Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

Số hiệu: 71/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 25/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 71/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THÚ Y

Căn cứ Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y.

Ký hiệu: QCVN 01 - 79: 2011/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở nuôi trồng thủy sản thương phẩm - Điều kiện vệ sinh thú y.

Ký hiệu: QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y.

Ký hiệu: QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm.

Ký hiệu: QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Bệnh động vật - yêu cầu chung lấy mẫu bệnh phẩm, bảo quản và vận chuyển.

Ký hiệu: QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Chi cục Thú y các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường ĐH thuộc Bộ NN& PTNT;
- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 71/2011/TT-BNNPTNT

Hanoi, October 25, 2011

 

CIRCULAR

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS ON VETERINARY MEDICINE

Pursuant to the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural development; the Government's Decree No. 75/2009/ND-CP dated September 10, 2009, amending Article 3 of the Government's Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture;

Pursuant to the Law on Technical regulations and standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Ordinance on Veterinary Medicine dated April 29, 2004;

At the request of the Director of the Department of Science, Technology, and Environment and Director of Department of Animal Health, the Ministry of Agriculture and Rural Development hereby decides that:

Article 1. 05 National Technical Regulations on veterinary medicine are promulgated together with this Circular, including:

1. National Technical Regulation: Cattle and poultry farm - Hygiene inspection and evaluation procedure.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. National Technical Regulation: Establishment of aquaculture for human consumption - Condition for veterinary hygiene.

Symbol: QCVN 01 - 80: 2011/BNNPTNT

3. National Technical Regulation: Aquatic seed production and business establishments - condition for veterinary hygiene

Symbol: QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT

4. National Technical Regulation: hatchery establishments

Symbol: QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT

5. National Technical Regulation: Animal diseases - General requirements for sample collection, storage and shipment

Symbol: QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT

Article 2. This Circular takes effect after 06 months from its effective date.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development for consideration./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Ba Bong

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION

QCVN 01-79:2011/BNNPTNT

CATTLE AND POULTRY FARM - HYGIENE INSPECTION AND FEVALUATION PROCEDURE

Preface:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. Scope

This Regulation stipulates procedures for inspection, assessment and certification of hygienic conditions applicable to cattle, pig and poultry (chickens and quails) farms registered for business operation under the administration of the Ministry of Agriculture and Rural Development.

1.2. Regulated entities

1.2.1. This Regulation applies to authorities participating in assessing hygienic conditions of cattle, pig and poultry (chicken and quails) farms.

1.2.2. This Regulation applies to both domestic and overseas cattle and poultry farms.

1.3. References

Decision No. 121/2008/QĐ-BNN on certification of the compliance with Vietnamese Goods Agricultural Practices (Viet GAP).

QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT – National Technical Regulations – Conditions for Biosecurity of Pig Farms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 24:2009/BTNMT- National Technical Regulations – Industrial Wastewater

QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT –National Technical Regulations – Criteria for Water Hygiene in Livestock Husbandry

1.4. Interpretation

For the purpose of this Regulation, terms herein shall be construed as follows:

1.4.1. Hygienic conditions in cattle and poultry farms

The hygienic condition in cattle and poultry farms includes hygienic conditions of premises, equipment, water sources, animal feed, breeding stock management, practices for cattle or poultry farming, disinfection, insect and pest and epidemic control; farmworker health and hygiene; livestock manure management; surveillance of livestock growth to produce healthy and safe products and prevent people health damage and environmental pollution.

1.4.2. Inspection for assessment and classification

Inspection for assessment and classification refers to a form of inspection that is noticed to inspected farms’ owners in advance and covers all aspects of veterinary hygiene conditions of such farms. This form of inspection is applied to:

1.4.2.1. Farms undergoing first inspection;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4.2.3. Farms that fail to satisfy veterinary hygiene requirements but rectify their shortcomings thereafter

1.4.3. First inspection

First inspection is applied to every farm going through the first registration for hygiene inspection.

1.4.4. Periodic inspection

Periodic inspection is not noticed to the inspected farms in advance and applied to those satisfying veterinary hygiene requirements for the purpose of hygiene supervision.

1.4.5. Surprise inspection

Surprise inspection is conducted if:

1.4.5.1.Any violation against veterinary hygiene regulations is committed

1.4.5.2. Any complaint about the contravention of veterinary hygiene requirements is filed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. TECHNICAL PROVISIONS

2.1. Scope of inspection and assessment

2.1.1. Premises and equipment

2.1.2. Applicable veterinary hygiene management practices

2.1.2.1. Water sources for farming purpose

2.1.2.2. Management of cattle and poultry feed within farms

2.1.2.3. Breeding stock management

2.1.2.4. Cattle and poultry farming practices

2.1.2.5. Farm disinfection and sterilization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.2.7. Epidemic control

2.1.2.8. Worker health and hygiene

2.1.2.9. Manure management

2.1.2.10. Human resource management

2.1.3. Sampling for hygiene tests (where necessary)

2.1.3.1. Feed sampling

2.1.3.2. Water sampling

2.1.3.3. Air sampling in pig/cattle/poultry houses

2.2. Methods of inspection and assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.1.1. Interpretation of rating: prescribed in section A.1 of the Annex A hereof

2.2.1.2. Use of inspection forms: instructed in A.1 of Annex A hereof

2.2.2. Detailed assessment: question sheets and instructions on evaluation

2.2.2.1. Inspection and assessment of pig farms: prescribed in Section A.3.1 and table A1 of Annex A hereof.

2.2.2.2. Inspection and assessment of poultry farms: prescribed in Section A.3.2 and table A2 of Annex A hereof.

2.2.2.3. Inspection and basement of cattle farms: prescribed in Section A.3.3 and table A3 of Annex A hereof.

2.2.3. Inspection is carried out in forms of physical inspection (premises, equipment....), documentary inspection, and interview (if any). In case of sampling for veterinary hygiene tests, the sample shall be taken in accordance with relevant standards or documents.

2.3. Ratings

2.3.1. It shall be ranked A (good), B (acceptable) and C (fail). To be specific:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.1.2. B (acceptable): for farms satisfying veterinary hygiene requirements, minor and major shortcomings that will be rectified within 30 days from the date of inspection may be acceptable.

2.3.1.3. C (Fail): for farms failing to satisfy veterinary hygiene requirements. Major and serious shortcomings are not rectified by the deadline while the operation is still being carried out.

2.3.2. Forms for veterinary hygiene inspection records are presented in the Annex B and rectification report is prescribed in Annex C hereof.

2.3.3. Wastewater hygiene requirements are prescribed in table D1 of Annex D, requirements for air quality in cattle and poultry houses is prescribed in table D2 of Annex D hereof.

2.3.4. Guidance on farm evaluation is prescribed in section A.4, Annex A hereof.

2.4. Assessment result processing

2.4.1. For farms applying for hygiene certificates

Only farms ranked A are granted the hygiene certificate.

2.4.2. For farms subject to periodic or Surprise inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.2.2. Farms ranked B are permitted to continue to use their existing hygiene certificate or granted the extension of hygiene certificate but they come under criticism from inspecting authorities.

2.4.2.3. Farms ranked C shall have their hygiene certificate suspended by inspecting authorities

III. MANAGEMENT

3.1. Periodic inspection

3.1.1. The assessing authorities or inspecting management authorities shall supervise farm veterinary hygiene conditions.

3.1.2. The surveillance shall be carried out in accordance with item 2.1 hereof.

3.1.3. The inspection result shall be a well-founded conclusion to make decisions on criticism, suspension, cancellation or grant of hygiene certificates.

3.2. Penalties for shortcomings

3.2.1. Warning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.2. Suspension of hygiene certificates

A farm may have their hygiene certificate suspended by the assessing authority if:

3.2.2.1. It is ranked C (according to the inspection result of the management authority or assessing authority);

3.2.2.2. It fails to rectify shortcomings punctually.

3.2.2.3. The assessing authority issues a decision on suspension of the hygiene certificate set a deadline for rectification.

3.2.3. Withdrawal of hygiene certificates

A farm shall have their hygiene certificate withdrawn by the assessing authority if:

3.2.3.1. No remedial measure is taken by the deadline after the hygiene certificate is suspended.

3.2.3.2. It refuses to undergo inspections by the assessing authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.3.4. Within 01 year from the effective date of the decision on withdrawal of hygiene certificate, the farm shall not be granted any other hygiene certificate.

IV. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

4.1. Assessing authorities prescribed in item 1.2 shall comply with this Regulation.

4.2. Departments of Animal Health shall take charge of and cooperate with relevant affiliates of the Ministry of Agriculture and Rural Development and Departments of Agriculture and Rural Development of provinces to supervise, inspect and provide guidance on the implementation of this Regulation in Vietnam and carry out periodic inspections, assessment of the implementation of this Regulation and grant of Certificate of conformity.

4.3. In case of adjustments or amendments to this Regulations, the new one issued by the Ministry of Agriculture and Rural Development shall prevail.

 

ANNEX A

(Compulsory)

Guidance on inspection and assessment of veterinary hygiene in pig farms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1.1. Acceptable/Ac: Completely satisfy requirements

A.1.2. Fail /F: classified into 04 degrees:

A.1.2.1. Serious: Fail to satisfy requirements and probably cause food poisoning/diseases spread/environmental pollution but it is less severe than consequences of critical shortcomings.

A.1.2.2. Major :Fail to satisfy requirements and might cause food poisoning/diseases spread/environmental pollution but it is less severe than consequences of serious shortcomings.

A.1.2.3. Minor: Fail to satisfy requirements and might contain potential risks that affect food safety/environment/health/hygiene control but it is less severe than consequences of minor shortcomings.

