Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 11/2012/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ

Số hiệu: 11/2012/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 12/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ”

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện gia dụng và các mục đích tương tự (QCVN 9:2012/BKHCN).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Điều 3. Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013, các thiết bị điện và điện tử từ số 1 đến số 2 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, các thiết bị điện và điện tử từ số 3 đến số 7 của Phụ lục QCVN 9:2012/BKHCN phải áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Điều 4. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến thời điểm quy định tại Điều 3 Thông tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ các thiết bị điện và điện tử phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để áp dụng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

QCVN 9 : 2012/BKHCN

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ

National technical regulation on

electromagnetic compatibility for household and similar electrical and electronic equipment

Lời nói đầu

QCVN 9 : 2012/BKHCN do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH TƯƠNG TỰ

National technical regulation on

electromagnetic compatibility for household and similar electrical and electronic appliances

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quản lý đối với giới hạn phát xạ nhiễu điện từ phát ra từ các thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự.

Quy chuẩn kỹ thuật này không quy định về khả năng miễn nhiễm của thiết bị điện và điện tử.

Danh mục các thiết bị điện và điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật này được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này và có thể được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với:

1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và bán lẻ (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp) các thiết bị điện và điện tử thuộc phạm vi nêu ở 1.1;

1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích sử dụng tương tự là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc nối qua ổ cắm hoặc nối qua thiết bị đóng cắt đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự

1.3.2. Tương thích điện từ (EMC) là khả năng hoạt động thoả đáng của thiết bị hoặc hệ thống trong môi trường điện từ và không tạo ra nhiễu điện từ quá mức làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của thiết bị khác trong môi trường đó.

1.3.3. Nhiễu điện từ là hiện tượng điện từ bất kỳ có thể làm suy giảm tính năng của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống. Nhiễu điện từ bao gồm nhiễu dẫn và nhiễu bức xạ.

1.3.4. Suy giảm tính năng là sự sai khác không mong muốn về tính năng làm việc của cơ cấu, thiết bị hoặc hệ thống so với tính năng mong muốn.

1.3.5. Nguồn điện hạ áp là nguồn điện xoay chiều, có tần số 50 Hz và có điện áp không vượt quá 1 000 V hoặc nguồn một chiều có điện áp không vượt quá 1 500 V.

2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

2.1. Các thiết bị điện và điện tử quy định trong Phụ lục phải đảm bảo nhiễu điện từ do chúng phát ra không vượt quá các giới hạn quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng như sau:

2.1.1. Máy hút bụi, máy giặt, tủ lạnh, tủ đá, điều hoà không khí dùng trong gia đình, máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ, dụng cụ điện đun nước nóng tức thời theo TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ.

2.1.2. Bóng đèn có balát lắp liền theo TCVN 7186 (CISPR 15), Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự.

2.2. Phương pháp thử nghiệm để xác định các giới hạn về nhiễu điện từ cho từng thiết bị điện và điện tử phải phù hợp với các phương pháp quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng nêu trên.

3. YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ

3.1. Điều kiện lưu thông trên thị trường

Các thiết bị điện và điện tử khi lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá; phải thực hiện chứng nhận hợp quy, mang dấu hợp quy (dấu CR) và chịu sự kiểm tra trên thị trường của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3.2. Chứng nhận hợp quy về EMC

3.2.1. Phương thức chứng nhận hợp quy

Các thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước, nhập khẩu và kinh doanh phải được chứng nhận hợp quy về EMC theo phương thức 1 (thử nghiệm mẫu điển hình) quy định trong Phụ lục II của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thử nghiệm phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận của bên thứ ba.

Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm.

3.2.2. Tổ chức chứng nhận hợp quy

Việc chứng nhận hợp quy do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc được thừa nhận thực hiện.

Việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy về EMC đối với thiết bị điện và điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

3.2.3. Sử dụng dấu hợp quy

Dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.3. Đăng ký

3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nơi doanh nghiệp đăng k‎ý kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.3.2. Doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị điện và điện tử sau khi được chứng nhận hợp quy phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra theo quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

3.3.3. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Bản đăng k‎ý công bố hợp quy (đối với thiết bị điện và điện tử sản xuất trong nước) theo mẫu quy định tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; hoặc bản đăng ký kiểm tra chất lượng (đối với thiết bị điện và điện tử nhập khẩu) theo mẫu quy định tại Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bản mô tả sản phẩm (tên gọi, tính năng công dụng, các thông số k‎ỹ thuật cơ bản, danh mục hoặc hóa đơn các nguyên vật liệu, linh kiện chính …);

- Ảnh mầu tổng thể phía ngoài, bao gồm các ảnh về: toàn cảnh, mặt trước, mặt trên và mặt bên, phích cắm điện (nếu có); nhãn hiệu hàng hóa (nếu có), nhãn hàng hóa (có các thông số kỹ thuật cơ bản);

- Hướng dẫn sử dụng;

- Bản sao giấy chứng nhận hợp quy;

- Thông báo về những thay đổi liên quan đến thiết kế, nguyên vật liệu, công nghệ chế tạo (nếu có) so với hồ sơ đã đăng ký.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ thiết bị điện và điện tử phải bảo đảm chất lượng theo quy định có liên quan của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu phải bảo đảm giới hạn nhiễu điện từ theo quy định kỹ thuật tại Điều 2, thực hiện các quy định về quản lý tại Điều 3 của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Trước khi đưa các thiết bị điện và điện tử ra lưu thông trên thị trường, Doanh nghiệp phải có trách nhiệm gắn dấu hợp quy lên thiết bị điện và điện tử đã được chứng nhận hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy” ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng khi có yêu cầu hoặc được kiểm tra theo các quy định đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp có thiết bị điện và điện tử đã được chứng nhận hợp quy phải kịp thời thông báo bằng văn bản đến tổ chức chứng nhận hợp quy về những thay đổi của các bộ phận thiết yếu liên quan đến EMC của các thiết bị điện và điện tử đã được chứng nhận.

Doanh nghiệp phải lưu trữ hồ sơ không ít hơn 10 năm kể từ ngày sản phẩm cuối cùng của kiểu, loại đã đăng ký được xuất xưởng.

4.2. Trách nhiệm của tổ chức chứng nhận hợp quy

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BKHCN ngày 8 tháng 4 năm 2009 và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN .

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải tiếp nhận và xử lý thông báo của doanh nghiệp về thay đổi của sản phẩm hàng hóa liên quan đến EMC.

Tổ chức chứng nhận hợp quy phải lưu hồ sơ chứng nhận không ít hơn 6 năm kể từ ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy.

4.3. Trách nhiệm của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa chịu trách nhiệm theo quy định tại Chương IV của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định có liên quan.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, văn bản được viện dẫn trong Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.

5.3. Trong trường hợp Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định song phương hoặc đa phương thì thực hiện theo quy định tại các hiệp định đó./.

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA QCVN 9:2012/BKHCN

TT

Tên thiết bị điện và điện tử

1.

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

2.

Máy khoan cầm tay hoạt động bằng động cơ điện

3.

Bóng đèn có balat lắp liền

4.

Máy hút bụi

5.

Máy giặt

6.

Tủ lạnh, tủ đá

7.

Điều hòa không khí

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No.: 11/2012/TT-BKHCN

Hanoi, April 12, 2012

 

CIRCULAR

ISSUING "NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIANCES AND OTHER SIMILAR PURPOSES”

Pursuant to the Law on Standards and Technical Regulations dated June 29, 2006;

Pursuant to the Decree No.127/2007/ND-CP dated August 01, 2007 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the Decree No.28/2008/ND-CP dated March 14, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Science and Technology;

At the Proposal of the General Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality,

Minister of Science and Technology issues The National Technical Regulations on electromagnetic compatibility of electric equipment and electronic appliances and other similar purposes.

Article 1. Issue together with this Circular the National Technical Standards on electromagnetic compatibility of electric equipment and electronic appliances and other similar purposes (QCVN 9:2012/BKHCN).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Since June 01, 2013, the electrical and electronic equipment from No.1 to No.2 stated in Annex QCVN 9:2012/BKHCN is required to apply the provisions of this National Technical Regulation.

Since June 01, 2014, the electrical and electronic equipment from No.3 to No.7 stated in Annex QCVN 9:2012/BKHCN is required to apply the provisions of this National Technical Regulation.

