Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân

Số hiệu: 36/2014/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2014/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

Ký hiệu: QCVN 23:2014/BLĐTBXH.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

QCVN 23: 2014/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN

National technical regulation for Personal fall-arrest systems

Lời nói đầu

QCVN 23:2014/BLĐTBXH do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2014, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN

National technical regulation for Personal fall-arrest systems

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn, phương pháp thử, ghi nhãn, đóng gói, bảo quản và sử dụng đối với:

- Dây đỡ cả người được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

- Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng gồm hai loại thiết bị hấp thụ năng lượng sau:

+ Loại 1 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân khi lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 1,8 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 4,0 kN.

+ Loại 2 được sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân được lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 4,0 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 6,0 kN. Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

- Dây cứu sinh tự co, bao gồm cả dây cứu sinh tự co có một thiết bị cứu hoàn chỉnh được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

- Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

- Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa được làm từ các vật liệu bằng kim loại được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

Đối với các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nêu trên được sử dụng ở điều kiện làm việc đặc biệt (như ở những nơi tồn tại những hạn chế khác thường có liên quan đến việc đi vào nơi làm việc hoặc những yếu tố môi trường đặc biệt), ngoài việc tuân theo các quy định của quy chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định khác có liên quan.

1.1.2. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp thử đối với các hệ thống chống rơi ngã cá nhân hoàn chỉnh được giới hạn để sử dụng cho một người với khối lượng tổng không vượt quá 100 kg, khi hoạt động, nó sẽ giữ người bị rơi và hạn chế xung lực tối đa là 6 kN.

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống sau:

1.1.3.1. Đối với dây đỡ cả người:

- Dây bụng hoặc dây ngực.

- Tất cả những kiểu dây khác không được thiết kế để sử dụng trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

- Những quy định đặc biệt khác cho dây đỡ cả người, sử dụng riêng trong hệ thống điều khiển lên xuống hoặc hệ thống dẫn trong không gian hạn chế.

1.1.3.2. Đối với dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng:

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân kết hợp với dây treo không có thiết bị hấp thụ năng lượng hoặc không có biện pháp tiêu tán năng lượng.

- Dây treo đặc biệt và thiết bị hấp thụ năng lượng là một tập hợp không thể thiếu đối với các bộ phận của hệ thống chống rơi ngã cá nhân (nghĩa là chỉ có thể tách bằng cách cắt hoặc bằng công cụ đặc biệt)

1.1.3.3. Đối với đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt:

- Các đường ray và dây cứu sinh nghiêng (nghĩa là chúng được lắp đặt sao cho góc tạo thành giữa trục thẳng đứng và dây cứu sinh hoặc đường ray lớn hơn 15° khi nhìn từ hình chiếu cạnh).

- Các bộ phận được lắp nằm ngang của các đường ray hoặc dây cứu sinh hỗn hợp (nghĩa là các đường ray hoặc dây có cả bộ phận được lắp nằm ngang và thẳng đứng được liên kết với nhau bằng các mối nối).

1.1.3.4. Đối với các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa:

- Các chi tiết liên kết, các khóa chốt, các khóa điều chỉnh và các phụ kiện bằng kim loại khác được sử dụng trong sản xuất các dây đỡ cả người được quy định trong TCVN 7802-6: 2008 (ISO 10333-6) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Các phép thử tính năng của hệ thống.

- Các bộ phận nối được sử dụng cho mục đích nâng vật liệu.

- Các bộ phận nối được sử dụng trong các tình huống đặc biệt, chẳng hạn để giải cứu hoặc dẫn dây.

1.1.3.5. Hệ thống chống rơi ngã cá nhân hoàn chỉnh:

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân có sử dụng dây lưng hoặc dây ngực là bộ phận giữ người duy nhất.

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân kết hợp với các dây treo mà không có các thiết bị hấp thụ năng lượng hoặc các biện pháp tiêu tán năng lượng.

- Các hệ thống phụ và các bộ phận không thuộc phạm vi áp dụng của bộ tiêu chuẩn TCVN 7802.

- Thiết bị được sử dụng với mục đích nâng vật liệu.

1.2. Đối tượng áp dụng

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân như đã nêu ở mục 1.1.

1.2.2. Các tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa như sau:

- Dây đỡ cả người là bộ phận của thiết bị đỡ cả người để giữ người ở trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân

- Dây chính là dây buộc dây đỡ cả người được chế tạo để truyền tải, đỡ cơ thể người hoặc làm giảm áp lực lên người trong quá trình rơi và sau khi sự rơi kết thúc.

- Dây phụ là dây được thiết kế cùng với dây đỡ cả người, không phải dây chính.

- Khóa phanh là phụ kiện gồm hai phần được thiết kế để dễ dàng đeo và tháo dây đỡ cả người.

- Khóa điều chỉnh là phụ kiện được thiết kế để dễ dàng kéo dài và thu ngắn dây, điều chỉnh theo kích thước và hình dáng khác nhau của cơ thể người.

- Chi tiết liên kết chống rơi ngã là phụ kiện bắt buộc, được thiết kế như điểm liên kết để kết nối với hệ thống chống rơi ngã.