A.2. Use of inspection forms

A.2.1.Do not add or remove any single prescribed element/indicator/rating .

A.2.2. Tick “[ ]” for shortcomings degree.

A.2.3.Tick (û orü) defined ratings (each indicator is ticked once)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.2.5.Detail shortcomings and deadline for rectification.

A.3. Guidance on inspection and assessment of veterinary hygiene conditions in cattle and poultry farms

A.3.1. Guidance on veterinary hygiene assessment of pig farms

A.3.1.1. Premises and equipment

A.3.1.1.1. Indicator 1: The farm location is conformable to local authorities' land use plans or approved by a competent authority (Failure of such is deemed a serious shortcoming).

A.3.1.1.1.1. Requirement: The location of the farm must be conformable to the land use plan or approved by a competent authority.

A.3.1.1.1.2. Methods of inspection: Examining planning documents

A.3.1.1.1.3. Assessment

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 1 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.1.2. Indicator 2: The distance from the farm to residential areas, other construction works and water sources is conformable to current regulations of laws (Failure of such is deemed a major shortcoming)

A.3.1.1.2.1. Requirements

- The distance from the farm to residential areas, other construction works and water sources must be conformable to current regulations of laws (refer to item 1.1.1 and 1.1.2, Chapter II of VietGAHP)

- The farm must be situated at least 100 m away from above mentioned places, and 1km away from to pig slaughter houses, processing plants or pig markets (refer to item 2.1.2 QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT)

A.3.1.1.2.2. Methods of inspection: Conducting physical inspection and interview (where necessary)

A.3.1.1.2.3. Assessment

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 2 is satisfied, it is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.2.3.2. if the indicator 2 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming

A.3.1.1.3. Indicator 3: The farm is properly designed by scale and is arranged and separated to prevent disease transmission. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.1.3.2. Methods of inspection: Examining layout plans and carrying out physical inspections.

A.3.1.1.3.3. Assessment:

A.3.1.1.3.3.1. If the indicator 3 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.3.3.2. In case the indicator 3 is not satisfied

a) Failure to meet the following requirements is deemed a major shortcoming :

+ There are no warehouses or plants, or particular alleys for transport of pigs for sale, or newly-arrived pig houses.

+ Houses for piglets, gilts and breeding pigs are separated.

+ There are no fences separating administrative offices from warehouses or plants; or between rearing houses and carcasses and manure treatment facilities.

+ The main rearing house, newly-arrived pig house, quarantine zone for sick pigs and carcass and manure treatment facility are orderly located downwind.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to meet the following requirements is deemed a serious shortcoming : There are no quarantine zones or carcass and manure treatment facilities in the farm.

A.3.1.1.4. Indictor 4: Pig housing directions, dimensions, design, walls, roofs, doors and distance between rows of pig houses are convenient for the farming. (Failure of such is deemed minor and serious shortcomings)

A.3.1.1.4.1. Requirements Housing directions, dimensions, design, walls, roofs, doors and distance between rows of pig houses shall conform to provisions in items 2.2.3 through 2.2.7, Part 2 of QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT.

A.3.1.1.4.2. Methods of inspection: carrying out physical inspection.

A.3.1.1.4.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 4 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.3.3.2. In case the indicator 4 is not satisfied

a) It is deemed a minor shortcoming if: No more than 02 elements are unfulfilled (Housing directions, ventilation, design, walls, roofs, doors or distance between rows of pig houses)

b) It is deemed a major shortcoming if: More than 02 elements of aforesaid requirements are unfulfilled (Housing directions, ventilation, design, walls, roofs, doors or distance between rows of pig houses)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.1.5.1. Requirements All farming equipment and tools (troughs and farming tools) must be adequately provided and made of easy-to-clean and harmless materials.

A.3.1.1.5.2. Methods of inspection: conducting physical inspections.

A.3.1.1.5.3. Assessment

A.3.1.1.5.3.1. If the indicator 5 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.5.3.2. In case the indicator 5 is not satisfied

a)It is deemed a minor shortcoming if only one farming tool or trough is unsatisfactory.

b) It is deemed a major shortcoming if more than 01 troughs are unsatisfactory.

A.3.1.1.6. Indicator 6: Warehouses for storage of pig feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants are properly designed (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.1.6.1. Requirements: Warehouses for storage of pig feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants must be properly designed to ensure that the warehouse is damp-proof, well-ventilated and easy-to-clean and disinfect .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.1.6.3. Assessment:

A.3.1.1.6.3.1. If the indicator 6 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.6.3.2. In case the indicator 6 is not satisfied

a)It is deemed a minor shortcoming if the warehouse is not well-ventilated; or there are lack of shelves.

b) It is deemed a major shortcoming if pig feed and materials are stored in the same warehouse; or pig feed is not totally separated from other materials such as motor oil, rodenticides, disinfectants, etc.; or the warehouse is permeated with water or stormwater or attacked by harmful insects or animals; or the warehouse capacity is not big enough.

A.3.1.2. Water sources for farming purposes

A.3.1.2.1. Indicator 7.The water quality is biannually tested. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.1.2.1.1. Requirements: Water quality must be tested twice a year.

A.3.1.2.1.2. Methods of inspection: Examining testing results

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.2.1.3.1. If the indicator 7 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.2.1.3.2. If the indicator 7 is not satisfied, It is deemed a minor shortcoming.

A.3.1.2.2. Indicator 8.The water supply system is periodically disinfected; disinfectants and chemicals are available. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.2.2.1. Requirements: The water supply system must be periodically disinfected. Disinfectants and chemicals for water supply system disinfection must be available.

A.3.1.2.2.2. Methods of inspection: Examining documents on water quality control and conducting physical inspection.

A.3.1.2.2.3. Assessment:

A.3.1.2.2.3.1. If the indicator 8 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.2.2.3.2. In case the indicator 4 is not satisfied

a)It is deemed a minor shortcoming if it used overdue disinfectants.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.2.3. Indicator 9. Water supply meets the farm demand (Failure of such is deemed major shortcomings).

A.3.1.2.3.1. Requirements: There must be sufficient water provided to meet the farm demand.

A.3.1.2.3.2. Methods of inspection: carrying out physical inspections and interviews.

A.3.1.2.3.3. Assessment:

A.3.1.2.3.3.1. If the indicator 9 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.2.2.3.2. If the indicator 9 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming

A.3.1.2.4. Indicator 1.The water sources meet water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT (Failure of such is deemed minor and major shortcomings).

A.3.1.2.4.1. Requirements: The water sources for livestock husbandry must meet water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT.

A.3.1.2.4.2. Methods of inspection: examining water testing results, sampling for water quality tests if the farm’s owner do not carry out the water quality testing or do not carry out such testing twice a year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.2.4.3.1. If the indicator 1 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.2.4.3.2. In case the indicator 4 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if only one testing indicator fails to satisfy requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT.

b) It is deemed a major shortcoming if more than one testing indicator fail to satisfy requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT.

A.3.1.3. Management of pig feed and prohibited substances in farms

A.3.1.3.1. Indicator 11. Records of medications administered, dosage, duration of medication, date of medication ended exist (failure of such is deemed minor and major shortcomings).

A.3.1.3.1.1. Requirements: Medications administered, dosage, duration medication, date of medication ended must be recorded in writing.

A.3.1.3.1.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections and interviews.

A.3.1.3.1.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.3.1.3.2. In case the indicator 11 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if medication instructions are provided but not fully updated on the medication record.

b) It is deemed a major shortcoming if medication instructions are not provided and medication records do not exist.

A.3.1.3.2. Indicator 12. Prohibited substances are not mixed with pig feed and water (failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.1.3.2.1. Requirements: Prohibited substances must not be mixed with pig feed and water.

A.3.1.3.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections (sampling pig feed and water from silos, nozzles distributing water for pigs and testing such samples thereafter).

A.3.1.3.2.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 12 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.3.2.3.2. If the indicator 12 is not satisfied, it is deemed a critical shortcoming (Cr)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.3.3.1. Requirements: Pig feed and materials must be stored in accordance with requirements in items 2.4.1. through 2.4.3, Part 2 of QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT

A.3.1.3.3.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections

A.3.1.3.3.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 13 is satisfied, it is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.3.3.3.2. In case the indicator 13 is not satisfied

a)It is deemed a minor shortcoming if stored pig feed and materials are not kept tidy and clean and well-ventilated.

b) It is deemed a major shortcoming if pig feed and materials are on the floor ; or identification information on pig feed or material lot is not available.

A.3.1.4. Breeding stock management

A.3.1.4.1. Indicator 12. The origin of breeding stock is reliable (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.4.1.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections and examining quarantine certificates.

A.3.1.4.1.3. Assessment:

A.3.1.4.1.3.1. If the indicator 14 is satisfied, it is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.4.1.3.2. If the indicator 14 is not satisfied, It is deemed a serious shortcoming (Se)

A.3.1.4.2. Indicator 15.New arrival introduction practices including isolation, vaccination and disinfection of pig houses for newly-arrived pigs are applied. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.1.4.2.1. Requirements: New arrival introduction practices including isolation, vaccination and disinfection of pig pens for newly-arrived pigs must be strictly applied and the isolation and introduction of newly-arrived pigs must be recorded.

A.3.1.4.2.2. Methods of inspection: Carrying out inspection of pig farming practices, documentary inspections and interviews

A.3.1.4.2.3. Assessment:

A.3.1.4.2.3.1. If the indicator 15 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.4.3. Indicator 16. Records of breeding stock management, introduction and sale exist (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

A.3.1.4.3.1. Requirements: Records of breeding stock management, introduction and sale must be made.