Article 4. From the effective date of this Circular to the time specified in Article 3 of the Circular, the agencies, organizations and individuals engaged in activities related to the manufacture, import, distribution and retail of electrical and electronic equipment must prepare the necessary conditions to apply the provisions of this National Technical Regulation.

Article 5. General Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality, heads of concerned agencies, organizations and individuals shall implement this Circular.

In the process of implementation, if any problem arises, the agencies, organizations and individuals should promptly report to the Ministry of Science and Technology for study, amendment and supplement./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Viet Thanh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

QCVN 9 : 2012/BKHCN

NATIONAL TECHNICAL REGULATION

ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIANCES AND OTHER SIMILAR PURPOSES

Preamble

QCVN 9: 2012/BKHCN was compiled by the drafting committee of national technical regulation on electromagnetic compatibility of electrical and electronic equipment, was submitted for approval by the Directorate for Standards, Metrology and Quality and was issued under the Circular No.11/2012/TT-BKHCN dated April 12, 2012 by the Minister of Science and Technology.

 

NATIONAL TECHNICAL REGULATION

ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRONIC EQUIPMENT AND ELECTRICAL APPLIANCES AND OTHER SIMILAR PURPOSES

1. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Technical Regulation specifies the technical requirements and management requirements for emission limits of electromagnetic interference emitted from electrical equipment and electronic appliances and other similar purposes.

This Technical Regulation does not provide for immunity of electrical and electronic equipment.

List of electrical and electronic equipment under the scope of this Technical Regulation is specified in Appendices of this Technical Regulation and may be amended, supplemented, annulled by decision of the Minister Ministry of Science and Technology.

1.2. Subjects of application

This Regulation applies to:

1.2.1. Organizations and individuals producing, importing, distributing and retailing (hereinafter referred to as the enterprises) electrical and electronic equipment within the scope specified in 1.1;

1.2.2. The State management agencies and other concerned organizations and individuals.

1.3. Interpretation of terms

In this Regulation, the following terms are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.2. Electromagnetic compatibility (EMC) means the ability of satisfactory operation of the equipment or system in the electromagnetic environment without introducing excessive electromagnetic interference affecting the proper function of other equipment in that environment.

1.3.3. Electromagnetic Interference means a certain electromagnetic phenomena that can degrade the performance of a structure, device, equipment, or system.

Electromagnetic Interference includes conductivity interference and radiation interference.

1.3.4. Degradation of performance means an undesirable variation on the working features of structure, equipment or system compared with desired features.

1.3.5. Low voltage power source means AC source of 50 Hz frequency and voltage not exceeding 1,000 V or DC source with voltage not exceeding 1,500 V.

2. TECHNICAL REQUIREMENTS

2.1. The electrical and electronic equipment specified in the Appendices required ensuring electromagnetic interference emitted by them not exceeding the limits specified in the respective national standards as follows:

2.1.1. Vacuum cleaners, washing machines, refrigerators, freezers, air conditioners for household use, hand-held driller operated by motor, electric tools heating instantaneous water according to TCVN 7492-1 (CISPR 14-1 ), Electromagnetic compatibility - Requirements for electrical household appliances, electric tools and similar devices - Part 1: Emission.

2.1.2. Bulbs with Ballast assembled together according to the TCVN 7186 (CISPR 15), Limits and method of measuring radio frequency interference characteristic of lighting equipment and similar devices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. MANAGEMENT REQUIREMENTS

3.1. Conditions for circulation in the market

The electrical and electronic equipment circulating on the market are required to have goods labels as prescribed by law on goods labeling; to perform regulation conformity certification, bring regulation conformity mark (mark CR) and subject to inspection on market of the goods quality inspection agency.

3.2. Certification of regulation conformity on EMC

3.2.1. Regulation conformity certification method

The electric and electronics equipment of domestic production, import and sales must be certified regulation conformity on EMC under the method 1 (the typical sample test) prescribed in Appendix II of the "Regulations on certification of standards conformity, certification of regulation conformity and publication of standards conformity, publication of regulation conformity" issued together with the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

Testing must be performed by laboratories designated or recognized by third party.

Effect of certificate of regulation conformity shall not exceed 3 years.

