Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản quan trọng của công dân. Bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hp pháp của người dân và doanh nghiệp, tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 04 tháng 6 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả Luật tiếp cận thông tin và thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 468/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 04/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện triển khai thi hành Luật:

- Tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin và Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.

- Quán triệt nội dung và tinh thần các quy định của Luật tiếp cận thông tin. Phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các hình thức, biện pháp phù hợp.

- Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phân công, bố trí cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm đầu mối cung cấp thông tin.

- Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê phục vụ cho việc cung cấp thông tin; trang bị các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin để đáp ứng kịp thời yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua mạng điện tử.

- Chỉ đạo việc lập, vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin; bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời; dễ dàng tra cứu; bảo đảm cơ chế bảo trì đều đặn, sửa chữa kịp thời và hiệu quả.

b) Tổ chức thi hành Luật tiếp cận thông tin, tạo chuyển biến rõ rệt về việc công khai thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh, huyện đến các xã, phường, thị trấn:

- Xác định nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công dân là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó btrí nguồn lực phù hợp để đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho công dân.

- Hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai; đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi Luật tiếp cận thông tin có hiệu lực 30 ngày; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin.

- Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp; kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng.

- Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị trình HĐND, UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành mình có nội dung liên quan đến nội dung của Luật tiếp cận thông tin để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật tiếp cận thông tin.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với các cơ quan, đơn vị trong việc lập, vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin.

4. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung của Luật tiếp cận thông tin để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật tiếp cận thông tin.

- Theo dõi chung việc thi hành Luật tiếp cận thông tin; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị nêu trên, đồng thời chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c) ;
- TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Chuyên viên NCTH;
- Lưu VT+NgM, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


497

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168