Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 09/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 11/2009/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2008/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 04 tháng 6 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới. Nghị định này quy định về trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ trên địa bàn thành phố như sau:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm:

a) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

c) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

d) Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo hàng năm và theo định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, đề án của thành phố và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, về bình đẳng giới nhằm cụ thể hóa chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c) Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới.

d) Chủ trì tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và thực hiện hợp tác quốc tế về bình đẳng giới trong phạm vi thành phố và theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê thành phố và các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện thu thập và tổng hợp thông tin, số liệu về bình đẳng giới; cung cấp thông tin, số liệu về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố trình, báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

e) Tổ chức kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

3. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới; phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê quyệt.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện đề án thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới, cụ thể: lồng ghép truyền thông về giới, bình đẳng giới, pháp luật chính sách liên quan vào các hoạt động truyền thông giáo dục ở cộng đồng, gia đình trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống bạo lực gia đình và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai lồng ghép trong hoạt động truyền thông của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng khác thực hiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

b) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành chỉ số phát triển giới của quốc gia, tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước; hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê về giới thuộc hệ thống chỉ tiêu quốc gia và tính toán chỉ số phát triển về giới của quốc gia trên địa bàn thành phố.

7. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng, hình thành bộ máy, đội ngũ, cơ chế, chính sách cho cán bộ hoạt động về bình đẳng giới từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Nghiên cứu đưa nội dung về giới và bình đẳng giới vào các chương trình giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Sở Tài chính: hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân quận - huyện lập dự toán ngân sách, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật, sau khi Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ.

10. Viện Nghiên cứu phát triển thành phố: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở - ngành nghiên cứu thực trạng và dự báo xu hướng các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố; thực trạng và đánh giá tác động kinh tế, xã hội trong tiến trình đô thị hóa lên việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

11. Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về giới và bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

b) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; huy động nhân lực, kinh phí để thực hiện bình đẳng giới ở địa phương.

c) Tổ chức, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới và chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, quán triệt cụ thể đến từng hộ dân để biết và thực hiện.

d) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương. Sơ kết, tổng kết, báo cáo đánh giá hàng năm và định kỳ về tình hình thực hiện bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

đ) Kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong phạm vi địa phương.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên Mặt trận tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới: phối hợp vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện và giám sát việc quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

13. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

a) Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về giới, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới.

b) Thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới để kịp thời phối hợp giải quyết.

14. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố và Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên Mặt trận hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức thành viên Mặt trận cấp dưới phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện liên quan tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và các Đoàn thể thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận - huyện;
- Các Báo, Đài thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2009/CT-UBND ngày 09/06/2009 thực hiện Nghị định 70/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209