A.3.1.4.3.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections

A.3.1.4.3.3. Assessment:

A.3.1.4.3.3.1. If the indicator 16 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.4.3.3. 2. if the indicator 7 is not satisfied, It is deemed a minor shortcoming.

A.3.1.5. Pig farming processes

A.3.1.5.1. Indicator 17. The farming processes are suitable for each pig breed and their growth stage. (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

A.3.1.5.1.1. Requirements: The farm must apply proper farming processes by pig breed and their growth stage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.5.1.3. Assessment:

A.3.1.5.1.3.1. If the indicator 17 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.5.1.3.2. If the indicator 17 is not satisfied, It is deemed a major shortcoming.

A.3.1.5.2. Indictor 18. Air quality in pig houses meets air requirements under regulations of laws.(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.5.2.1. Requirements: The air quality in pig houses must meet requirements in Table D2 of the Annex D hereof.

A.3.1.5.2.2. Methods of inspection: Sampling for testing and comparing testing results with indicators in table D2, Annex D hereof.

A.3.1.5.2.3. Assessment

A.3.1.5.2.3.1. If the indicator 18 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.5.2.3.2. In case the indicator 18 is not satisfied:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) It is deemed to commit a major shortcoming if more than two testing indicators are unsatisfactory.

A.3.1.6. Farm disinfection

A.3.1.6.1. Indicator 19. Disinfectants are daily renewed or added to disinfectant footbaths at the main entrance and both ends of pig houses; the depth of disinfectant footbaths is at least 15cm and the disinfectant concentration is high enough to kill bacteria (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.6.1.1. Requirements: disinfectants must be renewed or added to disinfectant footbaths at the main entrance and both ends of pig houses every day; the depth of disinfectant footbaths is at least 15cm and the disinfectant concentration must be high enough to kill bacteria (refer to item 2.6.1, Part 2 of QCVN 01-14: 2010).

A.3.1.6.1.2. Methods of inspection: Examining disinfection processes, carrying out documentary and physical inspections.

A.3.1.6.1.3. Assessment

A.3.1.6.1.3.1. If the indicator 19 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.1.3.2. In case the indicator 19 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if the footbaths and disinfectant sprayer are not well-maintained.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.6.2. Indicator 20. All means of transport are cleaned before entering or leaving the farm. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.6.2.1. Requirements: All means of transport must be cleaned before and after entering the farm (refer to item 2.6.2, Part 2 of QCVN 01-14: 2010/BNNPTNT).

A.3.1.6.2.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

A.3.1.6.2.3. Assessment

A.3.1.6.2.3.1. If the indicator 20 is satisfied, it is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.2.3.2. In case the indicator 20 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if any means of transport is still dusty after being cleaned.

b) It is deemed a major shortcoming if any means of transport is not cleaned.

A.3.1.6.3. Indicator 21. All visitors to the farm must be disinfected and wear proper protective clothing and footwear (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.6.3.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

A.3.1.6.3.3. Assessment:

A.3.1.6.3.3.1. If the indicator 21 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.3.3.2. In case the indicator 21 is not satisfied

a) It is deemed a minor shortcoming if the regulation on such issues is vague; or overdue chemicals are used.

b) It is deemed a major shortcoming if no regulation on disinfection is released or the regulation on disinfection does not include all required subjects and objects needing disinfecting or does not specify methods of disinfection, chemicals, concentrations of disinfectants and frequency of disinfection; Or the farm does not follow methods, prescribed chemical concentration and date of disinfection or the disinfection is not carried out .

A.3.1.6.4. Indicator 22. Pig houses are disinfected before and after each re-stocking or replacement.(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.6.4.1. Requirements: Regulations on disinfection of pig houses before and after re-stocking and replacement.

A.3.1.6.4.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.6.4.3.1. If the indicator 22 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.4.3.2. In case the indicator 22 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if the regulation on such issues is vague; or overdue chemicals are used.

b) It is deemed a major shortcoming if no regulation on disinfection is released; or the regulation on disinfection does not include all required subjects and object needing disinfecting or does not specify methods of disinfection, chemicals, concentrations of disinfectants and frequency of disinfection; Or Prescribed methods, chemical concentration and date of disinfection are not followed or the disinfection is not carried out.

A.3.1.6.5. Indicator 23. Regulations on disinfection of pig houses and their periphery are released; and pig houses and the periphery of pig houses are disinfected twice per week. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.6.5.1. Requirements: Regulations on disinfection of pig houses and their periphery must be issued; and pig houses and the periphery of pig houses must be disinfected twice per week (refer to item 2.6.3, Part 2 of QCVN 01-14: 2010/BNNPTNT.

A.3.1.6.5.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

A.3.1.6.5.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 23 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a)It is deemed a minor shortcoming if the regulation on such issues is vague; or overdue chemicals are used.

b) It is deemed a major shortcoming if no regulation on disinfection is released; or the regulation on disinfection does not include all required subjects and object needing disinfecting or does not specify methods of disinfection, chemicals, concentrations of disinfectants and frequency of disinfection; Or prescribed methods, chemical concentration and date of disinfection are not followed or the disinfection is not carried out .

A.3.1.6.6. Indicator 24. Every pig house is disinfected once a week and completely emptied for 07 days after every re-stocking or replacement. In case of outbreak of diseases, every pig house is disinfected every day and emptied for 21 days. (failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.6.6.1. Requirements: Every pig house must be disinfected once a week and completely emptied for 07 days after every re-stocking or replacement. In case of outbreak of diseases, every pig house must be disinfected every day and emptied for 21 days..

A.3.1.6.6.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections.

A.3.1.6.6.3. Assessment:

A.3.1.6.6.3.1. If the indicator 24 is satisfied, the farm is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.6.3.2. In case the indicator 24 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if the regulation on pig house disinfection and emptiness are vague; or records or documents on such issues are incomplete.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.6.7. Indicator 25. Vehicles for transport of pigs, pig feed and manure is segregated from each other and are disinfected after use. (Failure of such is deemed a major shortcoming)

A.3.1.6.7.1. Requirements: Vehicles for transport of pigs, pig feed and manure must be segregated from each other and shall be disinfected after use (refer to 2.6., Part 2 of QCVN 01-14:2010/BNNPTNT).

A.3.1.6.7.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.1.6.7.3. Assessment

A.3.1.6.7.3.1. If the indicator 25 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.7.3.2. If the indicator 25 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming.

A.3.1.6.8. Indicator 26. Pig troughs are cleaned every day. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.1.6.8.1. Requirements: Regulations on pig troughs cleaning must be introduced and pig troughs must be cleaned every day (refer to 2.6.6, Part 2 of QCVN 01-14:2010/BNNPTNT).

A.3.1.6.8.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.6.8.3.1. If the indicator 26 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.6.8.3.2. If the indicator 26 is not satisfied, it is deemed a minor shortcoming.

A.3.1.7. Insect and pest control

A.3.1.7.1. Indicator 27. Insect and pest and rodent control programs are released and applied, bait trap positions are mapped and regularly checked. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.7.1.1. Requirements: Insect and pest and rodent control programs and bait trap position map must be available and effectively applied (refer to in 2.6.7, Part 2 of QCVN 01-14:2010/BNNPTNT.

A.3.1.7.1.2. Methods of inspection: Examining bait trap position maps, insect and pest and rodent control programs and carrying out physical inspections and interviews where necessary.

A.3.1.7.1.3. Assessment:

A.3.1.7.1.3.1. It is assessed as "Acceptable” (Ac) if the farm :

a) Have regulations on chemicals, insect and rodent control measures available; and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Execute the insect and rodent control plans; and

d) Have proper treatment measures for killed rodents (burn or burry); and

e) Have adequate chemicals and tools available for rodent control.

A.3.1.1.3.3.2. In case the indicator 27 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if insect and pests are ineffectively control ; or records or documents on insect and pest control are incompletely updated.

b) It is deemed a major shortcoming if there are no insect and pest control plans/ bait trap position maps/regulations on chemical or methods of insect and pest control; or the insect and pest control plan does not specify methods, chemicals, chemical concentrations and frequency of insect and pest killing; or the insect and pest control plan is not executed or executed in wrong method, different chemical concentration and date.

A.3.1.7.2. Indicator 28. Bushes and drains surrounding pig houses are periodically cleared and unblocked . (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.7.2.1. Requirements: Bush clearing and drains unblocking must be periodical carried out (refer to item 2.6.4, Part 2 of QCVN 01-14:2010/BNNPTNT) .

A.3.1.7.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical and documentary inspections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.7.2.3.1. If the indicator 28 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.7.2.3.2. In case the indicator 28 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if bush clearing or drain unblocking is not effectively carried out or carried out at a wrong frequency.

b) It is deemed a major shortcoming if bushes or drains are not cleared or unblocked.

A.3.1.8. Epidemic control

A.3.1.8.1. Indicator 29. The schedule of vaccination is introduced and pig herds are vaccinated against common diseases (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.8.1.1. Requirements: The schedule and procedure for vaccination against common diseases such as scrapie, foot and mouth disease, classic swine fever, PRRS, hemorrhagic septicemia and other diseases must be introduced (refer to item 2.6.8, part 2 of QCVN 01-14:2010/BNNPTNT; Decision No.63/2005/QĐ-BNN, 64/2005/QĐ-BNN, 38/2006/QĐ-BNN and 80/2008/QĐ-BNN).

A.3.1.8.1.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections of vaccination plans/schedule and records.

A.3.1.8.1.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.8.1.3.2. In case the indicator 29 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if the vaccination plan is not included all required aspects or the vaccination does not conform to the plan .

b) It is deemed a major shortcoming if the vaccination plan does not exist or the vaccination plan is not executed.

