Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng giống cây

Số hiệu: 45/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 24/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 45/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do.

 Ký hiệu: QCVN 01-47 : 2011/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lạc.

 Ký hiệu: QCVN 01-48 : 2011/BNNPTNT

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống đậu tương.

 Ký hiệu: QCVN 01-49 : 2011/BNNPTNT

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 3 dòng.

 Ký hiệu: QCVN 01-50 : 2011/BNNPTNT

5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa lai 2 dòng.

 Ký hiệu: QCVN 01-51 : 2011/TTBNNPTNT

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng củ giống khoai tây.

 Ký hiệu: QCVN 01-52 : 2011/TTBNNPTNT

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống ngô lai.

 Ký hiệu: QCVN 01-53 : 2011/TTBNNPTNT

8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống lúa.

 Ký hiệu: QCVN 01-54 : 2011/TTBNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 45/2011/TT-BNNPTNT

Ha Noi, June 24, 2011

 

CIRCULAR

PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATIONS ON QUALITY OF PLANT SEED

Pursuant to Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03, 2008 of the Government stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development and Decree No. 75/ 2009/ND-CP dated September 10, 2009 of the Government amending the Article 3 of Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 03, 2008 of the Government;

Pursuant to the Law on Standards and Technical Regulations dated June 29, 2006;

Pursuant to the Ordinance on Plant Variety dated March 24, 2004;

The Ministry of Agriculture and Rural Development promulgates the national technical Regulations on quality plant varieties:

Article 1. Promulgating together with this Circular 08 national technical Regulations

1. National Technical Regulation on Quality of Open Pollilated Maize Seed

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. National Technical Regulation on Quality of Groundnut Seed

Symbol: QCVN 01-48: 2011/BNNPTNT

3. National Technical Regulation on Quality of Soybean Seed

Symbol: QCVN 01-49: 2011/BNNPTNT

4. National Technical Regulation on Quality of Three Line Hybrid Rice Seed

 Symbol: QCVN 01-50: 2011/BNNPTNT

5. National Technical Regulation on Quality of Two Line Hybrid Rice Seed

Symbol: QCVN 01-51: 2011/BNNPTNT

6. National Technical Regulation on Quality of Seed of Potato Tuber

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. National Technical Regulation on Quality of Hybrid Maize Seed

Symbol: QCVN 01-53: 2011/BNNPTNT

8. National Technical Regulation on Quality of Rice Seed

Symbol: QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT

Article 2. This Circular shall take effect after six months from the date of signing.

Article 3. Director of Department Crop Production (DCP), heads of agencies, organizations and individuals involved are responsible for implementation.

Any problem arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development for study, amendment or supplementation.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Ba Bong

 

 

ATTACHED FILE

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2011 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.196

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!