt hiệu quả

8. Kinh phí cấp để triển khai thực hiện Đề án

9. Việc phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong triển khai thực hiện Đề án tại địa phương.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Tồn tại, hạn chế

2. Nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm rút ra

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP

1. Đề xuất, kiến nghị

2. Phương hướng, giải pháp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 131/KH-UBND thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2016-2020” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


763

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49