A.3.1.8.2. Indicator 30. “ All-in – all-out” management system is applied. All sick pigs are isolated from healthy pigs to prevent disease spread. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.1.8.2.1. Requirements: “ all-in – all-out” management system must be applied to control disease. All sick pigs must be immediately isolated from healthy pigs to prevent disease spread (refer to item 2.6.9, Part 2 of QCVN 01-14:2010, Decisions No.63/2005/QĐ-BNN, 64/2005/QĐ-BNN, 38/2006/QĐ-BNN and 80/2008/QĐ-BNN).

A.3.1.8.2.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections, and interviews where necessary.

A.3.1.8.2.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 30 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.1.3.2. If the indicator 30 is not satisfied, it is deemed a serious shortcoming (Se)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.8.3.1. Requirements: There must be veterinarians giving diagnosis and preparing examination and treatment regimen. The treatment must conform to the regimen and prescription and fully recorded.

A.3.1.8.3.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections, and interviews where necessary.

A.3.1.8.3.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 31 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.2.3.2. It is deemed a major shortcoming if there are no regimens; or the regimen or regulation on medication is not applied; or the examination and treatment is not fully recorded .

A.3.1.8.4. Indicator 32. Any dead pig found is promptly reported to technicians/veterinarians. Carcasses of pigs died of diseases or unknown causes are properly handle or disposed of in an environmentally-sound manner. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.1.8.4.1. Requirements: Any dead pig found must be promptly reported to technicians/ veterinarians and must be properly handled or disposed of ( refer to the official Dispatch No.561/TY-KH dated April 16, 2008).

A.3.1.8.4.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections, and interviews where necessary.

A.3.1.8.4.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.8.4.3.2. If the indicator 32 is not satisfied, it is deemed a serious shortcoming (Se)

A.3.1.9. Farmworker health and hygiene

A.3.1.9.1. Indicator 33.Workers’ personal health records are retained and all farmworkers undergo a health checkup once a year (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.1.9.1.1. Requirements: Personal health records must be retained and all farm farmworker must undergo a health checkup once a year

A.3.1.9.1.2. Methods of inspection: Examining farmworker’s personal health records.

A.3.1.9.1.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. It is assessed as "Acceptable” (Ac) if :

a) All farmworkers undergo health check up once a year.

b) Lists of farmworkers satisfying health requirements are made.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.9.2.Indicator 34. All farmworkers is provided with protective clothes, masks, gloves, hats and rubber boots. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.1.9.2.1. Requirements: All farmworkers is provided with protective clothes, masks, gloves, hats and rubber boots (hereinafter referred to as “protective clothing”). Such protective clothing must be cleansed and washed every day.

A.3.1.9.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.1.9.2.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 34 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.3.3.2. In case the indicator 34 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if there are not enough protective clothing for farmworkers.

b) It is deemed a major shortcoming if farmworkers are not provided with protective clothing or their protective clothing are not cleansed and washed every day .

A.3.1.9.3. Indicator 35. A regulation on farmworker health and hygiene is introduced. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.9.3.2. Methods of inspection: Examining the regulation and instructions and carrying out physical inspections.

A.3.1.9.3.3. Assessment:

A.3.1.9.3.3.1. If the indicator 35 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.9.3.3.2. if the indicator 35 is not satisfied, It is deemed a minor shortcoming.

A.3.1.10. Manure management

A.3.1.10.1. Indicator 36. Solid Manure is daily collected and transported to treatment facilities to prevent environmental pollution. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings)

A.3.1.10.1.1. Requirements: Pig solid manure must be daily collected and transported to treatment facilities (refer to item 2.7.2, part 2 QCVN 01-14:2010).

A.3.1.10.1.2. Methods of inspection: Examining records of assessment of solid manure treatment system carried out by State competent authorities and conducting a physical inspections and interviews where necessary.

A.3.1.10.1.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.10.1.3.2. In case the indicator 36 is not satisfied:

a) It is deemed a major shortcoming if the manure treatment system is not covered with a cap or roof or leaks out; or manure is ineffectively treated causing fouling odor and attracting flies.

b) It is deemed a serious shortcoming if solid manure is directly disposed of into outside environment without treatment; or the manure treatment system is unsatisfactory according to the assessment by the State competent authority.

A.3.1.10.2. Indicator 37.There are filtration systems or sedimentation systems to manure from urine.(Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.1.10.2.1. Requirements: There are filtration systems or sedimentation systems to separate solid manure from liquid manure (refer to 2.7.3, part 2 of QCVN 01-14:2010 and Decision No.23/2006/QĐ-BTNMT).

A.3.1.10.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.1.10.2.3. Assessment:

A.3.1.10.2.3.1. If the indicator 37 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.10.2.3.2. If the indicator 37 is not satisfied, it is deemed to commit a minor shortcoming.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.10.3.1. Requirements: Liquid manure must not discharge to flow through other zones, and the waste drain system must be separated from stormwater drain system (refer to item 2.7.3, part 2 of QCVN 01-14:2010 and Decision No.23/2006/QĐ-BTNMT).

A.3.1.10.3.2. Methods of inspection: Examining design documents and conducting physical inspections.

A.3.1.10.3.3. Assessment:

A.3.1.10.3.3.1. If the indicator 38 is satisfied, it is assessed as “Acceptable” (Ac)

A.3.1.10.3.3.2. In case the indicator 38 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if liquid manure drains are not separated from stormwater drains.

b) It is deemed a major shortcoming if liquid manure flows through other farming zones; or waste drain system is not separated from stormwater drain system.

A.3.1.10.4. Indicator 39. Treated wastewater meet standards stipulated in Table D1 of Annex Article hereof (Failure of such is deemed minor, major and serious shortcomings)

A.3.1.10.4.1. Requirements: Treated wastewater must meet current standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.10.4.3. Assessment:

A.3.1.10.4.3.1. If the indicator 39 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.10.4.3.2. In case the indicator 39 is not satisfied

a) It is deemed a minor shortcoming if only 02 testing indicators fail to meet the current standard.

b) It is deemed a major shortcoming if 02 to 04 testing indicators fails to meet the current standard.

c) It is deemed a serious shortcoming if more than 05 testing indicators fails to meet the current standard.

A.3.1.10.5. Indicator 40.There are carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground for carcass handling and disposal available in accordance with current regulations on veterinary hygiene and epidemiology.(Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.1.10.5.1. Requirements: Carcasses must be treated to ensure the hygiene and epidemiology under the official dispatch No.561/TY-KH dated April 16, 2008 and to prevent environmental protection.

A.3.1.10.5.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.10.5.3.1. If the indicator 40 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.10.5.3.2. it is deemed a serious shortcoming (Se) if there are no carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground; or carcasses are not handled in accordance with regulations and guidance on carcasses treatment; it is not immediately treated as pigs are dead.

A.3.1.11. Human resource management

A.3.1.11.1. Indicator 41: All farmworkers are provided with harmful chemical manuals and training courses in occupational safety, farming skills and note-taking skills. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings)

A.3.1.11.1.1. Requirements: All farmworkers must be provided with harmful chemical manuals and training courses in occupational safety, farming skills and note-taking skills (refer to items 8.2, 14.1.1; 14.2.5; 14.4, chapter II of VietGAHP).

A.3.1.11.1.2. Methods of inspection: Examining training documents and carrying out interviews where necessary.

A.3.1.11.1.3. Assessment:

A.3.2.11.1.3.1. If the indicator 41 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.11.1.3.2. In case the indicator 41 is not satisfied:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) It is deemed a serious shortcoming if farmworkers are not trained in chemical storage and use; or farming skills.

A.3.1.11.2. Indicator 42. All farmworkers are provided with instructions on first aid administration. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)A.3.1.11.2.1. Requirements: All farmworkers are provided with written instructions on basic first aid administration ( refer to items 14.1.2 and 14.1.3, chapter II of VietGAHP).

A.3.1.11.2.2. Methods of inspection: Examining training documents and carrying out interviews where necessary.

A.3.1.11.2.3. Assessment:

A.3.1.11.2.3.1. If the indicator 42 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.11.2.3.2. In case the indicator 42 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if medicines and medical equipment are not adequately provided; or not every farmworker is trained.

b) It is deemed a major shortcoming if there are no training documents/instructions; or farmworkers are not instructed to administer first aid; or medicine cabinets and medical equipment are not available.

A.3.1.11.3. Indicator 43: Every farmworker and visitor wear protective clothing and are disinfected before and after entering the farm. Visitor logbooks are updated (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.1.11.3.2. Methods of inspection: Examining visitor logbooks and carrying out physical inspections and interviews where necessary.

A.3.1.11.3.3. Assessment:

A.3.2.11.3.3.1. If the indicator 43 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.11.3.3.2. In case the indicator 43 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if farmworkers and visitors do not wear enough required protective clothing or the disinfection is wrongly carried out.

b) It is deemed a major shortcoming if farmworkers or visitors do not wear protective clothing; or do not undergo disinfection; or visitors are not recorded in logbooks.

A.3.2.Guidance on assessment of veterinary hygiene conditions in poultry farms (chickens and quails)

A.3.2.1. Premises

A.3.2.1.1. Indicator 1: The farm location is conformable to local authorities' land use plans or approved by a competent authority (Failure of such is deemed a critical shortcoming).
Refer to item A.3.1.1.1 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.1.2.1. Requirements: The farm must be located at least 100 m away from schools, hospitals, residential areas, crowded places, main roads or surface water (refer to item 2.1.2, part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT).

A.3.2.1.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections and interviews where necessary.

A.3.2.1.2.3. Assessment

A.3.2.1.2.3.1. If the indicator 2 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.1.2.3.2. If the indicator 2 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming

A.3.2.1.3.Indicator 3: The farm is divided into different zones. The poultry house is separated from the administrative office with fences (Failure of such is deemed major and serious shortcomings)

A.3.2.1.3.1. Requirements: The farm must be divided into different zones. The poultry house must be separated from the administrative office with fences (refer to items 2.2.1. and 2.2.2 through 2.2.7, part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT).

