Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2011/SL-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Hồ Xuân Sơn, Ma Chol Su
Ngày ban hành: 07/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------

Số: 05/2011/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO HIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo: Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về rà soát tình trạng hiệu lực của các Điều ước và Thỏa thuận quốc tế giai đoạn 1950 - 2007.

ký tại Hà Nội ngày 07 tháng 10 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2010 và gửi kèm Bản sao lục Hiệp định theo quy định Điều 68 Luật nêu trên.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN VỀ RÀ SOÁT TÌNH TRẠNG HIỆU LỰC CỦA CÁC ĐIỀU ƯỚC VÀ THỎA THUẬN QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 1950-2007

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (sau đây gọi là “hai Bên”);

Nhận thức được tầm quan trọng của các điều ước và thỏa thuận quốc tế trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai quốc gia;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Hai Bên đã tiến hành rà soát 150 điều ước và thỏa thuận được ký trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2007 và phân thành ba (03) loại như sau:

1. Loại thứ nhất bao gồm 17 điều ước và thỏa thuận hiện vẫn còn hiệu lực. Danh sách cụ thể của các điều ước và thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 1 của Nghị định thư.

2. Loại thứ hai bao gồm 131 điều ước và thỏa thuận mà hiệu lực sẽ hết hạn trước thời điểm Nghị định thư có hiệu lực. Danh sách cụ thể của các điều ước và thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 2 của Nghị định thư.

3. Loại thứ ba bao gồm 02 điều ước và thỏa thuận cần đàm phán ký lại. Tên của thỏa thuận này được nêu trong Phụ lục 3.

Điều 2

Liên quan đến điều ước, thỏa thuận thuộc loại thứ ba, các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên sẽ tiến hành đàm phán và thỏa thuận về nội dung dự thảo điều ước mới để trình Chính phủ hai Bên quyết định.

Điều 3

Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo sau cùng thông qua đường ngoại giao về việc hai Bên đã hoàn tất thủ tục nội bộ để Nghị định thư có hiệu lực. Ba (03) Phụ lục nêu trên là bộ phận không thể tách rời của Nghị định thư này.

Để làm bằng, những người ký tên dưới đây đã được Chính phủ hai Bên ủy quyền hợp pháp để ký Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010 thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, tiếng Triều Tiên và tiếng Anh; các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau giữa các văn bản thì văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
Hồ Xuân Sơn

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ
NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN
ĐẠI SỨ
Ma Chol Su

PHỤ LỤC 1

1. Thư trao đổi giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên về thiết lập quan hệ ngoại giao

Hà Nội, 14/01/1950; Bình Nhưỡng 31/01/1950

2. Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 14/01/1977

3. Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 24/3/1978

4. Thỏa thuận giữa Cục đăng kiểm Hàng hải nước CHXHCN Việt Nam và Cục quản lý Hàng hải nước CHDCND Triều Tiên

Hải Phòng, 22/01/1992

5. Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước

CHDCND Triều TiênHà Nội, 15/6/1989

6. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên về trình tự kỹ thuật tất toán số dư trên tài khoản song biên bằng Rúp

Hà Nội, 08/7/1992

7. Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

8. Bản ghi nhớ giữa Bộ Thương mại nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về việc đổi hàng

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

9. Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên về tương trợ tư pháp, về dân sự và hình sự

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

10. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

11. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

12. Hiệp định vận tải biển giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 03/5/2002

13. Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STA-MEQ) nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng (SAQM) nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Hà Nội, 20/11/2003

14. Thỏa thuận về thanh toán giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 08/3/2004

15. Kế hoạch hành động cho năm 2007-2008 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng (SAQM) nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Bình Nhưỡng, 11/4/2007

16. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nông nghiệp nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 27/10/2007

17. Chương trình trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong giai đoạn 2008 - 2010

Hà Nội, 27/10/2007

PHỤ LỤC 2

1. Kế hoạch trao đổi văn hóa giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên năm 1956

Hà Nội, 25/8/1956

2. Kế hoạch trao đổi văn hóa trong năm 1957 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

13/6/1957

3. Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 20/11/1957

4. Kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác văn hóa giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1958

