Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2011/TT-VPCP quy định chi tiết thi hành Nghị định 100/2010/NĐ-CP

Số hiệu: 03/2011/TT-VPCP Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/TT-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2010/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG BÁO

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;
Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết về hình thức, kỹ thuật trình bày ấn phẩm Công báo; gửi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo; phối hợp xử lý văn bản có sai sót trong quá trình tiếp nhận, đăng Công báo; quản lý, lưu giữ Công báo và văn bản đăng Công báo.

Điều 2. Hình thức, kỹ thuật trình bày Công báo

1. Hình thức Công báo

Công báo được xuất bản gồm Công báo in và Công báo điện tử. Công báo in là Công báo được in trên giấy đóng thành cuốn; Công báo điện tử là phiên bản điện tử của Công báo in được đăng trên mạng tin học, có cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ việc tìm kiếm, tra cứu toàn văn văn bản; Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và mạng nội bộ của Văn phòng Chính phủ; Công báo cấp tỉnh đăng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và mạng nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phông chữ sử dụng trên cuốn Công báo theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 .

2. Kỹ thuật trình bày cuốn Công báo

a) Cuốn Công báo in có kích thước 29 cm x 20,5 cm; trường hợp văn bản gửi đăng Công báo có kèm sơ đồ, bản đồ có kích thước không theo chuẩn chung, cơ quan Công báo điều chỉnh kích thước cuốn Công báo riêng cho phù hợp;

b) Trang đầu cuốn Công báo in hình Quốc huy, Quốc hiệu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chữ CÔNG BÁO; tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xuất bản (đối với Công báo cấp tỉnh); số Công báo; ngày, tháng, năm; mục lục các văn bản đăng trong số Công báo (Mẫu 1, 2 của Phụ lục);

c) Nội dung cuốn Công báo được trình bày một cột, bảo đảm chính xác nội dung của văn bản chính. Phần nơi nhận, dấu, chữ ký, độ khẩn trong thể thức văn bản được phép lược bỏ; sử dụng cỡ chữ 13 đến 14, khoảng cách giữa các dòng (line spacing) từ dòng đơn (single) đến 1,5 dòng (1.5lines)

Phần đầu các trang nội dung cuốn Công báo trình bày theo Mẫu 3 của Phụ lục.

Bảng biểu, công thức, sơ đồ, bản đồ, mẫu đơn được trình bày đúng kích thước, cỡ chữ, phông chữ, hình vẽ của bản chính;

d) Trang cuối cuốn Công báo in tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan Công báo, địa chỉ truy cập Công báo trên Internet, tên cơ sở in Công báo và giá bán cuốn Công báo (Mẫu 4 của Phụ lục).

Điều 3. Gửi văn bản đăng Công báo

Cơ quan ban hành văn bản có trách nhiệm gửi bản chính văn bản đăng Công báo cùng bản điện tử có nội dung chính xác với bản chính, tại phần “Nơi nhận” của văn bản phải có tên “Công báo”, trang đầu của văn bản ghi rõ “VĂN BẢN GỬI ĐĂNG CÔNG BÁO”.

Bản điện tử theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001 trên định dạng có khả năng chỉnh sửa, biên tập được.

Trường hợp Điều ước quốc tế chỉ ký kết bằng tiếng nước ngoài, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm gửi kèm bản điện tử - bản Scan từ bản chính của Điều ước quốc tế tới Văn phòng Chính phủ.

Điều 4. Quy trình, thủ tục xuất bản Công báo

1. Tiếp nhận văn bản

Cơ quan Công báo có trách nhiệm nhập Danh mục thông tin, thuộc tính văn bản gửi đăng Công báo: tên loại, số, ký hiệu, trích yếu nội dung văn bản, cơ quan ban hành, ngày ban hành, ngày nhận văn bản; Danh mục thông tin, thuộc tính văn bản được lưu trong cơ sở dữ liệu Công báo điện tử và được in ra giấy lưu theo tháng của từng năm.