A.3.2.1.3.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspection.

A.3.2.1.3.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.1.3.3.2. In case the indicator 13 is not satisfied

a) It is deemed a major shortcoming if the farm is not fenced off for animal and human access control.

b) It is deemed a serious shortcoming if there is lack of warehouses for feed storage, veterinary medicines or chemicals and disinfectants ; or quarantine zone, or newly-arrived poultry houses; or manure collection and treatment facilities; or there are no fences between administrative offices and poultry houses; or poultry feed and manure are transported on the same route.

A.3.2.1.4. Indicator 4.Farming equipment and tools (nests, troughs and farming tools) are adequately provided and properly arranged. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.2.1.4.1. Requirements: Farming equipment and tools (nests, troughs and farming tools) must be adequately provided and properly arranged

A.3.2.1.4.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.2.1.4.3. Assessment:

A.3.2.1.4.3.1. If the indicator 4 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.1.4.3.2. If the indicator 4 is not satisfied, it is deemed a minor shortcoming.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.1.4.1. Requirements: Poultry houses must be properly designed to receive proper light, temperature and moisture corresponding to the poultry growth stage; the poultry house must provide enough space for poultry flocks (refer to items 2.2.81 and 2.2.8.4, Part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT)

A.3.2.1.4.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.2.1.4.3. Assessment:

A.3.1.1.1.3.1. If the indicator 5 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.1.4.3.2. In case the indicator 5 is not satisfied:

a) It is deemed a minor shortcoming if only one requirement is not satisfied.

b) It is deemed a major shortcoming if more than one requirements are not satisfied.

A.3.2.1.6. Indicator 6: Warehouses for storage of poultry feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants are properly designed (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.1.6 of Annex A hereopf.A.3.1.1.6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.1.7.1. Requirements: The incubation house must be fenced off and must be designed on one-way-traffic principle to prevent cross-contamination from egg receiving, disinfection and classification rooms, storage rooms, candling rooms, hatcheries, chick sexing room, chick packing and dispatching rooms (refer to item 2.2.9, Part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT)

A.3.2.1.7.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspection.

A.3.2.1.7.3. Assessment:

A.3.2.1.7.3.1. If the indicator 7 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.1.7.3.2. In case the indicator 7 is not satisfied:

a) It is deemed a major shortcoming if the incubation house is not fenced off.

b) It is deemed a serious shortcoming if the incubation house is neither fenced off nor designed on one-way-traffic principle.

A.3.2.2. Water sources for poultry farming

A.3.2.2.1. Indicator 8.The water quality is tested twice a year. (Failure of such is deemed minor shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.2.2. Indicator 9.The water supply system is periodically disinfected, and disinfectants and chemicals are available. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.2.2 of Annex A hereof.

A.3.2.2.3. Indicator 10. Water supply meets the farm demand (Failure of such is deemed a major shortcoming).

Refer to item A.3.1.2.3 of Annex A hereof.

A.3.2.2.4. Indicator 11.The water source meets water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT (Failure of such is deemed minor and major shortcomings).

Refer to item A.3.1.2.4 of Annex A hereof.

A.3.2.3. Management of poultry feed and prohibited substances within poultry farms

A.3.2.3.1. Indicator 12. All medications administered, dosage, duration of medication, date of medication ended are completely recorded in writing (failure of such is deemed minor and major shortcomings).

Refer to item A.3.1.3.1 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.3.2 of Annex A hereof.

A.3.2.3.3. Indicator 14. Poultry feed and materials are properly stored in accordance with regulations of laws (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.3.3 of Annex A hereof.

A.3.2.4. Breeding stock management

A.3.2.4.1. Indicator 12. The breeding stock origin is reliable. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.2.4.1.1. Requirements: The breeding stock must be purchased from reliable facilities licensed by State competent authorities ( refer to item 2.3, part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT).

A.3.2.4.1.2. Methods of inspection: Examining purchasing documents, records of breeding stock purchase and quarantine certificates.

A.3.2.4.1.3. Assessment:

A.3.2.4.1.3.1. If the indicator 15 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.4.2. Indicator 16. The new arrival introduction practice including isolation, vaccination and disinfection of newly-arrived poultry houses is applied. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

Refer to item A.3.1.4.2 of Annex A hereof.

A.3.2.4.3. Indicator 17. The breeding stock management and new arrival introduction and sale are recorded in writing (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

Refer to item A.3.1.4.3 of Annex A hereof.

A.3.2.5. Poultry farming processes

A.3.2.5.1. Indicator 18. The farming processes are suitable for type of poultry and their growth stage. (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

A.3.2.5.1.1. Requirements: The farming processes must be properly designed by type of poultry and their growth stage. (refer to items 2.5.1. and 2.5.2, part 2 of QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT).

A.3.2.5.1.2. Methods of inspection: inspecting farming processes.

A.3.2.5.1.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.5.1.3.2. If the indicator 18 is not satisfied, It is deemed a major shortcoming.

A.3.2.5.2. Indictor 19. Air quality in poultry house meets air requirements in table D2 of Annex D.(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.5.2 of Annex A hereof.

A.3.2.6. Farm disinfection

A.3.2.6.1. Indicator 20. Disinfectants are daily renewed or added to disinfectant footbaths at the entrance and both ends of pig houses; the depth of disinfectant footbaths is at least 15cm and the disinfectant concentration is high enough to kill bacteria (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.1 of Annex A hereof.

A.3.2.6.2. Indicator 21. All means of transport are cleaned before entering and leaving the farm. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.2 of Annex A hereof.

A.3.2.6.3. Indicator 22. All visitors to the farm wear protective clothing and undergo disinfection. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.6.4. Indicator 23. Poultry houses are disinfected before re-stocking or after replacement.(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.4 of Annex A hereof.

A.3.2.6.5. Indicator 24. Regulations on disinfection of poultry houses and their periphery are released; and poultry houses and their periphery are disinfected twice per week. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.5 of Annex A hereof.

A.3.2.6.6. Indicator 25. Every poultry house is disinfected in accordance with regulations on disinfection and is completely emptied for 15 days before re-stocking or after replacement. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.2.6.6.1. Requirements: The regulation on disinfection must be introduced and strictly applied. Every poultry house must be disinfected in accordance with regulations on disinfection and is completely emptied for 15 days before re-stocking or after replacement. (Refer to item 2.6.1.6 , part 2 of QCVN 01-15: 2010/BNNPTNT)

A.3.2.6.6.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections.

A.3.2.6.6.3. Assessment: Refer to item A.3.1.6.6.3 of Annex A hereof.

A.3.2.7. Indicator 26. Vehicles for transport of poultry, poultry feed and manure are segregated from each other and are disinfected after use. (Failure of such is deemed a major shortcoming)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.6.7.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspection.

A.3.2.6.7.3. Assessment: Refer to item A.3.1.6.7.3 of Annex A hereof.

A.3.2.6.8. Indicator 27. Poultry troughs are cleaned every day. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

A.3.2.6.8.1. Requirements: Regulations on poultry trough hygiene must be introduced and strictly applied (Refer to item 2.6.1.4, part 2 of QCVN 01-15:2010/BNNPTNT)

A.3.2.6.8.2. Methods of inspection: Carrying out documentary and physical inspections.

A.3.2.6.8.3. Assessment: Refer to item A.3.1.6.8.3 of Annex A hereof.

A.3.2.7. Insect and pest control

A.3.2.7.1. Indicator 27. Insect and pest and rodent control programs are released and applied; bait trap positions are mapped and regularly checked. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.7.1 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.7.2.1. Requirements: Bush clearing and drain unblocking must be periodically carried out.

A.3.2.7.2.2. Methods of inspection: Refer to item A.3.1.7.2.2 of Annex A hereof.

A.3. 1.7.2.3. Assessment: Refer to item A.3.1.7.2.3 of Annex A hereof.

A.3.2.8. Epidemic control

A.3.2.8.1. Indicator 30. The schedule of vaccination is introduced and poultry are vaccinated against common diseases such as Newcastle diseases and avian influenza. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.2.8.1.1. Requirements: The schedule of vaccination must be introduced and poultry must be vaccinated against common diseases such as Newcastle diseases, avian influenza and others under regulations of laws (refer to item 2.6.1.2, part 2 of QCVN 01-15:2010/BNNPTNT and Decision No.63/2005/QĐ-BNN)

A.3.2.8.1.2. Methods of inspection: Refer to item A.3.1.8.1.2 of Annex A hereof.

A.3.2.8.1.3. Assessment: Refer to item A.3.1.8.1.3 of Annex A hereof.

A.3.2.8.2. Indicator 31. The all-in all-out" management system is applied for disease surveillance (for commercial poultry). Sick poultry with disease symptoms are promptly isolated from healthy poultry.(Failure of such is deemed a serious shortcoming).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.8.2.2. Methods of inspection: Refer to item A.3.1.8.2.2 of Annex A hereof.

A.3.2.8.2.3. Assessment: Refer to item A.3.1.8.2.3 of Annex A hereof.

A.3.2.8.3. Indicator 32. The treatment is administered in accordance with regulations on medication, duration of medication and dosage. Name of diseases, drugs, dosage, and duration of medication, poultry weight, treatment veterinarians and date of medication ended are completely recorded. (Failure of such is deemed a major shortcoming).

A.3.2.8.3.1. Requirements: The veterinarians must give diagnosis and prepare treatment regimens. The treatment must be administered according to the regimen and prescription and must be fully recorded. (Refer to Circular No.15/2009/TT-BNN; 18/2009/TT-BNN; 19/2009/TT-BNN, 46/2009/TT-BNN, 80/2009/TT-BNNPTNT and 28/2010/TT-BNNPTNT).