- Chi tiết liên kết tại vị trí làm việc là phụ kiện bắt buộc, được thiết kế riêng như điểm liên kết để kết nối với hệ thống tại vị trí làm việc

- Chi tiết liên kết điều khiển lên / xuống là phụ kiện không bắt buộc, được thiết kế riêng như điểm liên kết để kết nối với hệ thống điều khiển lên/ xuống.

- Chi tiết liên kết dẫn trong không gian hạn chế là phụ kiện không bắt buộc, được thiết kế riêng như điểm liên kết nối với hệ thống dẫn trong không gian hạn chế.

- Đĩa đóng là đĩa được cắt rãnh cho phép những dây riêng rẽ giao nhau và được giữ không bị quấn vào nhau tại vị trí đó.

- Hãm dây là chi tiết hãm mà khi vào dây, thu gọn lại phần chiều dài thừa của dây sau khi điều chỉnh.

- Miếng đệm là phần đỡ được lắp thêm với dây chính, làm gia tăng cục bộ chiều dày và chiều rộng của dây.

- Giá đỡ ở phía sau tại vị trí làm việc là giá đỡ phía sau cứng hoặc nửa cứng có thể kết hợp với dây đỡ cả người.

- Móc treo dụng cụ là bộ phận thường được lắp đồng bộ với dây thắt lưng của dây đỡ cả người được dùng để gắn tạm các dụng cụ với dây đỡ trong khi làm việc.

- Khối lượng tổng là tổng khối lượng của người sử dụng cộng với quần áo và thiết bị mang theo.

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân là hệ thống được thiết kế để chống rơi ngã từ trên cao, giảm thiểu xung lực khi rơi, kiểm soát toàn bộ khoảng cách rơi để ngăn ngừa việc va vào nền đất hoặc vật cản khác và để giữ người rơi xuống trong một tư thế thích hợp.

- Hệ thống tại vị trí làm việc là hệ thống cho phép người làm việc có sự hỗ trợ của phương tiện bảo vệ cá nhân sao cho việc rơi ngã được ngăn ngừa.

- Hệ thống điều khiển đi xuống là hệ thống mà nhờ đó người công nhân có thể đi xuống từ vị trí này đến vị trí khác bằng cách tụt xuống hoặc biện pháp khác trong khi bị treo lơ lửng trên dây đỡ.

- Hệ thống dẫn trong không gian hạn chế là hệ thống được sử dụng trong điều kiện làm việc khi người công nhân phải di chuyển trong không gian hẹp hoặc bị hạn chế bằng cách dùng thang hoặc treo trên dây đỡ và ở nơi việc di chuyển khẩn cấp chỉ có thể thực hiện được ở vị trí gần như thẳng đứng.

- Dây treo là vật liệu mềm dẻo, dài được sử dụng cùng với thiết bị hấp thụ năng lượng như một hệ thống phụ để nối trong hệ thống chống rơi ngã.

- Dây treo có thể điều chỉnh được là dây treo bao gồm một cơ cấu cho phép điều chỉnh chiều dài của dây ngắn lại hoặc dài ra.

- Thiết bị hấp thụ năng lượng là bộ phận được thiết kế để tiêu tán động năng tạo ra trong khi rơi và hạn chế xung lực tác dụng lên hệ thống chống rơi ngã, dụng cụ neo và người sử dụng.

- Dây treo hấp thụ năng lượng là dây treo có một thiết bị hấp thụ năng lượng hoàn chỉnh.

- Dây đỡ cả người có thiết bị hấp thụ năng lượng là dây đỡ cả người có một thiết bị hấp thụ năng lượng hoàn chỉnh.

- Độ giãn cố định là sự chênh lệch về chiều dài theo trục dọc của thiết bị hấp thụ năng lượng trước và sau khi sử dụng.

- Chiều dài theo trục dọc là khoảng cách theo đường thẳng được đo giữa đầu chịu tải với đầu kia của một thiết bị hấp thụ năng lượng dưới một lực kéo căng.

- Sử dụng có hiệu quả là khi thiết bị hấp thụ năng lượng bắt đầu và liên tục kéo dài đến độ giãn cố định để tiêu tán năng lượng tác dụng lên nó, khi đó nó đã được sử dụng có hiệu quả.

- Khoảng cách rơi tự do là tổng khoảng cách theo phương thẳng đứng mà người công nhân bắt đầu bị rơi dưới tác dụng của trợ lực và lực cản của không khí đến lúc bắt đầu chịu tác dụng của xung lực.

- Bộ phận là phần cấu thành của hệ thống chống rơi ngã hoặc hệ thống phụ được hoàn thiện trong quá trình sản xuất của nhà chế tạo và có thể mua được.

- Hệ thống phụ là phần cấu thành của một hệ thống chống rơi ngã bao gồm một hoặc nhiều bộ phận và được dùng để nối người sử dụng bằng chi tiết liên kết chống rơi ngã của dây đỡ cả người với dụng cụ neo.

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân là tập hợp các bộ phận nối liền với nhau và các hệ thống phụ, gồm một dây đỡ cả người để người sử dụng đeo, khi nối với dụng cụ neo thích hợp để chống rơi ngã từ trên cao.