2. Biên tập Công báo

a) Đọc soát, đối chiếu, căn chỉnh giữa bản điện tử với bản chính của văn bản để sắp xếp biên tập, thiết kế kỹ thuật tạo bản điện tử của từng số Công báo; số Công báo được tính theo năm; số trang được đánh theo từng cuốn Công báo;

b) Văn bản được đăng Công báo theo thứ tự thời gian nhận văn bản, văn bản đến trước đăng trước; đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng các yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được sắp xếp đăng trên số Công báo gần nhất ngay sau khi cơ quan Công báo nhận được văn bản.

Trong từng cuốn Công báo, văn bản được sắp xếp theo hai phần: phần văn bản quy phạm pháp luật và phần văn bản khác; trong đó văn bản xếp theo thứ bậc cơ quan ban hành, theo giá trị pháp lý từ cao xuống thấp và số văn bản theo thứ tự tăng dần; tên cơ quan ban hành cùng bậc được sắp xếp theo bảng chữ cái a, b, c hoặc chữ số từ nhỏ đến lớn;

c) Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, mạng nội bộ của Văn phòng Chính phủ, Công báo cấp tỉnh được đăng trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, mạng nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng thời với việc Công báo in được phát hành.

Điều 5. Phối hợp xử lý văn bản có sai sót trong quá trình tiếp nhận, đăng Công báo

1. Sai sót và cách thức xử lý

a) Sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan Công báo có văn bản đính chính theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Sai sót về nội dung, thẩm quyền, cơ quan ban hành có văn bản thu hồi, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo đúng trình tự của pháp luật hiện hành.

2. Quy trình xử lý văn bản có sai sót

a) Trong quá trình tiếp nhận, biên tập, nếu cơ quan Công báo phát hiện văn bản có sai sót, cơ quan Công báo có văn bản thông báo gửi cơ quan ban hành biết, xử lý; trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát hành thông báo, cơ quan ban hành văn bản không có văn bản trả lời, cơ quan Công báo sẽ đăng văn bản đó, trường hợp có văn bản đề nghị xử lý sao sót, thời hạn đăng Công báo được căn cứ vào ngày cơ quan Công báo nhận văn bản đề nghị này;

b) Nếu cơ quan ban hành phát hiện văn bản có sai sót, cơ quan ban hành có văn bản đề nghị xử lý gửi cơ quan Công báo;

c) Trường hợp cơ quan ban hành có văn bản đính chính những sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày, nếu văn bản có sai sót chưa đăng Công báo, cơ quan Công báo đăng đồng thời văn bản có sai sót và văn bản đính chính, nếu văn bản có sai sót đã đăng Công báo, cơ quan Công báo đăng văn bản đính chính vào số Công báo tiếp theo gần nhất;

d) Đối với những văn bản có sai sót về nội dung, thẩm quyền, cơ quan Công báo trả lại văn bản theo đề nghị của cơ quan ban hành.

Điều 6. Quản lý Công báo và văn bản đăng Công báo

1. Cơ quan Công báo

a) Lưu giữ 02 cuốn/số Công báo in đã xuất bản, phát hành và được đóng quyển theo từng năm;

b) Lưu giữ văn bản đăng Công báo theo từng năm, đảm bảo khoa học, thuận tiện cho việc tìm kiếm, đối chiếu. Thời hạn lưu giữ là 05 năm;

c) Quản lý cơ sở dữ liệu bản điện tử của các số Công báo đã xuất bản và thông tin, thuộc tính văn bản đăng Công báo theo tiêu chí ngày, tháng, năm, tên cơ quan ban hành văn bản.

2. Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp phát miễn phí được đặt tại Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Cơ quan ban hành văn bản

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản điện tử với văn bản chính;

b) Thông báo tên, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm gửi bản chính và bản điện tử văn bản đăng Công báo tới cơ quan Công báo.