A.3.2.8.3.2. Methods of inspection: Refer to item A.3.1.8.3.2 of Annex A hereof.

A.3.2.8.3.3. Assessment: Refer to item A.3.1.8.3.3 of Annex A hereof.

A.3.1.8.4. Indicator 33. Poultry found dead are reported to technicians/veterinarians. Carcasses of poultry died of diseases or unknown causes are handled disposed of in environmentally-sound manner.(Failure of such is deemed a serious shortcoming).

A.3.1.8.4.1. Requirements: Poultry found dead must be promptly reported to technicians/ veterinarians and handled with proper options (refer to Circular 69/2005/TT-BNN).

A.3.1.8.4.2. Methods of inspection: Carrying out documentary inspections and interviews (where necessary).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.9. Farmworker health and hygiene

A.3.2.9.1. Indicator 34. farmworkers’ health records are retained and every farmworker undergoes a health checkup once a year. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

Refer to item A.3.1.9.1 of Annex A hereof.

A.3.2.9.2. Indicator 35. All farmworker is provided with protective clothing including protective clothes, masks, gloves, hats and rubber boots . (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.9.2 of Annex A hereof.

A.3.2.9.3. Indicator 36. Regulations on farmworker health and hygiene are introduced. (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

Refer to item A.3.1.9.2 of Annex A hereof.

A.3.2.10. Manure management

A.3.2.10.1. Indicator 37. Solid manure is collected and transported to treatment facilities to prevent environmental pollution. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.10.1.2. Methods of inspection: Refer to item 3.2.10.1.2 of Annex A hereof.

A.3.2.10.1.3. Assessment:

A.3.2.10.1.3.1. If the indicator 37 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.10.1.3.2. In case the indicator 37 is not satisfied:

a) It is deemed a major shortcoming if manure is ineffectively treated causing fouling odor and attracting flies

b) It is deemed a serious shortcoming if solid manure is directly dumped into outside environment without treatment; or the solid manure treatment system is unsatisfactory according to the assessment by the State competent authority.

A.3.2.10.2. Indicator 38.There are carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground for carcass handling and disposal in conformity with current regulations on veterinary hygiene and epidemiology.(Failure of such is deemed a serious shortcoming)

A.3.2.10.2.1. Requirements: Carcasses must be handled or disposed of at least 20 m away from wells, water surface or poultry houses in an environmentally- sound manner (refer to item 2.7.1.5, part 2 of QCVN 01-15:2010/BNNPTNT)

A.3.2.10.2.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.10.2.3.1. If the indicator 38 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.2.10.2.3.2. it is deemed a serious shortcoming (Se) if there are no carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground; or carcasses are not handled or disposed of in accordance with regulations and guidance on carcasses treatment; or carcasses are not promptly handled.

A.3.2.11. Human resource management

A.3.2.11.1. Indicator 39: All farmworkers are provided with harmful chemical manuals and training courses in occupational safety, farming skills and note-taking skills. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings).

Refer to item A.3.1.11.1 of Annex A hereof.

A.3.2.11.2. Indicator 40. All farmworkers are provided instructions on first aid administration. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings).

Refer to item A.3.1.11.2 of Annex A hereof.

A.3.2.11.3. Indicator 41:All farmworkers and visitors wear protective clothing and undergo disinfection before entering the farm. Visitor logbooks are updated (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.11.2 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.1. Premises and equipment

A.3.3.1.1. Requirement 1: The farm location is conformable to local authorities' land use plans or approved by a competent authority (Failure of such is deemed a serious shortcoming).

Refer to item A.3.1.1.1 of Annex A hereof.

A.3.3.1.2. Indicator 2: The distance from the farm to residential areas, other construction works and water sources is conformable to current regulations of laws (Failure of such is deemed a major shortcoming).

Refer to item A.3.1.1.2 of Annex A hereof.

A.3.3.1.3. Indicator 3:The farm has all required facilities and zones and is properly designed and arranged by scale to prevent disease spread. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings).

A.3.3.1.3.1. Requirements: The farm must include different zones. The cattle house must be separated from administrative offices with fences (refer to item 2.2.1. and 2.2.2 of QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT).

A.3.3.1.3.2. Methods of inspection: Carrying out physical inspections.

A.3.3.1.3.3. Assessment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.1.3.3.2. In case the indicator 3 is not satisfied

a) It is deemed a major shortcoming if the farm is not fenced off to control of human and animal access.

b) It is deemed a serious shortcoming if there is lack of warehouses for storage of cattle feed, veterinary medicines or chemicals and disinfectants ; or quarantine zone; milking parlors, or manure collection and treatment zone; or there are no fences between administrative offices and cattle houses; or cattle feed and manure are transported on the same route.

A.3.3.1.4. Indictor 4: Cattle housing directions, dimensions, walls, roofs, doors and distance between rows of cattle houses are convenient for farming purposes (Failure of such is deemed minor and serious shortcomings)

A.3.3.1.4.1. Requirements: Housing directions, dimensions, walls, roofs, doors and distance between rows of cattle houses facilitate the farming must be properly designed.

A.3.3.1.4.2. Methods of inspection: Refer to item A.3.1.1.4.3 of Annex A hereof.

A.3.3.1.4.3. Assessment: Refer to item A.3.1.1.4.3 of Annex A hereof.

A.3.3.1.5. Indicator 5: Farming equipment and tools (troughs and farming tools) are adequately provided and made of easy-to-clean materials. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.1.5 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.2.1. Indicator 7.The water quality is tested twice every year. (Failure of such is deemed minor shortcomings)

Refer to item A.3.3.2.1 of Annex A hereof.

A.3.3.2.2. Indicator 8.The water supply system is periodically disinfected; and disinfectants and chemicals are available. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.3.2.2 of Annex A hereof.

A.3.3.2.3. Indicator 9. Water supply meets the farm demand (Failure of such is deemed major shortcomings).

Refer to item A.3.3.2.3 of Annex A hereof.

A.3.3.2.4. Indicator 10.The water source meets water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT (Failure of such is deemed minor and major shortcomings).

Refer to item A.3.1.2.4 of Annex A hereof.

A.3.3.3. Management of cattle feed and prohibited substances in cattle farms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.3.1 of Annex A hereof.

A.3.3.3.2. Indicator 12. Prohibited substances are not mixed with cattle feed and water (failure of such is deemed a serious shortcoming)

Refer to item A.3.1.3.2 of Annex A hereof.

A.3.1.3.3. Indicator 13. Cattle feed and materials are stored in accordance with regulations of laws (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.3.3 of Annex A hereof.

A.3.3.4. Breeding stock management

A.3.3.4.1. Indicator 14. The breeding stock origin is reliable. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

Refer to item A.3.1.4.1 of Annex A hereof.

A.3.3.4.2. Indicator 15. (Failure of such is deemed a serious shortcoming)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.4.3. Indicator 16. The records of breeding stock management; introduction and sale are available (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

Refer to item A.3.1.4.3 of Annex A hereof.

A.3.3.5. Cattle farming processes

A.3.3.5.1. Indicator 17. Farming processes are designed by type of cattle/calves and their respective growth stage. (Failure of such is deemed a major shortcoming).

A.3.3.5.1.1. Requirements: Farming processes are designed by type of cattle/calves and their respective growth .

A.3.3.5.1.2. Methods of inspection: Inspecting farming processes

A.3.3.5.1.3. Assessment:

A.3.3.5.1.3.1. If the indicator 17 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.1.1.2.3.2. If the indicator 17 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.5.2 of Annex A hereof.

A.3.3.6. Farm disinfection

A.3.3.6.1. Indicator 19. Disinfectants are daily renewed or added to disinfectant footbaths at the entrance and both ends of cattle houses; the depth of disinfectant footbaths is at least 15cm and the disinfectant concentration is high enough to kill bacteria (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.1 of Annex A hereof.

A.3.3.6.2. Indicator 20. All means of transport are cleansed before entering and leaving the farm. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.6 of Annex A hereof.

A.3.3.6.3. Indicator 21. All visitors to the farm wear protective clothing and undergo disinfection (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.3 of Annex A hereof.

A.3.3.6.4. Indicator 22. Cattle houses are disinfected before re-stocking or after replacement .(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.6.5. Indicator 23. Regulations on disinfection of cattle houses and their periphery are released; and cattle houses and their periphery are disinfected twice per week. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.6.5 of Annex A hereof.

A.3.3.6.6. Indicator 24. Every cattle house is disinfected once a week. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.3.6.6.1. Requirements: Cattle houses must be disinfected once a week.

A.3.3.6.6.2. Methods of inspection: carrying out documentary and physical inspection.

A.3.3.6.6.3. Assessment:

A.3.3.6.6.3.1. If the indicator 24 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.3.6.6.3.2. In case the indicator 24 is not satisfied:

a)It is deemed a minor shortcoming if the regulation on cattle house disinfection is vague; or relevant records/documents are incomplete.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.6.7. Indicator 25. Vehicles for transport of dairy, cattle feed and manure are segregated from each other and are disinfected after use. (Failure of such is deemed a major shortcoming)

A.3.3.6.7.1. Requirements: Vehicles for transport of milk, cattle feed and manure must be segregated from each other and must be disinfected after use

A.3.3.6.7.2. Methods of inspection: carrying out physical inspections.

A.3.3.6.7.3. Assessment

A.3.3.6.7.3.1. If the indicator 25 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

A.3.3.6.7.3.2. If the indicator 25 is not satisfied, it is deemed a major shortcoming.