Bình Nhưỡng, 18/6/1958

5. Hiệp định trao đổi tin tức giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Triều Tiên

Vacxovie, 13/10/1958

6. Hiệp định về hợp tác kỹ thuật và khoa học giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 18/10/1958

7. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong những năm 1959 - 1960

Hà Nội, 01/12/1958

8. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán cho năm 1959

Hà Nội, 01/12/1958

9. Hiệp định điện chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 30/01/1959

10. Nghị định thư kèm theo Hiệp định điện chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 30/01/1959

11. Hiệp định bưu chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 30/01/1959

12. Nghị định thư kèm theo Hiệp định bưu chính giữa Bộ Giao thông và Bưu điện nước Việt Nam DCCH và Bộ Bưu điện nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 30/01/1959

13. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên cho năm 1959

Hà Nội, 26/2/1959

14. Hiệp định hợp tác truyền thanh giữa đài phát thanh tiếng nói Việt Nam trực thuộc Thủ tướng phủ nước Việt Nam DCCH và Ủy ban truyền thanh Trung ương Triều Tiên trực thuộc Nội các nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 14/5/1959

15. Nghị định thư về điều kiện chung về việc giao hàng từ nước Việt Nam DCCH sang nước CHDCND Triều Tiên và từ nước CHDCND Triều Tiên sang nước Việt Nam DCCH

Hà Nội, 27/6/1959

16. Biên bản Hội nghị khóa họp lần thứ I của Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 02/7/1959

17. Nghị định thư về thể thức chi trả phí mậu dịch giữa Ngân hàng Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Trung ương nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 03/11/1959

18. Hiệp định về tỷ giá tiền tệ và thanh toán phí mậu dịch giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 03/11/1959

19. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1960

Hà Nội, 20/01/1960

20. Kế hoạch hợp tác văn hóa năm 1960 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 24/3/1960

21. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1961

Hà Nội, 13/11/1960

22. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa từ năm 1961 đến năm 1965

Hà Nội, 13/11/1960

23. Nghị định thư của khóa họp lần thứ hai của Ủy ban chung hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 28/02/1961

24. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa năm 1961 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 15/4/1961

25. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1962

Bình Nhưỡng, 16/11/1961

26. Nghị định thư của khóa họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 23/7/1962

27. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1962 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 08/3/1962

28. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1963

Hà Nội, 06/12/1962

29. Hiệp ước thương mại và hàng hải giữa nước Việt Nam DCCH và nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 06/12/1962

30. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa năm 1963 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 25/4/1963

31. Nghị định thư của khóa họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 19/9/1963

32. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1964

Bình Nhưỡng, 04/10/1963

33. Kế hoạch thi hành Hiệp định Hợp tác Văn hóa năm 1964 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 04/10/1963

34. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1965

Hà Nội, 05/10/1964

35. Hiệp định hợp tác khoa học giữa Ủy ban khoa học Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện hàn lâm khoa học nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 02/11/1964

36. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế kỹ thuật về tiêu nước cho nước Việt Nam DCCH

Hà Nội, 28/11/1964

37. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thể thức chi trả phí mậu dịch và quản lý tài khoản

Bình Nhưỡng, 25/4/1964; Hà Nội, 13/12/1964

38. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế kỹ thuật cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 16/7/1965

39. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1966

Hà Nội, 28/7/1965

40. Nghị định thư của khóa họp lần thứ năm của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 28/9/1965

41. Kế hoạch hợp tác khoa học giữa Ủy ban khoa học nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện hàn lâm khoa học nước CHDCND Triều Tiên năm 1965 - 1966.

Bình Nhưỡng, 28/9/1965

42. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1966

Bình Nhưỡng, 17/01/1966

43. Hiệp định về việc Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên viện trợ cho Chính phủ nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 17/01/1966

44. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1966

Bình Nhưỡng, 09/6/1966

45. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không

Hà Nội, 13/7/1966

46. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1967.

Bình Nhưỡng, 03/9/1966

47. Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 19/12/1966

48. Hiệp định về việc Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên giúp đỡ Chính phủ nước Việt Nam DCCH xây dựng đài phát thanh

Hà Nội, 04/02/1967

49. Kế hoạch thi hành hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1967

Hà Nội, 12/6/1967

50. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1968

Bình Nhưỡng, 11/8/1967

51. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế không hoàn lại cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 11/8/1967

52. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán thương mại và thủ tục quản lý tài khoản

Bình Nhưỡng, 20/9/1967; Hà Nội, 12/01/1968

53. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân có tay nghề Việt Nam tại Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 15/11/1967

54. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong hai năm 1967 và 1968.

