Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 14/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2021

Năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (sau đây gọi tắt là tuyển quân) đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, giao quân đủ chỉ tiêu, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tồn tại một số điểm như: Công tác tuyên truyền giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế; quy trình triển khai tuyển quân chưa thống nhất; chưa thực hiện tốt công bằng xã hội trong tuyển quân; công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ; kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự (NVQS) một số địa phương còn một số trường hợp chưa chính xác, dẫn đến phải đổi, bù quân sau phúc tra sức khoẻ của các đơn vị nhận quân...

Năm 2021, tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Để bảo đảm công tác tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển quân năm 2021; làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ, triển khai tuyển quân chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai đúng quy định; giao quân đủ chỉ tiêu, đúng thời gian, bảo đảm an toàn, tiết kiệm.

2. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng tới toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quan tâm chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa bàn có nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân cho tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

3. Các huyện, thành phố giao chỉ tiêu cho cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn đều có ít nhất 02 công dân nhập ngũ trở lên, không để xã, phường, thị trấn trắng; ưu tiên tuyển chọn những công dân ở những xã, bản biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm (nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên, nguồn cán bộ cho cơ sở) và những công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng, cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

4. Để bảo đảm công bằng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, để từng bước nâng cao chất lượng giao quân cho các đơn vị. Năm 2021, yêu cầu các huyện, thành phố phấn đấu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là đảng viên đạt từ 2% trở lên, trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đạt từ 10% trở lên; sức khoẻ loại I, loại II đạt từ 70% trở lên so với chỉ tiêu được giao.

5. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị

a) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố triển khai công tác tuyển quân theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện tốt công bằng xã hội trong tuyển quân; tổ chức Lễ giao nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an trong cùng một ngày; giao quân cho các đơn vị đủ theo chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

b) Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thành phố thực hiện nghiêm những văn bản quy định của cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ, thực hiện nghiêm Thông tư của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân.

c) Sở Y tế

- Chỉ đạo cơ sở y tế các huyện, thành phố thực hiện nghiêm quy trình, quy định khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho công dân trong diện gọi nhập ngũ.

- Không tuyển chọn những công dân mắc nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 vào Quân đội, Công an; thành lập tổ tư vấn tổ chức xét nghiệm HIV và chất gây nghiện cho công dân khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự.

- Tổ chức khám phúc tra sức khoẻ cho số công dân không đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ do các đơn vị loại trả, tổng hợp báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (qua cơ quan thường trực).

d) Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các trường có liên quan trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang học ở các trường và đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố nơi các trường đặt trụ sở đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 sâu rộng, có hiệu quả tới toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, chú trọng đối tượng là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa bàn trọng điểm để xây dựng khí thế thi đua sẵn sàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

e) Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, chống, trốn của công dân trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, răn đe, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng nhân dân và chống những biểu hiện tiêu cực trong tuyển quân.

f) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên; tạo việc làm đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; kịp thời giải quyết những trường hợp gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn ổn định cuộc sống.

g) Sở Tài chính bảo đảm ngân sách cho công tác tuyển quân từ nguồn kinh phí địa phương năm 2021 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngân sách.

i) Sở Nội vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hướng dẫn và thực hiện các thủ tục về khen thưởng công tác tuyển quân; tổng hợp, thẩm định hồ sơ, xét và đề nghị khen thưởng bảo đảm đúng theo quy định.

j) Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện bảo đảm theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định của Chính phủ và Thông tư, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về công tác tuyển quân; chỉ đạo cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp dưới thuộc quyền thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân theo chức trách nhiệm vụ được giao.

m) Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương được giao phụ trách về công tác tuyển quân, chỉ đạo cơ quan chuyên môn ngành dọc cấp dưới tham mưu giúp Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp trong triển khai các bước tuyển quân. Sau mỗi đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo bằng văn bản về Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh (qua cơ quan thường trực).

n) UBND các huyện, thành phố căn cứ vào Quyết định, Kế hoạch của tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tổ chức triển khai các bước tuyển quân đảm bảo đúng Luật, đúng quy định. Giao quân đủ chỉ tiêu, đúng thời gian theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh Quân khu 2;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thành viên HĐ NVQS tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, ĐH50b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


274

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32