A.3.3.6.8. Indicator 26. Cattle troughs are cleaned every day. (Failure of such is deemed a minor shortcoming).

Refer to item A.3.1.6.8 of Annex A hereof.

A.3.3.2.7. Insect and pest control

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.7.1 of Annex A hereof.

A.3.3.7.2. Indicator 28. Bushes and drains surrounding cattle houses and rearing houses are periodically cleared and unblocked . (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.7.2 of Annex A hereof.

A.3.3.8. Epidemic control

A.3.3.8.1. Indicator 29. The schedule of vaccination is introduced and cattle/calves are vaccinated against common diseases (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

A.3.3.8.1.1. Requirements: Procedures and schedule of vaccination must be prepared and cattle are vaccinated against common diseases such as foot mouth, classical swine fever, hemorrhagic septicemia, anthrax and other diseases (refer to Decision No.63/2005/QĐ-BNN, 64/2005/QĐ-BNN, 38/2006/QĐ-BNN)

A.3.3.8.1.2. Methods of inspection: examining vaccination records.

A.3.3.8.1.3. Assessment:

A.3.3.8.1.3.1.If the indicator 29 is satisfied, it is assessed as "Acceptable” (Ac)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a)It is deemed a minor shortcoming if the vaccination procedure or schedule is incomplete; or the vaccination is inconsistent with that in the procedure/schedule.

a) It is deemed a major shortcoming if there are no vaccination procedure or schedule; or cattle are not vaccinated.

A.3.3.8.2. Indicator 30. The treatment is administered in accordance with regulations on medication, duration of medication and dosage. Name of diseases, drugs, dosage, and duration of medication, cattle weight, treatment veterinarians and date of medication ended are completely recorded. (Failure of such is deemed a major shortcoming).

Refer to item A.3.1.8.3 of Annex A hereof.

A.3.3.8.3. Indicator 31. Any cattle or calf found dead is promptly reported to technicians/ veterinarians. Carcasses are properly disposed of or handled in an environmentally-sound manner. (Failure of such is deemed a serious shortcoming).

Refer to item A.3.1.8.4 of Annex A hereof.

A.3.3.9. Farmworker health and hygiene

A.3.3.9.1. Indicator 32. Farmworker’s personal health records are retained and every farmworker undergoes a health checkup once a year. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

Refer to item A.3.1.9.1 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.9.2 of Annex A hereof.

A.3.3.9.3. Indicator 34. The regulation on farmworker health and hygiene is introduced. (Failure of such is deemed a minor shortcoming)

Refer to item A.3.1.9.3 of Annex A hereof.

A.3.3.10. Manure management

A.3.3.10.1. Indicator 35. Solid manure is collected and transported to treatment facility to prevent environmental pollution. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings)

Refer to item A.3.1.10.1 of Annex A hereof.

A.3.3.10.2. Indicator 36.There are filtration systems or sedimentation systems to separate solid manure from liquid manure.(Failure of such is deemed a minor shortcoming) .

Refer to item A.3.1.10.2 of Annex A hereof.

A.3.3.10.3. Indicator 37.Liquid manure are not discharged to flow through other zones and facilities, and the waste drain system is separated from stormwater drain system.(Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.3.10.4. Indicator 38. Treated wastewater meets standards stipulated in Table D1 of Annex Article hereof (Failure of such is deemed minor, major and serious shortcomings)

Refer to item A.3.1.10.4 of Annex A hereof.

A.3.3.10.5. Indicator 39:There are carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground for carcass disposal in accordance with current regulations on veterinary hygiene and epidemiology. (Failure of such is a serious shortcoming)

Refer to item A.3.1.10.5 of Annex A hereof.

A.3.3.11. Human resource management

A.3.3.11.1. Indicator 40: All farmworkers are provided with harmful chemical manuals and training courses in occupational safety, farming skills and note-taking skills. (Failure of such is deemed major and serious shortcomings).

Refer to item A.3.1.11.1 of Annex A hereof.

A.3.2.11.2. Indicator 41. All farmworkers are provided instructions on first aid administration. (Failure of such is deemed minor and major shortcomings)

Refer to item A.3.1.11.2 of Annex A hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refer to item A.3.1.11.2 of Annex A hereof.

A.4. Instructions on farm ratings

Rating

Seriousness of shortcomings

Minor (Mi)

Major (Ma)

Serious( Se)

A

≤ 20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0

B

From 21 to 28

0

0

Ma ≤ 15  and Mi + Ma ≤ 35

0

C

Ma ≤ 15  and Mi + Ma > 35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

> 15

0

-

-

³ 1

Notes: ( - ) means “N/A”

Table A1 – Assessment of hygienic conditions in pig farms

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assessment results

Shortcomings and remedial measures

Acceptable

Fail

Minor

Major

Serious

 

1. Premises and equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

1.1. Location

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Conformity with local authorities' land use plans or competent authorities’ permission of the farm location

[ ]

 

 

[ ]

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

 

 

 

1.2. Design of pig houses, pig pens, warehouses and farming tools

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Design and layout of the farm.

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Suitability of pig housing directions, dimensions, walls, roofs, doors and distance between rows of pig houses .

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

5

Provision and arrangement of farming tools and troughs. 0}

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

6

Design of warehouses for storage of pig feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2. Water sources for pig farming purposes

 

 

 

 

 

7

 Carrying out of biannual inspection of quality of water for farming.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

 

8

Periodic disinfection of water supply system and sufficiency of chemical and disinfectants.

[ ]

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

9

Quantity of water quantity supply for farming.

[ ]

 

[ ]

 

 

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

 

3. Management of pig feed and prohibited substances in pig farms

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

11

Existence of records of medication administered, dosage, duration of medication, date of medication ended .

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Use of prohibited substances.

[ ]

 

 

[ ]

 

13

 Storage of pig feed and materials .

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

 

4. Breeding stock management

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Origin of breeding stock .

[ ]

 

 

[ ]

 

15

 Conformity with new arrival introduction practices including isolation, vaccination and disinfection of pig pens for newly-arrived pig herds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

 

16

Existence of records of breeding stock management , new arrival introduction and sale..

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5. Pig farming processes

 

 

 

 

 

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

 

 

18

Air quality in pig houses.

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6. Farm disinfection

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Renewal and addition of disinfectants to disinfectant footbaths at the entrance and both ends of pig houses; the depth of disinfectant footbaths and the disinfectant concentration .

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

20

Clean-up of means of transport before entering and leaving the farm.

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

21

 Disinfection of clothes and footwear of visitors.

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Disinfection of pig houses before re-stocking and after replacement.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

23

Existence of regulations on disinfection and spraying of disinfectants inside and on the periphery of pig houses every two weeks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

24

Conformity with regulations on disinfecting and keeping pig houses empty after re-stocking and replacement.

[ ]

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

25

Use and disinfection of vehicles for transport of pigs, pig feed and manure .

[ ]

 

[ ]

 

 

26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

 

 

7. Insect and pest control

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

27

 Availability and inspection of bait trap position maps.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bush clearing and drain unblocking on the periphery of pig housing and rearing houses.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

 

8. Epidemic control

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

29

Introduction of schedule of vaccination and vaccination administration.

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Application of “ all-in all-out” management system; and isolation of sick pigs to prevent disease spread.

[ ]

 

 

[ ]

 

31

In case of treatment, existence of medication records which specify duration of medication and dosage; name of diseases, drugs, dosage, pig weight, veterinarians and date of medication ended .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

 

32

 Notification of dead pig found to veterinarians; handling and disposal of carcasses.

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9. Worker health and hygiene

 

 

 

 

 

33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

 

34

Provision of protective clothes, masks, gloves, hats and rubber boots .

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

35

Introduction of regulations on farmworker health and hygiene

[ ]

[ ]

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Manure management

 

 

 

 

 

36

Collection and treatment of solid manure

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

37

 Availability of manure filtration systems or sedimentation systems

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

38

Discharge of liquid manure and the separation of liquid waste system from stormwater system.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

39

Treated wastewater quality compared with indicators in table D1, Annex D hereof

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

40

 Availability of carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground that conform to current regulations on hygiene and epidemiology.

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

11. Human resource management

 

 

 

 

 

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

42

Provision of first aid documents for all of farmworkers

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

43

Compliance with regulations on protective clothing by farmworkers and visitors; existence of visitor logbooks

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

 

28

31

10

 

 

Rating

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Indicators

Assessment results

Shortcomings and remedial measures

Acceptable

Fail

Minor

Major

Serious

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Premises and equipment

 

 

 

 

 

 

1.1. Location

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Conformity with local authorities' land use plans or competent authorities’ permission of the farm location

[ ]

 

 

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 Conformity with current regulations of laws on distance from the farm to residential areas, other construction works and water sources.

[ ]

 

[ ]

 

 

 

1.2. Design of poultry houses, warehouses and farming tools

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

3

Design and layout of poultry farm; and the separation of rearing houses from administrative offices

[ ]

 

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

 Provision and arrangement of farming tools (nests, troughs, etc.)

[ ]

[ ]

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

5

 Design of poultry housing in respect of light, temperature, ventilation, humidity and space

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

6

Design of warehouses for storage of poultry feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Separation of incubator houses from the outside and other zones; and cross-contamination prevention.

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

 

2. Water sources for poultry farming purposes

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8

Biannual inspection of water quality.

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Periodic disinfection of water supply system; and the sufficiency of disinfectants and chemicals for water supply system disinfection

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

10

 Sufficiency of water supply for farming.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

 

11

Quality of water for farming in comparison to water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT

[ ]

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3. Management of poultry feed and prohibited substances in poultry farms

 

 

 

 

 

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

13

Use of prohibited substances

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

14

 Conformity with regulations on storage of poultry feed and materials are stored

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Breeding stock management

 

 

 

 

 

15

 Origin of breeding stock

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

16

Compliance with new arrival introduction practices including isolation, vaccination and disinfection of newly-arrived poultry.