Hà Nội, 11/12/1967

55. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán khoản viện trợ không hoàn lại của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 01/4/1968; Hà Nội, 28/5/1968

56. Công hàm trao đổi về gia hạn hiệu lực Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên ký ngày 20/11/1957

Bình Nhưỡng, 15/5/1968; Hà Nội, 18/10/1968

57. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 08/7/1968

58. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1969

Bình Nhưỡng, 08/7/1968

59. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1968 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 31/7/1968

60. Kế hoạch hợp tác khoa học năm 1969 giữa Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện khoa học nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 03/8/1968

61. Công hàm trao đổi về gia hạn hiệu lực Hiệp định về hợp tác kỹ thuật và khoa học giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên ký ngày 18/10/1958

Bình Nhưỡng, 26/8/1968; Hà Nội, 18/10/1968

62. Kế hoạch thi hành Hiệp định hợp tác y tế giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên trong năm 1969 - 1970

Hà Nội, 30/12/1968

63. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1969 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 24/5/1969

64. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 14/6/1969

65. Hiệp định về hợp tác truyền thanh và vô tuyến truyền hình giữa Đài tiếng nói Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Ủy ban truyền thanh Trung ương nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 14/11/1969

66. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 21/11/1969

67. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1970

Bình Nhưỡng, 21/11/1969

68. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa năm 1970 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 27/6/1970

69. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH năm 1971

Bình Nhưỡng, 19/11/1970

70. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán năm 1971

Bình Nhưỡng, 19/11/1970

71. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ

Bình Nhưỡng, 29/01/1971

72. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1971

Hà Nội, 16/7/1971

73. Nghị định thư hợp tác khoa học giữa Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện Khoa học nước CHDCND Triều Tiên năm 1971 - 1972

Bình Nhưỡng, 24/8/1971

74. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 7 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 24/8/1971

75. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1972

Hà Nội, 29/10/1971

76. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH

Hà Nội, 29/10/1971

77. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ

Bình Nhưỡng, 07/3/1972

78. Kế hoạch thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1972

Bình Nhưỡng, 18/10/1972

79. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế của nước CHDCND Triều Tiên cho nước VNDCCH

Bình Nhưỡng, 26/01/1973

80. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1973

Bình Nhưỡng, 26/01/1973

81. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ

Bình Nhưỡng, 15/3/1973

82. Kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác văn hóa năm 1973 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 01/6/1973

83. Kế hoạch hợp tác y tế giữa Bộ Y tế nước Việt Nam DCCH và Bộ Y tế nước CHDCND Triều Tiên năm 1973 - 1974

Bình Nhưỡng, 07/6/1973

84. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1974

Bình Nhưỡng, 01/7/1973

85. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế và kỹ thuật của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 01/7/1973

86. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 8 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 16/7/1973

87. Kế hoạch hợp tác khoa học hai năm 1973-1974 giữa Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước nước Việt Nam DCCH và Viện khoa học nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 16/7/1973

88. Nghị định thư giữa Ngân hàng Ngoại thương nước Việt Nam DCCH và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán viện trợ liên quan đến Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế và kỹ thuật của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH ký ngày 01/7/1973

Bình Nhưỡng, 14/9/1973

89. Hiệp định giữa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ kinh tế không hoàn lại của nước CHDCND Triều Tiên cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Bình Nhưỡng, 28/12/1973

90. Kế hoạch hợp tác văn hóa 1974 - 1975 giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 02/8/1974

91. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và thanh toán năm 1975

Hà Nội, 23/12/1974

92. Thư trao đổi giữa Phái đoàn thương mại của Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Phái đoàn thương mại của Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc viện trợ hàng hóa không hoàn lại năm 1975 của nước CHDCND Triều Tiên cho nước Việt Nam DCCH

Hà Nội, 23/12/1974

93. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc xây dựng vườn trẻ tại Việt Nam