2. Cơ quan Công báo

a) Thông báo số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của bộ phận nhận văn bản đăng Công báo tới cơ quan ban hành văn bản;

b) Đôn đốc, kiểm tra về thủ tục, quy trình xuất bản Công báo và việc quản lý khai thác, sử dụng Công báo cấp phát miễn phí tại địa phương.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2011.

2. Bãi bỏ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 và Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày  23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, HC (5b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

MẪU TRÌNH BÀY CÔNG BÁO
(Kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo)

Mẫu 1: Trang đầu cuốn Công báo nước CHXHCN Việt Nam.

Mẫu 2: Trang đầu cuốn Công báo cấp tỉnh.

Mẫu 3: Phần đầu trang nội dung cuốn Công báo.

Mẫu 4: Trang cuối cuốn Công báo.

MẪU 1

TRANG ĐẦU CUỐN CÔNG BÁO NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

____________

1 Quốc huy: kích thước 3,5 cm x 3,5 cm; màu mực đỏ;

2 Quốc hiệu: màu mực đỏ, dòng chữ trên trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; dòng chữ dưới trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm, chữ cái đầu của các cụm từ viết hoa;

3 Trình bày cỡ chữ 60, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu mực đỏ;

4 Số Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm;

5 Ngày đăng Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm;

6 Trình bày cỡ chữ 26, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, căn giữa trang;

7 Trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, căn giữa trang;

8 Tên cơ quan ban hành văn bản: trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, không đậm, căn giữa trang;

9 Ngày tháng năm ban hành: dùng chữ số, giữa ngày, tháng, năm dùng dấu gạch ngang (-), trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm;

10 Trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm;

11 Số trang trên Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm.

MẪU 2

TRANG ĐẦU CUỐN CÔNG BÁO CẤP TỈNH

____________

1 Quốc huy: kích thước 3,5 cm x 3,5 cm; màu mực đỏ;

2 Quốc hiệu: màu mực đỏ, dòng chữ trên trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; dòng chữ dưới trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm, chữ cái đầu của các cụm từ viết hoa;

3 Trình bày cỡ chữ 60, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu mực đỏ;

4 Tên tỉnh, thành phố nơi xuất bản: trình bày cỡ chữ 18, in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu mực đen;

5 Số Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm;

6 Ngày đăng Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, đậm;

7 Trình bày cỡ chữ 26, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, căn giữa trang;

8 Trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, căn giữa trang;

9 Tên cơ quan ban hành văn bản: trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, không đậm, căn giữa trang;

10 Ngày tháng năm ban hành: dùng chữ số, giữa ngày, tháng, năm dùng dấu gạch ngang (-), trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm;

11 Trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm;

12 Số trang trên Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm.

MẪU 3

PHẦN ĐẦU TRANG NỘI DUNG CUỐN CÔNG BÁO

____________

1 Trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, không đậm;

2 Số Công báo: trình bày cỡ chữ 14, không đậm;

3 Ngày đăng Công báo: trình bày cỡ chữ 14, không đậm;

Giữa các mục (1) (2) và (3) có dấu gạch chéo (/). Ví dụ: CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2011

4 Số trang: trình bày cỡ chữ 14, không đậm

Tổng số trang cuốn Công báo được tính từ trang đầu đến trang cuối cuốn Công báo, số trang hiển thị tại vị trí cuối dòng đối với trang lẻ, đầu dòng đối với trang chẵn, không hiển thị số trang của trang đầu và trang cuối cuốn Công báo.

MẪU 4

TRANG CUỐI CUỐN CÔNG BÁO

____________

1 Tên cơ quan Công báo: trình bày cỡ chữ 14, in hoa, kiểu chữ đứng, đậm.

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ; Công báo cấp tỉnh ghi VĂN PHÒNG UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ….. (tên Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản Công báo).