- Dây cứu sinh tự co là hệ thống nối phụ được neo phía trên nơi làm việc, bao gồm một dây cứu sinh được kéo căng, co lại tự động và rút ra tương ứng với chuyển động bình thường của một người công nhân và một bộ phận phanh khóa và giữ tự động dây cứu sinh khi có sự rơi ngã đột ngột, theo cách tương tự với tác dụng của một dây đai an toàn ở chỗ ngồi trên xe ô tô.

- Thiết bị cứu hoàn chỉnh là cơ cấu hoàn chỉnh với dây cứu sinh tự co và nếu tháo rời sẽ làm hỏng dây cứu sinh tự co

- Thiết bị hấp thụ năng lượng hoàn chỉnh với dây cứu sinh là bộ phận được thiết kế để tiêu tán động năng tạo ra trong khi rơi, hạn chế lực xung động tác dụng lên dây cứu sinh tự co, dụng cụ neo và người rơi, là cơ cấu hoàn toàn hoàn chỉnh với dây cứu sinh và nếu tháo rời sẽ làm hỏng sản phẩm.

- Chỉ thị báo rơi là cơ cấu cho người sử dụng biết bằng mắt thường liệu dây cứu sinh tự co có hoạt động để chống rơi ngã hay không.

- Chiều dài làm việc tối đa là chiều dài tối đa dây cứu sinh có thể rút ra, khi do từ bộ phận nối của dây cứu sinh đến điểm liên kết neo hộp vỏ dây cứu sinh tự co.

- Bộ phận nối khớp quay là bộ phận nối cùng với một thiết bị khớp quay cho phép bộ phận nối quay xung quanh trục chính của nó.

- Treo lơ lửng sau khi rơi là trạng thái mà trong đó sau khi đã dừng lại hoàn toàn nhờ thiết bị chống rơi ngã, người rơi bị treo lơ lửng trên một dây đỡ cả người.

- Khối lượng tổng là tổng khối lượng của người công nhân cộng với quần áo và thiết bị mang theo.

- Quả nặng khóa tối thiểu là khối lượng nhỏ nhất, khi nối với điểm cuối phía bên ngoài của một dây cứu sinh tự co co lại toàn bộ và sau đó kéo ra làm cho cơ cấu khóa bên trong của dây cứu sinh tự co khớp với nhau và khóa lại.

- Khoảng dịch chuyển “H” là tổng khoảng cách rơi của mẫu thử 100kg, được đo từ điểm liên kết của mẫu ở với vị trí trước khi thả tới vị trí cân bằng sau khi rơi trong phép thử động

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân là tập hợp các bộ phận nối liền với nhau và các hệ thống phụ, gồm một dây đỡ cả người để người sử dụng đeo, khi nối với dụng cụ neo thích hợp để chống rơi ngã từ trên cao

- Bộ phận là phần cấu thành của một hệ thống chống rơi ngã hoặc hệ thống phụ được hoàn thiện trong quá trình sản xuất của nhà chế tạo và có thể mua được.

- Hệ thống phụ là phần cấu thành của một hệ thống chống rơi ngã bao gồm một hoặc nhiều bộ phận và được dùng để nối người sử dụng bằng chi tiết liên kết chống rơi ngã của dây đỡ cả người với dụng cụ neo và thực hiện hai chức năng chủ yếu trong hệ thống chống rơi ngã là kết nối, đỡ và hấp thụ năng lượng.

- Đường ray thẳng đứng là đường ray được gắn chặt với một thang hoặc kết cấu khác cố định bằng các ngàm kẹp cách quãng dọc theo chiều dài của ray, và có thể gắn vào đó một bộ hãm rơi ngã kiểu trượt.

- Dây cứu sinh thẳng đứng là dây có thể co dãn, được lắp đặt cố định hoặc tạm thời.

- Dây cứu sinh thẳng đứng cố định là dây đã kéo căng có ít nhất một đầu ở phía trên được gắn chặt cố định, có vai trò như một điểm neo chắc chắn.

- Dây cứu sinh thẳng đứng tạm thời là dây treo có điểm trên cùng được gắn tạm thời với một điểm neo phía trên cùng, trên dây có thể gắn một bộ hãm rơi ngã kiểu trượt.

- Bộ hãm rơi ngã kiểu trượt là cơ cấu được gắn vào đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng, có thể trượt lên hoặc xuống tương ứng với chuyển động treo và tự động khóa vào đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng khi có chuyển động rơi đột ngột.

- Dây nối là dây được nối với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt, dùng để liên kết giữa bộ hãm rơi ngã kiểu trượt với một điểm liên kết chống rơi ngã trên dây đỡ cả người.

- Chiều dài dây nối là khoảng cách ngắn nhất đo được giữa điểm mang tải của đầu xa nhất tới đầu kia của dây nối, khi dây nối được giữ căng.

- Dây treo là dây được làm bằng vật liệu mềm dẻo, có thể được sử dụng làm một phần hoặc toàn bộ dây nối.

- Thiết bị hấp thụ năng lượng trên dây nối là bộ phận có thể được sử dụng như một phần hoặc toàn bộ của dây nối, được dùng để tiêu tán động năng sinh ra trong khi rơi, và hạn chế xung lực tác dụng lên đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng và người rơi.