[ ]

 

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

Existence of records of breeding stock management and poultry introduction and sale.

[ ]

[ ]

 

 

 

 

5. Poultry farming processes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

18

Farming processes by type of poultry and their growth stage

[ ]

 

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

19

Air quality in poultry houses

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

20

Renewal and addition of disinfectants to disinfectant footbaths at the entrance and both ends of poultry houses; the depth of disinfectant footbaths and disinfectant concentration

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

21

Cleaning of means of transport before entering and leaving the farm.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Disinfection and changes of visitors’ clothes and footwear

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

23

Compliance with regulations on disinfection of poultry cages after every poultry re-stocking and replacement

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

24

Existence of regulations on disinfectant periodic spraying and the implementation of such regulations

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Compliance of regulations on disinfection and emptiness of poultry houses after re-stocking and replacement

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

26

Use and disinfection of vehicles for transport of poultry, poultry feed and manure

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

 

27

Poultry trough cleaning

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7. Insect and pest control

 

 

 

 

 

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

29

Periodic bush clearing and drain unblocking

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

8. Epidemic control

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Existence of schedule of vaccination and administration of vaccination to poultry flocks

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

31

Application of “ all-in – all-out” management system; and immediate separation of sick poultry for prevention of disease spread

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

32

Existence of treatment records which specify name of diseases, name of medications administered, reasons for medications, duration of medication, weight of sick poultry, treatment veterinarian, date of medication ended (in case of medical treatment)

[ ]

 

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

 Notification of dead pig found to physician/ veterinarians; handling and disposal of carcasses.

[ ]

 

 

[ ]

 

 

9. Worker health and hygiene

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

34

Retention of farmworkers’ health records and arrangement for health checkup once a year.

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

35

Provision of all required protective clothing to farmworkers.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

 

 

10. Manure management

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

37

Collection and treatment of solid manure

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Availability of carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground that conform to current regulations on hygiene and epidemiology

[ ]

 

 

[ ]

 

 

11. Human resource management

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

39

Provision of harmful chemical manuals and training courses in occupational safety, farming skills and note-taking skills for farmworkers.

[ ]

 

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

Provision of first aid documents for all of farmworkers

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

41

 Conformity with regulations on protective clothing by farmworkers and visitors; existence of visitor logbooks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

 

Total

 

26

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Rating

 

Table A3 – Assessment of hygienic conditions in cattle farms

No.

Indicators

Assessment results

Shortcomings and remedial measures

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fail

Minor

Major

Serious

 

1. Premises and equipment

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1.1. Location

 

 

 

 

 

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

[ ]

 

2

Conformity with current regulations of laws on distance from the farm to residential areas, other construction works and water sources.

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1.2. Design of cattle houses, sheds, warehouses and farming tools

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Design and layout of the farm by scale; separation for disease spread prevention

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

4

Convenience of cattle housing directions, dimensions, walls, roofs, doors and distance between rows of cattle houses and stalls

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

5

Availability and suitability of farming tools and troughs for farming purposes.

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Design of warehouses for storage of cattle feed, veterinary medicines, chemicals and disinfectants

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

 

2. Water sources for cattle farming purposes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

7

 Biannual inspection of water quality

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

8

Periodic disinfection of water supply system; and sufficiency of disinfectants and chemicals for water supply system disinfection

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

 

 

10

Quality of water for farming in comparison to water hygiene requirements in QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

3. Management of cattle feed and prohibited substances in cattle farms

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Existence of medication records which specify name of medications, dosage, duration of medication administered, and date of medication ended.

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

12

Use of prohibited substances

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

13

 Conformity with regulations on storage of cattle feed and materials

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4. Breeding stock management

 

 

 

 

 

14

 Origin of breeding stock

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

[ ]

 

15

Compliance with new arrival introduction practices including isolation, vaccination and disinfection of newly-arrived cattle houses.

[ ]

 

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

16

 Existence of records of breeding stock management and cattle introduction and sale.

[ ]

[ ]

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

17

Suitability of farming processes by type of cattle/calf and their growth stage.

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

18

Air quality in cattle houses

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Farm disinfection

 

 

 

 

 

19

Renewal and addition of disinfectants to disinfectant footbaths at the entrance and both ends of cattle houses; the depth of disinfectant footbaths and disinfectant concentration

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

20

Cleaning of means of transport before entering and after entering the farm.

[ ]

[ ]

[ ]

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

 Compliance with regulations on disinfection provision of protective clothing and footwear for visitors

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

22

Compliance with regulations on disinfection of cattle houses before re-stocking and after replacement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

23

Existence of regulations on disinfectant periodic spraying and the implementation of such regulations

[ ]

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

24

Disinfection of cattle houses and its frequency

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

 

 

26

Cattle trough cleaning

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

7. Insect and pest control

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Existence of insect and pest and rodent control programs; bait trap position maps and inspection of bait trap positions

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

28

Periodic bush clearing and drain/ditch unblocking

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

 

 

8. Epidemic control

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

Existence of schedule of vaccination and administration of vaccination

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

30

Existence of treatment records which specify name of diseases, name of medications administered, reasons for medications, duration of medication, weight of sick cattle/calf, treatment veterinarian, date of medication ended (in case of medical treatment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

[ ]

 

 

31

 Notification of dead cattle/calves found to veterinarians; handling and disposal of carcasses.

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

9. Worker health and hygiene

 

 

 

 

 

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

 

 

33

Provision of required protective clothing to farmworkers.

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

34

Existence of regulations on farmworker hygiene

[ ]

[ ]

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Manure management

 

 

 

 

 

35

Collection and treatment of solid manure

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

 

36

Availability of manure filtration systems or sedimentation systems

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37

Discharge of liquid manure and the separation of liquid waste system from stormwater system

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

38

Treated wastewater quality compared with indicators in table D1, Annex D hereof

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

[ ]

[ ]

 

39

Availability of carcass treatment facilities such as crematoria or burial ground that conform to current regulations on hygiene and epidemiology

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

11. Human resource management

 

 

 

 

 

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[ ]

 

[ ]

[ ]

 

41

Provision of first aid documents for all of farmworkers

[ ]

[ ]

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

42

 Conformity with regulations on protective clothing by farmworkers and visitors; existence of visitor logbooks

[ ]

[ ]

[ ]

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total

 

28

30

9

 

 

Rating

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Compulsory)

[NAME OF INSPECTING AUTHORITY]

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

 

HYGIENE INSPECTION RECORD

I. GENERAL INFORMATON:

1. Farm name:.......................................................................................................................

2. Address: ...........................................................................................................................

3. Tel:......................................................................... Fax:...................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Number of flocks/herds......................... Herd/flock structure:..........................................

6. Farm area:................ Office:................... livestock houses.... waste treatment area........

7. Inspection date: ................................................................................................................

8. Members of the Inspectorate  

1) ............................................................................................................. ............................  

2) ............................................................................................................. ............................

3) ............................................................................................................. ............................

9. Farm representatives:

1) ........................................................................................................ .................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. SCOPE OF INSPECTION

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

II. COMMENTS AND PROPOSALS BY THE INSPECTORATE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

IV.CONCLUSION BY THE INSPECTORATE

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

The record has been read out to the Inspectorate, representatives of the farm and all participants and mutually signed by both parties. This record is made in 02 copies having the same contents. Each party keeps one copy.

This Record is made as of date ………………..

 

        Representative of inspected farm                Representative of the inspectorate

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Compulsory)

[NAME OF REPORTING FARM]

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------

 

RECTIFICATION REPORT

I. General information:

1. Farm name:....................................................................................................................

2. Address:.........................................................................................................................

3. Tel: ........................................................... Fax (if any): ……………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Farm ………………………………. □

Cooperative (artels…) .................

Others ..........................................

4. Production scale …………[number of cattle/poultry]

5. Type of livestock:..............................................................................................................

6. Farming location: .............................................................................................................

II. Rectification

No.

Shortcomings stated in the inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Results

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

- Enclosed documents (if any): .............................................................................................

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………..[Location and date]……

Representative of the reporting farm
(Sign and seal, if any)

 

ANNEX D

(Compulsory)

Table D1: Requirements for wastewater hygiene conditions

No.

Indicators

Unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maximum

A

B

1

Temperature

oC

 

40

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

pH

-

Vietnam’s Standards 6492:2009

6 - 9

5.5-9

2

Chemical oxygen demand (COD5)

mg/l

TCVN 6491 – 1999
(ISO 6060 – 1989) 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

3

Biochemical oxygen  oxygen demand (BOD5)

mg/l

TCVN 6001-1:2008

30

50

4

Total suspended solid(TSS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6625:2000
(ISO 11923:1997) 

50

100

5

Soluble sulfide

mg/l

TCVN 6637:2000

0.2

0.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Total nitrogen (TN)

mg/l

TCVN 6638:2000

15

30

7

Total phosphorus

mg/l

TCVN 6202:1996

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

8

Ammonia ( NH3)

mg/l

TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984)

5

10

9

Arsenic

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6626:2000

0.05

0.1

10

Mercury

mg/l

TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999)

0.005

0.01

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lead

mg/l

TCVN 6193:1996

0.1

0.5

12

cadmium

mg/l

TCVN 6193:1996

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

0.01

13

Coli form

cfu/100ml

TCVN 6187-1:1996
(ISO 9308-1:2000) 

3,000

5,000

Table D2: Requirements for air quality in livestock houses

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit

Maximum

11

Aerobic bacteria 

VK/m3

106/m3

32

NH3

ppm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

H2S

ppm

5

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.117

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!