2 Trình bày cỡ chữ 14, in thường, kiểu chữ đứng, không đậm.

THE GOVERNMENT OFFICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 03/2011/TT-VPCP

Hanoi, April 25, 2011

 

CIRCULAR

DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 100/2010/ND-CP OF SEPTEMBER 28, 2010, ON "CONG BAO"

Pursuant to the Government's Decree No. 33/ 2008/ND-CP of March 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office;

Pursuant to the Government's Decree No. 100/2010/ND-CP of September 28, 2010, on "CONG BAO";

The Government Office details a number of articles of the Government's Decree No. 100/ 2010/ND-CP of September 28, 2010, on "CONG BAO," as follows:

Article 1. Scope of regulation

This Circular details the forms and techniques of presenting "CONG BAO" (official gazette) publications; dispaten, receipt and publication of documents in "CONG BAO"; coordination in handling documents with errors detected in the course of receipt and publication in "CONG BAO"; and management and storage of "CONG BAO" and documents published in "CONG BAO".

Article 2. Forms and techniques of presenting "CONG BAO"

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Published "CONG BAO" comprises printed and electronic "CONG BAO". Printed "CONG BAO" is printed into books. Electronic "CONG BAO" is the electronic version of the printed "CONG BAO" published on the computer network on a full database for search and looking up of full texts of documents. "CONG BAO" of the Socialist Republic of Vietnam, shall be published on the government web portal and the intranet of the Government Office. Provincial-level "CONG BAO" shall be published on e-portals/websites of provincial-level People's Committees and the intranets of the Offices of provincial-level People's Committees.

The font of the text in the printed "CONG BAO" is that of Unicode TCVN 6909:2001 standards.

2. Techniques of presenting the printed "CONG BAO"

a/ The size of the printed "CONG BAO" is 29 cm x 20.5 cm. For a document to be published in "CONG BAO" which has a diagram or map of a non-standard size, the "CONG BAO" office shall adjust the size of the printed "CONG BAO" accordingly;

b/ On the first page of the "CONG BAO" publication is printed the national emblem and name of the Socialist Republic of Vietnam; the "CONG BAO"; the name of the publishing province or centrally run city (for provincial-level "CONG BAO"); issue number of "CONG BAO"; date and table of contents of the "CONG BAO" issue (forms 1 and 2 provided in the Appendix to this Circular);

c/ The text in the "CONG BAO" publication is presented in a single column, which must ensure accuracy of original documents. The parts of recipients, seal, signature and level of urgency of document may be omitted. The font size of 13 or 14 and the line spacing of single or 1.5 lines Shall be used.

The first part of content pages of the "CONG BAO" publication shall be presented according to form 3 provided in the Appendix to this Circular.

Tables, formulas, diagrams, maps and application forms shall be presented exactly in the same size, font size, font and drawing as the originals;

d/ On the last page of the "CONG BAO" publication is printed the name, address, telephone and fax numbers and email address of the "CONG BAO" office, the website address for accessing "CONG BAO" on the Internet, name of the printer of "CONG BAO" and price of the "CONG BAO" publication (form 4 provided in the Appendix to this Circular).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A document-promulgating agency shall send the original document to be published in "CONG BAO" together with the electronic file of the original. The document's part of recipients must indicate "CONG BAO". On the first page of the document must be printed the phrase "DOCUMENT TO BE PUBLISHED IN "CONG BAO"."

The electronic file is presented according to Unicode TCVN 6909:2001 standards in a format which allows modification and editing.

For a treaty which is made only in a foreign language, the Ministry of Foreign Affairs shall send an electronic copy scanned from the original to the Government Office.

Article 4. "CONG BAO" publishing process and procedures

1. Document receipt

The "CONG BAO" office shall make entries in the list of information and properties of documents to be published in "CONG BAO": type name, number, symbol and subject of the document, promulgating agency, date of promulgation and date of document receipt. The list of information and properties of documents shall be stored on the database of electronic "CONG BAO" and printed out for filing by month of each year.