Bình Nhưỡng, 21/01/1975

94. Nghị định thư về khóa họp lần thứ 9 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 04/5/1975

95. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc nước CHDCND Triều Tiên viện trợ kinh tế cho nước Việt Nam DCCH

Bình Nhưỡng, 19/6/1975

96. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về thủ tục thanh toán giữa ngân hàng của hai nước theo Hiệp định kinh tế

Bình Nhưỡng, 05/10/1975

97. Hiệp định giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong những năm 1976 - 1980

Bình Nhưỡng, 19/12/1975

98. Nghị định thư giữa Chính phủ nước Việt Nam DCCH và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1976

Bình Nhưỡng, 19/12/1975

99. Kế hoạch trao đổi văn hóa 1976-1977 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 15/11/1976

100. Kế hoạch hợp tác y tế năm 1976-1977 giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Y tế nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 25/9/1976

101. Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực truyền thanh và truyền hình giữa Đài tiếng nói Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban phát thanh Trung ương nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 27/11/1976

102. Nghị định thư khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 14/02/1977

103. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1977

Hà Nội, 24/3/1977

104. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1978

Bình Nhưỡng, 24/01/1978

105. Kế hoạch trao đổi văn hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên năm 1978-1979

Bình Nhưỡng, 24/3/1978

106. Nghị định thư khóa họp lần thứ 11 của Ủy ban hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 13/10/1978

107. Thỏa thuận giữa Thông tấn xã Việt Nam và Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên về trao đổi thông tin và hợp tác

Hà Nội, 12/12/1978

108. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền trong năm 1979

Hà Nội, 27/12/1978

109. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về việc trao đổi hàng hóa và trả tiền năm 1981 - 1982

Bình Nhưỡng, 27/9/1981

110. Nghị định thư về nguyên tắc xác định giá và điều chỉnh giá trong mậu dịch giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Triều Tiên từ năm 1986 đến 1990

Hà Nội, 07/02/1986

111. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1986

Hà Nội, 07/02/1986

112. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong thời kỳ 1986 - 1990

Bình Nhưỡng, 12/8/1986

113. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1987

Bình Nhưỡng, 12/8/1986

114. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1988

Hà Nội, 04/12/1987

115. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1989

Bình Nhưỡng, 11/01/1989

116. Biên bản khóa họp lần thứ nhất của Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 21/6/1989

117. Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về trao đổi hàng hóa và thanh toán trong năm 1990

Hà Nội, 16/4/1990

118. Biên bản khóa họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 01/10/1990

119. Thỏa thuận về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 02/5/1991

120. Kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên năm 1991

Hà Nội, 02/5/1991

121. Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Hà Nội, 02/11/1991

122. Biên bản kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 05/11/1991

123. Hiệp định thương mại và thanh toán giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 06/12/1991

124. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương nước CHDCND Triều Tiên về thanh toán và thủ tục quản lý tài khoản liên quan đến Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên về hợp tác kinh tế và kỹ thuật trong việc xây dựng nhà máy thủy điện

Hà Nội, 08/7/1992

125. Thỏa thuận giữa Ngân hàng Ngoại thương CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương CNDCND Triều Tiên về trình tự quản lý tài khoản

Hà Nội, 08/7/1992

126. Thỏa thuận về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 07/5/1997

127. Biên bản kỳ họp lần thứ tư Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 18/10/2001

128. Kế hoạch hợp tác trong các năm 2002 - 2004 giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên và Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam

Hà Nội, 20/11/2001

129. Kế hoạch hành động năm 2004 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng nước CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Bình Nhưỡng, 27/4/2004

130. Kế hoạch hành động năm 2006 giữa Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng nước CHXHCN Việt Nam và Cục Nhà nước về quản lý chất lượng nước CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Hà Nội, 10/01/2006

131. Biên bản kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 31/8/2006

PHỤ LỤC 3

1. Hiệp định nghiệp vụ Bưu điện giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Triều Tiên

Bình Nhưỡng, 24/3/1977

2. Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực thông tin giữa Bộ Thông tin nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Thông tin nước CHDCND Triều Tiên

Hà Nội, 08/3/1990

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo hiệu lực Nghị định thư về rà soát tình trạng hiệu lực của Điều ước và Thỏa thuận quốc tế giai đoạn 1950 - 2007 giữa Việt Nam - Triều Tiên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!