- Bộ phận nối là bộ phận có thể được sử dụng như một phần hoặc toàn bộ của dây nối, và được dùng để liên kết dây nối với điểm liên kết chống rơi ngã trên dây đỡ cả người.

- Bộ phận nối để neo giữ là bộ phận được sử dụng để nối trực tiếp dây cứu sinh thẳng đứng tạm thời với điểm neo giữ phía trên

- Thiết bị hấp thụ năng lượng trên dây cứu sinh thẳng đứng là bộ phận có thể có hoặc không, được gắn ở điểm chốt phía trên của dây cứu sinh thẳng đứng cố định, hoặc gắn ở điểm neo phía trên của dây cứu sinh thẳng đứng tạm thời, được dùng để tiêu tán động năng sinh ra trong khi rơi và hạn chế xung lực tác dụng lên dây cứu sinh, điểm chốt/neo phía trên và người rơi.

- Điểm mở là điểm được thiết kế đặc biệt trên đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng cố định mà tại đó có thể lắp hoặc tháo bộ hãm rơi ngã kiểu trượt, điểm này không phải là điểm xa nhất.

- Cơ cấu mở là cơ cấu trên bộ hãm rơi ngã kiểu trượt, cho phép lắp và tháo bộ hãm ở bất kỳ điểm trung gian nào trên đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng.

- Sự treo giữ sau khi ngừng rơi là trạng thái mà sau khi đã dừng hoàn toàn bằng một phương tiện chống rơi ngã, người rơi được treo lơ lửng trên dây đỡ cả người.

- Quả nặng thử khóa tối thiểu là quả nặng có khối lượng nhỏ nhất tính tròn đến kilôgam, khi gắn vào đầu tự do đã nhấc lên của dây nối và sau đó thả, sẽ làm cho bộ hãm rơi ngã khóa lại và giữ nguyên trạng thái này trên đường ray thẳng đứng hoặc dây cứu sinh thẳng đứng.

- Bộ phận là phần cấu thành của một hệ thống chống rơi ngã hoặc hệ thống phụ được hoàn thiện trong quá trình sản xuất của nhà chế tạo và có thể mua được.

- Hệ thống phụ là phần cấu thành của một hệ thống chống rơi ngã có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ phận và được dùng để kết nối người sử dụng với dụng cụ neo qua chi tiết liên kết chống rơi ngã của dây đỡ cả người

- Hệ thống chống rơi ngã cá nhân là tổ hợp các bộ phận và hệ thống phụ bao gồm dây đỡ cả người, khi kết nối với nhau theo trình tự nhất định và được nối với một dụng cụ neo phù hợp sẽ có tác dụng chống rơi ngã từ trên cao.

- Bộ phận nối là cơ cấu được sử dụng để lắp ráp hệ thống chống rơi ngã bằng cách ghép nối vật lý hai bộ phận hoặc hai hệ thống với nhau.

- Cổng là cơ cấu tự đóng, trượt hoặc bản lề, khi được mở ra cho phép các chi tiết hoặc hệ thống phụ đi qua để được phép nối trong bộ phận nối.

- Chốt tự khóa là cơ cấu vận hành tự động khi đóng cổng và được mở bằng ít nhất hai thao tác liên tiếp, có chủ ý.

- Khoảng mở là khoảng hở tối đa của cổng khi cổng được mở hết để đưa một chi tiết hoặc hệ thống phụ vào trong bộ phận nối.

- Chốt chặn là chốt khi được đưa ngang qua một đầu của bộ phận nối sẽ giữ một đầu của dây treo sao cho đầu này bị giữ lại trên một phần của bộ phận nối được dùng để chịu một xung lực.

- Mắt chặn là mặt hoặc lỗ có chức năng tương tự như chốt chặn, nhưng được sản xuất đồng bộ với bộ phận nối.

- Chốt cổng là phần của bộ phận nối ăn khớp với đầu tự do của cổng

- Nhà sản xuất là cơ sở sản xuất bộ phận hoặc hệ thống phụ hoặc cả hai để sử dụng trong các hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

- Nhà lắp ráp là cơ sở hoặc người lắp các bộ phận hoặc các hệ thống phụ thành các hệ thống hoàn chỉnh để sử dụng.

- Khoảng không tự do yêu cầu là khoảng không yêu cầu ở phía dưới người sử dụng để tránh sự va chạm xuống nền đất hoặc một kết cấu.

2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

Đối với từng loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật sau:

2.1. Dây đỡ cả người phải đạt được các yêu cầu theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-1:2007 (ISO 10333-1) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây đỡ cả người.

2.2. Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-2:2007 (ISO 10333-2) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng.

2.3. Dây cứu sinh tự co phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4 và mục 5, được thử nghiệm theo quy định tại mục 6 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 7 của TCVN 7802- 3:2007 (ISO 10333-3) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Dây cứu sinh tự co.

2.4. Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802- 4:2008 (ISO 10333-4) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Đường ray thẳng đứng và dây cứu sinh thẳng đứng kết hợp với bộ hãm rơi ngã kiểu trượt.

2.5. Các bộ phận nối cổng tự đóng và tự khóa phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại mục 4, được thử nghiệm theo quy định tại mục 5 và được ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, sử dụng theo mục 6 của TCVN 7802-5:2008 (ISO 10333-5) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Các bộ phận nối có cổng tự đóng và tự khóa.