2. "CONG BAO" editing

a/ Proof reading, comparison, adjustment between the electronic file and the original of the document for arrangement, editing and technical designing to create the electronic version of each "CONG BAO" issue. "CONG BAO" issues shall be numbered by year. Pages shall be numbered by "CONG BAO" publication;

b/ Documents shall be published in "CONG BAO" according to the time order of receiving documents. Documents received first shall be published first. Legal documents providing measures to be taken in a state of emergency and documents promptly promulgated to meet requirements of natural disaster and epidemic prevention and control shall be published in the latest "CONG BAO" issue immediately after the "CONG BAO" office receives those documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ "CONG BAO" of the Socialist Republic of Vietnam shall be published on the government web portal and the intranet of the Government Office. Provincial-level "CONG BAO" shall be published on the e-portals/websites of provincial-level People's Committees and intranets of the Offices of provincial-level People's Committees concurrently with the distribution of printed "CONG BAO".

Article 5. Coordination in handling documents with errors detected in the course of receipt and publication in "CONG BAO"

1. Errors and handling methods

a/ For errors in forms or techniques of presentation, document-promulgating agencies and "CONG BAO" offices shall issue correcting documents under current law;

b/ For errors in contents or competence, promulgating agencies shall issue withdrawing, amending, supplementing, replacing or annulling documents under current law.

2. Process of handling documents with errors

a/ In the course of receiving and editing documents, if the "CONG BAO" office detects a document with errors, it shall send a notice to the promulgating agency for information and handling. Within 7 working days after issuing such notice, if the document-promulgating agency fails to issue a written reply, the "CONG BAO" office shall publish that document. If there is a written request for handling the errors, the time limit for publication in "CONG BAO" shall be based on the date the "CONG BAO" office receives such request;

b/ If the promulgating agency detects a document with errors, it shall send, a written request for handling to the "CONG BAO" office;

c/ If the promulgating agency issues a document correcting errors in forms or techniques of presentation of a document before such document is published in "CONG BAO", the "CONG BAO" office shall concurrently publish the document with errors and its correcting document. When the document with errors has been published in "CONG BAO", the "CONG BAO" office shall publish the correcting document in the next "CONG BAO" issue;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Management of "CONG BAO" and documents published in "CONG BAO"

1. "CONG BAO" offices

a/ To keep 2 copies/printed "CONG BAO" issue already published and distributed, which shall be bound in books by year;

b/ To keep documents published in "CONG BAO" by year in a scientific manner, ensuring convenient search and comparison. The storage time limit is 5 years;

c/ To manage the database of electronic files of published "CONG BAO" issues and information and properties of documents published in "CONG BAO" by promulgation date and promulgating agency.

2. Free "CONG BAO" of the Socialist Republic of Vietnam shall be kept in the law bookcases of commune-level People's Committees.

Article 7. Responsibilities of agencies

1. Document-promulgating agencies

a/ To lake responsibility for the accuracy of the electronic files against the originals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. "CONG BAO" offices

a/ To. notify document-promulgating agencies of the telephone and fax numbers and email address of the section responsible for receiving documents for publication in "CONG BAO"

b/ To urge and inspect "CONG BAO" publishing procedures and process and the management, exploitation and use of free "CONG BAO" in localities.

Article 8. Effect

1. This Circular takes effect on June 15,2011.

2. To annul the Government Office's Circulars No. 04/2005/TT-VPCP of March 21, 2005, and No. 03/2006/TT-VPCP of February 17, 2006, guiding a number of articles of the Government's Decree No, 104/2004/ND-CP of March 23, 2004, on "CONG BAO" of the Socialist Republic of Vietnam.-

 

 

MINISTER-DIRECTOR OF
THE GOVERNMENT OFFICE
Nguyen Xuan Phuc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Notes: All the forms mentioned above are not printed herein.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2011/TT-VPCP ngày 25/04/2011 về quy định chi tiết thi hành Nghị định 100/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.342

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!