Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Số hiệu: 19/2022/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 02/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng từ 16/01/2023

Theo Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ban hành ngày 02/12/2022, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, gồm có:

- Thuốc sử dụng trong nông nghiệp: 1.706 hoạt chất với 4.302 tên thương phẩm (hiện hành là 1.628 hoạt chất với 3.998 tên thương phẩm).

- Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm (hiện hành là 20 tên thương phẩm).

- Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm

- Thuốc sử dụng cho sân golf (gồm thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ, thuốc điều hòa sinh trưởng): 04 hoạt chất với 04 tên thương phẩm.

- Thuốc xử lý hạt giống (gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh): 23 hoạt chất với 29 tên thương phẩm (hiện hành là 22 hoạt chất).

- Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam gồm thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ chuột, thuốc trừ cỏ gồm 31 hoạt chất.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/01/2023, thay thế Thông tư 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2022/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM VÀ DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

1. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục I kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc sử dụng trong nông nghiệp:

- Thuốc trừ sâu: 689 hoạt chất với 1670 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 651 hoạt chất với 1492 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 256 hoạt chất với 765 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 37 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 58 hoạt chất với 172 tên thương phẩm.

- Chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm.

- Chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm.

b) Thuốc trừ mối: 14 hoạt chất với 21 tên thương phẩm.

c) Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm.

d) Thuốc khử trùng kho: 3 hoạt chất với 9 tên thương phẩm.

đ) Thuốc sử dụng cho sân golf:

- Thuốc trừ bệnh: 2 hoạt chất với 2 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

- Thuốc điều hoà sinh trưởng: 1 hoạt chất với 1 tên thương phẩm.

e) Thuốc xử lý hạt giống:

- Thuốc trừ sâu: 10 hoạt chất với 16 tên thương phẩm.

- Thuốc trừ bệnh: 13 hoạt chất với 13 tên thương phẩm.

g) Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch

- 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

2. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:

a) Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất.

b) Thuốc trừ bệnh: 6 hoạt chất.

c) Thuốc trừ chuột: 1 hoạt chất.

d) Thuốc trừ cỏ: 1 hoạt chất.

3. Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 22 và Mục 23 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật về bảng mã số HS có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2023.

2. Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Bảo vệ thực vật) để xem xét và kịp thời giải quyết./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Công báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Ủy ban nhân dân, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải Quan;
- Bộ NN&PTNT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 19/2022/TT-BNNPTNT

Hanoi, December 02, 2022

 

CIRCULAR

PROMULGATING LISTS OF APPROVED AND PROHIBITED PLANT PROTECTION CHEMICALS IN VIETNAM

Pursuant to the Law on Plant Protection and Plant Quarantine dated November 25, 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No.15/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam;

At the request of the Director of the Plant Protection Department;

The Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam promulgates a Circular promulgating lists of approved and prohibited plant protection chemicals in Vietnam.

Article 1. The following Lists are enclosed with this Circular:

1. The List of approved plant protection chemicals in Vietnam (Appendix I enclosed herewith), including:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Pesticides: 689 active ingredients and 1670 trade names.

- Fungicides: 651 active ingredients and 1492 trade names.

- Herbicides: 256 active ingredients and 765 trade names.

- Rodenticides: 8 active ingredients and 37 trade names.

- Plant-growth regulators: 58 active ingredients and 172 trade names. 

- Pest lures: 8 active ingredients and 8 trade names.

- Snailicides: 31 active ingredients and 152 trade names.

- Supporting chemicals: 5 active ingredients and 6 trade names.

b) Termiticides: 14 active ingredients and 21 trade names.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Warehouse disinfectants: 3 active ingredients and 9 trade names.

dd) Golf course chemicals:

- Fungicides: 2 active ingredients and 2 trade names.

- Herbicides: 1 active ingredient and 1 trade name.

- Plant-growth regulators: 1 active ingredient and 1 trade name. 

e) Seed treatment chemicals:

- Pesticides: 10 active ingredients and 16 trade names.

- Fungicides: 13 active ingredients and 13 trade names.

g) Chemicals for postharvest treatment of agricultural products

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The List of prohibited plant protection chemicals in Vietnam (Appendix II enclosed herewith), including:

a) Pesticides, forest product preservatives: 23 active ingredients.

b) Fungicides: 6 active ingredients.

c) Rodenticides: 1 active ingredient.

d) Herbicides: 1 active ingredient.

3. HS codes of approved and prohibited plant protection chemicals in Vietnam shall comply with Section 22 and Section 23 of Appendix I enclosed with the Circular No. 11/2021/TT-BNNPTNT dated September 20, 2021 of the Minister of Agriculture and Rural Development. If the legislative document prescribing HS codes is amended, supplemented or superseded, the new one shall apply.

Article 2. Effect

1. This Circular comes into force from January 16, 2023.

2. The Circular No. 19/2021/TT-BNNPTNT dated December 28, 2021 of the Minister of Agriculture and Rural Development of Vietnam shall be null and void from the date of entry into force of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The Director of the Plant Protection Department, heads of units affiliated to the Ministry, Directors of Departments of Agriculture and Rural Development of provinces and central-affiliated cities, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementation of this Circular.

2. Any difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam (via the Plant Protection Department) for consideration./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Phung Duc Tien

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69