2.6. Hệ thống chống rơi ngã cá nhân hoàn chỉnh phải tuân theo các yêu cầu được quy định tại mục 4, mục 5 và mục 6 của TCVN 7802-6:2008 (ISO 10333-6) Hệ thống chống rơi ngã cá nhân - Các phép thử tính năng của hệ thống.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Đối với các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước

3.1.1. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này.

Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định thực hiện và thực hiện theo phương thức: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.1.2. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này.

3.2. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu

3.2.1. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này.

3.2.2. Việc chứng nhận hợp quy do các tổ chức chứng nhận đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài được thừa nhận tiến hành.

3.2.3. Việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo phương thức thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (Phương thức 7 trong quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

3.2.4. Trong trường hợp các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, đa phương giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước xuất khẩu các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân này được miễn kiểm tra nhập khẩu.

3.2.5. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nhập khẩu, trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

3.3. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường

3.3.1. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy, ghi nhãn theo quy định.

3.3.2. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra chất lượng đối với các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân lưu thông trên thị trường như đối với các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3.4. Quản lý Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân trong quá trình sử dụng

3.4.1. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân phải được bảo quản và sử dụng theo các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.4.2. Sử dụng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân đúng mục đích, theo đúng chức năng và theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

3.4.3. Các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân phải được thử nghiệm định kỳ tương ứng với từng loại được nêu trong bộ tiêu chuẩn TCVN 7802 và thử tính năng của hệ thống theo tiêu chuẩn TCVN 7802-6:2008 (ISO 10333-6) ít nhất 01 lần trong 6 tháng. Việc thử nghiệm định kỳ do các tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện.

Sau mỗi lần thử nghiệm phải có biên bản ghi lại kết quả thử nghiệm và thời hạn thử nghiệm tiếp theo đối với sản phẩm đạt yêu cầu. Không sử dụng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu.

3.4.4. Người sử dụng phải căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất. Xây dựng nội dung kiểm tra tính năng của các cơ cấu, bộ phận của hệ thống chống rơi ngã cá nhân trước khi sử dụng hàng ngày. Hướng dẫn phải được phổ biến cho người lao động và treo ở vị trí thuận lợi cho người lao động tự kiểm tra.

3.4.5. Trước khi sử dụng hệ thống chống rơi ngã cá nhân, người lao động phải tự kiểm tra theo hướng dẫn đã được niêm yết tại nơi làm việc.

3.4.6. Việc tự kiểm tra khi sử dụng hệ thống chống rơi ngã cá nhân hàng ngày phải được giám sát và có sổ ghi lại kết quả.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

4.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành chứng nhận hợp quy cho các loại dây, thiết bị và các bộ phận trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phố hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.

5.2. Các cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này trên địa bàn quản lý.

5.3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 36/2014/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 30, 2014

 

CIRCULAR

INTRODUCTION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS

Pursuant to the Law on Technical Regulations and Standards dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government's Decree No. 127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Technical regulations and standards;

Pursuant to the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Product and goods quality;

Pursuant to the Government's Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At request of the Director of Bureau of Work Safety;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby issues this Circular providing National Technical Regulation on personal fall arrest systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular enters into force from June 30, 2015.

Article 3. Ministers, ministerial-level agencies, Governmental agencies, People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities and relevant entities shall be responsible for the implementation of this Circular. /.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTERDoan Mau Diep

 

QCVN 23: 2014/BLDTBXH

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS

Foreword

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON PERSONAL FALL ARREST SYSTEMS (PFAS)

1. GENERAL PROVISIONS

Scope

1.1.1. This Regulation stipulates safety requirements, test methods, instructions on labeling, packaging, use and maintenance of:

- Full body harness which is a body support device for the single person use of the total mass not exceeding 100 kg.

- Lanyards and energy absorbers categorized into two classes of following energy absorbers:

+ Class 1: used in PFAS where, due to installation, the potential free-fall distance can be limited to a maximum of 1,8 m and, if a fall takes place, the arresting force is limited to a maximum of 4,0 kN;.

+ Class 2: used in PFAS where, due to installation, the potential free-fall distance can be limited to a maximum of 4,0 m and, if a fall takes place, the arresting force is limited to a maximum of 6,0 kN. Each lanyard and energy absorber is designed for single-person of a total mass not exceeding 100 kg.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vertical rails and vertical lifelines which incorporate a sliding-type fall arrester designed for single-person use of total mass not exceeding 100 kg.

- Connectors with self-closing and self-locking gates which are made from metallic materials and designed for the single-person use of a total mass not exceeding 100kg.

Where the aforesaid lines, components and connectors of the personal fall arrest systems (hereinafter referred to as “PFAS component”) are subject to special conditions of use ( where, for example, there exist unusual limitations concerning access to workplaces or particular environmental factors), users shall comply with relevant regulations, in addition to provisions hereof.

1.1.2. This Regulation specifies requirements and test methods applicable to integral personal fall arrest systems which are limited to single-person use of the total mass not exceeding 100kg and the maximum arrest force of 6 kN.