3.2.2. The regulation conformity certification organizations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The designation of regulation conformity certification organizations on EMC for electrical and electronic equipment shall comply with the provisions in the Circular No.09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 by the Minister of Science and Technology guiding technology requirements, order and procedures for designating organizations to assess the conformity.

3.2.3. Use of the regulation conformity mark

Regulation conformity mark must comply with clause 2 of Article 4 of the "Regulations on certification of standards conformity, certification of regulation conformity and publication of standards conformity, publication of regulation conformity" issued together with Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

3.3. Register

3.3.1. After enterprises producing electrical and electronic equipment have been certified regulation conformity, they must register the written publication of regulation conformity at the Branches for Standards, Metrology and Quality where the enterprises registered their business as prescribed in the Decision No.24/2007/QD-BKHCN of September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

3.3.2. After enterprises importing electrical and electronic equipment have been certified regulation conformity, they must register for quality control at the inspection agencies in accordance with provisions in the Circular No.17/2009/TT-BKHCN dated June 18, 2009 by Minister of Science and Technology guiding order, procedures for quality inspection of imported goods.

3.3.3. Registration dossier comprises:

- An written registration for the publication of regulation conformity (for electrical and electronic equipment produced domestically) in the form prescribed in the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology; or an written registration for quality control (for imported electrical and electronic equipment) in the form prescribed in the Circular No.17/2009/TT-BKHCN dated June 18, 2009 of the Minister of Science and Technology;

- A written description of the product (name, use features, the basic parameters, list or invoices of key materials, components ...);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Use instruction;

- Copy of certificate of regulation conformity;

- Notification of changes relating to design, materials, manufacturing technology (if any) from the registered dossier.

4. RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

4.1. Responsibilities of the enterprises

Enterprises manufacturing, importing, distributing, retailing electrical and electronic equipment must ensure quality according to relevant regulations of the Law on Quality of Products and Goods.

Manufacturing, importing enterprises must ensure electromagnetic interference limits according to the technical regulations at Article 2, implement the regulations on management at Article 3 of this Technical Regulation.

Before selling the electrical and electronic equipment on the market, the enterprises should be responsible for affixing regulation conformity mark to electrical and electronic equipment which has been certified regulation conformity in accordance with the provisions at clause 2 of Article 4 of the "Regulations on certification of standards conformity, certification of regulation conformity and publication of standards conformity, publication of regulation conformity" issued together with the Decision No.24/2007/QD-BKHCN dated September 28, 2007 of the Minister of Science and Technology.

The enterprises are responsible for providing evidence when requested or be tested under the provisions for goods circulated on the market.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprises must record dossier not less than 10 years from the outgoing date of the final product of the design, type already registered.

4.2. Responsibilities of regulation conformity certification organizations

The regulation conformity certification organizations must perform the obligations as stipulated in the Circular No.09/2009/TT-BKHCN dated April 08, 2009 and the Circular No.11/2011/TT-BKHCN dated June 30, 2011 of the Minister of Science and Technology on amendment and supplement of some provisions of the Circular No.09/2009/TT-BKHCN.

The regulation conformity certification organizations must receive and handle notices on the enterprises’ changes of goods and products related to EMC.

The regulation conformity certification organizations must keep records of certification not less than 6 years from the date of expiry of the certificate of regulation conformity.

4.3. Responsibility of the agencies inspecting the quality of products and goods

The agencies inspecting the quality of products and goods take responsibility under the provisions of Chapter IV of the Law on Quality of Products, Goods and the related regulations.

5. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

5.1. The Directorate for Standards, Metrology and Quality are responsible for guiding and supervising the implementation of this Technical Regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3. In case Vietnam has signed bilateral or multilateral agreements, then comply with the provisions at such agreements./.

 

APPENDIX

LIST OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT UNDER THE SCOPE OF GOVERNING OF QCVN 9:2012/BKHCN

No.

Name of electrical and electronic equipment

1.

Electric tools heating instantaneous water

2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.

Bulbs with Ballast assembled together

4.

Vacuum Cleaner

5.

Washing machine

6.

Refrigerators, freezers

7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2012/TT-BKHCN ngày 12/04/2012 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện gia dụng và mục đích tương tự do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.893

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!