1.1.3. This Regulation shall not apply to:

1.1.3.1. For Full body harnesses

- Waist belts or chest harnesses.

- All other types of harnesses that are not designed primarily for use in PFAS.

- Any special requirement for full body harnesses, peculiarly used in descent or ascend systems or confined-space access systems.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- PFAS that incorporate lanyards without energy absorbers or without means of energy dissipation.

- Special lanyards and energy absorbers which are integral (can only be separated by mutilation or by special tools) to the PFAS components.

1.1.3.3. For vertical rails and vertical lifelines which incorporate a sliding-type fall arrester

- Inclined rails and lifelines (those which are installed at an angle between the true vertical and the lifeline or rail of more than 15° when viewed from the side elevation).

- Horizontally-installed elements of compound rails or lifelines (those which have both vertically and horizontally-installed elements linked by junctions).

1.1.3.4. For connectors and self-closing and self-locking gates

- Attachment elements, fastening buckles, adjusting buckles and other metallic fittings used in the manufacture of full-body harnesses specified in TCVN 7802-6: 2008 (ISO 10333-6) -Personal Fall Arrest Systems – System Performance Tests.

- Connectors used for material-lifting purposes.

- Connectors used in special techniques or situations, e.g. rescue, or rope access.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- PFAS that use waist belts or chest harnesses as the only body-holding device.

- PFAS that incorporate lanyards without energy absorbers or without means of energy dissipation.

- Any sub-system and components beyond the scope of TCVN 7802.

- Equipment used for material-lifting purposes.

1.2. Regulated entities

1.2.1. Organizations and individuals producing, importing, trading and using PFAS lines and components specified in item 1.1.

1.2.2. Quality inspection agencies, State regulatory authorities and relevant entities.

1.3. Interpretation

For the purpose of this Regulation, terms herein shall be construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Primary strap refers to a strap of a full-body harness that is designed to transmit load, and support the body or exert pressure on the body during a fall of the person and after the arrest of a fall.

- Secondary strap refers to a strap from which the full body harness is constructed, other than primary straps.

- Fastening buckle refers to a two-part fitting which is designed to facilitate the donning and doffing of full body harnesses.

- Adjusting buckle refers to a fitting which is designed to facilitate the lengthening and shortening straps of full body harnesses, to provide adjustments to different body sizes and shapes.

- Fall-arrest attachment element refers to a mandatory fitting designed as the point of attachment for the connection into a fall-arrest system.

- Work-positioning attachment element refers to a compulsory fitting exclusively designed as the point of attachment for the connection into a work-positioning system.

- Controlled descent/ascent attachment element refers to an optional fitting exclusively designed as the point of attachment for the connection into a controlled descent/ascent system.

- Confined-space access attachment element refers to an optional fitting exclusively designed as the point of attachment for the connection into a confined-space access system.

- Collector plate refers to a slotted plate which allows individual straps to intersect one another, and to be held in this position without being joined.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Comfort pat refers to an extra support fitted to any of the primary straps which locally increases the strap’s width and thickness.

- Work-positioning back support refers to a rigid or semi-rigid back support which can be incorporated into full body harnesses.

- Tool loop refers to an accessory which usually fitted integrally to the waist strap of a full body harness used for temporarily attaching tools to the harness while working.

- Total mass refers to a sum of the user’s mass plus all attached clothing and equipment.

- PFAS refer to a system which is designed to arrest a fall from a height, to minimize the fall-arrest forces, to control the total fall distance in order to prevent collision with the ground or other obstacles, and to maintain the faller in a suitable post-fall attitude.

- Work-positioning system refers to a system which enables workers to work with the support of personal protective equipment in tension in such a way that fall is prevented.

- Controlled descent system refers to a system whereby the worker can descend from one level to another by rappelling or other methods while (s)he is suspended in the appropriate harness

- Confined-space access system refers to a system which is used in a work situation where the worker has to enter into a narrow or confined space using a ladder or by being suspended in a harness, and where emergency evacuation can only be carried out with the worker in a near upright position.

- Lanyard refers to a finished length of flexible material, which is in conjunction with an energy absorber as a connecting subsystem in PFAS.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Energy absorber refers to a component which is designed to dissipate the kinetic energy generated during the fall, to limit the arresting forces applied to the PFAS, anchor device and user.

- Energy-absorbing lanyard refers to a lanyard with an integral energy absorber.

- Full body harness with energy absorber refers to a full body harness having an integral energy absorber.

- Permanent extension refers to a difference in the pin centre length of an energy absorber before and after deployment.

- Pin centre length refers to a straight line distance measured between the bearing points of one energy absorber termination to the other with the absorber under tension.

- Deployment refers to when the energy absorber begins and continues to permanently extend in order to dissipate the energy applied to it, it is said deployment.

- Free fall distance refers to a total vertical displacement through which the worker falls under the forces of gravity and air resistance only from the start of the fall to the onset of the arresting force.

- Component refers to constituent parts of the PFAS or subsystem that has been completed by the manufacturer and is available for purchase.

- Subsystem refers to a constituent part of the PFAS which may consist of one or more components and used and is used to connect the user from a fall-arrest attachment element of the full body harness to anchor devices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Self-retracting lifeline refers to a connecting subsystem which is anchored above the work place, incorporating a tensioned lifeline which is extracted and automatically retracted in response to the normal movements of a worker, and a braking means which automatically locks and holds the lifeline in response to the sudden motion of a fall, in a similar fashion to the operation of a motor car inertia reel seat belt.

- Integral-rescue facility refers to a complete mechanism which is integral to the self-retracting lifelines and cannot be separated without dismantling the self-retracting lifelines.

- Energy absorber integral to lifeline refers to a component which is designed dissipate the kinetic energy generated during the fall which limits the arresting force applied to the self-retracting lifeline, anchor device and faller. This component is completely integral to the lifeline and cannot be separated without dismantling the product.

- Fall indicator refers to a mechanism which gives visual indicators to users whether or not the self-retracting lifeline has been subjected to arrest a fall.

- Maximum working length means the maximum length of extracted lifeline available, when measured from the lifeline connector to the self-retracting lifeline housing anchor attachment point.

- Swivel connector refers to a connector and a swivel facility that allows the connector to rotate around its major axis.

- Post fall-arrest suspension refers to the state in which, after having been brought to a complete stop by a fall-arresting means, the faller remains suspended in the full-body harness.

- Total mass refers to the sum of the user’s mass plus all attached clothing and equipment.

- Minimum locking test mass refers to the smallest mass, which when attached to the external termination of a fully retracted self-retracting lifeline and then released will cause the internal locking mechanism of the self-retracting lifeline to engage and to stay engaged.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- PFAS is an assembly of interconnected components and subsystem, including a full body harness worn by the user when connected to the appropriate anchor device.

- Component refers to a constituent part of the PFAS or subsystem that has been completed by the manufacturer and is available for purchase.

- Subsystem refers to a constituent part of the PFAS which may consist of one or more components and used and is used for connecting the user from a fall-arrest attachment element of the full body harness to anchor devices and performs to essential functions: connecting and arresting and energy absorbing.

- Vertical rail refers to a rigid track which is permanently fastened by a number of brackets at intervals along its length to a fixed ladder or other structure, and to which a sliding-type fall arrester can be attached.

- Vertical lifeline refers to a flexible line which is either temporarily or permanently installed.

- Permanent vertical lifeline refers to a tensioned line which is permanently fastened to at least one position at its upper end, to act as a reliable anchor point.

- Temporary vertical lifeline refers to a suspended line which is temporarily fastened at its upper extremity to an overhead anchor point to which a sliding-type fall arrester can be attached.

- Sliding-type fall arrester refers to a device which is designed to be attached to and to slide up and down the vertical rail or vertical lifeline in response to climbing movements, but locks automatically onto the vertical rail or vertical lifeline in response to the sudden motion of a fall.

- Connecting line refers to a line which is designed to link the sliding-type fall arrester to a fall-arrest connecting point of the full body harness.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lanyard refers to a line made from flexible materials which may be utilized as a part or the whole of the connecting line.

- Connecting-line energy absorber refers to a component which may be utilized as a part or the whole of the connecting line designed to dissipate the kinetic energy generated during a fall and limit the arresting forces exerted on the vertical rail or vertical lifeline and faller.

- Connector refers to a component which may be utilized as a part or the whole of the connecting line and is used to link the connecting line to the fall-arrest attachment point on the full-body harness.

- Anchor connector refers to any component which is utilized to directly link a temporary vertical lifeline to an overhead anchor point.

- Vertical lifeline energy absorber refers to a component which may or may not be included at the upper fastening point of a permanent vertical lifeline, or at the overhead anchor point of a temporary vertical lifeline, designed to dissipate the kinetic energy generated during a fall and limit the arresting forces exerted on the lifeline, upper fastening/anchoring point and faller.

- Opening point refers to a specially-designed point on a vertical rail or permanent vertical lifeline, other than the extremities, where a sliding-type fall arrester may be attached or detached.

- Opening device refers to any device on a sliding-type fall arrester which allows the arrester to be attached and detached at any intermediate point on a vertical rail or vertical lifeline.

- Post fall-arrest suspension refers to the state in which, after having been brought to a complete stop by a fall-arresting means, the faller remains suspended in the full-body harness.

- Minimum locking test mass means the smallest mass, to the nearest whole kilogram, which, when attached to the raised free end of the connecting line and then released, will cause the fall arrester to lock on to the vertical rail or vertical lifeline and stay locked.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Subsystem refers to a constituent part of the PFAS which may consist of one or more components and is used to connect the user from a fall-arrest attachment element of the full body harness to anchor devices.

- PFAS is an assembly of components and subsystems, including a full-body harness worn by the user, which when linked together in series and when connected to a suitable anchor device will arrest a fall from a height.

- Connector refers to a device which is used to assemble a PFAS by enabling two other components or subsystems to be physically connected.

- Gate refers to a self-closing, sliding or hinged mechanism which, when opened, allows passage of the components or sub-systems to be coupled into the connector.

- Self-locking feature refers to any mechanism which operates automatically upon closure of the gate and is opened by at least two consecutive, deliberate actions.

- Opening refers to the maximum gap for the passage of a component or subsystem into the connector with a fully opened gate.

- Retention pin refers to a pin which, when inserted across one end of a connector, maintains the position of a lanyard termination, so that the termination is constrained to bear on a part of the connector which has been designed to sustain a fall-arrest force.

- Retention eye refers to an eye or hole which is similar in function to a retention pin, but which becomes integral to the connector during manufacture

- Latch refers to a part of the connector which engages with the free end of the gate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assembler refers to any business concern or individual specialized in fitting components or subsystems into complete systems ready for use.

- Required free space refers to a distance required beneath he faller to prevent collision with the ground or other structure.

2. TECHNICAL PROVISIONS

PFAS components shall be conformable to the following technical standards:

2.1. Full body harness shall meet technical requirements in section 4 and shall be tested in accordance with section 5 and shall be labeled, packaged, maintained and applied in accordance with Section 6 of TCVN 7802-1:2007 (ISO 10333-1) -Personal Fall Arrest Systems – Full Body Harness.

2.2. Lanyards and energy absorbers shall meet technical requirements in section 4 and shall be tested in accordance with section 5 and shall be labeled, packaged, maintained and applied in accordance with Section 6 of TCVN 7802-2:2007 (ISO 10333-2)-Personal Fall Arrest Systems – Lanyards and energy absorbers.

2.3. Self-retracting lifelines shall meet technical requirements in section 4 and 5, shall be tested in accordance with section 6 and shall be labeled, packaged, maintained and used in accordance with Section 7 of TCVN 7802- 3:2007 (ISO 10333-3) -Personal Fall Arrest Systems – Self-Retracting Lifelines.

2.4. Vertical rails and vertical lifelines which incorporate with sliding-type fall arresters shall meet technical requirements in section 4 , shall be tested in accordance with section 5 and shall be labeled, packaged, maintained and applied in accordance with Section 6 of TCVN 7802- 4:2008 (ISO 10333-4) -Personal Fall Arrest Systems – Vertical rails and vertical lifelines incorporating a sliding-type fall arrester.

2.5. Connectors and self-closing and self-locking gates shall meet technical requirements in section 4 , shall be tested in accordance with section 5 and shall be labeled, packaged, maintained and applied in accordance with Section 6 of TCVN 7802-5:2008 (ISO 10333-5):Personal Fall Arrest Systems – Connectors and Self-Closing and Self-Locking Gates .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. MANAGEMENT PROVISIONS

3.1. With respect to domestically-manufactured PFAS components

3.1.1. Every domestically-manufactured PFAS component shall undergo a certification of conformity and declaration of conformity in accordance with Section2 of this Regulation.

Conformity certification bodies designated by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall carry out conformity certification by testing typical samples and assessing manufacturing processes; testing samples taken from the manufacturer and assessing manufacturing processes (Testing method 03 prescribed in Circular No.28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 by the Minister of Science and Technology ).

3.1.2. Domestically-manufactured PFAS components shall be marked “conformity” and labeled in accordance with Part 2 of this Regulation prior to being sold on the market.

3.2. With respect to imported PFAS components

3.1.1. Every imported PFAS component shall be certified conformable in accordance with Part 2 of this Regulation.

3.2.2. The certification of conformity shall be carried out by certifying bodies designated by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs or accredited overseas entities.

3.2.3. Imported PFAS components shall undergo conformity assessment under form of testing and assessing their shipment (Testing method 07 prescribed in the Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated December 12, 2012 by the Minister of Science and Technology)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.5. Imported PFAS components shall be marked “conformity” and labeled in accordance with this Regulation prior to being sold on the market.

3.3. With respect to PFAS components sold on the market

3.3.1. Only PFAS components marked “conformity” and labeled in conformity with this Regulation are eligible to be sold on the market.

3.3.2. The State competent authority has the power to carry out inspection of quality of PFAS components sold on the market, where necessary, as the same as to import or domestically-manufactured PFAS components.

3.4. Management of PFAS components in use

3.4.1. PFAS components must be maintained and used in right manner in accordance with Part 2 of this Regulation and manufacturer’s manual.

3.4.2. PFAS components must be used in right manner in accordance with this Regulation and manufacturer’s manual.

3.4.3. PFAS components shall be tested in accordance with TCVN 7802 and shall undergo performance tests in accordance with TCVN 7802-6:2008 (ISO 10333-6) at least once every 06 months. Periodic testing shall be carried out by conformity certification bodies.

The testing results and the follow-up test shall be recorded if the component is satisfactory. Unsatisfactory components shall not be used.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4.5. Before using PFAS, workers shall carry out required tests according to the manual put up at their workplace.

3.4.6. PFAS daily tests shall be supervised and recorded in writing.

4. RESPONSIBILITIES OF RELEVANT ENTITIES

4.1. Entities producing, importing, trading and using PFAS components shall comply with this Regulation.

4.2. This Regulation lays the foundation for the inspection of PFAS components by inspecting bodies and certification of conformity by conformity assessment bodies.

5. IMPLEMENTATION

5.1. The Bureau of Work Safety and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall take charge of and cooperate with functional agencies to provide instructions on implementation of this Regulation.

5.2. Local labor relations authorities shall inspect and provide instructions on the implementation of this Regulation within the administration.

5.3. Any issue arising in connection to the implementation of this Regulation should be promptly reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. /.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2014 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.776

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!